Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Raudteeveeremi lukksepp, tase 3
Tagasi: Kutsestandardid |

Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Raudteeveeremi lukksepp, tase 3
EN: Rolling-stock locksmith, level 3
Spetsialiseerumised:
  • Raudteevagunite hooldamine ja remontimine
  • Vedurite või mootorrongide hooldamine ja remontimine
Osakutsed:
Kehtib alates: 15.05.2019
Kehtib kuni: 14.05.2024
Kutsestandardi versiooni number: 6
Muudatused:
Muudatusteta pikendamine 5 aastaks
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad:
Õppekavad ja õppeasutused
  Õppeasutus Õppekava nimetus Õppekava kood Õppekava tase ja liik Õppimise kestus aastat/kuud Õppekava registreerimise kuupäev Vastuvõtt
1 Valgamaa Kutseõppekeskus Raudteeveeremi lukksepp 221805 431 Kolmanda taseme kutseõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 16.04.2021 Avatud
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Raudteeveeremi lukksepp, tase 3 on kogemustega oskustöötaja, kes hooldab ja remondib raudteevaguneid tehnohoolduspunktis või remondidepoos või raudteeveeremit remondidepoos.
Tema põhilisteks tööülesanneteks on raudteeveeremi sõlmede (näit veermiku, veeremi raami ja kere, veeremil asuvate automaatp...
iduriseadmete jne) ja süsteemide hooldamine ja remontimine.
Ta täidab iseseisvalt etteantud juhiseid, vastutades nii enda kui ka kaastöötajate tööohutuse eest ning tagab säästlikud ja tulemuslikud töövõtted.
Ta võib töötada nii üksi kui ka meeskonnas, tema töö eeldab suhtlemist kaastöötajatega.
3. taseme raudteeveeremi lukksepp vastutab oma kutsetaseme piires talle antud tööülesannete kvaliteedikontrolli, tööohutuse ja remondi tagajärjel tekkinud liiklusohtlike olukordade eest.
Raudteeveeremi lukksepp, tase 3 spetsialiseerub raudteevagunite hooldamisele ja remontimisele või vedurite või mootorrongide hooldamisele ja remontimisele.

Raudteeveeremi lukksepatööde kutseala koosneb kolmest kutsest.
Raudteeveeremi lukksepp, tase 3 on kogemustega oskustöötaja, kes hooldab ja remondib raudteevaguneid tehnohoolduspunktis või remondidepoos või raudteeveeremit remondidepoos.
Raudteeveeremi lukksepp, tase 4 on keskastme spetsialist, kes hooldab ja remondib raudteeveeremit remondidepoos.
Raudteeveeremi hooldustehnik, tase 4 on keskastme spetsialist, kes hooldab ja remondib mootorronge remondidepoos.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Raudteeveeremi käiguosade (veermiku) remontimine
1. Raudteeveeremi kere ülestõstmine
2. Pöördvankrite väljaveeretamine
3. Pöördvankrite demonteerimine
4. Pöördvankrite detailide vahetamine või remontimine
5. Rattapaaride vahetamine
6. Pöördvankrite kokkupanemine

A.2.2 Raudteeveeremi h...
aakeseadmete remontimine
1. Automaatsiduri ja teiste haakseadme detailide ning puhvrite vahetamine
2. Rikkis automaatsiduri lahtihaakimisseadmete vahetamine või remontimine
3. Leevendusaparaadi vahetamine
4. Puhvrite remontimine

A.2.3 Raudteeveeremi kere ja raami hooldamine ja remontimine
1. Raudteeveeremi raami ja kere hooldamine
2. Raudteeveeremi raami ja kere remontimine

A.2.4 Raudteeveeremi piduriseadmete remontimine
1. Piduriseadmete mahavõtmine ja paigaldamine
2. Hoobülekande remontimine
3. Pidurikolmnurga remontimine ja katsetamine või vahetamine
4. Suruõhuseadmete vahetamine
5. Pidurisilindri remontimine või vahetamine
6. Autorežiimi vahetamine
7. Pidurihoovastiku defektsete detailide vahetamine ja reguleerimine

Loe edasi
Peida
Spetsialiseerumisega seotud tööosad
Raudteeveeremi lukksepp, tase 3 sisaldab järgmisi spetsialiseerumisi:
1) vedurite või mootorrongide hooldamine ja remontimine, mis moodustub tööosadest A.2.5 ja A.2.6;
2) raudteevagunite hooldamine ja remontimine, mis moodustub tööosast A.2.7.

A.2.5 Vedurite või mootorrongide veoveeremi jõusead...
mete hooldamine ja remontimine
1. Diiselgeneraatori demonteerimine ja paigaldamine
2. Diiselmootori gaasijaotusmehhanismi ja toiteaparatuuri hooldamine ja remontimine
3. Diiselmootori õlitussüsteemi hooldamine ja remontimine
4. Diiselmootori jahutussüsteemi hooldamine ja remontimine
5. Turbokompressori hooldamine, demonteerimine ja paigaldamine
6. Jahutussüsteemi jahutusvedeliku vahetamine
7. Jahutussüsteemi jahutusventilaatori vahetamine
8. Suruõhukompressori vahetamine
9. Suruõhukompressori hooldamine ja remontimine veduril
10. Liivatusseadmete hooldamine

A.2.6 Vedurite või mootorrongide jõuülekande hooldamine ja remontimine
1. Rattapaaride allalaskmine ja ülestõstmine
2. Veomootorite demonteerimine ja paigaldamine, mootoririputuse hooldamine ja remontimine
3. Veogeneraatori hooldamine
4. Teljereduktori hooldamine
5. Kardaanvõlli hooldamine

A.2.7 Reisivagunite jõuülekande hooldamine ja remontimine
1. Teljereduktori hooldamine
2. Kardaanvõlli hooldamine

Loe edasi
Peida
Valitavad tööosad
A.2.8 Reisivagunite akupatarei hooldamine või vedurite või mootorrongide akupatarei hooldamine
1. Akupatarei demonteerimine ja paigaldamine
2. Akupatarei ülevaatus ja puhastamine
3. Elektrolüüdi tiheduse ja nivoo mõõtmine
4. Üksiku aku või akupatarei vahetamine
5. Akupatarei komplekteerimine
6...
. Akude laadimine

A.2.9 Reisivagunite abisüsteemide vahetamine või mootorrongide abisüsteemide vahetamine
1. Küttesüsteemi detailide vahetamine
2. Ventilatsioonisüsteemi või kliimaseadmete detailide vahetamine

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Raudteeveeremi lukksepa töö toimub sise- ja välistingimustes ning väljasõitudega. Üldjuhul on see graafikupõhine vahetustega töö, mis eeldab töötamist ka öösel, puhkepäevadel ja riiklikel pühadel.
Töö on vahelduvate tööülesannetega. Sageli tuleb töötada sundasendis raudteeveeremi all või ronida vee...
remile.
Võimalik on kokkupuude tervistkahjustavate ainetega (mootorikütused, määrdeained ja tehnilised vedelikud, happed, heitegaasid jmt).
Töökeskkonnas võib esineda müra, tolmu, niiskust ja vibratsiooni.
Raudteeveeremi lukksepa töökeskkond (näit liikuv raudteeveerem ja liikuvad mehhanismid) on seotud vigastuste tekkimise kõrgendatud riskiga.
Keskmisest kõrgema ohtlikkusega töö tõttu peab raudteeveeremi lukksepp täpselt järgima erialajuhendite, tööeeskirjade, tervisekaitse- ja ohutusnõudeid. Ohutusnõuete rikkumine võib põhjustada tööõnnetuse, raudteel toimuva õnnetuse, vahejuhtumi või tulekahju.

Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Põhilisteks töövahenditeks on mehaanilised-, suruõhu-, hüdraulilised- ja elektrilised käsitööriistad, seadmete skeemid ja varuosakataloogid, spetsiaalsed arvutiprogrammid ning töövahendid (märke- ja mõõteriistad jms).
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Raudteeveeremi lukksepa töös on olulised loogiline mõtlemine, visuaalne mälu, keskendumisvõime, füüsiline vastupidavus, liigutuste täpsus ja kiirus, hea koordinatsioon, hea nägemine ja kuulmine, pingetaluvus, keskkonnataluvus, koostöövõime, õppimisvõime, otsustus- ja vastutusvõime, täpsus, suhtlusva...lmidus, kohusetundlikkus ja iseseisvus.
Töö ohtlikkuse tõttu on olulised kõrge enesedistsipliin ja meelekindlus.
Raudteeveeremi lukksepp peab suhtuma oma töösse ja teistesse inimestesse tähelepanuga, uskuma oma töö vajalikusse ja organisatsiooni toimepidevusse.

Loe edasi
Peida
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Tavaliselt töötavad 3. taseme raudteeveeremi lukksepana inimesed, kellel on põhiharidus või kutseharidus ja kes on läbinud kutsealase täiendusõppe või omandanud kutseoskused vähemalt neljakuulise praktilise töö käigus vähemalt samal kutsetasemel kogenud raudteeveeremi lukksepa juhendamisel.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Lukksepp, remondilukksepp
A.8 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Raudteeveeremi lukksepa töö on reguleeritud raudteeseadusega ja Vabariigi Valitsuse määrusega „Töökeskkonna ohutegurite ja tööde loetelu, mille puhul alaealise töötamine on keelatud“.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid:
Raudteeveeremi lukksepp, tase 3 kutse taotlemisel on nõutav kompetentside B.2.1-B.2.4 ja B.2.10 tõendamine.
Spetsialiseerumiseks:
1) vedurite või mootorrongide hooldamisele ja remontimisele on vaja lisaks tõendada kompetentsid B.2.5 ja B.2.6;
2) raudteevagunite hooldamisele ja remontimisele on va...
ja lisaks tõendada kompetents B.2.7.
Valitavate kompetentside B.2.8 ja B.2.9 tõendamine on vabatahtlik.

Loe edasi
Peida
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Raudteeveeremi käiguosade (veermiku) remontimine 3

Tegevusnäitajad:
kasutades asjakohaseid töövahendeid ja juhindudes organisatsioonisiseste normdokumentide nõuetest
1. ühendab lahti pidurihoovastiku, tõstab tungraudade või kraana abil üles raudteeveeremi kere ja jätab veeremi tungraudadele või paigaldab pukkidele;
2. veeretab välja pöördvankri;
3. demonteerib pöördvankri selle detailide kontrollimiseks ja remontimiseks või vahetamiseks;
4. vahetab pöördvankri defektsed detailid või remondib neid;
5. pöördvankri demonteerimisel veeretab välja rattapaarid ja paigaldab uued rattapaarid pöördvankrisse;
6. paneb kokku pöördvankri.

Teadmised:
1) kasutatavate tõsteseadmete liigid ja neile esitatavad nõuded;
2) troppimistöö põhimõtted ja nõuded troppidele;
3) veeremi kere pukkidele paigaldamise nõuded;
4) pöördvankrite lahtiühendamise ja kokkupaneku nõuded.
B.2.2 Raudteeveeremi haakeseadmete remontimine 3

Tegevusnäitajad:
kasutades asjakohaseid töövahendeid ja juhindudes organisatsioonisiseste normdokumentide nõuetest
1. vahetab automaatsiduri ja teiste haakeseadmete detailid;
2. vahetab või remondib rikkis automaatsiduri lahtihaakimisseadmed;
3. vahetab leevendusaparaadi;
4. demonteerib ja remondib puhvri ning paigaldab selle.
B.2.3 Raudteeveeremi kere ja raami hooldamine ja remontimine 3

Tegevusnäitajad:
1. kontrollib visuaalselt raudteeveeremi raami ja kere seisukorda, määrates kindlaks remondivajaduse ja juhindudes organisatsioonisiseste normdokumentide nõuetest;
2. remondib raudteeveeremi raami ja kere defektsed kohad, kasutades vastavaid remonditehnoloogiaid, töövahendeid ja juhindudes organisatsioonisiseste normdokumentide nõuetest.
B.2.4 Raudteeveeremi piduriseadmete remontimine 3

Tegevusnäitajad:
kasutades asjakohaseid töövahendeid ja juhindudes organisatsioonisiseste normdokumentide nõuetest
1. võtab maha piduriseadmed ning paigaldab uued või remonditud piduriseadmed;
2. remondib rikkis hoobülekande;
3. remondib ja katsetab pidurikolmnurka või vahetab rikkis pidurikolmnurga;
4. vahetab rikkis suruõhuseadme (näit otsakraan, eralduskraanid, väljalaske klapp, õhutuskraanid ja ühendusvoolikud);
5. vahetab või remondib rikkis pidurisilindri;
6. vahetab autorežiimi;
7. vahetab pidurihoovastiku defektse detaili ja reguleerib hoovastiku asendi.
Spetsialiseerumistega seotud kompetentsid
Spetsialiseerumiseks: 1) vedurite või mootorrongide hooldamisele ja remontimisele on vaja lisaks tõendada kompetentsid B.2.5 ja B.2.6; 2) raudteevagunite hooldamisele ja remontimisele on vaja lisaks tõendada kompetents B.2.7.
Vedurite või mootorrongide hooldamine ja remontimine
    Kompetents EKR tase
B.2.5 Vedurite või mootorrongide veoveeremi jõuseadmete hooldamine ja remontimine 3

Tegevusnäitajad:
kasutades asjakohaseid töövahendeid ja juhindudes tootjapoolsetest nõuetest
1. demonteerib ja paigaldab diiselgeneraatori;
2. hooldab ja remondib diiselmootori gaasijaotusmehhanismi ja toiteaparatuuri;
3. hooldab ja remondib diiselmootori õlitussüsteemi;
4. hooldab ja remondib diiselmootori jahutussüsteemi;
5. hooldab, demonteerib ja paigaldab turbokompressori;
6. vahetab jahutusvedeliku jahutussüsteemis;
7. vahetab jahutussüsteemi jahutusventilaatori;
8. vahetab suruõhukompressori;
9. hooldab ja remondib mootorrongil suruõhukompressori;
10. hooldab liivatusseadmeid.
B.2.6 Vedurite või mootorrongide jõuülekande hooldamine ja remontimine 3

Tegevusnäitajad:
kasutades asjakohaseid töövahendeid
1. laseb alla ja tõstab üles rattapaarid, juhindudes organisatsioonisiseste normdokumentide nõuetest;
2. demonteerib ja paigaldab veomootori, hooldab ja remondib mootoririputuse, juhindudes organisatsioonisiseste normdokumentide nõuetest;
3. hooldab veogeneraatorit, juhindudes tootjapoolsetest nõuetest;
4. kontrollib ja hooldab teljereduktorit, juhindudes organisatsioonisiseste normdokumentide nõuetest;
5. kontrollib ja hooldab kardaanvõlli, juhindudes organisatsioonisiseste normdokumentide nõuetest.
 
Raudteevagunite hooldamine ja remontimine
    Kompetents EKR tase
B.2.7 Reisivagunite jõuülekande hooldamine ja remontimine 3

Tegevusnäitajad:
kasutades asjakohaseid töövahendeid ja juhindudes organisatsioonisiseste normdokumentide nõuetest
1. kontrollib ja hooldab teljereduktorit;
2. kontrollib ja hooldab kardaanvõlli.

Valitavad kompetentsid
Valitavate kompetentside B.2.8 ja B.2.9 tõendamine on vabatahtlik.
    Nimetus EKR tase
B.2.8 Reisivagunite akupatarei hooldamine või vedurite või mootorrongide akupatarei hooldamine 3

Tegevusnäitajad:
1. Demonteerib akupatarei ja paigaldab uue või remonditud akupatarei, kasutades asjakohaseid töövahendeid ja juhindudes organisatsioonisiseste normdokumentide nõuetest.
2. Teeb akupatarei visuaalset ülevaatust ja puhastab ühendusklemmid, kasutades asjakohaseid töövahendeid ja juhindudes organisatsioonisiseste normdokumentide nõuetest.
3. Mõõdab elektrolüüdi tihedust ja nivood, lisab elektrolüüti, kasutades asjakohaseid mõõtevahendeid ja juhindudes organisatsioonisiseste normdokumentide nõuetest.
4. Ühendab lahti klemmid ja vahetab üksiku aku ja/või vahetab akupatarei, kasutades asjakohaseid töövahendeid ja juhindudes organisatsioonisiseste normdokumentide nõuetest.
5. Komplekteerib uue akupatarei ja täidab selle elektrolüüdiga nõutava nivooni, kasutades asjakohaseid töövahendeid ja juhindudes tootjapoolsetest nõuetest.
6. Ühendab akupatarei laadimisseadmetega aku laadimiseks nõutava pingeni, kasutades toiteseadmeid ja juhindudes tootjapoolsetest nõuetest.
B.2.9 Reisivagunite abisüsteemide vahetamine või mootorrongide abisüsteemide vahetamine 3

Tegevusnäitajad:
kasutades asjakohaseid töövahendeid, juhindudes tootjapoolsetest ja organisatsioonisiseste normdokumentide nõuetest
1. vahetab küttesüsteemi defektsed detailid;
2. vahetab ventilatsioonisüsteemi defektsed detailid.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.10 Raudteeveeremi lukksepp, tase 3 kutset läbiv kompetents 3

Tegevusnäitajad:
1. Kuulab ära tööülesannete täitmiseks vajaliku info, edastab tööülesannete täitmiseks vajaliku info.
2. Järgib organisatsioonis kehtestatud reegleid ja normdokumentide nõudeid, tööjuhiseid, tehnoloogiaid ja kvaliteedinõudeid.
3. Määratleb tööeesmärkide saavutamisega kaasneda võivad riskid (näit ohutus, tähtajad) ning võtab kasutusele abinõud nende maandamiseks.
4. Töötab hoolikalt ja korrektselt, ohustamata enda ja teiste inimeste tervist, vara või keskkonda.
5. Korrastab töökoha nõuetekohaselt, valib sobivad töövahendid, juhindudes töö iseloomust ning veendub enne töö alustamist nende korrasolekus ja ohutuses.
6. Kasutab kõiki töövahendeid ja seadmeid otstarbekalt, sihipäraselt ja heaperemehelikult, järgides nende kasutusjuhendite nõudeid.
7. Korrastab ja puhastab töös kasutatavaid töövahendeid, seadmeid ja kaitsevahendeid regulaarselt, järgides nende hooldusjuhendite nõudeid.
8. Järgib töötervishoiu- ja tööohutusnõudeid töö planeerimisel, töökoha ettevalmistamisel, töö käigus ja töökoha korrastamisel, kasutades tervisekaitseks ettenähtud isikukaitsevahendeid (näit töötab tööriietes ja -jalatsites, kindlasti ohutusvest jm) ning sobivaid töömeetodeid ja –võtteid, mis ei ohusta elu ega tervist, ning arvestab teiste inimeste ja keskkonnaga enda ümber, vältimaks tööõnnetusi raudteel.
9. Tervisele, tehnikale või keskkonnale ohtliku olukorra tekkides katkestab töö ja teavitab sellest koheselt otsest juhti.
10. Õnnetusjuhtumi korral annab vältimatut abi ja teatab õnnetusjuhtumist otsesele juhile.
11. On avatud koostööle, osaleb meeskonnatöös, jagab teistega kogu vajalikku ja kasulikku informatsiooni ning tegutseb parima ühise tulemuse saavutamise nimel.
12. Osaleb erialastes aruteludes oma kompetentsuse piires, oskab ja julgeb esitada ning argumenteeritult kaitsta oma seisukohti.
13. Osaleb kutsealases täiendusõppes; rakendab õpitut igapäevaselt oma ametialases töös.
14. Suhtleb tööalaselt eesti keeles vähemalt tasemel A1 ja vene keeles vähemalt tasemel A1 (vt lisa 1 „Keelte oskustasemete kirjeldused“).

Teadmised:
oma kutseala ja -taseme piires
1) raudteeveeremile esitatavad nõuded;
2) raudteeveeremi põhisõlmede ja -seadmete ehitus, varustatuse ja tehnoseisundi nõuded, sh tehniliste rikete liigid ja kõrvaldamise viisid;
3) signaal- ja ohutusvahendite liigid, kasutus- ja hoolduspõhimõtted, turvanguseadmete tööpõhimõtted;
4) tööohutuse- ja töötervishoiu põhimõtted, sh ilmastikutingimustest (äike, tugev tuul, vihm, jää jne) tulenevad ohud töödel ja nendest tulenevad teostatavate tööde eripärad;
5) ohuolukorras tegutsemise põhimõtted;
6) õnnetuspaigal esmaabi andmise põhimõtted;
7) vajalike töövahendite, mõõteriistade ja seadmete käsitsemise, hooldamise ja hoiustamise põhimõtted;
8) peamised töövõtted ja nende rakendamine erinevates töösituatsioonides;
9) kutsealaste õigusaktide ja normdokumentide nõuded, kutsealaste terminite tähendused;
10) jäätmekäitluse põhimõtted.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse integreeritult kõigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 12-15052019-1.1.10/6k
Kutsetegevuse valdkond: Transport ja Logistika
Vastutav kutsenõukogu: Transpordi ja Logistika Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 12
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 15.05.2019
EKR tase: 3
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 3
Valdkond: TRANSPORT JA LOGISTIKA
Kutseala: Raudteetransport
Kutse grupp: Raudteeveeremi lukksepp
Ametite (ISCO) klassifikaator: 7 Oskus- ja käsitöölised
72 Metallitöötluse, masinaehituse jms oskustöölised
723 Masinamehaanikud ja -lukksepad
7231 Mootorsõidukimehaanikud ja -lukksepad
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
071 Tehnikaalad
0716 Mootorliikurid, laevandus- ja lennundustehnika
EMTAK klassifikaator: H VEONDUS JA LAONDUS
49 Maismaaveondus ja torutransport
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Anto Looken SA Raudteekutsed
Ljudmilla Knjazeva AS EVR Cargo
Margus Kollo AS EVR Cargo
Tõnu Aruste AS Eesti Raudtee
Viktor Tkatšov AS Eesti Raudtee

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist