Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Rõiva- ja tekstiilispetsialist, tase 6
Tagasi: Kutsestandardid |

Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Rõiva- ja tekstiilispetsialist, tase 6
EN: Garment, Textile and Product Specialist, level 6
Spetsialiseerumised:
  • Konstrueerimine
  • Ost ja müük
  • Tootearendus ja tootmine
Osakutsed:
Kehtib alates: 08.05.2019
Kehtib kuni: 07.05.2024
Kutsestandardi versiooni number: 1
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad:
Õppekavad ja õppeasutused
  Õppeasutus Õppekava nimetus Õppekava kood Õppekava tase ja liik Õppimise kestus aastat/kuud Õppekava registreerimise kuupäev Vastuvõtt
1 Tallinna Tehnikakõrgkool Moetööstus 80954 514 rakenduskõrgharidusõpe 4/0 28.06.2021 Avatud
2 Tallinna Tehnikakõrgkool Moetööstus 219465 514 rakenduskõrgharidusõpe 3/6 02.02.2021 Avatud
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
6. taseme rõiva- ja tekstiilispetsialist töötab tootmis- ja äriettevõttes, kus tema tegevuse tulemusena tagatakse toodete ja tehnoloogiate koostoime, ostutegevus ning lisandväärtuse loomine.
Rõiva- ja tekstiilispetsialist täidab tööülesandeid iseseisvalt või meeskonnas. Töö eeldab koolituste (sh vä...
ljaõppe) läbiviimist ning koostööd disainerite jt sidusvaldkondade spetsialistidega.

Rõiva- ja tekstiilispetsialist spetsialiseerub konstrueerimisele , tootearendusele ja tootmisele või
ostule ja müügile.
Konstrueerimisele spetsialiseerunud rõiva- ja tekstiilispetsialist (konstruktor, tehniline disainer) töötab välja uute mudelite lõigete konstruktsiooni ja tehnilise dokumentatsiooni.

Tootearendusele ja tootmisele spetsialiseerunud rõiva- ja tekstiilispetsialist (tootearendus- või tootmistehnoloog) tegeleb tootearendusega või ohjab tootmisprotsessi. Tootmistehnoloog tõstab tootmisprotsessi efektiivsust tööoperatsioonide standardiseerimise ja seadmepargi täiustamise kaudu.
Sageli on tootearendus- ja tootmistehnoloog ettevõttes üks ja seesama inimene.

Ostule ja müügile spetsialiseerunud rõiva- ja tekstiilispetsialist ostab sisse tootmis- ja äritegevuseks vajalikke materjale- ja tooteid ning loob ettevõttele lisandväärtust toodete müügi kasvatamisega.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Valdkondlik spetsialistitöö
1. Rõiva- ja tekstiiltoodete valmistamine ideest müügini
2. Nõustamine, juhendamine, koolitamine
3. Koostöö ja suhtlemine
4. Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (edaspidi IKT) kasutamine
5. Võõrkeel(t)e kasutamine
Spetsialiseerumisega seotud tööosad
A.2.2 Rõiva- ja tekstiiltoodete konstrueerimine
1. Toote tehnilise joonise ja dokumentatsiooni koostamine
2. Moejoonise ja skeemi järgi lõigete konstrueerimine
3. Toote lekaalide valmistamine
4. Toote korrigeerimine
5. Toote ettevalmistamine tootmiseks

A.2.3 Rõiva- ja tekstiiltoodete tootear...
endus ja tootmine
1. Uute toodete väljatöötamine
2. Tootmisprotsessi planeerimine ja korraldamine
3. Tootmisprotsessi ja toote parendamine

A.2.4 Rõiva- ja tekstiiltoodete ost ja müük
4. Müügi ja ostuvajaduse planeerimine
5. Ostu- ja müügitoimingute läbiviimine
6. Tarnija- ja kliendisuhete juhtimine

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Töö toimub peamiselt siseruumides. Töö on emotsionaalselt pingeline, vastutusrikas ja stressirohke.
Sõltuvalt töökohast ja kasutatavatest materjalidest võivad riskiteguriteks osutuda töökeskkonnas esinev tekstiilitolm, müra ja toote valmistamisel kasutatavad kemikaalid (liimid, kuumtöötlemisel või ...
puhastamisel eralduvad toksilised aurud jne). Ostu ja müügi spetsialisti töö nõuab head väljendus- ja suhtlemisoskust ning valmisolekut töötada hooajaliselt väljaspool põhitööaega ja töölähetustes.
Konstruktori töös on palju sundasendis töötamist.

Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
IKT vahendid, erialased tarkvaraprogrammid ning spetsiifilised seadmed ja töövahendid.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Sõltuvalt spetsialiseerumisest eeldab töö insenerlikku loogilist mõtlemist, ruumilist kujutlusvõimet, vormi-, stiili- ja värvitaju, loovust, iseseisvust, täpsust, analüüsi-, otsustus-, vastutus-, organiseerimis- ja kohanemisvõimet, suhtlemis- ja koostöövalmidust, läbirääkimisoskust, õpitahet ja str...essitaluvust.
Loe edasi
Peida
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Eelistatud on erialane rakenduskõrgharidus.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Tööuurija, normeerija, tootearendustehnoloog, tootmistehnoloog, tehnoloog, tööõpetaja, kvaliteedispetsialist, kvaliteedijuht, tööjuht, tootmisjuht, tootmisvõimsuse sisseostja, tootmise planeerija, tehniline disainer, konstruktor, rõivaste konstruktor, tekstiiltoodete konstruktor, konstruktor-modelle...erija, ostuspetsialist, ostujuht, e-poe spetsialist, müügispetsialist, müügijuht, kategooriajuht, tootejuht, e-poe spetsialist jm.
Loe edasi
Peida
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid:
Rõiva- ja tekstiiltoodete konstrueerimisele spetsialiseerumisel omandatakse kompetentsid B.2.1 ja B.2.2.
Rõiva- ja tekstiiltoodete tootearendusele ja tootmisele spetsialiseerumisel omandatakse kompetentsid B.2.1 ja B.2.3.
Rõiva- ja tekstiiltoodete ostu ja müügile spetsialiseerumisel omandatakse ko...
mpetentsid B.2.1 ja B.2.4.
Loe edasi
Peida
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Valdkondlik spetsialistitöö 6

Tegevusnäitajad:
1. Määratleb ja lahendab toote (kollektsiooni) arendamise, kujundamise, valmistamise ning turundusega seotud ülesandeid, kasutades asjakohaseid tehnikaid (joonistamine, fotograafia jm) ning teadmisi:
a) antropoloogia (figuuritüübid, mõõtude võtmine);
b) rõivaste ajalugu, rõiva- ja tekstiilitootmise ajalugu ning arengusuunad;
c) stilistika, värvusõpetus;
d) materjaliõpetus;
e) tehnoloogia- ja konstrueerimisõpetus;
f) tootmiskorraldus;
g) kvaliteedijuhtimise põhimõtted;
h) toodete arendamine, innovatsioon, säästev disain;
i) tootmistehnoloogia ja -seadmed;
j) tootmise planeerimine ja logistika;
k) erialased standardid ja normid;
l) kutsealane terminoloogia;
m) turunduse alused sh turu-uuringute metoodikad ja analüüs;
n) kliendikogemuse juhtimine;
o) majandusõpetus;
p) keskkonnahoid, ringmajanduse põhimõtted.
2. Hoiab end kursis kutsealase info ja arengutega.
3. Nõustab klienti ja koostööpartnereid (nt materjali, tehnoloogia, kujunduse jm valimisel).
4. Kontrollib ja parandab juhendatava töösooritusi kuni korrektse tulemuse saavutamiseni, annab tagasisidet juhendatavale töösoorituste ning töö edenemise kohta.
5. Järgib töötervishoiu ja -ohutusnõudeid ning kontrollib nende täitmist vastavalt ettevõttes kehtestatud korrale.
6. Loob ja hoiab kliendisuhteid, võttes arvesse klientide soove ja vajadusi, turusituatsiooni ja piiranguid.
7. Suhtleb konstruktiivselt erinevates keskkondades, arvestab maailmavaadete ja arvamuste erisustega, suhtub neisse sallivalt ja lugupidavalt.
8. Kohandub meeskonnaga, toetab meeskonna tulemuslikku tegutsemist, aitab luua meeskonnavaimu, arvestades organisatsioonikultuuri põhimõtetega.
9. Jagab oma teadmisi ja kogemusi kolleegidega, märkab ja tunnustab teiste panust.
10. Kasutab oma töös arvutit infotöötluse, kommunikatsiooni ja probleemilahenduse osas iseseisva kasutaja tasemel, sisuloome ja ohutuse osas algtasemel kasutaja tasemel, Lisa 1 – Digipädevuste enesehindamise skaala.
11. Püstitab ja kirjeldab spetsialiseerumisvaldkonna põhiseid IKT lähteülesande
12. Kasutab oma töös vähemalt üht võõrkeelt tasemel B1 kõikide osaoskuste osas, Lisa 2 – Keelte oskustasemete kirjeldused.
13. Kasutab korrektselt erialaterminoloogiat.
Spetsialiseerumistega seotud kompetentsid
Rõiva- ja tekstiiltoodete konstrueerimisele spetsialiseerumisel omandatakse kompetentsid B.2.1 ja B.2.2. Rõiva- ja tekstiiltoodete tootearendusele ja tootmisele spetsialiseerumisel omandatakse kompetentsid B.2.1 ja B.2.3. Rõiva- ja tekstiiltoodete ostu ja müügile spetsialiseerumisel omandatakse ko...mpetentsid B.2.1 ja B.2.4.
Loe edasi
Peida
Konstrueerimine
    Kompetents EKR tase
B.2.2 Rõiva- ja tekstiiltoodete konstrueerimine 6

Tegevusnäitajad:
1. Koostab toote tehnilise joonise moejoonise või kirjelduse baasil, kasutades sobivaid vahendeid;
2. Analüüsib toote moejoonise või tehnilise joonise põhjal lähteandmeid konstruktsiooni tegemiseks.
3. Konstrueerib toote lõiked ja modelleerib neid, lähtudes mõõtudest, materjalide omadustest ja tehnoloogiast, kasutades CAD (Computer Aided Design), CAM (Channel Access Method/Computer Aided Manufacturing) arvutiprogramme.
4. Valib koostöös sidusspetsialistidega toote valmistamise tehnoloogia arvestades materjalide omadusi, seadmeid ja toote valmistamise kulusid.
5. Valmistab lekaalid CAD vm arvutiprogrammidega, koostab lekaalide loetelu, teeb lekaalide tehnilise paljunduse ja paigutusjoonised.
6. Viib koos sidusspetsialistidega läbi esiktoote istuvusproovid, võimalusel kasutab virtuaalseid 3D arvutiprogramme. Korrigeerib toote lekaale istuvusproovi ning kliendi ja disaineri tagasiside põhjal.
7. Teeb toote lekaalide ja tehnilise paljunduse lõppkontrolli, vajadusel konsulteerib sidusspetsialistidega.
8. Koostab tehnilise dokumentatsiooni (nt mõõdutabel, lekaalide loetelu jms) vastavalt ettevõttes kehtestatud korrale.
9. Teeb parendusettepanekuid tootearendusprotsessi, konstruktsioonisõlmede tehnoloogia ja materjalide osas.
 
Tootearendus ja tootmine
    Kompetents EKR tase
B.2.3 Rõiva- ja tekstiiltoodete tootearendus ja tootmine 6

Tegevusnäitajad:
1. Osaleb uute toodete väljatöötamisel koos disaineri, konstruktori, sisseostja jt sidusspetsialistidega eesmärgiga optimeerida toote valmistamise protsessi, kasutades teadmisi integreeritud tehnoloogiatest ja kulujuhtimisest.
2. Kujundab koostöös klientide ja sidusspetsialistidega (nt ostuspetsialistiga) toote omahinna, lähtudes moe- ja tehnilisest joonisest, töötlemise ajast, seadmetest, tehnoloogiast, põhi- ja abimaterjalide kulunormidest
3. Koostab toote töötlemise juhiseid ja dokumentatsiooni lähtuvalt kliendi soovidest ja ettevõtte eripärast, kasutades vastavaid arvutiprogramme.
4. Koostab vastavaid arvutiprogramme kasutades tööjaotuse toote valmistamiseks, lähtudes ettevõtte tootmisseadmetest jm ressurssidest.
5. Ohjab töötajate töövõtteid tööoperatsioonide tegemiseks, lähtudes ettevõttes kehtestatud standardnõuetest.
6. Töötab välja toote kvaliteedinõuded koostöös sidusspetsialistidega arvestades kliendi soove.
7. Valib tootmisseadmed ja koostab tootmisliini paigutuse vastavalt toote töötlemise järjestusele, töötlemise juhistele ja dokumentatsioonile.
8. Kontrollib ja analüüsib toote vastavust väljatöötatud dokumentatsioonile.
9. Teeb tööuuringuid tööoperatsioonide ja töövõtete standardiseerimiseks, kasutades vastavaid arvutiprogramme ja töövahendeid.
10. Analüüsib töötulemuste alusel töötajate tööjõudlust, lähtudes väljatöötatud ajanormidest.
11. Teeb parendusettepanekuid tootmisliini efektiivsemaks muutmiseks nt seadmete automatiseerimiseks.
 
Ost ja müük
    Kompetents EKR tase
B.2.4 Rõiva- ja tekstiiltoodete ost ja müük 6

Tegevusnäitajad:
1. Planeerib sortimendi tulenevalt vajadusest, nõudlusest ning ettevõtte spetsiifikast.
2. Monitoorib sihtturgude ning maailmaturu hindasid, analüüsib ja prognoosib trendide muutusi.
3. Hindab ja analüüsib ostu- ja müügitulemusi brändide, tootegruppide, mudelite jm kategooriate lõikes.
4. Koostab müügiplaani vastavalt eesmärgile, lähtudes kliendiprognoosist.
5. Planeerib sisseostu eelarve vastavalt müügiplaanis seatud eesmärkidele.
6. Valib koostöös müügi ja tootearendusega (sh brändi arendus) tooted ja materjalid ning tagab tarneahela optimaalse toimimise parimatel võimalikel tarnetingimustel.
7. Arendab ettevõtte tarne- ja kliendibaasi, lähtudes ettevõtte strateegiast ja turul toimuvast.
8. Hoiab tarnija- ja kliendisuhteid, arvestades kultuuride eripäraga.
9. Hindab ja tagasisidestab koostööd tarnijate ja klientidega, lähtudes ettevõttes kehtivast tegevusraamistikust (nt raportid, suuline tagasiside).
10. Peab läbirääkimisi hindade ja tarnetingimuste osas ning teeb ettepanekuid müügiedendustegevuste osas (nt reklaam, kliendikingitused, müügikampaaniad, müügivõistlused, tootekoolitused jms) eesmärgiga luua ettevõttele võimalikult suurt väärtust.
11. Korraldab tarnijate või klientidega seotud dokumentatsiooni administreerimist vastavalt ettevõtte spetsiifikale (nt ostu- ja müügihindade leping, transpordileping, tarneleping jms).
12. Jälgib ja prognoosib materjali vajadust, toodete nõudlust ja kasutamist vastavalt tootmis- või müügiplaanile ning teeb koostöös varude juhtidega toiminguid toote koosluse kohastamiseks (nt ettepanekud toodete lisatellimusteks, sooduspakkumisteks, tagastamiseks hankijale vm).
13. Tagab optimaalsed laovarud ja protsesside ahela tervikliku toimimise.
14. Kasutab ERP (Enterprise Resource Planning) süsteemi tarkvaralahendusi ostu ja müügi baasloogikate määratlemiseks, et teha õigel ajal õigeid otsuseid.
15. Vormistab toodete ostu- ja müügitellimuse andmed, kasutades sobivat meetodit (nt EDI (Electronic Data Interchange), e-tellimus).
16. Uuendab vajadusel infot ettevõtte vastavas tarkvara süsteemis ja edastab jooksvalt infot.
17. Teeb ostutoiminguid, lähtudes toodete omandamise kogukulu põhimõttest TCO (Total Cost of Ownership).
18. Koordineerib logistika toiminguid (transport, veoteekond, erinõuete täitmine, töö dokumentidega jm) vastavalt kehtestatud korrale.
19. Valmistab ette müügiks vajaliku tooteinfo vastavalt ettevõttes kehtestatud korrale.

C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 24-08052019-3.1/1k
Kutsetegevuse valdkond: Tehnika, Tootmine ja Töötlemine
Vastutav kutsenõukogu: Tehnika, Tootmise ja Töötlemise Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 12
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 08.05.2019
EKR tase: 6
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 6
Valdkond: TEHNIKA, TOOTMINE JA TÖÖTLEMINE
Kutseala: Rõivatootmine
Kutse grupp: Rõiva- ja tekstiilispetsialist
Ametite (ISCO) klassifikaator: 3 Tehnikud ja keskastme spetsialistid
31 Loodus- ja inseneriteaduste keskastme spetsialistid
311 Füüsika- ja tehnikateaduste tehnikud
3118 Joonestajad
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
072 Tootmine ja töötlemine
0723 Tekstiili, rõivaste, jalatsite valmistamine ning naha töötlemine
EMTAK klassifikaator: C TÖÖTLEV TÖÖSTUS
14 Rõivatootmine
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Digipädevuste enesehindamise skaala
Lisa 2 Keelte oskustasemete kirjeldused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Anelle Juuse Kaubamaja AS
Anneli Reinok Hilding Anders Baltic AS
Anželika Mullaste Protex Baltic As
Diana Tuulik Tallinna Tehnikakõrgkool
Pille Nilp Baltika Grupp
Sirje Riimaa Baltika Grupp

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist