Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Raudtee-elektrik, tase 3
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Raudtee-elektrik, tase 3
EN: Rail Maintenance Electrician, EstQF Level 3
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 15.05.2019
Kehtib kuni: 14.05.2024
Kutsestandardi versiooni number: 2
Muudatused:
Kutsestandard kantakse arhiivi kehtivusaja lõppedes Transpordi ja Logistika Kutsenõukogu 11.04.2024 otsusega nr 29/1.8

____________________________________
Muudatusteta pikendamine 5 aastaks
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Raudtee-elektrik, tase 3 tööks on raudtee infrastruktuuri ettevõttes elektripaigaldiste hooldus-, remont- ja ehitustööd. Vajadusel töötab 3. taseme raudtee-elektrik signalistina, et tagada liiklusohutus rööbasteel töötamisel. Raudtee-elektrik, tase 3 täidab tavapäraseid kuni 45 kV elektrivõrgu paiga...ldamise, hooldamise ning käidu toimingutega seonduvaid ülesandeid.
3. taseme raudtee-elektrik on oskustööline, kes töötab töörühma liikmena ja vastutab oma tööülesannete täitmise eest.
3. taseme raudtee-elektriku töö võib eeldada sõiduki juhtimisõigust ja liikluse reguleerimise õigust raudteeülesõidukohal vastavalt liiklusseadusele ning kompetentsust mehhanismidega töötamiseks.

Raudtee elektripaigaldiste hooldus-, remont- ja ehitustööde kutseala koosneb kolmest kutsest.
Raudtee-elektrik, tase 3 töötab töörühma liikmena, kontrollib iseseisvalt elektripaigaldiste tehnilist seisukorda, teeb tehnohooldust ja remonti ning tuvastab võimalike vigade põhjusi.
Raudtee-elektrik, tase 4 teeb elektripaigaldiste hooldus-, remont- ja ehitustöid, juhendab töörühma liikmeid ilmnenud vigade analüüsimisel ja vigade vältimiseks vajalike abinõude valikul ning kontrollib tehtud töö tulemust etteantud juhiste järgi.
Raudtee-elektrik, tase 5 planeerib, korraldab ja juhib elektripaigaldiste hooldus-, remont- ja ehitustöid (sh määrab materjalide ja mehhanismide vajadust), kontrollib tehtud töö tulemust, kavandab ja korraldab parendustegevused ning võtab töö vastu või kontrollib elektripaigaldiste seisukorda ning teeb elektripaigaldise hooldus-, remont- ja ehitustöid.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Töö planeerimine
1. Tööülesandega tutvumine
2. Materjalide, tööriistade, väikemehhanismide ja abiseadmete valimine
3. Isikukaitsevahendite valimine ja kasutamine

A.2.2 Töökeskkonna ohutuse tagamine
1. Tööohutusmeetmetega tutvumine
2. Töökoha ettevalmistamine ja korrashoidmine
3. Töö- ...
ja elektriohutuse nõuete järgimine
4. Töö- ja isikukaitsevahendite korrashoid ja kontrollimine

A.2.3 Liiklusohutuse tagamine
1. Töökoha piiramine ohutuse tagamiseks
2. Tee- ja signaalmärkide paigaldamine, hooldamine ja eemaldamine
3. Raudtee ohutsoonis tegevuse ohutuse tagamine

A.2.4 Elektripaigaldiste ja -seadmete paigaldamine ja ehitamine
1. Töövahendite, materjalide ja seadmete tööks ettevalmistamine ja korrasoleku kontrollimine
2. Elektripaigaldiste ja seadmete üldehitustööde tegemine
3. Kaablitööde tegemine
4. Õhuliinitööde tegemine
5. Muude elektriseadmete paigaldamine
6. Oma töö tulemuse kontrollimine
7. Lülituste tegemine ja seadmete pingestamine

A.2.5 Elektripaigaldiste ja -seadmete hooldus- ja käidutööde tegemine
1. Töövahendite, materjalide ja seadmete tööks ettevalmistamine ja korrasoleku kontrollimine
2. Hooldus- ja käidutoimingute tegemine
3. Tehniliste lihtmõõtmiste tegemine
4. Rikete tuvastamine ja kõrvaldamine

Loe edasi
Peida
Valitavad tööosad
A.2.6 Raudtee madal- ja keskpinge õhu- ja kaabelliinide ehitamine, hooldamine ja remontimine
1. Madal- ja keskpinge õhuliinide ehitamine, hooldamine ja remontimine raudteejaama alal
2. Turvanguseadmete madal- ja keskpinge toiteliinide hooldamine ja remontimine
3. Madal- ja keskpinge kaabelliinid...
e ehitamine, hooldamine ja remontimine raudtee maa-alal

A.2.7 Raudteejaama välisvalgustusseadmete hooldamine ja remontimine
1. Valgustusliinide ja prožektorimastide välisvalgustusseadmete hooldamine ja remontimine
2. Välisvalgustuse juhtimisseadmete paigaldamine ja reguleerimine

A.2.8 Raudtee trafoalajaamade ja jaotusseadmete ehitamine, hooldamine ja remontimine
1. Madalpinge jaotlate ja välisvõrgu jaotuskilpide hooldamine ja remontimine
2. Trafoalajaamade keskpinge elektriseadmete hooldamine ja remontimine
3. Raudtee pöörmesoojendusseadmete hooldamine ja remontimine

A.2.9 Raudtee kontaktvõrgu hooldamine ja remontimine
1. Kontaktvõrgu remontimine ja juhtmete reguleerimine
2. Kontaktvõrgu tugedele riputatud madal- ja keskpinge õhuliinide remontimine
3. Kontaktvõrgu tugedel välisvalgustusseadmete hooldamine ja paigaldamine

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
3. taseme raudtee-elektriku töö toimub välitingimustes ja üldjuhul tööpäeval. Mõnikord on vaja teha rikete kõrvaldamiseks vajalikke töid väljaspool tavapärast tööaega - öösel, puhkepäevadel ja riiklikel pühadel.
Võimalik on töötamine pingevabadel, pingelähedastel või pingestatud seadmetel.
Raudtee...
-elektriku töökeskkond on kõrgendatud ohuga töökoht rongiliikluseks avatud raudteel, sealjuures töötamine ebatasasel pinnal, kõrgusel ja mitmesugustes ilmastikuoludes. Seetõttu on raudtee-elektriku töös vajalik hea füüsiline tervis ja keskkonnataluvus.
Keskmisest kõrgema ohtlikkusega töö tõttu peab raudtee-elektrik täpselt järgima elektriohutuse standardite, tööeeskirjade, tervisekaitse- ja ohutusnõudeid, kandma töö iseloomule ja ilmastikule vastavat tööriietust ning kasutama isikukaitsevahendeid, sealhulgas ohutusvesti. Ohutusnõuete rikkumine võib põhjustada raudteeõnnetuse, töös osalejate trauma või hukkumise.
Raudtee-elektriku kutse eeldab regulaarset tervisekontrolli.

Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Põhilisteks töövahenditeks on käsitööriistad, väikemehhanismid ja spetsiaaltööriistad, sidevahendid (käsiraadiojaam, mobiiltelefon), mehhanismid (nt tõstukid) ja mõõteseadmed (testrid, ampermeetrid jt).
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Raudtee-elektrik, tase 3 töö eeldab füüsilist vastupidavust, kõrgusetaluvust, kohusetundlikkust, otsustus- ja vastutusvõimet, tähelepanuvõimet, koostöövalmidust, valmidust töötada töörühmas saadud töökorralduse järgi. Edukat tööd toetavad järjekindlus, emotsionaalne stabiilsus, keskendumis-, kohanem...is- ja analüüsivõime.
Loe edasi
Peida
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Tavaliselt töötavad 3. taseme raudtee-elektrikuna inimesed, kellel on elektriala kutseharidus või vähemalt põhiharidus ja kutseoskused on omandatud töökohal õppides vähemalt samal tasemel kogenud raudtee-elektriku juhendamisel.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Elektrik, elektrimontöör, elektrimehaanik
A.8 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Raudtee-elektriku töö on reguleeritud elektriohutuseseadusega, raudteeseadusega ja Vabariigi Valitsuse määrustega.
Elektri- ja käidutöid tehakse üldjuhul elektriala isiku juhtimisel. Kui 3. taseme raudtee-elektrik omab kehtivat A, B, B1 või C pädevustunnistust, võib ta elektripaigaldistes tööandja ...
otsusel vastavaid töid teha iseseisval pädevustunnistusel toodud õiguste ja pädevuse piires.
Kohustuslik on:
1) pingealuse käidu- ja elektritöö tegemiseks kehtiva elektriohuteadlikkuse tunnistuse omamine, alus: „Elektriohutusseadus“ 20.07.2007, määrus nr 53, 19.06.2007 „Käidukorraldusele ja elektritööle esitatavad nõuded“ ning standard EVS-EN 50110
2) tervisekontrolli läbimine, alus sotsiaalministri määrus nr 74, 01.04.2006 „Töötajate tervisekontrolli kord“
3) esmaabikoolituse läbimine, alus sotsiaalministri määrus nr 80, 01.06.2002 „Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord“
4) vanuse alammäär 18 aastat, alus „Töölepinguseadus“ 01.01.2011 ja VV määrus nr 94, 01.07. 2009
„Töökeskkonna ohutegurite ja tööde loetelu, mille puhul alaealise töötamine on keelatud“.

Loe edasi
Peida
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Raudtee-elektrik, tase 3 kutse taotlemisel on nõutav kompetentside B.2.1-B.2.5 ja B.2.10 tõendamine.
Valitavatest kompetentsidest on vaja tõendada vähemalt üks kompetents valikust B.2.6-B.2.9.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Töö planeerimine 3

Tegevusnäitajad:
1. Tutvub tööülesandega, juhindudes antud korraldustest.
2. Valib tööks vajalikud materjalid, tööriistad, väikemehhanismid ja abiseadmed, juhindudes töö iseloomust ja tehnoloogiast.
3. Valib ja kasutab isikukaitsevahendeid, juhindudes tööülesandest, ohufaktoritest ja normdokumentide nõuetest.

Teadmised:
1) töö tehnoloogilise protsessi põhimõtted.
B.2.2 Töökeskkonna ohutuse tagamine 3

Tegevusnäitajad:
juhindudes organisatsioonisiseste normdokumentide nõuetest
1. tutvub tööohutusmeetmetega, juhindudes ka vastavate õigusaktide nõuetest;
2. valmistab ette oma töökoha (näit kontrollib kaitselahutusmeetmeid, elektriseadmete pingetust ja maanduste paigaldamist töökohal) ja hoiab selle korras;
3. järgib töö- ja elektriohutuse nõudeid tööprotsessis, märgates ohutusnõuete rikkumist töörühma liikmete poolt, teatab sellest tööjuhile;
4. kontrollib, kasutab ja hoiab korras töö- ja isikukaitsevahendeid.
B.2.3 Liiklusohutuse tagamine 3

Tegevusnäitajad:
juhindudes vastavate õigusaktide ja organisatsioonisiseste normdokumentide nõuetest
1. piirab töökoha ohutuse tagamiseks signaalmärkidega,
2. paigaldab, hooldab ja eemaldab tee- ja signaalmärke;
3. tagab raudtee ohutsoonis tegevuse ohutuse.
B.2.4 Elektripaigaldiste ja -seadmete paigaldamine ja ehitamine 3

Tegevusnäitajad:
1. Valmistab tööks ette töövahendid, materjalid ja seadmed ning kontrollib nende korrasolekut, juhindudes organisatsioonisiseste normdokumentide nõuetest ja tööülesandest.
2. Teeb elektripaigaldiste ja -seadmete üldehitustöid (näit kaeve- ja mullatööd, maanduspaigaldiste ehitustööd), kasutades asjakohaseid töövahendeid ja mehhanisme ning juhindudes organisatsioonisiseste normdokumentide nõuetest.
3. Teeb kaablitöid (näit paigaldab, otsastab ja ühendab kaabli seadmetega), kasutades asjakohaseid töövahendeid ja mehhanisme ning juhindudes organisatsioonisiseste normdokumentide nõuetest.
4. Teeb õhuliinitöid (näit paigaldab postid, kinnitab traaversid ja isolaatorid, paigaldab juhtmed ja kaablid), kasutades asjakohaseid töövahendeid ja mehhanisme ning juhindudes organisatsioonisiseste normdokumentide nõuetest.
5. Paigaldab muud elektriseadmed (näit jaotus-, mõõte-, valgustus-, juhtimisseadmed), kasutades asjakohaseid töövahendeid ja mehhanisme ning juhindudes organisatsioonisiseste normdokumentide nõuetest.
6. Kontrollib oma töö tulemuse nõuetelevastavust, juhindudes organisatsioonisiseste normdokumentide nõuetest.
7. Teeb lülitused ja pingestab seadmed, juhindudes tööjuhi korraldustest ja rakendades sobivaid lülitusmeetodeid.

Teadmised:
1) elektrialased põhiteadmised;
2) erialane terminoloogia, joonistel kasutatavad tähistused ja põhilised tingmärgid;
3) keskkonnahoiu põhimõtted;
4) põhilised elektripaigaldiste ja -seadmete üldehituslike tööde iseärasused;
5) elektrikilpide, kaablite ja seadmete paigaldamise tehnoloogiad;
6) ehitiste elektripaigaldistes kasutatavate lattliinide, juhtmete ja kaablite omadused ja kasutusala;
7) elektriseadmete ja -tarvikute paigaldusviisid ja kasutusala;
8) kaabli paigaldamise tehnoloogia;
9) liinitarvikute koostejoonised ja markeeringud;
10) mõõtemetoodikad, mõõtevahendite liigid ja kasutuspõhimõtted.
B.2.5 Elektripaigaldiste ja -seadmete hooldus- ja käidutööde tegemine 3

Tegevusnäitajad:
1. Valmistab tööks ette töövahendid, materjalid ja seadmed ning kontrollib nende korrasolekut, juhindudes organisatsioonisiseste normdokumentide nõuetest ja tööülesandest.
2. Teeb hooldus- ja käidutoiminguid (näit amortiseerunud komponentide asendamine, reguleerimine, puhastamine, värvimine), kasutades asjakohaseid töövahendeid ning juhindudes käidukavast, hooldus- ja remonditööde kavast ja tööülesandest.
3. Teeb tehnilisi lihtmõõtmisi (näit elektriseadmete parameetrite mõõtmine), kasutades sobivaid meetodeid ja mõõteriistasid.
4. Tuvastab rikked ja kõrvaldab need, kasutades sobivaid meetodeid ja mõõteriistasid ning juhindudes organisatsioonisiseste normdokumentide nõuetest.

Teadmised:
1) elektriseadmete ja -süsteemide kasutusotstarve ja töötamise põhimõtted ning neile esitatavad nõuded;
2) elektrialased põhiteadmised;
3) kutsealal kasutatavad elektrimaterjalide liigid ja nende omadused;
4) elektrienergia tootmise, ülekande, jaotamise ja tarbimise põhimõtted;
5) mõõteseadmete liigid ja kasutuspõhimõtted;
6) käidutööde dokumenteerimise põhimõtted;
7) paigaldistes esinevate märgistuste tähendused;
8) maandamiste ja potentsiaalide ühtlustamise põhimõtted ning väljalülitamisele ja taaspingestamisele esitatavad nõuded;
9) elektriohutuse kaitseviisid elektripaigaldistes.
Valitavad kompetentsid
Kutse taotlemisel on nõutav vähemalt ühe valitava kompetentsi tõendamine valikust B.2.6-B.2.9.
    Nimetus EKR tase
B.2.6 Raudtee madal- ja keskpinge õhu- ja kaabelliinide ehitamine, hooldamine ja remontimine 3

Tegevusnäitajad:
kasutades asjakohaseid töövahendeid ja juhindudes organisatsioonisiseste normdokumentide nõuetest
1. ehitab, hooldab ja remondib madal- ja keskpinge õhuliine raudteejaama alal;
2. hooldab ja remondib turvanguseadmete madal- ja keskpinge toiteliine, teeb liinide ja liinitrasside ülevaatust ning liiniseadmete reguleerimist ja kontrolltoiminguid;
3. ehitab madal- ja keskpinge kaabelliine raudtee maa-alal, teeb kaablikaevikute kaevetöid, kaablite paigaldustöid rööbasteede läheduses ja nendega ristumiskohtades.

Teadmised:
1) turvanguseadmete toiteliinide ehituslik eripära ja hooldusnõuded;
2) õhu- ja kaabelliinide rikete põhjused;
3) nõuded mullatööde tegemiseks raudtee muldkehal rongiliikluse tingimustes.
B.2.7 Raudteejaama välisvalgustusseadmete hooldamine ja remontimine 3

Tegevusnäitajad:
kasutades asjakohaseid töövahendeid ja juhindudes organisatsioonisiseste normdokumentide nõuetest
1. hooldab ja remondib välisvalgustusseadmeid prožektorimastidel ja välisvalgustusliinidel, paigaldab valgusteid ja prožektoreid ning reguleerib valgustusseadmeid;
2. paigaldab ja reguleerib valgustuse juhtimisseadmeid ning paigaldab käivitusseadmed, režiimikellad ja lülitusandurid.

Teadmised:
1) välisvalgustuses kasutatavate materjalide omadused ja tarvikute kasutusala (näit mastid, valgustid, kaablid);
2) välisvalgustuse üldmõisted ja tähistused;
3) raudtee rööbasteedel, ülesõidukohtadel ja reisiplatvormidel valgustustiheduse normid ja töörežiimid.
B.2.8 Raudtee trafoalajaamade ja jaotusseadmete ehitamine, hooldamine ja remontimine 3

Tegevusnäitajad:
kasutades asjakohaseid töövahendeid ja juhindudes organisatsioonisiseste normdokumentide nõuetest
1. hooldab ja remondib madalpinge jaotlaid ja välisvõrgu jaotuskilpe, asendab jaotusseadmetes kaitse- ja lülitusseadmeid ning ühendab seadmetele kaabelliine;
2. hooldab ja remondib keskpinge elektriseadmeid trafoalajaamades, asendab kõlbmatuid seadmeid ja nende osi ning teeb seadmete reguleerimistöid;
3. hooldab ja remondib raudtee pöörmesoojendusseadmeid, asendab kõlbmatud kütteelemendid rööbastel, kontrollib kaablite ja juhtmete ühenduskontakte seadmetel ja juhtimisskeemi toimimist.

Teadmised:
1) kasutatavate materjalide ja seadmete omadused ja kasutusala ning nende paigaldamise töövõtted;
2) madal- ja keskpinge jaotlates kasutatavate seadmete otstarve, nende tööpõhimõtted ja hooldusnõuded.
B.2.9 Raudtee kontaktvõrgu hooldamine ja remontimine 3

Tegevusnäitajad:
kasutades asjakohaseid töövahendeid ja juhindudes organisatsioonisiseste normdokumentide nõuetest
1. remondib kontaktvõrku ja reguleerib juhtmeid;
2. remondib ja hooldab kontaktvõrgu tugedele riputatud madal- ja keskpinge õhuliine;
3. hooldab ja paigaldab kontaktvõrgu tugedele välisvalgustusseadmeid.

Teadmised:
1) kontaktvõrgus kasutatavate materjalide, detailide ja kinnitussõlmede liigid;
2) kontaktvõrgus kasutatavad töövõtted;
3) töötamise eripära kõrgendatud ohu tingimustes: töö pingestatud seadmetel ja rongiliiklust katkestamata.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.10 Raudtee-elektrik, tase 3 kutset läbiv kompetents 3

Tegevusnäitajad:
oma kutsetaseme piires
1. järgib raudteeliikluse korraldamise põhimõtteid;
2. kasutab side- ja signaalvahendeid (manöövriraadioside, käsi- ja helisignaalvahendid);
3. kannab vastutavale töötajale ette tööks valmisolekust ja töö lõpetamisest;
4. kasutab kõiki tööriistu, mehhanisme ja seadmeid otstarbekalt, sihipäraselt ja heaperemehelikult, järgides nende kasutusjuhendite nõudeid;
5. järgib oma töös kõikide asjakohaste õigusaktide nõudeid, tööjuhiseid, tehnoloogiaid ja kvaliteedinõudeid ning organisatsioonis kehtestatud reegleid;
6. oskab ennast erialaselt väljendada, osaleb erialastes aruteludes oma kompetentsuse piires;
7. jagab vajalikku informatsiooni;
8. tunnetab enda rolli meeskonnas, oskab töötada töörühma liikmena, on valmis teistelt õppima ning kolleegidelt enda kohta tagasisidet küsima;
9. oskab aega tulemuslikult kasutada;
10. arvestab töörühma käitumisreeglitega, suhtub lugupidavalt teistesse inimestesse, hoiab positiivset tööõhkkonda;
11. tajub oma rolli ettevõtte tegevuses, eristab isiklikud ja organisatsiooni huvid, hindab tööülesande raskusastet ja isiklikku kompetentsuse taset ning valib olukorrale sobiva käitumisstiili;
12. teavitab juhti võimalikest tehnoloogilistest riskidest;
13. võtab vastutuse iseenda tegevuste eest, oskab eristada ebaseaduslikke korraldusi;
14. töötab tulemuslikult ka pingelises olukorras, kontrollib oma emotsioone, suhtub kriitikasse sallivalt;
15. kasutab ressursse otstarbekalt, peab tähtsaks nii ettevõtte jaoks ökonoomseimat lõpptulemust kui ka ettevõtte kasumlikkust;
16. suhtleb tööalaselt eesti keeles vähemalt tasemel A1 ja vene keeles vähemalt tasemel A1.

Teadmised:
oma kutsetaseme piires
1) elektripaigaldiste ehitus- ja hooldusnõuded;
2) välisvalgustuse ehitus- ja hooldusnõuded;
3) raudteel elektriseadmete hooldus- ja remonttööde tehnoloogiad ja liiklusohutusmeetmed;
4) elektrimaterjalide (juhtide, isolaatorite ja muude elektrimaterjalide) omadused ja kasutusala;
5) elektriskeemide tingmärkide tähendused;
6) elektrotehnika alused (Ohmi ja Kirchoffi seaduste rakendused alalis- ja vahelduvvooluahelates, elektrimasinate ja -aparaatide töötamise põhimõtted, kasutusala);
7) gabariidinõuded;
8) raudteeliikluse organiseerimise põhimõtted;
9) raudteel kasutatavate signaalide tähendused;
10) vajalike töövahendite, mõõteriistade ja seadmete käsitsemise, hooldamise ja hoiustamise põhimõtted;
11) peamised töövõtted ja nende rakendamine erinevates töösituatsioonides;
12) kutsealaste õigusaktide ja normdokumentide nõuded, kutsealaste terminite tähendused;
13) ilmastikutingimustest (äike, tugev tuul, vihm, jää jne) tulenevad ohud töödel ja sellest tulenevad teostatavate tööde eripärad;
14) tööõnnetuse korral tegutsemise põhimõtted;
15) ohuolukorras tegutsemise põhimõtted;
16) õnnetuspaigal esmaabi andmise põhimõtted;
17) tööohutuse- ja töötervishoiu põhimõtted, sh isikukaitsevahendite liigid, nende kasutamise ja hooldamise põhimõtted;
18) jäätmekäitluse põhimõtted.

Hindamismeetodid:
Läbivat kompetentsi hinnatakse integreeritult kõigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 12-15052019-1.1.7/2k
Kutsetegevuse valdkond: Transport ja Logistika
Vastutav kutsenõukogu: Transpordi ja Logistika Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 12
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 15.05.2019
EKR tase: 3
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 3
Valdkond: TRANSPORT JA LOGISTIKA
Kutseala: Raudteetransport
Kutse grupp: Raudtee-elektrik
Ametite (ISCO) klassifikaator: 7 Oskus- ja käsitöölised
74 Elektri- ja elektroonikavaldkonna töölised
741 Elektriseadmete paigaldajad ja hooldajad
7411 Ehituselektrikud
ISCED klassifikaator: 10 Teenindus
104 Transporditeenused
1041 Transporditeenused
EMTAK klassifikaator: H VEONDUS JA LAONDUS
49 Maismaaveondus ja torutransport
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Anto Looken SA Raudteekutsed
Sergei Andrejev AS Eesti Raudtee
Valter Jamsja AS Eesti Raudtee

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist