Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Meistergiid, tase 6

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Meistergiid, tase 6
EN: Master Tourist Guide, EstQF Level 6
Spetsialiseerumised:
  • Kultuurigiid, tase 6
  • Loodusgiid, tase 6
Osakutsed:
Kehtib alates: 05.06.2019
Kehtib kuni: 08.04.2024
Kutsestandardi versiooni number: 6
Muudatused:
- eraldi spetsialiseerumisena on välja toodud lisaks kultuurigiid (eelmises versioonis oli ainult põhikutse „giid“ ja spetsialiseerumine „loodusgiid“);
- lisandus uus tööosa „Marsruudi planeerimine“/„Marsruudi koostamine“;
- enam ei ole eraldi tööosa „Klienditeenindus“, klienditeenindusega seotud kompetentsid on kirjeldatud teiste kompetentside sees;
- uue valitava kompetentsina on kirjeldatud „Ettevõtlus“, sest suur osa giididest tegutseb iseenda tööandjana;
- ei ole enam kohustuslikk...
u tööosa „Hindamine“;
- kogu sisu on põhjalikult üle vaadatud ja uuendatud.

Loe edasi
Peida
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Giid juhib külastajaid valitud keeles, vahendab kultuuri- ja loodusväärtusi oma piirkonnas, omades piirkonnaspetsiifilisi teadmisi. Lisaks sellele on meistergiidi tööks kutseoskuste edasiandmine, kolleegide juhendamine ja teenuste arendamine.
Meistergiidilt eeldatakse pidevat enesearengut ja tervi...
klikku (holistlikku) maailmakäsitlust. Meistergiid on spetsialiseerunud loodus- ja/või kultuurigiidiks, ta võib tegeleda koolitamise ja valdkonna arendamisega.
Giidi kutsealal on ka Giid, tase 5 kutsestandard.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Marsruudi koostamine
1. Marsruudi loomine.
2. Riskianalüüsi ja -plaani koostamine.
3. Giiditekstide koostamine.

A.2.2 Ekskursiooni ettevalmistamine
1. Kliendi vajaduste väljaselgitamine.
2. Materjalidega tutvumine ja info kogumine.

A.2.3 Reisi juhtimine
1. Grupile reisiinfo jaga...
mine.
2. Koostöö partneritega.
3. Grupi haldamine.
4. Grupi turvalisuse tagamine.
5. Probleemide ja ettepanekute käsitlemine.
6. Töö analüüsimine ja parendamine.

A.2.4 Ekskursiooni läbiviimine
1. Ekskursiooni sissejuhatamine.
2. Info vahendamine (interpreteerimine).
3. Grupi juhtimine.
4. Grupi võimekuse hindamine.

A.2.5 Juhendamine
1. Nõustamine ja konsulteerimine.
2. Erialane juhendamine.
3. Turismiteeninduslik ettevalmistamine.

Loe edasi
Peida
Spetsialiseerumisega seotud tööosad
A.2.6 Ekskursiooni läbiviimine looduskeskkonnas
1. Loodusekskursiooni ettevalmistamine.
2. Loodus- ja pärandkultuurmaastike vahendamine.
3. Grupi juhtimine loodus- ja pärandkultuurmaastike keskkonnas.

A.2.7 Ekskursiooni läbiviimine kultuurikeskkonnas
1. Kultuuriekskursiooni ettevalmistamine.
...

2. Kultuurikeskkonna vahendamine.

Loe edasi
Peida
Valitavad tööosad
A.2.8 Ettevõtlus
1. Äriplaani koostamine.
2. Ettevõtlusvormi valimine ja oma tegevuse korraldamine.
3. Hinnakujundus ja eelarvestamine.
4. Turunduse planeerimine ja müügipakkumiste koostamine.
5. Kliendibaasi haldamine.

A.2.9 Koolitamine
1. Koolituste disainimine ja õppekava koostamine.
...
2. Koolitusmaterjalide koostamine.
3. Koolituste läbiviimine.
4. Tulemuste hindamine ja tagasiside kogumine.

A.2.10 Valdkonna arendamine
1. Kutseala arendamine.
2. Teadus- ja arendustegevus.

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Giid võib olla ettevõtja või lepinguline töötaja nt muuseumis, reisibüroos või teistes turismivaldkonna ettevõtetes. Giidi tööd iseloomustab ebakorrapärane töörütm ja sageli vahelduvad töösituatsioonid, giid töötab nii sise- kui ka välitingimustes.
A.4 Töövahendid
Näitlikustavad abivahendid (nt fotod, filmid, näidised, kaardid, raamatud), looduses luup ja binokkel, orienteerumisvahendid, audioseadmed, esmaabipakk.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Giidi töö eeldab loovust, distsiplineeritust, otsustus- ja vastutusvõimet, empaatiavõimet. Giidi töö on seotud klientide teenindamisega, mille jaoks on vajalik elujaatav hoiak, esinemisoskus, suhtlemis- ja koostööoskus.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Giidiks saab õppida iseseisvalt, meistergiidi juhendamisel, tasemeõppes või koolitustel. Meistergiidilt eeldatakse kõrgharidust.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Giid, reisijuht, loodusgiid, kultuurigiid, muuseumigiid.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Kutse taotlemisel tuleb tõendada kohustuslikud kompetentsid B.2.1-B.2.5, üks spetsialiseerumisega seotud kompetentsidest B.2.6 või B.2.7 ning läbiv kompetents B.2.11.

Lisaks on võimalik tõendada valitavaid kompetentse B.2.8 - B.2.10.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Marsruudi koostamine 6

Tegevusnäitajad:
1. loob uusi marsruute, arvestades kliendi soove, vajadusi, keskkonda ja säästva turismi põhimõtteid ja arengukavasid ning arvestades teenusedisaini põhimõtteid; valmistab ette visuaalsed materjalid, kasutades kaasaegseid IKT- ja muid vahendeid; kogub eri- ja kutsealast kirjandust uue marsruudi loomiseks või vana täiendamiseks;
2. teeb riskianalüüsi ja koostab riskiplaani, arvestades keskkonnatingimusi ja sihtrühma vajadusi ning eripärasid;
3. koostab giiditekste, tõlgendades ajalooallikaid, ilukirjandust, teadusuuringuid jms, lähtudes sihtrühmast ja kasutades erinevaid elamuslikke meetodeid (nt mina-vormi kasutamine, giidietendus).
B.2.2 Ekskursiooni ettevalmistamine 5

Tegevusnäitajad:
1. selgitab välja kliendi soovid, arvestades sihtrühma ootuste ja vajaduste (sh eritoitumine, tundlikud teemad) ning eripäraga; kohandab tegevusi, lähtudes kliendi vajadustest, huvidest, teadmistest, vanusest, päritolumaast jms;
2. veendub marsruudi läbitavuses, viies ennast kurssi aktuaalsete sündmuste ja liikluskorraldusega ning muude reguleerivate aktide ja piirkondlike kokkulepetega; selgitab välja marsruute puudutava taustainfo, kasutades erinevaid infokanaleid ja tutvudes marsruudiga; hoiab ennast kursis riiklike ja piirkondlike arengukavadega ja arvestab neid ekskursioonide ettevalmistamisel.
B.2.3 Reisi juhtimine 5

Tegevusnäitajad:
1. tutvustab grupile reisi ajakava ja programmi, ennast ja kolleege ning turvalisusnõudeid; annab üldinfot marsruudile jäävate objektide ning osutatavate (lisa)teenuste kohta vastavalt grupi ootustele ja vajadustele; tõlgib ja tõlgendab vajadusel giiditeksti ja vestlusi ekskursioonil;
2. kooskõlastab bussijuhiga marsruudi, vajalikud peatused ja ajakava ning annab bussijuhile õigeaegseid juhiseid; teeb koostööd partneritega, sh korraldab kokkulepitud teenuste saamist (nt majutuskohas, toitlustuskohas, muuseumides, lennujaamas, sadamas, rongijaamas, bussijaamas, piiril); annab tellijale tagasisidet reisi ja teenuste kvaliteedi kohta;
3. loob grupiga emotsionaalse kontakti, olles kuuldav ja nähtav erinevates keskkondades; loob ja hoiab positiivset meeleolu grupis; tagab terve reisi vältel kogu grupi sujuva liikumise vastavalt ajakavale ja veendub, et kõik grupi liikmed püsivad koos; annab grupi liikmetele võimaluse küsimuste küsimiseks ja tagasiside andmiseks; teeb koos veedetud ajast kokkuvõtte ja lõpetab kontakti grupiga positiivselt;
4. juhib tähelepanu võimalikele ohuallikatele; tegutseb häire- ning eriolukordades operatiivselt vastavalt riskiplaanile, osutab esmaabi oma pädevuse piires ja vajadusel kutsub professionaalse abi;
5. kuulab ära ja võimalusel lahendab reisi ajal tekkinud probleeme ja kaebuseid; edastab ekskursiooni ajal tekkinud ja lahenduseta jäänud kaebused ning ettepanekud tööandjale või partnerile;
6. analüüsib oma tööd ja teeb kvaliteedi tagamiseks muudatusi.
B.2.4 Ekskursiooni läbiviimine 6

Tegevusnäitajad:
1. loob geograafilis-ajalise tausta (nt ilmakaared, arhitektuurilised ja maastikulised vööndid, ajaline võrdlustelg), arvestades sihtrühma ja keskkonda, kasutades asjakohaseid vahendeid; informeerib ekskursiooni alguses gruppi ühistest käitumisreeglitest ja juhendab (audio)tehniliste vahendite kasutamisel;
2. mõtestab objekte ja loob seoseid objektide, nähtuste ja sündmuste vahel, kasutades näitlikustamiseks ja kuulajas huvi äratamiseks isiklikku kogemust ning võttes arvesse kliendi tausta ja vastuvõtuvõimet; vahendab tasakaalustatud ja mõtestatud infot, arvestades sihtrühma ja kasutades tutvustatava keskkonna ja info illustreerimiseks innovaatilisi meetodeid (nt giidietendusi) ja vahendeid, nt kuulmis-, nägemis-, kompimismeelt, heli- ja videotehnikat; tutvustab piirkonda ja objekte, kasutades nii ajaloolist kui päevakajalist infot; jälgib klientide reaktsioone ja vajadusel kohandab ekskursiooni sisu vastavalt olukorrale;
3. hoiab kliente oma tööväljas, paigutab ennast ja gruppi objektide suhtes sobivalt, tagades mugavuse ja ohutuse; liigub grupiga (sh kasutades audiotehnilisi vahendeid), lähtudes liikumise heast tavast (sh liikudes jalgsi või liiklusvahendiga) ja austades ümbritsevat keskkonda; viitab objektidele ja tutvustab neid, lähtudes grupi liikmete paiknemisest ja turvalisusest;
4. hindab grupi võimekust, arvestades marsruudi pikkust, raskust ja ilmastikuolusid; teeb vajadusel marsruudis muudatusi.
B.2.5 Juhendamine 6

Tegevusnäitajad:
1. nõustab juhendatavat konkreetse vajaduse või küsimuse tekkimisel oma valdkonnas; korraldab konsultatsioone ja arengut toetavaid vestlusi, suunab juhendatavat eneserefleksioonile ja enesearengule;
2. juhendab giide ja nõustab tellijat ekskursiooni ettevalmistamisel metoodiliselt sihtgruppidest ning objektidest lähtuvalt, juhib tähelepanu erinevatele võimalustele marsruudi ja objektide tutvustamisel; nõustab giide riskide määratlemisel ja hindamisel, lähtudes sotsiaalse, turistliku ja ökoloogilise koormustaluvuse põhimõtetest;
3. analüüsib juhendatavaga turistiteeninduses esinevaid praktilisi olukordi ja probleeme, suunates teda positiivsete hoiakute poole; aitab juhendataval selgusele jõuda konfliktsituatsiooni olemuses, kasutades erinevaid kogemuslikke meetodeid.
Spetsialiseerumistega seotud kompetentsid
Kutse taotlemisel tuleb tõendada üks spetsialiseerumisega seotud kompetentsidest B.2.6 või B.2.7.
Loodusgiid, tase 6
    Kompetents EKR tase
B.2.6 Ekskursiooni läbiviimine looduskeskkonnas 6

Tegevusnäitajad:
1. tutvub piirkonna koosluste, liikide ja maastikega, ligipääsetavuse, kaitsekorra ja võimalike piirangute, jahikorralduse ja muu asjakohase taustainfoga; koostab sihtrühmast lähtuvad looduse vahendamise materjalid elamuslikuks ekskursiooniks, tuginedes süvateadmistele loodusest; kontrollib vahendite töökorrasolu;
2. viib läbi ekskursiooni säästva turismi põhimõtetest lähtuvalt, andes edasi keskkonnahoidlikku eluvaadet; vahendab loodus- ja pärandkultuurmaastikke, kasutades süvateadmisi loodusest ja valdkondlikku sõnavara, kohalugu, maastikumälu, looduses toimuvaid protsesse ja põhjus-tagajärg seoseid;
3. kasutab orienteerumiseks IKT-vahendeid, topograafilisi kaarte ja kompassi; annab klientidele asjakohaseid selgitusi, lähtudes igaüheõiguse ja looduskaitse printsiipidest.
 
Kultuurigiid, tase 6
    Kompetents EKR tase
B.2.7 Ekskursiooni läbiviimine kultuurikeskkonnas 6

Tegevusnäitajad:
1. tutvub piirkonna kultuuri- ja ajalooväärtustega (sh materiaalne ja vaimne pärand); koostab sihtrühmast lähtuvad kultuuri vahendamise materjalid elamuslikuks ekskursiooniks, tuginedes süvateadmistele kultuurist ja ajaloost;
2. viib läbi ekskursiooni säästva turismi põhimõtetest lähtuvalt; vahendab kultuurikeskkonda, kasutades valdkondlikke süvateadmisi, fakte ja sõnavara, kohalugu ja pärimust.

Valitavad kompetentsid
Lisaks on võimalik tõendada valitavaid kompetentse B.2.8 - B.2.10.
    Nimetus EKR tase
B.2.8 Ettevõtlus 5

Tegevusnäitajad:
1. koostab äriplaani vastavalt algkapitali olemasolule ja võimalustele;
2. hindab tegutsemise eesmärgist lähtuvalt ettevõtluse võimalusi; valib talle sobiva ettevõtlusvormi; korraldab oma tegevust, arvestades kutsealast teavet ja õigusakte ning lähtudes väikeettevõtluse põhitõdedest;
3. kujundab hinnad, lähtudes tegevuskuludest ja turusituatsioonist; koostab eelarve, arvestades kulusid ja tulusid; järgib eelarve täitmist; organiseerib vajalike töö- ja kulumaterjalide hankimise;
4. koostab turundussõnumid ja müügipakkumised, arvestades sihtrühma; planeerib ja viib ellu turundustegevused, kasutades erinevaid kanaleid;
5. haldab kliendibaasi, järgides õigusakte.
B.2.9 Koolitamine 7

Tegevusnäitajad:
1. analüüsib koolituse sihtrühma õpivajadusi, juhindudes valdkonna arengust ja koolitusvajaduse analüüsimise teoreetilistest alustest; sõnastab koolituse eesmärgid ja õpiväljundid, koostab õppe- ja koolituskavu, juhindudes õpetamise teaduslikest põhimõtetest ja sihtrühma õpivajaduse analüüsist;
2. koostab koolitusmaterjalid, lähtudes valitud metoodikast, sihtrühmast ja koolituse eesmärkidest ja tuginedes asjakohastele allikatele;
3. viib läbi kursusi, loenguid, seminare, töötubasid, e-õppekursusi jm koolitusi, lähtudes valdkonna teooriatest ja meetoditest; kujundab õppimist soodustava vaimse, sotsiaalse ja füüsilise keskkonna; juhib õppeprotsessi, lähtudes õppekavast, sihtrühma vajadustest ja õppija individuaalsetest õppe-eesmärkidest;
4. kogub kohaseid meetodeid kasutades tagasisidet õppeprotsessi kohta, analüüsib õpitulemusi ja planeerib edasisi tegevusi.
B.2.10 Valdkonna arendamine 6

Tegevusnäitajad:
1. osaleb võimalusel kutsealaste alusdokumentide (nt arengukavad, õigusaktid) väljatöötamisel; teeb koostööd kutsealaste organisatsioonidega kodu- ja välismaal; populariseerib giidi kutset ja selgitab avalikkusele giidi kutse olemust ning vajalikkust;
2. osaleb giiditööga seotud loome- ja/või teadustegevuses (nt kogudes ja analüüsides vajalikku informatsiooni, osaledes teadus- ja/või erialakonverentsidel ja projektides); arendab ning loob giiditöös kasutatavaid meetodeid ja õppematerjale.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.11 Giidi kutset läbiv kompetents 5

Tegevusnäitajad:
1. valdab ekskursiooni läbiviimise keelt tasemel B2 ja eesti keelt tasemel B2 (vt lisa 1);
2. lähtub oma töös giidi kutse-eetikast;
3. säilitab konfliktsituatsioonis rahu, käitub pingelistes situatsioonides ja ohuolukordades adekvaatselt;
4. suhtub lugupidavalt erineva kultuuritausta ja maailmavaatega inimestesse;
5. järgib kutsealaga seotud õigusakte;
6. kasutab oma töös digioskuste osaoskusi Sisuloome ja Probleemilahendus iseseisva kasutaja tasemel ning Infotöötlus, Kommunikatsioon ja Ohutus algtasemel kasutaja tasemel (vt lisa 2 Digpädevuste enesehindamise skaala).
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 04-05062019-05/6k
Kutsetegevuse valdkond: Teenindus
Vastutav kutsenõukogu: Teeninduse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 19
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 05.06.2019
EKR tase: 6
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 6
Valdkond: TEENINDUS
Kutseala: Reisiteenindus
Kutse grupp: Giid
Ametite (ISCO) klassifikaator: 5 Teenindus- ja müügitöötajad
51 Isikuteenindajad
511 Reisiteenindajad
5113 Giidid
ISCED klassifikaator: 10 Teenindus
101 Isikuteenindus
1015 Reisimine, turism ja vabaajaveetmine
EMTAK klassifikaator: N HALDUS- JA ABITEGEVUSED
79 Reisibüroode ja reisikorraldajate tegevus, reserveerimine ning sellega seotud tegevus
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 2 Digipädevuste enesehindamise skaala
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Marion Bobkov Accessible Baltics OÜ
Reeli Engelbrecht Tartu Kutsehariduskeskus
Helle Gern EAS Turismiarenduskeskus
Kauri Kivipõld Eesti Loodusgiidide Ühendus
Marika Kose Eesti Maaülikool
Liis Läte Tallinna Ettevõtlusamet
Külliki Pikk Tartu Giidide Ühing
Maaja Silm Eesti Turismifirmade Liit
Monika Sooneste Eesti Giidide Liit
Laura Taul Tallinna Giidide Ühing

PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist