Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Raudteeveeremi lukksepp, tase 4
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Raudteeveeremi lukksepp, tase 4
EN: Rolling-stock locksmith, level 4
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 15.05.2019
Kehtib kuni: 10.04.2024
Kutsestandardi versiooni number: 6
Muudatused:
Muudatusteta pikendamine 5 aastaks
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Raudteeveeremi lukksepp, tase 4 on keskastme spetsialist, kes hooldab ja remondib raudteeveeremit remondidepoos.
Tema põhilisteks tööülesanneteks on raudteeveeremi sõlmede (näit õhujagajate, veerelaagrite, automaatsidurite jne) ja süsteemide hooldamine, remontimine ja stendidel katsetamine.
Ta ...
täidab ülesandeid iseseisvalt, vastutades nii enda kui ka kaastöötajate tööohutuse eest ning tagab säästlikud ja tulemuslikud töövõtted.
Ta võib töötada nii üksi kui ka meeskonnas, tema töö eeldab suhtlemist kaastöötajatega.
4. taseme raudteeveeremi lukksepp vastutab oma kutsetaseme piires talle antud tööülesannete kvaliteedikontrolli, tööohutuse ja remondi tagajärjel tekkinud liiklusohtlike olukordade eest. Vastutust nõudvate otsuste langetamisel võib ta vajada juhendamist.
Raudteeveeremi lukksepp, tase 4 on võimeline edasi andma oma kutsealaseid oskusi ja teadmisi.

Raudteeveeremi lukksepatööde kutseala koosneb kolmest kutsest.
Raudteeveeremi lukksepp, tase 3 on kogemustega oskustöötaja, kes hooldab ja remondib raudteevaguneid tehnohoolduspunktis või remondidepoos või raudteeveeremit remondidepoos.
Raudteeveeremi lukksepp, tase 4 on keskastme spetsialist, kes hooldab ja remondib raudteeveeremit remondidepoos.
Raudteeveeremi hooldustehnik, tase 4 on keskastme spetsialist, kes hooldab ja remondib mootorronge remondidepoos.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Raudteeveeremi käiguosade (veermiku) remontimine
1. Raudteeveeremi kere ülestõstmine
2. Pöördvankrite väljaveeretamine
3. Pöördvankri detailide remontimine
4. Rattapaaride mõõtmete kontrollimine
5. Vedelikamortisaatorite remontimine ja katsetamine

A.2.2 Raudteeveeremi haakeseadmete rem...
ontimine
1. Automaatsiduri, leevendusaparaadi ja teiste haakseadme detailide ning puhvrite vahetamine
2. Automaatsiduri remontimine
3. Leevendusaparaadi remontimine
4. Leevendusaparaadi vahetamine
5. Puhvrite remontimine

A.2.3 Raudteeveeremi kere ja raami hooldamine ja remontimine
1. Raudteeveeremi raami ja kere hooldamine
2. Raudteeveeremi raami ja kere remontimine
3. Paak(tsistern)vagunite katla katsetamine

A.2.4 Raudteeveeremi piduriseadmete remontimine
1. Automaatregulaatorite remontimine ja katsetamine
2. Suruõhuseadmete remontimine ja katsetamine
3. Õhumahutite kontrollimine ja katsetamine
4. Õhujagajate remontimine ja katsetamine
5. Autorežiimi remontimine ja katsetamine
6. Vedurijuhi juhikraani remontimine ja katsetamine

A.2.5 Raudteeveeremi jõuülekande hooldamine ja remontimine
1. Rattapaaride allalaskmine ja ülestõstmine
2. Veomootorite demonteerimine ja paigaldamine, mootoririputuse hooldamine ja remontimine
3. Veogeneraatori hooldamine
4. Hüdraulilise käigukasti hooldamine, demonteerimine ja paigaldamine
5. Hüdraulilise käigukasti remontimine
6. Teljereduktori hooldamine
7. Teljereduktori remontimine
8. Kardaanvõlli remontimine

Loe edasi
Peida
Valitavad tööosad
A.2.6 Raudtee veoveeremi jõuseadmete hooldamine ja remontimine
1. Diiselgeneraatori demonteerimine ja paigaldamine
2. Diiselmootori väntmehhanismi hooldamine ja remontimine
3. Diiselmootori gaasijaotusmehhanismi ja toiteaparatuuri hooldamine ja remontimine
4. Diiselmootori õlitussüsteemi hooldam...
ine ja remontimine
5. Diiselmootori jahutussüsteemi hooldamine ja remontimine
6. Turbokompressori hooldamine, demonteerimine ja paigaldamine
7. Turbokompressori remontimine, tasakaalustamine ja katsetamine
8. Jahutussüsteemi jahutusvedeliku vahetamine
9. Suruõhukompressori hooldamine ja remontimine veduril
10. Liivatusseadmete hooldamine
11. Diiselgeneraatori reostaatkatsetuse tegemine

A.2.7 Rattapaaride ja veerelaagrite hooldamine ja remontimine
1. Veerelaagrite ja puksite hooldamine
2. Veerelaagritega pukside demonteerimine ja paigaldamine
3. Veerelaagrite remontimine
4. Rattapaaride liht- ja täisjärelevaatuse tegemine
5. Rattapaaride jooksva, kesk- ja kapitaalremondi tegemine

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Raudteeveeremi lukksepa töö toimub sise- ja välistingimustes ning väljasõitudega. Üldjuhul on see graafikupõhine vahetustega töö, mis eeldab töötamist ka öösel, puhkepäevadel ja riiklikel pühadel.
Töö on vahelduvate tööülesannetega. Sageli tuleb töötada sundasendis raudteeveeremi all või ronida vee...
remile.
Võimalik on kokkupuude tervistkahjustavate ainetega (mootorikütused, määrdeained ja tehnilised vedelikud, happed, heitegaasid jmt).
Töökeskkonnas võib esineda müra, tolmu, niiskust ja vibratsiooni.
Töökeskkond (näit liikuv raudteeveerem ja liikuvad mehhanismid) on seotud vigastuste tekkimise kõrgendatud riskiga.
Raudteeveeremi lukksepa töökeskkond (näit liikuv raudteeveerem ja liikuvad mehhanismid) on seotud vigastuste tekkimise kõrgendatud riskiga.
Keskmisest kõrgema ohtlikkusega töö tõttu peab raudteeveeremi lukksepp täpselt järgima erialajuhendite, tööeeskirjade, tervisekaitse- ja ohutusnõudeid. Ohutusnõuete rikkumine võib põhjustada tööõnnetuse, raudteel toimuva õnnetuse, vahejuhtumi või tulekahju.

Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Põhilisteks töövahenditeks on mehaanilised-, suruõhu-, hüdraulilised- ja elektrilised käsitööriistad, seadmete skeemid ja varuosakataloogid, diagnostikaseadmed, spetsiaalsed arvutiprogrammid ning töövahendid (märke- ja mõõteriistad jms).
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Raudteeveeremi lukksepa töös on olulised loogiline mõtlemine, visuaalne mälu, keskendumisvõime, füüsiline vastupidavus, liigutuste täpsus ja kiirus, hea koordinatsioon, hea nägemine ja kuulmine, pingetaluvus, keskkonnataluvus, koostöövõime ja meeskonnatöö korraldamise oskus, õppimisvõime, otsustus- ...ja vastutusvõime, täpsus, suhtlusvalmidus, kohusetundlikkus ja iseseisvus.
Töö ohtlikkuse tõttu on olulised kõrge enesedistsipliin ja meelekindlus.
Raudteeveeremi lukksepp peab suhtuma oma töösse ja teistesse inimestesse tähelepanuga, uskuma oma töö vajalikusse ja organisatsiooni toimepidevusse.

Loe edasi
Peida
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Tavaliselt töötavad 4. taseme raudteeveeremi lukksepana inimesed, kellel on üldkeskharidus või kutseharidus ja kes on läbinud kutsealase täiendusõppe või omandanud kutseoskused vähemalt üheaastase praktilise töö käigus vähemalt samal kutsetasemel kogenud raudteeveeremi lukksepa juhendamisel.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Lukksepp, hooldustehnik, kontrollmõõteriistade lukksepp
A.8 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Raudteeveeremi lukksepa töö on reguleeritud raudteeseadusega ja Vabariigi Valitsuse määrusega „Töökeskkonna ohutegurite ja tööde loetelu, mille puhul alaealise töötamine on keelatud“.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Raudteeveeremi lukksepp, tase 4 kutse taotlemisel on nõutav kompetentside B.2.1-B.2.5. ja B.2.8 tõendamine.
Valitavate kompetentside B.2.6 ja B.2.7 tõendamine on vabatahtlik.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Raudteeveeremi käiguosade (veermiku) remontimine 4

Tegevusnäitajad:
juhindudes organisatsioonisiseste normdokumentide nõuetest
1. ühendab lahti pidurihoovastiku, tõstab tungraudade abil üles raudteeveeremi kere ja jätab veeremi tungraudadele, kasutades asjakohaseid töövahendeid;
2. veeretab välja pöördvankri, kasutades asjakohaseid töövahendeid;
3. remondib pöördvankri detailid, kasutades asjakohaseid töövahendeid;
4. teeb rattapaaride osalist või täielikku ülevaatust, kasutades asjakohaseid mõõtevahendeid;
5. remondib ja katsetab vedelikamortisaatorit, kasutades asjakohaseid töövahendeid ja juhindudes tootjapoolsetest nõuetest.

Teadmised:
1) kasutatavate tõsteseadmete liigid ja neile esitatavad nõuded;
2) troppimistöö põhimõtted ja nõuded troppidele;
3) veeremi kere pukkidele paigaldamise nõuded;
4) pöördvankrite lahtiühendamise ja kokkupaneku nõuded;
5) vedelikamortisaatorite katsetamise nõuded.
B.2.2 Raudteeveeremi haakeseadmete remontimine 4

Tegevusnäitajad:
kasutades asjakohaseid töövahendeid ja juhindudes organisatsioonisiseste normdokumentide nõuetest
1. vahetab automaatsiduri ja teiste haakeseadmete detailid;
2. remondib automaatsidurit;
3. remondib leevendusaparaati;
4. vahetab leevendusaparaadi;
5. demonteerib ja remondib puhvrit ning paigaldab selle.
B.2.3 Raudteeveeremi kere ja raami hooldamine ja remontimine 4

Tegevusnäitajad:
juhindudes organisatsioonisiseste normdokumentide nõuetest
1. kontrollib visuaalselt raudteeveeremi raami ja kere seisukorda, määrates kindlaks remondivajaduse;
2. remondib raudteeveeremi raami ja kere defektsed kohad, kasutades vastavaid remonditehnoloogiaid ja töövahendeid;
3. täidab paak(tsistern)vagunid ja teeb surveproovi, kasutades asjakohaseid töövahendeid.
B.2.4 Raudteeveeremi piduriseadmete remontimine 4

Tegevusnäitajad:
kasutades asjakohaseid töövahendeid ja juhindudes organisatsioonisiseste normdokumentide nõuetest
1. remondib ja katsetab automaatregulaatorit, juhindudes ka tootjapoolsetest nõuetest;
2. remondib ja katsetab suruõhuseadet (näit otsakraan, eralduskraanid, väljalaske klapp, õhutuskraanid ja ühendusvoolikud);
3. kontrollib ja katsetab õhumahutit;
4. remondib ja katsetab õhujagajat;
5. remondib ja katsetab autorežiimi;
6. remondib ja katsetab vedurijuhi juhikraani.
B.2.5 Raudteeveeremi jõuülekande hooldamine ja remontimine 4

Tegevusnäitajad:
kasutades asjakohaseid töövahendeid
1. laseb alla ja tõstab üles rattapaarid, juhindudes organisatsioonisiseste normdokumentide nõuetest;
2. demonteerib ja paigaldab veomootori, hooldab ja remondib mootoririputuse, juhindudes organisatsioonisiseste normdokumentide nõuetest;
3. hooldab veogeneraatorit, juhindudes tootjapoolsetest nõuetest;
4. hooldab, demonteerib ja paigaldab hüdraulilise käigukasti, juhindudes tootjapoolsetest nõuetest;
5. remondib hüdraulilist käigukasti, juhindudes tootjapoolsetest nõuetest;
6. kontrollib ja hooldab teljereduktorit, juhindudes organisatsioonisiseste normdokumentide nõuetest;
7. remondib teljereduktorit, juhindudes tootjapoolsetest nõuetest;
8. remondib kardaanvõlli, juhindudes tootjapoolsetest nõuetest.
Valitavad kompetentsid
Valitavate kompetentside B.2.6 ja B.2.7 tõendamine on vabatahtlik.
    Nimetus EKR tase
B.2.6 Raudtee veoveeremi jõuseadmete hooldamine ja remontimine 4

Tegevusnäitajad:
kasutades asjakohaseid töövahendeid ja juhindudes tootjapoolsetest nõuetest
1. demonteerib ja paigaldab diiselgeneraatori;
2. hooldab ja remondib diiselmootori väntmehhanismi;
3. hooldab ja remondib diiselmootori gaasijaotusmehhanismi ja toiteaparatuuri;
4. hooldab ja remondib diiselmootori õlitussüsteemi;
5. hooldab ja remondib diiselmootori jahutussüsteemi;
6. hooldab, demonteerib ja paigaldab turbokompressori;
7. remondib, tasakaalustab ja katsetab turbokompressorit;
8. vahetab jahutusvedeliku jahutussüsteemis;
9. hooldab ja remondib mootorrongil suruõhukompressori;
10. hooldab liivatusseadmeid;
11. teeb diiselgeneraatoril reostaatkatsetuse, kasutades asjakohaseid mõõtevahendeid.
B.2.7 Rattapaaride ja veerelaagrite hooldamine ja remontimine 4

Tegevusnäitajad:
juhindudes organisatsioonisiseste normdokumentide nõuetest
1. hooldab veerelaagreid ja pukse, kasutades asjakohaseid töövahendeid;
2. demonteerib ja monteerib veerelaagritega puksid, kasutades asjakohaseid töövahendeid;
3. remondib veerelaagreid, kasutades asjakohaseid töövahendeid;
4. teeb rattapaaride liht- ja täisjärelevaatust, kasutades mõõtevahendeid;
5. teeb rattapaaride jooksvat, kesk- ja kapitaalremonti, kasutades asjakohaseid töövahendeid.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.8 Raudteeveeremi lukksepp, tase 4 kutset läbiv kompetents 4

Tegevusnäitajad:
1. Kuulab ära tööülesannete täitmiseks vajaliku info, edastab tööülesannete täitmiseks vajaliku info.
2. Järgib organisatsioonis kehtestatud reegleid ja normdokumentide nõudeid, tööjuhiseid, tehnoloogiaid ja kvaliteedinõudeid.
3. Määratleb tööeesmärkide saavutamisega kaasneda võivad riskid (näit ohutus, tähtajad) ning võtab kasutusele abinõud nende maandamiseks.
4. Töötab hoolikalt ja korrektselt, ohustamata enda ja teiste inimeste tervist, vara või keskkonda.
5. Korrastab töökoha nõuetekohaselt, valib sobivad töövahendid, juhindudes töö iseloomust ning veendub enne töö alustamist nende korrasolekus ja ohutuses.
6. Kasutab kõiki töövahendeid ja seadmeid otstarbekalt, sihipäraselt ja heaperemehelikult, järgides nende kasutusjuhendite nõudeid.
7. Korrastab ja puhastab töös kasutatavaid töövahendeid, seadmeid ja kaitsevahendeid regulaarselt, järgides nende hooldusjuhendite nõudeid.
8. Järgib töötervishoiu- ja tööohutusnõudeid töö planeerimisel, töökoha ettevalmistamisel, töö käigus ja töökoha korrastamisel, kasutades tervisekaitseks ettenähtud isikukaitsevahendeid (näit töötab tööriietes ja -jalatsites, kindlasti ohutusvest jm) ning sobivaid töömeetodeid ja -võtteid, mis ei ohusta elu ega tervist, ning arvestab teiste inimeste ja keskkonnaga enda ümber, vältimaks tööõnnetusi raudteel.
9. Tervisele, tehnikale või keskkonnale ohtliku olukorra tekkides katkestab töö ja teavitab sellest koheselt otsest juhti.
10. Õnnetusjuhtumi korral annab vältimatut abi ja teatab õnnetusjuhtumist otsesele juhile.
11. On avatud koostööle, osaleb meeskonnatöös, jagab teistega kogu vajalikku ja kasulikku informatsiooni ning tegutseb parima ühise tulemuse saavutamise nimel.
12. On võimeline iseseisvalt kohanema muutuvate tööoludega, oskab leida ja analüüsida asjakohast teavet oma tööülesannete täitmiseks ja lahendada probleeme oma pädevuse piires.
13. Osaleb erialastes aruteludes oma kompetentsuse piires, oskab ja julgeb esitada ning argumenteeritult kaitsta oma seisukohti.
14. Osaleb kutsealases täiendusõppes; rakendab õpitut igapäevaselt oma ametialases töös.
15. Suhtleb tööalaselt eesti keeles vähemalt tasemel A2 ja vene keeles vähemalt tasemel A2 (vt lisa 1 „Keelte oskustasemete kirjeldused“).
16. Kasutab oma igapäevatöös arvutit infotöötluse, kommunikatsiooni ja ohutuse osas algtasemel kasutaja tasemel (vt. lisa 2 Digipädevuste enesehindamise skaala).

Teadmised:
oma kutseala ja -taseme piires
1) kvaliteedinõuded raudteeveeremile;
2) raudteeveeremile esitatavad nõuded;
3) raudteeveeremi põhisõlmede ja -seadmete ehitus, varustatuse ja tehnoseisundi nõuded, sh tehniliste rikete liigid ja kõrvaldamise viisid;
4) raudteeveeremi pidurite liigid, ehitus ning töö- ja hoolduspõhimõtted;
5) signaal- ja ohutusvahendite liigid, kasutus- ja hoolduspõhimõtted, turvanguseadmete tööpõhimõtted;
6) tööohutuse- ja töötervishoiu põhimõtted, sh ilmastikutingimustest (äike, tugev tuul, vihm, jää jne) tulenevad ohud töödel ja nendest tulenevad teostatavate tööde eripärad;
7) ohuolukorras tegutsemise põhimõtted;
8) õnnetuspaigal esmaabi andmise põhimõtted;
9) vajalike töövahendite, mõõteriistade ja seadmete käsitsemise, hooldamise ja hoiustamise põhimõtted;
10) peamised töövõtted ja nende rakendamine erinevates töösituatsioonides;
11) kutsealaste õigusaktide ja normdokumentide nõuded, kutsealaste terminite tähendused;
12) jäätmekäitluse põhimõtted.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse integreeritult kõigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 12-15052019-1.1.11/6k
Kutsetegevuse valdkond: Transport ja Logistika
Vastutav kutsenõukogu: Transpordi ja Logistika Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 12
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 15.05.2019
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: TRANSPORT JA LOGISTIKA
Kutseala: Raudteetransport
Kutse grupp: Raudteeveeremi lukksepp
Ametite (ISCO) klassifikaator: 7 Oskus- ja käsitöölised
72 Metallitöötluse, masinaehituse jms oskustöölised
723 Masinamehaanikud ja -lukksepad
7231 Mootorsõidukimehaanikud ja -lukksepad
ISCED klassifikaator: 10 Teenindus
104 Transporditeenused
1041 Transporditeenused
EMTAK klassifikaator: H VEONDUS JA LAONDUS
49 Maismaaveondus ja torutransport
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 2 Digipädevuste enesehindamise skaala
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Anto Looken SA Raudteekutsed
Ljudmilla Knjazeva AS EVR Cargo
Margus Kollo AS EVR Cargo
Tõnu Aruste AS Eesti Raudtee
Viktor Tkatšov AS Eesti Raudtee

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist