Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Monteerija, tase 4
Tagasi: Kutsestandardid |

Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Monteerija, tase 4
EN: Steelworker, level 4
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 06.05.2019
Kehtib kuni: 05.05.2022
Kutsestandardi versiooni number: 3
Muudatused:
Muudatusteta pikendamine 3 aastaks.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad:
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Monteerija on oskustöötaja, kes töötab ehitusettevõttes.
Monteerija peamised tööülesanded on terasest ja raudbetoonist konstruktsioonielementide ja ehitusdetailide monteerimine. Töö toimub tihti kõrgustes.

4. taseme monteerija korraldab iseseisvalt oma töökoha ja vastutab tööülesannete kvalite...
etse täitmise eest. Töökorraldusest lähtuvalt võib oma kutsealal juhendada ja nõustada vähem kogenud kolleege nende tavatöös.
Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Metallkonstruktsioonide monteerimine
1. Aluspinna kontrollimine ja ettevalmistamine
2. Kinnitussõlmede ettevalmistamine
3. Montaažielementide eelmonteerimine
4. Montaažielementide paigale asetamine, rihtimine ja toestamine
5. Montaažielementide kinnitamine
6. Terasdetailide korrosioonitõ...
rje teostamine

A.2.2 Raudbetoondetailide monteerimine
1. Aluspinna kontrollimine ja ettevalmistamine
2. Kinnitussõlmede ettevalmistamine
3. Montaažielementide paigale asetamine, toestamine ja rihtimine
4. Montaažielementide liitekohtade monolitiseerimine ja kohtbetoneerimine
5. Terasdetailide korrosioonitõrje teostamine

A.2.3 Troppimistööde tegemine
1. Materjalide peale- ja mahalaadimine, ladustamine ja paigaldamine
2. Mehitamata tõsteseadmete töö juhtimine

A.2.4 Energiatõhus ehitamine

A.2.5 Madalama kvalifikatsiooniga monteerija nõustamine ja juhendamine
1. Tööga seotud keskkonnariskide hindamine ja juhendatava nõustamine
2. Töö tegemisel ilmnenud vigade analüüsimise ja parandamise nõustamine
3. Madalama kvalifikatsiooniga monteerija juhendamine ja nõustamine tööülesannete täitmisel

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Monteerija töö on raske ja nõuab füüsilist pingutust. Sageli tuleb tõsta raskeid ehitusdetaile, töötada sundasendis, ronida tellingutel, redelitel ning konstruktsioonidel. Töö toimub erinevatel kõrgustel ja muutuvates keskkonnatingimustes, valdavalt välitingimustes. Monteerija töökeskkonnaga on seot...ud vigastuste tekkimise kõrgendatud risk. Samuti võivad tervisekahjustusi põhjustada tolm, õhus lenduvad keemilised ühendid, müra, temperatuurikõikumised ja tuuletõmbus ning seetõttu on kohustuslik kasutada kaitseriietust ja -vahendeid. Monteerija peab järgima tööeeskirju, tervisekaitse- ja ohutusnõudeid.
Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Monteerija kasutab oma töö tegemiseks erinevaid tõstemehhanisme, mehaanilisi (montaažikangid, haamer jne) ja elektrilisi (trellid, nurklihvijad, lõikurid, keevitusseadmed jne) tööriistu ning kontrollmõõteriistu (nivelliir, mõõdulint, loodid jne). Lisaks kuuluvad monteerija töövahendite hulka mitmesu...gused tellingud, redelid ja tõstukid.
Loe edasi
Peida
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Vajalik on hea tervis, füüsiline vastupidavus ja kõrgusetaluvus. Töö eeldab kohuse- ja vastutustunnet, loogilist mõtlemist, ruumilist kujutlusvõimet, planeerimisoskust, liigutuste täpsust, koormustaluvust, õpivalmidust ning oskust töötada meeskonnas. Vajalik on tehniline taip ning hea koordinatsioo...n.
Loe edasi
Peida
A.6 Kutsealane ettevalmistus
4. taseme monteerijana töötavatel inimestel on üldjuhul erialane kutseharidus ja praktiline töökogemus ehitusettevõttes või keskharidus ning praktiline töökogemus ehitusettevõttes.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
monteerija
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Monteerija, tase 4 kutse saamiseks peab taotleja tõendama kõik kohustuslikud (B.2.1 – B.2.5), samuti monteerija üldised läbivad (B.2.6) ja kutsespetsiifilised läbivad (B.2.7) kompetentsid.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Metallkonstruktsioonide monteerimine 4

Tegevusnäitajad:
1) Kontrollib visuaalse vaatlusega ja vastavaid mõõtevahendeid kasutades aluspinna sobivust ja vastavust tööjoonisele. Vigade avastamisel teavitab oma vahetut juhti ja kooskõlastab temaga edasise tegevuse.
2) Valmistab ette kinnitussõlmed, paigaldab vajaduse korral ja tehnoloogiast lähtudes ajutised toed ja muud abivahendid.
3) Koostab vastavalt tööjoonistele montaažiks vajalikud konstruktsioonielemendid.
4) Paigaldab konstruktsioonielemendi tööjoonisel ettenähtud asendisse ja vajaduse korral toestab ajutiselt, rihib elemendi.
5) Kinnitab montaažielemendi lõplikult vastavalt tööjoonistele ning eemaldab ajutised toed ja kinnitused.
6) Teostab vajaduse korral sõlmede korrosioonitõrje ja teeb pinnakattedefektide parandused.

Teadmised:
1) tööesile enne elementide paigaldamise alustamist esitatavad nõuded;
2) erinevad kinnitussõlmed ja paigaldustehnoloogiad;
3) tööjoonistele märgitud tingmärgid, lühendid jne;
4) ajutiste kinnituste ja tugede paigaldamise põhimõtted (nt tööde järjekord monteerimisel);
5) metallpindade eeltöötlemine ja puhastamine;
6) erinevad korrosioonikaitsevahendid ja nende kasutamine;
7) ilmastikutingimuste mõju metallkonstruktsioonitöödele;
8) detailidele ja metallkonstruktsioonidele esitatavad kvaliteedinõuded.
B.2.2 Raudbetoondetailide monteerimine 4

Tegevusnäitajad:
1) Kontrollib visuaalse vaatlusega ja vastavaid mõõtevahendeid kasutades aluspinna sobivust ja vastavust tööjoonisele. Vigade avastamisel teavitab oma vahetut juhti ja kooskõlastab temaga edasise tegevuse.
2) Valmistab ette kinnitussõlmed, paigaldab vajaduse korral ja tehnoloogiast lähtudes ajutised toed ja muud abivahendid (mört, neopreenriba, rihtimislapid, kiilud jm).
3) Paigaldab konstruktsioonielemendi tööjoonisel ettenähtud asendisse ja vajaduse korral toestab ajutiselt, rihib elemendi.
4) Sarrustab, rakestab ja betoneerib montaažielementide liited vastavalt tööjoonisele ja etteantud kvaliteedinõuetele.
5) Teostab vajaduse korral terasdetailide korrosioonitõrje.

Teadmised:
1) nõuded, millele tööesi peab enne elementide paigaldamist vastama;
2) erinevad kinnitussõlmed ja paigaldustehnoloogiad;
3) tööjoonistele märgitud tingmärgid, lühendid jne;
4) ajutiste kinnituste ja tugede paigaldamise põhimõtted (nt tööde järjekord monteerimisel);
5) metallpindade eeltöötlemine ja puhastamine;
6) erinevad korrosioonikaitsevahendid ja nende kasutamine;
7) ilmastikutingimuste mõju betoonkonstruktsioonitöödele;
8) detailidele ja metallkonstruktsioonidele esitatavad kvaliteedinõuded.
B.2.3 Troppimistööde tegemine 4

Tegevusnäitajad:
1) Haagib tõstetroppidega tööks vajalikud materjalid ja juhendab käemärkidega või muul viisil kraanajuhi tööd, järgides tööohutusnõudeid. Ladustab materjalid vastavalt etteantud juhistele selleks ettenähtud kohta.
2) Juhib materjalide ladustamisel ja teisaldamisel mehitamata tõsteseadet, järgides tööohutusnõudeid ja etteantud tööjuhiseid.

Teadmised:
1) lastide haardevahendid;
2) tõstetööd erinevate tõsteseadmetega;
3) troppimistöödel kehtivad ohutusnõuded;
4) troppimistöödel kasutatav signaalmärgistik.
B.2.4 Energiatõhus ehitamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Enne töö alustamist valmistab ette nõuetele vastava töökoha, pidades silmas energiasäästu põhimõtteid.
2. Teostab omal kutsealal kõiki tööosasid, rakendades sealjuures baasteadmisi energiatõhususest. Arvestab oma tööülesandeid täites ehitustegevuse energiakulukusega ning kasutab tööks vajaminevaid energiaallikaid (elekter, vesi, valgustus, soojapuhurid jne) sihipäraselt ja säästlikult.
3. Valib energiatõhususe nõudeid ja oma eriala spetsiifikat silmas pidades ning talle antud volituste piires sobilikud materjalid (ehitusmaterjalid, kinnitusvahendid, muud abivahendid jne).
4. Valib energiatõhususe nõudeid ja oma eriala spetsiifikat silmas pidades tööülesande sooritamiseks õige tehnoloogia ja sobilikud töövõtted. Rakendab võimalusel oma kutseala ehitustööde tegemisel kvaliteedi ja kuluefektiivsuse tagamiseks sobilikke moodulmõõtude süsteeme (materjalide mõõdud, karkassi samm jne).
5. Teeb vajalikud tööd energiatõhususe parandamiseks oma kutseala piires.

Teadmised:
1) energiatõhususe üldmõisted ja nende tähendused, energiatõhusust mõjutavad tegurid;
2) peamised energiaallikad Eestis (sh taastuvad energiaallikad);
3) ehitustööde kvaliteedinõuded ja nende mõju energiatõhususele;
4) piirete soojusjuhtivust ja hoone energiatarbimist mõjutavad tegurid (sh ehitusmaterjalide ja ehitustoodete omadused);
5) mitmesugused tehnosüsteemid, nende mõju hoone energiatõhususele;
6) võimalused hoonete energiatõhususe parendamiseks;
7) töökultuuri mõju ehitustegevuse energiakulule;
8) ilmastikutingimuste mõju hoonete välispiiretele;
9) käitumisharjumuste mõju energiakulule hoonete ekspluateerimisel.

Kompetents on välja töötatud Buildest projekti raames.
B.2.5 Madalama kvalifikatsiooniga monteerija nõustamine ja juhendamine 4

Tegevusnäitajad:
1) Nõustab madalama kvalifikatsiooniga monteerijat tööga kaasneda võivate keskkonnariskide määratlemisel ja hindamisel ning nende maandamiseks vajalike abinõude valikul, juhindudes töötervishoiu- ja tööohutusnõuetest.
2) Nõustab madalama kvalifikatsiooniga monteerijat ilmnenud vigade analüüsimisel ja vigade parandamiseks vajalike abinõude valikul, juhindudes etteantud tööülesandest, materjalide ja pindade omadustest, õigete töövahendite, -võtete ja tehnoloogia valikust ning järgides etteantud kvaliteedinõudeid.
3) Juhendab ühe monteerija või väikese monteerijate töögrupi tööd, juhindudes tööülesannetest, töötervishoiu- ja tööohutusnõuetest, õigete töövahendite, -võtete ja tehnoloogia valikust ning järgides etteantud kvaliteedinõudeid.

Hindamismeetod(id):
Praktiline töö, suuline küsitlus/intervjuu (kasutatav tõendusmaterjal: nt tööalase tegevuse hinnang), kirjalik eksam.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.6 Monteerija, tase 4 üldised läbivad kompetentsid 4

Tegevusnäitajad:
1) Tööjuhiste, tehnoloogiate ja kvaliteedinõuete järgimine
Monteerija järgib asjakohaseid tööjuhiseid, paigaldusjuhendeid ja etteantud kvaliteedinõudeid.
2) Töötervishoiu ja tööohutusnõuete järgimine
Vältimaks tööõnnetusi ehitusobjektil, järgib monteerija nii töö planeerimisel, töökoha ettevalmistamisel, nii töö käigus kui ka töökoha korrastamisel rangelt töötervishoiu ja tööohutusnõudeid ning arvestab teiste inimeste ja keskkonnaga enda ümber.
3) Esmaabi andmine
Õnnetusjuhtumi korral annab vältimatut abi, kutsub professionaalse abi ja teatab õnnetusjuhtumist objektijuhile või tööandjale.
4) Ümbritseva keskkonna kaitsmine, jäätmekäitlusnõuete järgimine
4. Taseme monteerija määratleb projektist lähtuvalt tööga kaasneda võivad keskkonnariskid ning võtab kasutusele abinõud nende maandamiseks. Ta sorteerib jäätmeid, juhindudes taaskasutusest ja järgides jäätmekäitluseeskirja nõudeid.
5) Meeskonnatöös osalemine
Monteerija on koostööaldis, osaleb meeskonnatöös, jagab teistega kogu vajalikku ja kasulikku informatsiooni ning tegutseb parima ühise tulemuse saavutamise nimel. Ta oskab ja julgeb esitada ning argumenteeritult kaitsta oma seisukohti. Selle taseme monteerija omab vajalikke teadmisi ja oskusi madalama tasemega monteerija juhendamiseks.
6) Kohanemine muutuvate oludega
4. Taseme monteerija on võimeline iseseisvalt kohanema muutuvate tööoludega, oskab leida ja analüüsida asjakohast teavet oma tööülesannete täitmiseks ja lahendada probleeme.
7) Riskide hindamine, tööalaste tagasilöökidega toimetulemine
Oskab hinnata tööeesmärkide saavutamisega kaasnevaid riske (ohutus, kvaliteet, tähtajad jne). Eksimuse korral hindab monteerija olukorda ja kohandab oma käitumist sellele vastavalt.
8) Täiendõppes osalemine
Osaleb kutsealases täiendõppes. Rakendab õpitut igapäevaselt oma erialasel tööl.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse integreeritult kõigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamisega.
B.2.7 Monteerija, tase 4 kutsespetsiifilised läbivad kompetentsid 4

1) Materjalide kulu ja tööaja määratlemine
2) Töö planeerimiseks määratleb monteerija tööjoonistelt vajalikud lähteandmed ja arvutab määratud aja jooksul tööks vajaliku materjalikulu, mehhanismide vajaduse ja tööaja. Teeb asjakohaseid mõõteriistu ja mõõtmismeetodeid kasutades tööks vajalikud mõõdistused ja märketööd, juhindudes etteantud tööjoonisest ning tagades nõuetekohase mõõtmistäpsuse.
3) Nõuetekohase töökoha korraldamine
Monteerija, tase 4 korraldab platsil nõuetekohase töökoha, valib etteantud töö iseloomust juhindudes välja sobivad töövahendid ning veendub enne töö alustamist nende korrasolekus ja ohutuses. Ladustab montaaži järjekorrast lähtuvalt vajalikud materjalid, tagades nende kvaliteedi säilimise.
4) Koostöö teiste töövõtjatega
Monteerija arvestab oma tööd tehes ka samal objektil teisi töid tegevate töövõtjatega.
5) Töövahendite kasutamine ja hoiustamine
Monteerija kasutab kõiki töövahendeid ja seadmeid heaperemehelikult, korrastab ja puhastab töös kasutatavaid töövahendeid, seadmeid ja kaitsevahendeid regulaarselt, järgides nende kasutus- ja hooldusjuhendeid.

Monteerija läbivad teadmised:
1) üldteadmised ettevõtluse alustest;
2) üldehitustöödel kehtivad tööohutusreeglid;
3) ilmastikutingimustest (äike, tugev tuul, vihm, jää jne) tulenevad ohud montaažitöödel ja sellest
tulenevad teostatavate tööde eripärad;
4) üldteadmised esmaabi andmisest;
5) üldteadmised energiatõhusast ehitamisest;
6) jäätmekäitlus- ja keskkonnaohutusnõuded ehitustöödel;
7) montaažitöödeks vajalikud töövahendid ja seadmeid, nende käsitsemise põhimõtted;
8) montaažitöödeks vajalikud mõõteriistad (nt nivelliir, mõõdulatt, lood, mõõdulint jne), nende käsitsemise põhimõtted;
9) monteerija peamised töövõtted ja nende rakendamine erinevates töösituatsioonides;
10) tööjooniste lugemise oskus;
11) kehtivad kvaliteedinõuded montaažitöödele;
12) materjalide ladustamise põhimõtted;
13) tööde planeerimine montaaži järjekorrast lähtudes;
14) üldteadmised kraanade töö juhendamisest tõste- ja montaažitöödel.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse integreeritult kõigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamisega.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 22-05062019-6.8/3k
Kutsetegevuse valdkond: Arhitektuur, Geomaatika, Ehitus ja Kinnisvara
Vastutav kutsenõukogu: Arhitektuuri, Geomaatika, Ehituse ja Kinnisvara Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 22
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 06.05.2019
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: EHITUS, ARHITEKTUUR, KINNISVARA, GEOMAATIKA
Kutseala: Üldehitus
Kutse grupp: Monteerija
Ametite (ISCO) klassifikaator: 7 Oskus- ja käsitöölised
72 Metallitöötluse, masinaehituse jms oskustöölised
721 Lehtmetallitöölised, metallkonstruktsioonide valmistajad, valuvormide valmistajad, keevitajad jms töölised
7214 Metallkonstruktsioonide valmistajad ja monteerijad
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
073 Arhitektuur ja ehitus
0732 Ehitus ja tsiviilrajatised
EMTAK klassifikaator: F EHITUS
43 Eriehitustööd
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Indrek Peterson Eesti Ehitusettevõtjate Liit
Jaak Kleinberg Skanska EMV AS
Kalev Ramjalg Roxor Ehitus
Priit Alas Anmeri OÜ
Tarmo Laaban Tallinna Ehituskool
Tõnu Peipman IB Printsiip OÜ
Vahur Külm AS Columbia-Kivi

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist