Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Koorijuht, tase 5
Tagasi: Kutsestandardid |

Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Koorijuht, tase 5
EN: Conductor, level 5
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 16.01.2019
Kehtib kuni: 15.01.2024
Kutsestandardi versiooni number: 7
Muudatused:
Kutsestandard uuendati seoses lõppeva kehtivusajaga.
Kompetents Repertuaari omandamine, harjutamine ja musitseerimine nimetati ümber kompetentsiks Repertuaari omandamine ja harjutamine ning kompetents Töö repertuaariga on uue nimega Töö kooriga. Kaotati valitavad kompetentsid Kooriliikumise edendamine ning Koori administreerimine.
Varem eraldi välja toodud teadmised kirjutati tegevusnäitajatesse.
Uuendatud kutsestandard on mõeldud nii kutseõppe õppekava aluseks kui töömaailma kutse andmiseks.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad:
Õppekavad ja õppeasutused
  Õppeasutus Õppekava nimetus Õppekava kood Õppekava tase ja liik Õppimise kestus aastat/kuud Õppekava registreerimise kuupäev Vastuvõtt
1 G. Otsa nim Tallinna Muusikakool (suletud) Koorijuht 215241 453 Viienda taseme kutseõppe jätkuõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 20.05.2022 Vastuvõttu ei toimu, õppimine keelatud
2 Heino Elleri Muusikakool Koorijuht 207997 453 Viienda taseme kutseõppe jätkuõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 21.03.2019 Avatud
3 Tallinna Muusika- ja Balletikool Koorijuht 235708 453 Viienda taseme kutseõppe jätkuõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 29.08.2022 Avatud
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Kooridirigendi töö on loominguline, mis eeldab muusikalist ettevalmistust. Kooridirigent on vokaalmuusika interpreet, kelle tööülesanneteks on laulude õpetamine koorile ja esitamine kontserdil. Töö eesmärk on koori kunstiline juhtimine ning publikule kõrgetasemelise muusikaelamuse pakkumine. Kooridi...rigendi töö on oma olemuselt pedagoogiline ning eeldab lisaks muusikalistele oskustele ka iseseisvat tööd kooriga ning metoodika ja psühholoogia tundmist.

Koorijuhi kutsealal on viis kutset:
Koorijuht, tase 4 töötab dirigendi või abidirigendina.
Koorijuht, tase 5 töötab dirigendi või abidirigendina. Ta osaleb oma koori(de)ga konkurssidel, festivalidel ja annab kontserte.
Koorijuht, tase 6 töötab dirigendina oma koori või abidirigendina mahuka repertuaariga kõrgetasemelise kontsertkoori juures. Ta osaleb oma koori(de)ga konkurssidel, festivalidel ja annab kontserte. Tema koorid osalevad aktiivselt kontserttegevuses. 6. taseme koorijuht koolitab vajadusel madalama taseme koorijuhte ja muusikaõpetajaid piirkonna tasandil.
Koorijuht, tase 7 on tunnustatud dirigent, kes juhatab ühendkoore laulupäevadel ja/või laulupidudel, üleriigilisel laulupeol või on liigijuht/kunstiline juht, juhib muusikalisi projekte (kunstilise juhi töö laulupidudel, laulupäevadel, galakontsertidel). Ta võib olla ka koori hääleseadja ja koori vokaaltöö spetsialist. 7. taseme koorijuht osaleb oma koori(de)ga konkurssidel, festivalidel ja annab kontserte. Tema koori(de)l on aktiivne kontserttegevus. Ta viib läbi seminare, koolitusi mentorina, leiab koolituste läbiviimiseks vajaliku metoodika ning vajadusel koostab õppematerjale.
Koorijuht, tase 8 on professionaalse koorimuusika tippinterpreet ja ekspert, rahvusvaheliselt tunnustatud dirigent, keda kutsutakse dirigendina ja/või koolitajana mainekatele rahvusvahelistele koorimuusika suursündmustele. Ta on kunstiline juht ja arvamusliider erinevatel rahvusvahelistel kõrgetasemelistel koorimuusikasündmustel, juhatab vokaal-sümfoonilisi suurvorme orkestriga.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Repertuaari ettevalmistamine
1. Repertuaari valimine ja esinemiskava koostamine.
2. Muusikalise materjali ettevalmistamine.

A.2.2 Repertuaari omandamine ja harjutamine
1. Repertuaari omandamine/ettevalmistamine harjutamiseks.
2. Iseseisev harjutamine.
3. Ettevalmistus esinemiseks.

...

A.2.3 Töö kooriga
1. Repertuaari ettevalmistamine.
2. Repertuaari õpetamine.
3. Kooriansambli kujundamine.

A.2.4 Koori loominguline juhtimine
1. Kontserttegevus.
2. Laulupeoprotsessis osalemine.
3. Koori kui organisatsiooni juhtimine.

Loe edasi
Peida
Valitavad tööosad
A.2.5 Töö vokaaliga
1. Hääleseade rühmades.
2. Individuaalne hääleseade.

A.2.6 Solfedžo õpetamine
1. Noodilugemisoskuse arendamine.
2. Laadi ja astmetaju arendamine.

A.2.7 Muusika loomine
1. Arranžeerimine.
2. Komponeerimine.

A.2.8 Noodigraafika- ja muusikaprogrammide kasutamine
...
1. Noodigraafika-programmide kasutamine.
2. Muusikasalvestus-programmide kasutamine.

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Kooridirigendi tööaeg on paindlik, töötatakse ka puhkepäevadel ja pühade ajal. Töötatakse üldjuhul siseruumides, kuid esinetakse ka väljas.
A.4 Töövahendid
Noodimaterjal.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Töös dirigendina on olulised muusikalised võimed, loomingulisus, empaatiavõime, valmisolek meeskonnatööks, pingetaluvus, enesedistsipliin, tulemusele orienteeritus.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Üldjuhul on 5. taseme koorijuhil keskharidus, kutseoskused on omandatud töö käigus (sh läbitud koorijuhtimisalane koolitus) või kutseõppeasutuses. Kutseõppeasutusse sisseastumine eeldab 4. taseme kompetentside olemasolu.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Dirigent, kooridirigent, koorijuht, abidirigent, koormeister.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Selle kutse taotlemisel tuleb tõendada kompetentsid B.2.1 – B.2.4 ja B.2.9 (läbiv kompetents). Lisaks võib tõendada valitavaid kompetentse B.2.5 – B.2.8.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Repertuaari ettevalmistamine 5

Tegevusnäitajad:
1. Valib repertuaari või koostab tervikliku esinemiskava, lähtudes eesmärgist ning koorilauljate võimekusest. Vajadusel kasutab koorimuusika mentori abi.
2. Analüüsib muusikalise materjali sisu ning valmistab ette noodimaterjali lähtuvalt vajadusest.
B.2.2 Repertuaari omandamine ja harjutamine 5

Tegevusnäitajad:
1. Loeb ja analüüsib nooditeksti ning kujundab sellele toetudes oma muusikalise tõlgenduse.
2. Planeerib iseseisva harjutamisprotsessi ja harjutab eesmärgipäraselt, lähtudes ajaressursist, repertuaari tehnilistest ja sisulistest vajadustest ning järgides ergonoomikat. Valib tööks kooriga sobiva/optimaalse metoodika, arvestades repertuaari keerukust.
3. Valmistub esinemiseks põhjalikult, lähtudes heast esinemiskultuurist ja kontserdi iseloomust. Tuleb toime esinemisega kaasneva psühholoogilise pingega ning suhtleb publikuga olukorrale vastavalt.
B.2.3 Töö kooriga 5

Tegevusnäitajad:
1. Juhatab ja õpetab lihtsamaid ning keskmise raskusastmega laule, lihtsamaid suurvormi osi, kasutades ladusat dirigeerimistehnikat laulude interpreteerimisel ning leides tehnilisi lahendusi keerukamatele taktimõõtudele ja agoogilistele muudatustele laulus. Valmistab ette täispika kontsertprogrammi, lähtudes sündmuse eesmärgist. Loeb 4-realist kooripartituuri ladusalt, arvestades kõiki muusikalisi kirjavahemärke ja partituuris leiduvaid nüansse. Analüüsib teose sisu, õpetatava teose erinevaid interpretatsioone ja kujundab sellest lähtuvalt oma interpretatsiooni.
2. Õpetab koorile laulu partiisid, neid muusikaliselt kujundades. Loob muusikalise terviku, lähtudes laulu muusikalistest nõuetest. Töötab koori intonatsiooni, artikulatsiooni ja vokaaliga, lähtudes partituurist ja interpretatsioonilisest eesmärgist. Leiab metoodika laulude õpetamiseks, lähtudes koori eripärast ning muusika eesmärgist. Avab lauljatele teose tausta (ajastu jms), tutvustab teose autorit/autoreid ning vajadusel tõlgib ja selgitab teose teksti.
3. Kujundab häälerühmade kõla vastavalt häälerühma iseärasustele. Kuulab ja kujundab kogu koori kõla ja ansamblit vastavalt partituuri nõuetele. Juhendab lauljaid elementaartasandil vokaalselt, lähtudes häälehoiust ja vokaaltehnilistest nõuetest. Moodustab harjutusi vastavalt lauludes esinevatele ülesannetele ja laulus ettetulevatele probleemidele.
B.2.4 Koori loominguline juhtimine 5

Tegevusnäitajad:
1. Koostab koori hooajaks kontserttegevuse kava, proovigraafiku ja valib repertuaari vastavalt koori võimetele ning sündmuse iseloomule. Õpetab koorile selgeks esinemiseks vajaliku repertuaari ning osaleb paikkondlikel muusikaüritustel/kontsertidel vastavalt kokkulepetele korraldajaga. Juhatab laulu/laule kontserdil, lähtudes esinemise eesmärgist.
2. Osaleb laulupeo seminaridel ja omandab laulupeo repertuaari ning õpetab selle oma koorile nõutaval tasemel selgeks. Esitab enda juhatatava kooriga laulupeo repertuaari üldjuhtidele ettelaulmistel, kooriliikide laulupäevadel, paikkondlikel laulupäevadel jms, juhindudes laulupeo liigijuhtide esitatud nõuetest.
3. Võtab kooriga osa piirkondlikest ühislaulmistest ja kohalikust kultuurielust, esitades selleks vajalikku ja sobilikku repertuaari. Osaleb kooriga kooriliigi laulupäevadel ja muudel kooriüritustel. Koostab koostöös koori juhatusega koori hooaja tööplaani (sh majanduslik tegevus) ning toetustegevused (proovigraafikud, laululaagrid, ühisproovid jne), lähtudes koori kunstilistest eesmärkidest. Komplekteerib koori, täiendades regulaarselt häälerühmi vajalike lauljatega.
Valitavad kompetentsid
Lisaks võib tõendada valitavaid kompetentse B.2.5 – B.2.8.
    Nimetus EKR tase
B.2.5 Töö vokaaliga 5

Tegevusnäitajad:
1. Viib läbi erinevate häälerühmade hääleseadetunde, lähtudes repertuaarist ja selle vokaalsetest nõudmistest. Õpetab lauljatele laulutehnika põhialuseid (hingamine, hääle tekitamine, hääle tervishoid jms).
2. Töötab laulja hingamistehnikaga ning algtasandil laulutehnika õpetamisega, lähtudes tema võimekusest.
B.2.6 Solfedžo õpetamine 6

Tegevusnäitajad:
1. Õpetab lauljatele noodikirja (meetrum, rütm, võtmemärgid, helistikud jm) põhialuseid vastavalt õpetatavale repertuaarile. Koostab lauljatele jõukohaseid harjutusi noodist laulmiseks. Teeb jõukohaseid rütmi- ja meloodilisi diktaate.
2. Õpetab lauljaid tundma noodi-, astme-, ja/või tähtnimesid ja alteratsioonimärke. Tutvustab helistikke, intervalle, võtmeid ja akorde vastavalt õpetatavale repertuaarile.
B.2.7 Muusika loomine 5

Tegevusnäitajad:
1. Teeb oma koorile iseseisvalt seadeid, lähtudes teosest, koori koosseisust ja võimekusest. Seab koorilaule ühelt kooriliigilt teisele, lähtudes häälte juhtimise loogikast. Kujundab seade lihtsama meloodiaga laulule.
2. Loob (koori)teoseid, mida kantakse ette avalikul üritusel/sündmusel, lähtudes oma loomingulistest tõekspidamisest. Komponeerib lihtsa faktuuriga lihtvormis koorilaule, lähtudes kompositsiooni alustest.
B.2.8 Noodigraafika- ja muusikaprogrammide kasutamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Rakendab erinevaid muusika töötluse programme, lähtudes töö eesmärgist. Sisestab noote arvutiklaviatuuri või MIDI-süntesaatori abil, kasutades erinevaid noteerimisprogramme.
2. Salvestab arvutisse helifaile, lähtudes salvestuse eesmärgist. Konverteerib helifaile vastavalt töö eesmärgile ja vajadusele. Kasutab erinevate faktuuridega partituuride faile, lähtudes salvestuse eesmärgist.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.9 Koorijuht, tase 5 kutset läbiv kompetents 5

Tegevusnäitajad:
1. Järgib esinemiskultuuri häid tavasid ja esinemistraditsioone; suhtleb kolleegidega vastavalt tunnustatud hea tava põhimõtetele ning juhindub oma töös kooridirigendi kutse-eetikast (vt lisa 1 Koorijuhtide kutse-eetika).
2. Täidab võetud kohustusi ja saavutab töö eesmärgi määratud aja jooksul; annab ratsionaalseid hinnanguid ja analüüsib tagasisidet ning võtab vastu asjakohaseid otsuseid, vastutab nende täitmise eest.
3. Osaleb erialaga seonduvates töötubades, meistrikursustel, täiendkoolitustel jms; analüüsib oma tööga seotud oskusi ning on teadlik arenguvajadustest. Hoiab end kursis oma erialal toimuvaga, külastab kontserte ja kultuurisündmusi. Vajadusel võtab eratunde oma ala meistritelt ning õpib lisapilli.
4. Loob kolleegidega head suhted ning on koostöövalmis. Hindab adekvaatselt suhtlemispartnerit ja -situatsiooni, valib asjakohase käitumis- ja väljendusviisi. Väljendab oma seisukohti hinnanguvabalt. Reageerib ootamatutele olukordadele adekvaatselt, lahendab konflikte. Talub pinget ja tuleb toime tagasilöökidega. Suhtub kriitikasse mõistvalt ja suudab sellest õppida.
5. On avatud koostööle, osaleb meeskonnatöös, jagab teistega vajalikku ja kasulikku informatsiooni, tegutseb parima ühise tulemuse saavutamise nimel.
6. Hindab tööga kaasnevaid ohte ning võtab kasutusele abinõud nende maandamiseks, juhindudes ohutusnõuetest; järgib tööprotsessis ohutusnõuete täitmist ning vastutab nende täitmise eest; hoiab oma töökoha korras.
7. Kasutab oma töös eesti keelt tasemel B2 ja võõrkeelt tasemel B1 (vt lisa 2 Keelte oskustasemete kirjeldused). Esitab kirjalikud materjalid (nt taotlused, aruanded) struktureeritult ja loogiliselt.
8. Kasutab oma töös digioskuste osaoskusi Info haldamine, Suhtlemine digikeskkondades ja Turvalisus (vt lisa 3 Digioskused) ning erialast tarkvara.
9. Järgib oma töös kutsealaga seonduvaid õigusakte, sh autoriõiguse seadust.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse integreeritult kõigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 19-16052019-02/7k
Kutsetegevuse valdkond: Kultuur
Vastutav kutsenõukogu: Kultuuri Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 14
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 16.01.2019
EKR tase: 5
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 5
Valdkond: HARIDUS JA KULTUUR
Kutseala: Muusika ja esituskunstid
Kutse grupp: Koorijuht
Ametite (ISCO) klassifikaator: 2 Tippspetsialistid
26 Õigus-, sotsiaal- ja kultuurivaldkonna tippspetsialistid
265 Loomingulised töötajad
2652 Muusikud, lauljad ja heliloojad
ISCED klassifikaator: 02 Humanitaaria ja kunstid
021 Kunstid
0215 Muusika ja esituskunstid
EMTAK klassifikaator: R KUNST, MEELELAHUTUS JA VABA AEG
90 Loome-, kunsti- ja meelelahutustegevus
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Koorijuhtide kutse-eetika
Lisa 2 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 3 Digioskused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Ksenija Grabova G. Otsa nim Tallinna Muusikakool, Kalamaja Segakoor
Heli Jürgenson Eesti Filharmoonia Kammerkoor, Estonia Seltsi Segakoor
Kristel Pedak Tallinna Kultuuriamet
Indrek Vijard Eesti Meestelaulu Selts, Nõmme Muusikakool
Varje Vürst Eesti Koorijuhtide Liit, Eesti Kooriühing

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist