Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Koorijuht, tase 4
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Koorijuht, tase 4
EN: Conductor, level 4
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 16.01.2019
Kehtib kuni: 11.01.2024
Kutsestandardi versiooni number: 3
Muudatused:
Kutsestandard uuendati seoses lõppeva kehtivusajaga. Uuendamisel parendati sõnastust, oodatav kompetentsus ei ole muutunud.
Kompetents Repertuaari omandamine, harjutamine ja musitseerimine nimetati ümber kompetentsiks Repertuaari omandamine ja harjutamine ning kompetents Töö repertuaariga on uue nimega Töö kooriga. Kaotati valitav kompetents Koori administreerimine.
Varem eraldi välja toodud teadmised kirjutati tegevusnäitajatesse.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
Õppekavad ja õppeasutused
  Õppeasutus Õppekava nimetus Õppekava kood Õppekava tase ja liik Õppimise kestus aastat/kuud Õppekava registreerimise kuupäev Vastuvõtt
1 G. Otsa nim Tallinna Muusikakool (suletud) Koorijuht 170040 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 3/0 01.06.2021 Vastuvõttu ei toimu, õppimine keelatud
2 G. Otsa nim Tallinna Muusikakool (suletud) Koorijuht 181559 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 4/0 02.06.2021 Vastuvõttu ei toimu, õppimine keelatud
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Kooridirigendi töö on loominguline, mis eeldab muusikalist ettevalmistust. Kooridirigent on vokaalmuusika interpreet, kelle tööülesanneteks on laulude õpetamine koorile ja esitamine kontserdil. Töö eesmärk on koori kunstiline juhtimine ning publikule kõrgetasemelise muusikaelamuse pakkumine. Kooridi...rigendi töö on oma olemuselt pedagoogiline ning eeldab lisaks muusikalistele oskustele ka iseseisvat tööd kooriga ning metoodika ja psühholoogia tundmist.

Koorijuhi kutsealal on viis kutset:
Koorijuht, tase 4 töötab dirigendi või abidirigendina.
Koorijuht, tase 5 töötab dirigendi või abidirigendina. Ta osaleb oma koori(de)ga konkurssidel, festivalidel ja annab kontserte.
Koorijuht, tase 6 töötab dirigendina oma koori või abidirigendina mahuka repertuaariga kõrgetasemelise kontsertkoori juures. Ta osaleb oma koori(de)ga konkurssidel, festivalidel ja annab kontserte. Tema koorid osalevad aktiivselt kontserttegevuses. 6. taseme koorijuht koolitab vajadusel madalama taseme koorijuhte ja muusikaõpetajaid piirkonna tasandil.
Koorijuht, tase 7 on tunnustatud dirigent, kes juhatab ühendkoore laulupäevadel ja/või laulupidudel, üleriigilisel laulupeol või on liigijuht/kunstiline juht, juhib muusikalisi projekte (kunstilise juhi töö laulupidudel, laulupäevadel, galakontsertidel). Ta võib olla ka koori hääleseadja ja koori vokaaltöö spetsialist. 7. taseme koorijuht osaleb oma koori(de)ga konkurssidel, festivalidel ja annab kontserte. Tema koori(de)l on aktiivne kontserttegevus. Ta viib läbi seminare, koolitusi mentorina, leiab koolituste läbiviimiseks vajaliku metoodika ning vajadusel koostab õppematerjale.
Koorijuht, tase 8 on professionaalse koorimuusika tippinterpreet ja ekspert, rahvusvaheliselt tunnustatud dirigent, keda kutsutakse dirigendina ja/või koolitajana mainekatele rahvusvahelistele koorimuusika suursündmustele. Ta on kunstiline juht ja arvamusliider erinevatel rahvusvahelistel kõrgetasemelistel koorimuusikasündmustel, juhatab vokaal-sümfoonilisi suurvorme orkestriga.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Repertuaari ettevalmistamine
1. Repertuaari valimine ja esinemiskava koostamine.
2. Muusikalise materjali ettevalmistamine.

A.2.2 Repertuaari omandamine ja harjutamine
1. Repertuaari omandamine/ettevalmistamine harjutamiseks.
2. Iseseisev harjutamine.
3. Ettevalmistus esinemiseks.

...

A.2.3 Töö kooriga
1. Repertuaari ettevalmistamine.
2. Repertuaari õpetamine.
3. Kooriansambli kujundamine.

A.2.4 Koori loominguline juhtimine
1. Kontserttegevus.
2. Laulupeoprotsessis osalemine.
3. Koori kui organisatsiooni juhtimine.

Loe edasi
Peida
Valitavad tööosad
A.2.5 Muusika loomine
1. Arranžeerimine.
2. Komponeerimine.

A.2.6 Noodigraafika- ja muusikaprogrammide kasutamine
1. Noodigraafika-programmide kasutamine.
2. Muusikasalvestus-programmide kasutamine.
A.3 Töö keskkond ja eripära
Kooridirigendi tööaeg on paindlik, töötatakse ka puhkepäevadel ja pühade ajal. Töötatakse üldjuhul siseruumides, kuid esinetakse ka väljas.
A.4 Töövahendid
Noodimaterjal.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Töös dirigendina on olulised muusikalised võimed, loomingulisus, empaatiavõime, valmisolek meeskonnatööks, pingetaluvus, enesedistsipliin, tulemusele orienteeritus.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
4. taseme koorijuhiks saab õppida kutseõppeasutuses või töökohal (sh läbides ka koorijuhtimisalase koolituse).
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Dirigent, kooridirigent, koorijuht, abidirigent, koormeister.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Selle kutse taotlemisel tuleb tõendada kompetentsid B.2.1 – B.2.4 ja B.2.7 (läbiv kompetents). Lisaks võib tõendada valitavaid kompetentse B.2.5 ja B.2.6.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Repertuaari ettevalmistamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Valib ühe kontserdi repertuaari või laule esinemiskavasse, lähtudes esinemise eesmärgist ning koorilauljate võimekusest. Vajadusel kasutab koorimuusika mentori abi.
2. Analüüsib muusikalise materjali sisu ning valmistab ette noodimaterjali lähtuvalt vajadusest.
B.2.2 Repertuaari omandamine ja harjutamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Loeb ja analüüsib nooditeksti ning kujundab sellele toetudes oma muusikalise tõlgenduse.
2. Planeerib iseseisva harjutamisprotsessi ja harjutab eesmärgipäraselt, lähtudes ajaressursist, repertuaari tehnilistest ja sisulistest vajadustest ning järgides ergonoomikat. Leiab tööks kooriga koos koorimuusika mentoriga sobiva/optimaalse metoodika, arvestades repertuaari keerukust.
3. Valmistub esinemiseks põhjalikult, lähtudes heast esinemiskultuurist ja kontserdi iseloomust. Tuleb toime esinemisega kaasneva psühholoogilise pingega ning suhtleb publikuga olukorrale vastavalt. Vajadusel kasutab koorimuusika mentori abi.
B.2.3 Töö kooriga 4

Tegevusnäitajad:
1. Juhatab ja õpetab lihtvormis koorilaule (periood, AB, ABA), kasutades algtasemel dirigeerimistehnikat ning leides laulu dirigeerimiseks tehnilised võtted, hingamisvõtted, dünaamilise skaala, elementaarsed agoogilised võtted. Juhatab lihttaktimõõte ja lihtsamaid ebasümmeetrilisi taktimõõte vastavalt partituurile. Loeb 2-3-realist ja lihtsamat akordilist 4- realist kooripartituuri. Kasutab elementaartasandil harmoonilist kuulmist koori intonatsiooni parandamiseks laulu õpetamisel. Valib repertuaari vastavalt koori tasemele, koostab koorile esinemiskava, vajadusel kasutades juhendaja abi. Kuulab ja analüüsib õpetatavate teoste erinevaid interpretatsioone oma lahenduse leidmiseks.
2. Õpetab häälepartiid häälerühmadele, lähtudes partituuri esmanõuetest. Töötab algtasandil koori diktsiooni, vokaali ja dünaamikaga. Pöörab tähelepanu puhtale intonatsioonile. Avab lauljatele teose tausta (ajastu jms), tutvustab teose autorit/autoreid ning vajadusel tõlgib ja selgitab teose teksti.
3. Koostab hääleharjutusi ning viib läbi lahtilaulmisi proovis ja kontserdi eel. Häälestab algtasandil koori, kuulab häälerühmade balanssi, lähtudes laulu partituurist.
B.2.4 Koori loominguline juhtimine 4

Tegevusnäitajad:
1. Juhatab laulu/laule kontserdil, lähtudes esinemise eesmärgist. Õpetab koorile selgeks esinemiseks vajaliku repertuaari ning osaleb paikkondlikel muusikaüritustel/kontsertidel vastavalt kokkulepetele korraldajaga.
2. Osaleb laulupeo seminaridel ja omandab laulupeo repertuaari ning õpetab selle oma koorile nõutaval tasemel selgeks. Juhatab ja õpetab laulupeo liigilaule ja lihtsamaid ühendkoori laule, juhindudes laulupeo liigijuhtide esitatud nõuetest.
3. Võtab kooriga osa piirkondlikest ühislaulmistest ja kohalikust kultuurielust, esitades selleks vajalikku ja sobilikku repertuaari. Osaleb kooriga kooriliigi laulupäevadel ja muudel kooriüritustel, olles omandanud nõutava repertuaari. Osaleb koori tegevuskava ja tööplaani väljatöötamisel.
Valitavad kompetentsid
Lisaks võib tõendada valitavaid kompetentse B.2.5 ja B.2.6.
    Nimetus EKR tase
B.2.5 Muusika loomine 4

Tegevusnäitajad:
1. Teeb oma koorile iseseisvalt seadeid, lähtudes teosest, koori koosseisust ja võimekusest. Seab koorilaule ühelt kooriliigilt teisele, lähtudes häälte juhtimise loogikast.
2. Loob (koori)teoseid, mida kantakse ette avalikul üritusel/sündmusel, lähtudes oma loomingulistest tõekspidamisest. Komponeerib lihtvormis koorilaule, lähtudes kompositsiooni alustest.
B.2.6 Noodigraafika- ja muusikaprogrammide kasutamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Rakendab erinevaid muusika töötluse programme, lähtudes töö eesmärgist. Sisestab noote arvutiklaviatuuri või MIDI-süntesaatori abil, kasutades erinevaid noteerimisprogramme.
2. Salvestab arvutisse helifaile, lähtudes salvestuse eesmärgist. Konverteerib helifaile vastavalt töö eesmärgile ja vajadusele. Kasutab erinevate faktuuridega partituuride faile, lähtudes salvestuse eesmärgist.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.7 Koorijuht, tase 4 kutset läbiv kompetents 4

Tegevusnäitajad
1. Järgib esinemiskultuuri häid tavasid ja esinemistraditsioone; suhtleb kolleegidega vastavalt tunnustatud hea tava põhimõtetele ning juhindub oma töös koorijuhtide kutse-eetikast (lisa 3).
2. Osaleb erialaga seonduvates töötubades, meistrikursustel, täiendkoolitustel jms; analüüsib oma tööga seotud oskusi ning on teadlik arenguvajadustest. Hoiab end kursis oma erialal toimuvaga, külastab kontserte ja kultuurisündmusi. Vajadusel võtab eratunde oma ala meistritelt ning õpib lisapilli.
3. Kasutab oma töös erialast tarkvara.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 19-16052019-01/3k
Kutsetegevuse valdkond: Kultuur
Vastutav kutsenõukogu: Kultuuri Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 14
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 16.01.2019
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: HARIDUS JA KULTUUR
Kutseala: Muusika ja esituskunstid
Kutse grupp: Koorijuht
Ametite (ISCO) klassifikaator: 2 Tippspetsialistid
26 Õigus-, sotsiaal- ja kultuurivaldkonna tippspetsialistid
265 Loomingulised töötajad
2652 Muusikud, lauljad ja heliloojad
ISCED klassifikaator: 02 Humanitaaria ja kunstid
021 Kunstid
0215 Muusika ja esituskunstid
EMTAK klassifikaator: R KUNST, MEELELAHUTUS JA VABA AEG
90 Loome-, kunsti- ja meelelahutustegevus
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Koorijuhtide kutse-eetika
Lisa 2 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 3 Digioskused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Ksenija Grabova G. Otsa nim Tallinna Muusikakool, Kalamaja Segakoor
Heli Jürgenson Eesti Filharmoonia Kammerkoor, Estonia Seltsi Segakoor
Kristel Pedak Tallinna Kultuuriamet
Indrek Vijard Eesti Meestelaulu Selts, Nõmme Muusikakool
Varje Vürst Eesti Koorijuhtide Liit, Eesti Kooriühing

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist