Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Trükiste järeltöötlusseadmete operaator, tase 4
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Trükiste järeltöötlusseadmete operaator, tase 4
EN: Postpress operator, level 4
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 08.05.2019
Kehtib kuni: 04.10.2023
Kutsestandardi versiooni number: 6
Muudatused:
05.10.2023 Otsus nr 27/2.3 tühistatud Tehnika, Tootmise ja Töötlemise Kutsenõukogu 05.10.2023 otsusega nr 28/1.
13.04.2023 Kutsestandard kantakse arhiivi Tehnika, Tootmise ja Töötlemise Kutsenõukogu 13.04.2023 otsusega nr 27/2.2.

------------------------------------
08.05.2019 Muudatusteta pikendamine viieks aastaks.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Trükiste järeltöötlusseadmete operaator, tase 4 on oskustöötaja, kelle peamine tööülesanne on trükiste järeltöötlemine. Järeltöötlemise protsessi kuuluvad: köitmine (sh õmblemine, traatimine, liimimine), stantsimine, lõikamine, liimimine, lakkimine, numereerimine, perforeerimine, adresseerimine, lii...tmine, pakendamine, lamineerimine, augustamine ja ladustamine. Trükiste järeltöötlejad töötavad perioodika-, raamatu-, pakendi- ja reklaamtrükikodades.
Ta jälgib ja kontrollib pidevalt kogu trükiste järeltöötlusprotsessi, tema kohustuste hulka võib kuuluda järeltöötlusseadmete hooldamine: puhastamine, seadmete töökorras hoidmiseks vajalike kulumaterjalide regulaarne vahetamine ja lisamine, sellega seotud arvestuse pidamine jms. Järeltöötlemise kõrval on trükiste järeltöötlusseadmete operaatori tööülesandeks järeltöötluseks vajaminevate materjalide ettevalmistamine.
Trükiste järeltöötlusseadmete operaatori töö eeldab täpsust ja pühendumist ning keerulise seadmepargi käsitsemis- ja hooldusoskust. Tema töös on tähtis tootmise eripärast tingitud tööülesannete täpne tõlgendamine ja täitmine, töö planeerimine, töövahendite ratsionaalne ja keskkonnaohutu kasutamine.
Kuigi oma põhiloomult on trükiste järeltöötlusseadmete operaatori töö individuaalne peab ta kogu tootmisprotsessi vältel olema valmis koostööks teiste meeskonnaliikmetega.
Trükiste järeltöötlusseadmete operaator peab olema valmis ennast pidevalt arendama ja koolitama, et tulla toime areneva tehnoloogia, uute seadmete ja töövõtetega.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Trükiste järeltöötlusprotsessi ettevalmistamine
1. Oma tegevuse planeerimine.
2. Järeltöötlusmasina korrasoleku kontrollimine.
3. Järeltöötlusprotsessi ettevalmistamine.

A.2.2 Trükiste järeltöötlemine
1. Töötamine trükiste järeltöötlusseadmetel.
2. Toodangu kvaliteedi tagamine.
3. Trü...
kiste järeltöötlusseadmete hooldamine.
4. Toodangu märgistamine, pakendamine, transportimine ja ladustamine .
5. Dokumentatsiooni täitmine.

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Trükiste järeltöötlusseadmete operaatori töökeskkonnas võivad esineda riskitegurid: müra, töötamine öösel, vibratsioon ja tolm. Oma igapäevatöös puutub trükiste järeltöötleja kokku ainetega, mis võivad ülitundlikel inimestel põhjustada allergiat. Töö eripära nõuab head stressitaluvust, füüsilist vas...tupidavust ning valmisolekut töötada öösel, nädalavahetustel ja riiklikel pühadel. Sel kutsealal töötaja peab olema valmis pidevaks füüsiliseks pingutuseks (raskuste teisaldamiseks).
Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Trükiste järeltöötlusmasinad ja –seadmed nt köiteseadmed, voltimisseadmed, paberilõikur jm.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Trükiste järeltöötlusseadmete operaatori töö eeldab süsteemsust, iseseisvust, vastutus- (täpsust, korrektsust, usaldatavust, kohusetunnet, enesedistsipliini), otsustus-, õppimis- ja arenemisvõimet, pinge- ja stressitaluvust ning suhtlemis- ja koostöövalmidust.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Trükiste järeltöötlusseadmete operaatori kutseoskused on enamasti omandatud töökohal või kutse- või täiendusõppes.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Järeltöötleja, operaator-seadistaja, köitja, operaator-tehnik.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Trükiste järeltöötlusseadmete operaator, tase 4 kutse taotlemisel on nõutav kõikide kompetentside B.2.1 – B.2.3 tõendamine.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Trükiste järeltöötlusprotsessi ettevalmistamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Planeerib oma tegevust vastavalt ettevõtte töökorraldusele ning konkreetsele tellimusele ja töökäsule.
2. Kontrollib järeltöötlusmasina korrasolekut ja seadistab selle vastavalt tellimusele.
3. Toimetab kohale pooltoodangu ja vajalikud materjalid ning valmistab materjalid ette järeltöötlemiseks, hinnates pooltoodangu kvaliteeti, järeltöödeldavust ja materjalikulu.

Teadmised:
1) trükiste järeltöötlusprotsessis kasutatavad materjalid (nt paberid, kartongid, liimid, lakid, laminaadid, fooliumid, köitematerjalid jt) ja nende omadused;
2) järeltöötlemisseadmed (nt paberi lõikurid, köiteliinid, voltimis-, stantsimis-, lakkimis-, pakkimisseadmed jt), nende liigid ja kasutamise ning hooldamise põhimõtted;
3) pooltoodangu kvaliteedikriteeriumid.
B.2.2 Trükiste järeltöötlemine 4

Tegevusnäitajad:
1. Töötab trükiste järeltöötlusseadmel, kontrollides järeltöötlusprotsessi ja trükiste kvaliteeti, arvestades ettevõtte kvaliteedinõudeid, võimalusel võrdleb näidisega.
2. Korrigeerib masina seadistust, tagades toodangu ühtlase kvaliteedi kogu järeltöötlusprotsessi vältel.
3. Puhastab trükiste järeltöötlemismasina ja selle osad, arvestades masina tüüpi ja tööohutuse nõudeid.
4. Märgistab, pakendab, transpordib ja ladustab toodangu vastavalt trükikoja nõudmistele ja töökorraldusele.
5. Täidab vajaliku dokumentatsiooni vastavalt töökorraldusele.

Teadmised:
1) trükiste järeltöötluse kvaliteedikriteeriumid;
2) järeltöötlemisseadmed (nt paberi lõikurid, köiteliinid, voltimis-, stantsimis-, lakkimis-, pakkimisseadmed jt), nende liigid ja kasutamise ning hooldamise põhimõtted;
3) järeltöötlemisprotsessi meetodid.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.3 Trükiste järeltöötlusseadmete operaator, tase 4 kutset läbiv kompetents 4

Tegevusnäitajad:
1. Järgib töötervishoiu, -keskkonna ja ohutuse (sh isikukaitsevahendite kasutamine, riskide hindamine jms) ning tuleohutuse nõudeid töö planeerimisel, töökoha ettevalmistamisel, tööprotsessis ja töökoha korrastamisel.
2. Mõistab trükitööstuse eripära, trükiste tootmise protsessi ja oma rolli selles ning osaleb meeskonnatöös.
3. Järgib ettevõttes kehtestatud töökorraldust ja kvaliteedinõudeid.
4. Täidab kõiki tööülesandeid vastutustundlikult, kontrollib oma emotsioone ja väljendusviisi ka keerulistes olukordades; on võimeline töötama tulemuslikult pingelises olukorras, talub kriitikat ning küsib ja annab oma tegevuse kohta tagasisidet.
5. Kasutab kaasaegseid infotehnoloogilisi vahendeid ja tarkvara oma töölõigu piires.
6. Õpib ja omandab uued tööülesanded, meetodid ning tehnikad.

Teadmised:
1) töötervishoiu ja tööohutuse nõuded;
2) keskkonnaohutus ning jäätmekäitluspõhimõtted ja –nõuded;
3) kutsealaga seonduvate õigusaktide nõuded;
4) meeskonnatöö alused;
5) trükiste kvaliteediohjamise põhimõtted.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse integreeritult teiste kutsestandardis toodud kompetentsidega.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 24-08052019-2.1.1/6k
Kutsetegevuse valdkond: Tehnika, Tootmine ja Töötlemine
Vastutav kutsenõukogu: Tehnika, Tootmise ja Töötlemise Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 12
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 08.05.2019
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: TEHNIKA, TOOTMINE JA TÖÖTLEMINE
Kutseala: Trükitööstus
Kutse grupp: Trükiste järeltöötleja
Ametite (ISCO) klassifikaator: 7 Oskus- ja käsitöölised
73 Käsitöömeistrid, täppisinstrumentide valmistajad ja trükitöölised
732 Trükitööstuse töölised
7323 Trükiste järeltöötlejad
ISCED klassifikaator: 02 Humanitaaria ja kunstid
021 Kunstid
0211 Audiovisuaalsed tehnikad ja meedia tootmine
EMTAK klassifikaator: C TÖÖTLEV TÖÖSTUS
18 Trükindus ja salvestiste paljundus
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Külli Tammes Eesti Trükitööstuse Liit
Marko Levin Tallinna Polütehnikum
Merle Okas Kroonpress AS

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist