Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Monteerija, tase 4 esmane kutse
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Monteerija, tase 4 esmane kutse
EN: Steelworker, level 4 VET level
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 06.05.2019
Kehtib kuni: 05.05.2022
Kutsestandardi versiooni number: 3
Muudatused:
Selle kutsestandardi alusel võib jätkuda kutse andmine kuni 31. detsembrini 2022 neile isikutele, kes on õppinud vastava kutsestandardi põhjal koostatud kutseõppe õppekaval.

Alus: SA Kutsekoda juhatuse liikme korraldus nr. 1-3/30 17.05.2022.
---------------------
Muudatusteta pikendamine 3 aastaks.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad:
Õppekavad ja õppeasutused
  Õppeasutus Õppekava nimetus Õppekava kood Õppekava tase ja liik Õppimise kestus aastat/kuud Õppekava registreerimise kuupäev Vastuvõtt
1 Kehtna Kutsehariduskeskus Monteerija 134880 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 0/6 07.05.2019 Vastuvõttu ei toimu, õppimine keelatud
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Monteerija on oskustöötaja, kes töötab ehitusettevõttes.
Monteerija peamised tööülesanded on terasest ja raudbetoonist konstruktsioonielementide ja ehitusdetailide monteerimine. Töö toimub tihti kõrgustes.

Monteerija 4. taseme esmane kutse annab isikule valmisoleku antud kutsealal tööd alusta...
da.
Selle taseme monteerija korraldab iseseisvalt oma töökoha ning täidab kvaliteetselt tööülesandeid tavapärastes olukordades.
Vastutust nõudvate otsuste vastuvõtmise ning keerulisemate tööde tegemise juures vajab esmast kutset omav monteerija juhendamist.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Metallkonstruktsioonide monteerimine
1. Aluspinna kontrollimine ja ettevalmistamine
2. Kinnitussõlmede ettevalmistamine
3. Montaažielementide eelmonteerimine
4. Montaažielementide paigale asetamine, rihtimine ja toestamine
5. Montaažielementide kinnitamine
6. Terasdetailide korrosioonitõ...
rje teostamine

A.2.2 Raudbetoondetailide monteerimine
1. Aluspinna kontrollimine ja ettevalmistamine
2. Kinnitussõlmede ettevalmistamine
3. Montaažielementide paigale asetamine, toestamine ja rihtimine
4. Montaažielementide liitekohtade monolitiseerimine ja kohtbetoneerimine
5. Terasdetailide korrosioonitõrje teostamine

A.2.3 Troppimistööde tegemine
1. Materjalide peale- ja mahalaadimine, ladustamine ja paigaldamine
2. Mehitamata tõsteseadmete töö juhtimine

A.2.4 Energiatõhus ehitamine

Loe edasi
Peida
Valitavad tööosad
A.2.5 Käsikaarkeevitustööde (elektrikeevitustööde) ja gaasikeevitustööde tegemine
1. Keevistööde ettevalmistamine
2. Keevisliidete tegemine
3. Keevisliidete järeltöötlemine ja tulemuse kontrollimine
A.3 Töö keskkond ja eripära
Monteerija töö on raske ja nõuab füüsilist pingutust. Sageli tuleb tõsta raskeid ehitusdetaile, töötada sundasendis, ronida tellingutel, redelitel ning konstruktsioonidel. Töö toimub erinevatel kõrgustel ja muutuvates keskkonnatingimustes, valdavalt välitingimustes. Monteerija töökeskkonnaga on seot...ud vigastuste tekkimise kõrgendatud risk. Samuti võivad tervisekahjustusi põhjustada tolm, õhus lenduvad keemilised ühendid, müra, temperatuurikõikumised ja tuuletõmbus ning seetõttu on kohustuslik kasutada kaitseriietust ja -vahendeid. Monteerija peab järgima tööeeskirju, tervisekaitse- ja ohutusnõudeid.
Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Monteerija kasutab oma töö tegemiseks erinevaid tõstemehhanisme, mehaanilisi (montaažikangid, haamer jne) ja elektrilisi (trellid, nurklihvijad, lõikurid, keevitusseadmed jne) tööriistu ning kontrollmõõteriistu (nivelliir, mõõdulint, loodid jne). Lisaks kuuluvad monteerija töövahendite hulka mitmesu...guseid tellingud, redelid ja tõstukid.
Loe edasi
Peida
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Vajalik on hea tervis, füüsiline vastupidavus ja kõrgusetaluvus. Töö eeldab kohuse- ja vastutustunnet, loogilist mõtlemist, ruumilist kujutlusvõimet, planeerimisoskust, liigutuste täpsust, koormustaluvust, õpivalmidust ning oskust töötada meeskonnas. Vajalik on tehniline taip ning hea koordinatsioo...n.
Loe edasi
Peida
A.6 Kutsealane ettevalmistus
4. taseme monteerija esmane kutse saadakse üldjuhul kutseõppeasutuses vastava kutsehariduse õppekava täismahus lõpetamisel.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Monteerija
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Monteerija, tase 4 esmase kutse saamiseks peab taotleja tõendama kõik kohustuslikud (B.2.1 – B.2.4), üldised läbivad (B.2.6) ja kutsespetsiifilised läbivad (B.2.7) kompetentsid.
Valitava kompetentsi (B.2.5) tõendamine on vabatahtlik.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Metallkonstruktsioonide monteerimine 4

Tegevusnäitajad:
1. Kontrollib visuaalse vaatlusega ja vastavaid mõõtevahendeid kasutades aluspinna sobivust ja vastavust tööjoonisele. Vigade avastamisel teavitab sellest oma vahetut juhti.
2. Valmistab juhendamisel ette kinnitussõlmed, paigaldab vajaduse korral ja valitud tehnoloogiast lähtudes ajutised toed ja muud abivahendid.
3. Koostab juhendamisel ja vastavalt tööjoonistele montaažiks vajalikud konstruktsioonielemendid.
4. Paigaldab juhendamisel konstruktsioonielemendi tööjoonisel ettenähtud asendisse ja vajaduse korral toestab ajutiselt, rihib elemendi.
5. Kinnitab juhendamisel ja vastavalt tööjoonistele montaažielemendi lõplikult ning eemaldab ajutised toed ja kinnitused.
6. Teostab vajaduse korral sõlmede korrosioonitõrje ja teeb pinnakattedefektide parandused.

Teadmised:
1) tööesile enne elementide paigaldamise alustamist esitatavad nõuded;
2) erinevad kinnitussõlmed ja paigaldustehnoloogiad;
3) tööjoonistele märgitud tingmärgid, lühendid jne;
4) ajutiste kinnituste ja tugede paigaldamise põhimõtted (nt tööde järjekord monteerimisel);
5) metallpindade eeltöötlemine ja puhastamine;
6) erinevad korrosioonikaitsevahendid ja nende kasutamine;
7) ilmastikutingimuste mõju metallkonstruktsioonitöödele;
8) detailidele ja metallkonstruktsioonidele esitatavad kvaliteedinõuded.
B.2.2 Raudbetoondetailide monteerimine 4

Tegevusnäitajad:
1. Kontrollib visuaalse vaatlusega ja vajadusel vastavaid mõõtevahendeid kasutades aluspinna sobivust ja vastavust tööjoonisele. Vigade avastamisel teavitab oma vahetut juhti.
2. Valmistab juhendamisel ette kinnitussõlmed: paigaldab vajaduse korral ja valitud tehnoloogiast lähtudes ajutised toed ja muud abivahendid (mört, neopreenriba, rihtimislapid, kiilud jm).
3. Paigaldab juhendamisel konstruktsioonielemendi tööjoonisel ettenähtud asendisse ja vajaduse korral toestab ajutiselt, rihib elemendi.
4. Sarrustab, rakestab ja betoneerib montaažielementide liited vastavalt tööjoonisele ja etteantud kvaliteedinõuetele.
5. Teostab vajaduse korral terasdetailide korrosioonitõrje.

Teadmised:
1) nõuded, millele tööesi peab enne elementide paigaldamist vastama;
2) erinevad kinnitussõlmed ja paigaldustehnoloogiad;
3) tööjoonistele märgitud tingmärgid, lühendid jne;
4) ajutiste kinnituste ja tugede paigaldamise põhimõtted (nt tööde järjekord monteerimisel);
5) metallpindade eeltöötlemine ja puhastamine;
6) erinevad korrosioonikaitsevahendid ja nende kasutamine;
7) ilmastikutingimuste mõju betoonkonstruktsioonitöödele;
8) detailidele ja metallkonstruktsioonidele esitatavad kvaliteedinõuded.
B.2.3 Troppimistööde tegemine 4

Tegevusnäitajad:
1. Haagib tõstetroppidega tööks vajalikud materjalid ja juhendab käemärkide abil kraanajuhi tööd, järgides tööohutusnõudeid. Ladustab materjalid selleks ettenähtud kohta, lähtudes tööoperatsioonide järjekorrast.
2. Juhib materjalide ladustamisel ja teisaldamisel mehitamata tõsteseadet, järgides tööohutusnõudeid ja etteantud tööjuhiseid.

Teadmised:
1) lastide haardevahendid;
2) tõstetööd erinevate tõsteseadmetega;
3) troppimistöödel kehtivad ohutusnõuded;
4) troppimistöödel kasutatav signaalmärgistik.
B.2.4 Energiatõhus ehitamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Enne töö alustamist valmistab ette nõuetele vastava töökoha, pidades silmas energiasäästu põhimõtteid.
2. Teostab omal kutsealal kõiki tööosasid, rakendades sealjuures baasteadmisi energiatõhususest. Arvestab oma tööülesandeid täites ehitustegevuse energiakulukusega ning kasutab tööks vajaminevaid energiaallikaid (elekter, vesi, valgustus, soojapuhurid jne) sihipäraselt ja säästlikult.
3. Valib energiatõhususe nõudeid ja oma eriala spetsiifikat silmas pidades ning talle antud volituste piires sobilikud materjalid (ehitusmaterjalid, kinnitusvahendid, muud abivahendid jne).
4. Valib energiatõhususe nõudeid ja oma eriala spetsiifikat silmas pidades tööülesande sooritamiseks õige tehnoloogia ja sobilikud töövõtted. Rakendab võimalusel oma kutseala ehitustööde tegemisel kvaliteedi ja kuluefektiivsuse tagamiseks sobilikke moodulmõõtude süsteeme (materjalide mõõdud, karkassi samm jne).
5. Teeb vajalikud tööd energiatõhususe parandamiseks oma kutseala piires.

Teadmised:
1) energiatõhususe üldmõisted ja nende tähendused, energiatõhusust mõjutavad tegurid;
2) peamised energiaallikad Eestis (sh taastuvad energiaallikad);
3) ehitustööde kvaliteedinõuded ja nende mõju energiatõhususele;
4) piirete soojusjuhtivust ja hoone energiatarbimist mõjutavad tegurid (sh ehitusmaterjalide ja ehitustoodete omadused);
5) mitmesugused tehnosüsteemid, nende mõju hoone energiatõhususele;
6) võimalused hoonete energiatõhususe parendamiseks;
7) töökultuuri mõju ehitustegevuse energiakulule;
8) ilmastikutingimuste mõju hoonete välispiiretele;
9) käitumisharjumuste mõju energiakulule hoonete ekspluateerimisel.

Kompetents on välja töötatud Buildest projekti raames.
Valitavad kompetentsid
Valitava kompetentsi (B.2.5) tõendamine on vabatahtlik.
    Nimetus EKR tase
B.2.5 Käsikaarkeevistööde (elektrikeevitustööde) ja gaasikeevitustööde tegemine 4

Tegevusnäitajad:
1. Valmistab vastavalt töötervishoiu ja ohutustehnika nõuetele ette töökeskkonna. Valmistab ette taridetailid.
2. Teostab keevisliited vastavalt tööjoonistele.
3. Kontrollib juhendamisel keevisõmblusi ja teostab kvaliteedinõuetest lähtuvalt järeltöötluse.

Teadmised:
1) ohutustehnika ja töötervishoiunõuded keevistööde teostamisel;
2) erinevad keevitustööde tehnoloogiad
3) keevisõmbluse kvaliteedi kontrollimise põhimõtted;
4) keevisõmbluste järeltöötlemise erinevad meetodid.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.6 Monteerija, tase 4 esmase kutse üldised läbivad kompetentsid 4

Tegevusnäitajad:
1. Järgib asjakohaseid tööjuhiseid, paigaldusjuhendeid ja etteantud kvaliteedinõudeid.
2. Vältimaks tööõnnetusi ehitusobjektil, järgib monteerija nii töö planeerimisel, töökoha ettevalmistamisel, nii töö käigus kui ka töökoha korrastamisel rangelt töötervishoiu ja tööohutusnõudeid ning arvestab teiste inimeste ja keskkonnaga enda ümber.
3. Õnnetusjuhtumi korral annab vältimatut abi, kutsub professionaalse abi ja teatab õnnetusjuhtumist objektijuhile või tööandjale.
4. Järgib kogu töökäigus keskkonnanõudeid ning veendub, et ümbritsevasse loodusesse ei satuks keskkonnaohtlikke jäätmeid (pakendijäätmed, kemikaalid jne). Ta sorteerib jäätmed, juhindudes taaskasutusest ja jäätmekäitluseeskirjades olevatest nõuetest.
5. Monteerija on koostööaldis, osaleb meeskonnatöös ja on valmis teistelt õppima, jagab teistega kogu vajalikku ja kasulikku informatsiooni. Peab kinni meeskonnatöö kokkulepetest ja tegutseb parima ühise tulemuse saavutamise nimel.
6. Tegutseb standardsetes olukordades iseseisvalt. Muutuvate olude ilmnemisel konsulteerib vahetu juhiga ning kohandab oma käitumise vastavalt saadud juhistele.
7. Töiste eksimuste korral hindab ja kohandab monteerija oma käitumist vastavalt olukorrale, konsulteerib vahetu juhiga ning kohandab oma käitumise vastavalt saadud juhistele.
8. Osaleb kutsealases täiendõppes. Rakendab õpitut igapäevaselt oma erialasel tööl.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse integreeritult kõigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamisega.
B.2.7 Monteerija, tase 4 esmase kutse kutsespetsiifilised läbivad kompetentsid 4

1. Teeb juhendamisel asjakohaseid mõõteriistu ja mõõtmismeetodeid kasutades tööks vajalikud mõõdistused ja märketööd, juhindudes etteantud tööjoonisest ning tagades nõuetekohase mõõtmistäpsuse.
2. Enne töö alustamist korraldab monteerija endale oma töölõigu piires nõuetekohase töökoha, valib etteantud töö iseloomust juhindudes välja sobivad ja vajalikud töövahendid ning veendub enne töö alustamist nende korrasolekus ja ohutuses. Ladustab juhendamisel vajalikud materjalid, tagades nende kvaliteedi säilimise.
3. Arvestab oma tööd tehes ka samal objektil teisi töid tegevate töövõtjatega.
4. Kasutab kõiki töövahendeid ja seadmeid heaperemehelikult, korrastab ja puhastab töös kasutatavaid töövahendeid, seadmeid ja kaitsevahendeid regulaarselt, järgides nende kasutus- ja hooldusjuhendeid. Probleemide või rikete korral informeerib sellest oma vahetut juhti.

Monteerija läbivad teadmised:
1) üldehitustöödel kehtivad tööohutusreeglid;
2) ilmastikutingimustest (äike, tugev tuul, vihm, jää jne) tulenevad ohud montaažitöödel ja sellest
tulenevad teostatavate tööde eripärad;
3) üldteadmised esmaabi andmisest;
4) jäätmekäitlus- ja keskkonnaohutusnõuded ehitustöödel;
5) montaažitöödeks vajalikud töövahendid ja seadmeid, nende käsitsemise põhimõtted;
6) montaažitöödeks vajalikud mõõteriistad (nt nivelliir, mõõdulatt, lood, mõõdulint jne), nende käsitsemise põhimõtted;
7) monteerija peamised töövõtted ja nende rakendamine erinevates töösituatsioonides;
8) tööjooniste lugemise oskus;
9) kehtivad kvaliteedinõuded montaažitöödele;
10) materjalide ladustamise põhimõtted;
11) tööde planeerimine montaaži järjekorrast lähtudes;
12) üldteadmised kraanade töö juhendamisest tõste- ja montaažitöödel.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse integreeritult kõigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamisega.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 22-06052019-6.7/3k
Kutsetegevuse valdkond: Arhitektuur, Geomaatika, Ehitus ja Kinnisvara
Vastutav kutsenõukogu: Arhitektuuri, Geomaatika, Ehituse ja Kinnisvara Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 22
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 06.05.2019
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: EHITUS, ARHITEKTUUR, KINNISVARA, GEOMAATIKA
Kutseala: Üldehitus
Kutse grupp: Monteerija
Ametite (ISCO) klassifikaator: 7 Oskus- ja käsitöölised
72 Metallitöötluse, masinaehituse jms oskustöölised
721 Lehtmetallitöölised, metallkonstruktsioonide valmistajad, valuvormide valmistajad, keevitajad jms töölised
7214 Metallkonstruktsioonide valmistajad ja monteerijad
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
073 Arhitektuur ja ehitus
0732 Ehitus ja tsiviilrajatised
EMTAK klassifikaator: F EHITUS
43 Eriehitustööd
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Indrek Peterson Eesti Ehitusettevõtjate Liit
Jaak Kleinberg Skanska EMV AS
Kalev Ramjalg Roxor Ehitus
Priit Alas Anmeri OÜ
Tarmo Laaban Tallinna Ehituskool
Tõnu Peipman IB Printsiip OÜ
Vahur Külm AS Columbia-Kivi

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist