Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Puitmajaehitaja, tase 4
Tagasi: Kutsestandardid |

Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Puitmajaehitaja, tase 4
EN: Wooden House Builder, EstQF Level 4
Spetsialiseerumised:
  • Käsitööpalkmaja tootja ja palkmajade renoveerija, tase 4
  • Palkmajaehitaja, tase 4
Osakutsed:
Kehtib alates: 01.01.2020
Kehtib kuni: 31.12.2024
Kutsestandardi versiooni number: 9
Muudatused:
1. Senine nimi „palkmajaehitaja“ asendus standardite sisu paremini edasi andva nimetusega „puitmajaehitaja“. Palkmajaehitaja nimetus jäi alles uuele spetsialiseerumisele nimega „palkmajaehitaja“.
2. sisult muutus senine spetsialiseerumine „Käsitöö palkmaja tootja“. Tootmisele lisandus uuendatud versioonis ka palkmajade renoveerimise osa, uueks nimetuseks sai „Käsitööpalkmaja tootja ja palkmajade renoveerija“.
3. Kõik senised tegevusnäitajate sõnastused vaadati üle. Sisulisi parandusi põhi...
mõtteliselt ei tehtud, küll aga parendati teksti stiililiselt ja grammatiliselt. Kordused eemaldati.
4. Senised kompetentsid „Töö planeerimine ehitusplatsil“ ja „Tööks ettevalmistamine ja töö korraldamine ehitusplatsil“ kirjutati kokku üheks.
5. Kompetentsid „Leiliruumi ehitamine“ ja „Välisrajatiste ehitamine“ jäeti välja.
6. Läbivad kompetentsid, mis seni ka pigem erialaspetsiifilisi tegevusi kirjeldasid, jäeti välja ning asendati üldisemate kompetentsidega.

Loe edasi
Peida
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad:
Õppekavad ja õppeasutused
  Õppeasutus Õppekava nimetus Õppekava kood Õppekava tase ja liik Õppimise kestus aastat/kuud Õppekava registreerimise kuupäev Vastuvõtt
1 Hiiumaa Ametikool Palkmajaehitaja 177597 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 2/0 09.07.2020 Avatud
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Puitmajaehitaja töötab peamiselt puitmaju ehitavas või selle detaile tootvas ettevõttes. Tema peamine tööülesanne on ehitada tööstuslikult või käsitööna valmistatud puitdetailidest ja/või moodulitest maju.

Sellel kutsealal on kirjeldatud kolm kutset:
- Puitmajaehitaja, tase 3
- Puitmajaehitaja...
, tase 4
- Puitmajaehitaja, tase 5

Puitmajaehitaja, tase 4 ehitab ja renoveerib projektdokumentatsioonist lähtudes erinevaid puitkarkassmaju (elementmajad, moodulmajad jne) ning palkmaju (masintoodetud või käsitööpalkmajad), paigaldab avatäiteid ja puidupõhiseid katusekattematerjale ning ehitab põrandaid.
Ta juhib ja juhendab vähem kogenud kolleege või väiksemaid töörühmi ning võtab vastutuse iseenda ja töögrupi töö tulemuse eest.

4. taseme puitmajaehitaja võib oma töö käigus spetsialiseeruda palkmajade ehitajaks või käsitööpalkmajade tootjaks ja palkmajade renoveerijaks.
Palkmajaehitaja, tase 4 püstitab palkmaju eelnevalt tööstuslikult või käsitööna valmistatud palkmajadetailidest.
Käsitööpalkmaja tootja ja palkmajade renoveerija, tase 4 valmistab käsitööna palkmaja detaile ning renoveerib käsitööpalkmaju.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.1 Töö planeerimine ja töökoha ettevalmistamine
1. Materjalide valik ja ettevalmistamine
2. Töövõtete ja -vahendite valimine
3. Tööplaani koostamine
4. Ehitusplatsi ettevalmistamine

A.2 Puitliidete valmistamine ja koostamine
1. Tappliidete valmistamine ja koostamine
2. Nael-, kruvi-, polt...
- ja naagelliidete valmistamine ja koostamine

A.3 Puitkarkassi ja karkassielementide valmistamine, monteerimine ja paigaldamine
1. Karkassielementide valmistamine
2. Seina-, katuse- ja vahelaeelementide monteerimine
3. Puitkarkassi ehitamine
4. Isolatsioonimaterjalide paigaldamine
5. Ehitusplaatide paigaldamine puitkarkassile
6. Fassaadimaterjalide paigaldamine

A.4 Laudpõrandate ehitamine
1. Laagide ehitamine
2. Põrandalaudise paigaldamine
3. Liistude paigaldamine

A.5 Aluskatuste ehitamine ja puidupõhiste katusekattematerjalide paigaldamine
1. Katusele aluskatte, tuulutusliistude, roovitise ja/või laudise paigaldamine
2. Tuulekastide ehitamine
3. Puidupõhiste katusekattematerjalide paigaldamine

A.6 Avatäidete paigaldamine
1. Ajutiste avatäidete valmistamine ja paigaldamine
2. Avatäidete paigaldamine
3. Avatäidete viimistlemine

A.7 Puitkonstruktsiooni renoveerimine
1. Konstruktsioonide avamine objekti seisukorra hindamiseks
2. Puitkonstruktsioonide parandamine
3. Pinnakatete remont ja asendamine

A.8 Troppimistööde tegemine
1. Materjalide peale- ja mahalaadimine, ladustamine ja paigaldamine
2. Mehitamata tõsteseadmete töö juhtimine

A.9 Juhtimine ja juhendamine
1. Tööga seotud keskkonnariskide hindamine ja juhendatava nõustamine
2. Töö teostamisel ilmnenud vigade analüüs ja parandamise nõustamine
3. Töögrupi juhendamine

Loe edasi
Peida
Spetsialiseerumisega seotud tööosad
PALKMAJAEHITAJA
A.10 Palkkonstruktsioonide püstitamine
1. Palkdetailide ja tihendusmaterjali paigaldamine ja fikseerimine
2. Palkide jätkliidete koostamine
3. Seinte jäigastamine, konstruktsiooni pingutamist ja vajumist võimaldavate detailide paigaldamine
4. Kujupüsivate konstruktsioonide paig...
aldamine ja kinnitamine
5. Lisakarkassi kinnitamine palkkonstruktsioonile
6. Avatäidete paigaldamine palkkonstruktsiooni

KÄSITÖÖPALKMAJA TOOTJA JA PALKMAJADE RENOVEERIJA
A.11 Käsitööpalkmaja tootmine ja palkmajade renoveerimine
1. Materjali valimine
2. Palkmaterjali eeltöötlemine
3. Palkkonstruktsiooni detailide tootmine
4. Jätkliidete valmistamine ja seinte jäigastamine
5. Avade märkimine ja lõikamine
6. Konstruktsioonidetailide markeerimine, viimistlemine ja transpordiks ettevalmistamine
7. Detailide transpordiks ettevalmistamine
8. Palkkonstruktsioonide avamine objekti seisukorra hindamiseks
9. Konstruktsiooni ajutine toestamine ja vajadusel tõstmine
10. Palkkonstruktsioonide renoveerimine

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Puitmajaehitaja töötab ehitusobjektil nii sise- kui ka välitingimustes, sh kõrgustes ja tõsteseadmete töötsoonis. Töökeskkond võib olla mürarohke. Töökeskkonnas esineb puidutolmu ja keemilisi ained, mis võivad põhjustada allergiat. Töö nõuab füüsilist pingutust, töötempo on vahelduv.
A.4 Töövahendid
Puitmajaehitaja põhilisteks töövahenditeks on erinevad elektrilised ja pneumaatilised töömasinad (nt erinevad saed, freesid, trellid), käsitööriistad (haamrid, peitlid jne), mõõtevahendid (nivelliir, loodid jne) ja tõsteseadmed.
Spetsialiseerumiste korral lisanduvad tavapärastele töövahenditele vee...
l erialaspetsiifilised, nt liimeister, koorimisraud, kirves, palgipööramislabidas, vararaud jne.
Loe edasi
Peida
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Puitmajaehitaja töö nõuab täpsust ja püsivust. Kutsealal töötamisel on vajalikud ka matemaatilis-loogiline ja ruumiline mõtlemine ning tehniline taiplikkus. Kuna töötatakse meeskonnas, on olulised ka koostöövõime ja suhtlemisvalmidus. Töö eripärast tulenevalt on vajalikud ka füüsiline vastupidavus, ...tugevus ja käeline osavus.
Loe edasi
Peida
A.6 Kutsealane ettevalmistus
EKR 4. taseme puitmajaehitaja on oma kutsealased oskused omandanud kas
a) kutseõppeasutuses vastava taseme ja eriala õppekava läbides või
b) läbi praktilise töökogemuse ning erialastel täienduskoolitustel omandatud teadmiste
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Puitmajaehitaja, palkmajaehitaja, palkmaja püstitaja, puusepp, palkmeister, käsitöö palkmaja ehitaja.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid:
Puitmajaehitaja, tase 4 kutse saamiseks tuleb tõendada kohustuslikud (B.2.1-B.2.9) ja kutset läbivad (B.2.12) kompetentsid.
Palkmajaehitaja, tase 4 spetsialiseerumisel tuleb lisaks kohustuslikele (B.2.1-B.2.9) ja läbivale (B.2.12) kompetentsile tõendada ka spetsialiseerumisega seotud kompetents (B....
2.10).
Käsitööpalkmaja tootja ja palkmajade renoveerija, tase 4 spetsialiseerumisel tuleb lisaks kohustuslikele (B.2.1-B.2.9) ja läbivale (B.2.12) kompetentsile tõendada ka spetsialiseerumisega seotud kompetents (B.2.11).

Loe edasi
Peida
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Töö planeerimine ja töökoha ettevalmistamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Valib välja ja valmistab vastavalt etteantud projektdokumentatsioonile ette tööks vajalikud materjalid, pidades silmas kvaliteedinõudeid. Ladustab need, tagades seejuures nende kaitstuse ilmastikuolude ja muude materjali kahjustada võivate aspektide eest.
2. Valib välja ja valmistab ette tööks vajalikud töövahendid, veendub nende korrasolekus ja ohutuses.
Määratleb töö iseloomust ja -ülesandest ning tootjapoolsest juhendmaterjalist lähtudes õiged töövõtted ja juhendab otsesest töökorraldusest lähtudes teisi töötajaid.
3. Koostab enne tööde alustamist oma töölõigu piires enda ja väiksema töögrupi tööplaani ja jaotab tööülesanded, lähtudes objekti üldisest tööplaanist, tehtava töö mahust, materjalide, töövahendite ja -võtete valikust.
4. Valmistab ette oma vahetu tööala ja teostatava töölõigu piires ka ehitusplatsi. Ladustab tööks vajalikud materjalid või korraldab nende ladustamise väiksemate töölõikude kaupa, tagades vajalike käiguteede olemasolu ja säilimise ning pidades silmas töökeskkonna- ja tööohutuse nõudeid, materjalide säilitamisele ja ladustamisele esitatavaid nõudeid ning arvestades etteantud tööülesannet (ehitusplatsi skeemi). Veendub, et tööalal ei oleks sinna mittekuuluvaid esemeid, prügi jms., vajadusel eemaldab selle või korraldab selle eemaldamise. Arvestab töölõigu ettevalmistamisel teiste objektil töid tegevate töölistega ja objekti üldise töökorralduse reeglitega.

Teadmised:
1) töökorralduse alused;
2) töötervishoiu- ja tööohutuse nõuded;
3) ehituse projektdokumentatsioon, tööjoonised;
4) ehitusmaterjalide ladustamise ja säilitamise põhimõtted;
5) ehitusmaterjalide kvaliteedinõuded;
6) töövahendid ja õiged töövõtted;
7) tööergonoomika.
B.2.2 Puitliidete valmistamine ja koostamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Koostab elektrilisi ja käsitööriistu kasutades eelnevalt valmistatud tappliiteid, lähtudes etteantud projektdokumentatsioonist ning tehnoloogilistest ja kvaliteedinõuetest.
2. Valmistab ja koostab nael-, kruvi- , polt- ja naagelliiteid, juhindudes projektdokumentatsioonist ning tehnoloogilistest ja kvaliteedinõuetest.

Teadmised:
1) erinevad puitliited, nende valmistamise, koostamise ning toimimise põhimõtteid;
2) puitliidete kasutusvaldkonnad ja otstarve ehitustöödel;
3) puitliidete valmistamisel kasutatavad tööriistad ja –vahendeid;
4) puitliidetes kasutatavad terasdetailid;
5) puitliidetele esitatavad kvaliteedinõuded.
B.2.3 Puitkarkassi ja karkassielementide valmistamine, monteerimine ja paigaldamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Valmistab tootejooniseid, spetsifikatsioone ja kvaliteedinõudeid järgides ning elektrilisi ja käsitööriistu kasutades puidust karkassielementide koostisosi (sh seina-, katuse- ja vahelaeelemendid) nii tööstuslikus keskkonnas kui objektil kohapeal.
2. Monteerib ehitusprojektist ja tootjapoolsetest juhendmaterjalidest lähtudes ning montaaži järjekorda silmas pidades seina-, katuse- ja vahelaeelemendid, kasutades selleks ratsionaalseid töövõtteid ja asjakohaseid tööriistu.
3. Ehitab ehitusprojektist ja tootjapoolsetest juhendmaterjalidest lähtudes ehitise puitkarkassid, kasutades selleks ratsionaalseid töövõtteid ja asjakohaseid tööriistu.
4. Paigaldab ehitusprojektist ja tootjapoolsetest juhendmaterjalidest ning kvaliteedinõuetest lähtudes soojus-, hüdro- ja heliisolatsioonimaterjale ning auru- ja tuuletõkkematerjale, kasutades selleks ratsionaalseid töövõtteid.
5. Paigaldab ehitusprojektist ja tootjapoolsetest juhendmaterjalidest ehitusplaate puitkarkassile, kasutades selleks ratsionaalseid töövõtteid ja asjakohaseid tööriistu.
6. Paigaldab ehitusprojektist ja tootjapoolsetest juhendmaterjalidest lähtudes enamlevinud fassaadimaterjale, kasutades selleks ratsionaalseid töövõtteid ja asjakohaseid tööriistu.

Teadmised:
1) töötervishoiu- ja tööohutuse nõuded;
2) tööergonoomika;
3) tehniliste jooniste lugemise oskus;
4) puitkarkass-seinte ehitamise ja montaaži põhimõtted;
5) isolatsioonimaterjalid, sh soojustus- ja heliisolatsioonimaterjalid ning auru- ja tuuletõkkematerjalid ja nende paigaldamise viisid;
6) plaadistuse ja voodrilaudise paigaldamise alused;
7) erinevad fassaadimaterjalid ja nende paigaldamise viisid;
8) kinnitusmaterjalid ja -vahendid.
B.2.4 Laudpõrandate ehitamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Paigaldab ehitusprojektist lähtudes ja kvaliteedinõudeid järgides laagid, kasutades selleks ratsionaalseid töövõtteid ja asjakohaseid tööriistu.
2. Paigaldab põrandalaudise, lähtudes tootjapoolsetest juhendmaterjalidest ja kvaliteedinõuetest.
3. Paigaldab liistud vastavalt paigaldusjuhendile, järgides etteantud kvaliteedinõudeid.

Teadmised:
1) Puitmaterjali omadused;
2) Laudise paigaldamise viisid.
B.2.5 Aluskatuste ehitamine ja puidupõhiste katusekattematerjalide paigaldamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Paigaldab ehitusprojektist lähtudes ja tootjapoolsetest juhendmaterjalidest lähtudes aluskatte, tuulutusliistud, roovitise ja/või laudise.
2. Ehitab ehitusprojektist lähtudes tuulekastid.
3. Paigaldab ehitusprojektist ja materjalid paigaldamise tehnoloogilistest eripäradest lähtudes puidust ja puidupõhistest materjalidest katusekatted (sindel-, kimm-, laast- ja laudkatuse).

Teadmised:
1) erinevad katusekonstruktsioonid;
2) puidupõhised katusekattematerjalid, nende paigaldamise tehnoloogiad
B.2.6 Avatäidete paigaldamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Valmistab ja paigaldab ajutised avatäited.
2. Paigaldab, kinnitab ja tihendab avatäited, lähtudes ehitusprojektist, tootjapoolsetest paigaldusjuhenditest ja kvaliteedinõuetest.
3. Paigaldab, kinnitab ja tihendab lähtudes ehitusprojektist, tootjapoolsetest paigaldusjuhenditest ja kvaliteedinõuetest avatäidete detailid (nt aknaplekid, põselauad, liistud jne).

Teadmised:
1) soojustus- ja tihendusmaterjalide tüübid, omadused, paigaldamise viisid;
2) avatäidete kinnitamise viisid, vahendid ning töövõtted;
3) avatäidete detailide viimistlustehnoloogiad.
B.2.7 Puitkonstruktsioonide renoveerimine 4

Tegevusnäitajad:
1. Avab renoveeritavad konstruktsioonid nende seisukorra hindamiseks, tagades samal ajal konstruktsiooniosa stabiilsuse. Hindab olukorra vastavust renoveerimise projektlahendusele, mittevastavuse korral teavitab oma vahetut juhti.
2. Parandab karkass-seina, tagades samal ajal nõuetele vastava konstruktsiooniosa stabiilsuse, vastutab konstruktsioonide säilimise ja ohutuse eest.
3. Parandab või vajadusel asendab renoveerimist vajavad pinnakatted (sise- ja välisvooderdis, puidust ja puidupõhised põranda- ja katusekattematerjalid jne).

Teadmised:
1) ehitise projektdokumentatsioon, tehnilised joonised;
2) puiduliigid, puitliidete tüübid;
3) üldteadmised ehitusmaterjalidest ja nende omadustest;
4) üldteadmised puidukahjustustest.
B.2.8 Troppimistööde tegemine 4

Tegevusnäitajad:
1. Haagib tõstetroppidega tööks vajalikud materjalid ja juhendab käemärkide abil kraanajuhi tööd, järgides tööohutusnõudeid. Ladustab materjalid selleks ettenähtud kohta.
2. Juhib materjalide ladustamisel ja teisaldamisel mehitamata tõsteseadet, järgides tööohutusnõudeid ja etteantud tööjuhiseid.

Teadmised:
1) lastide haardevahendid;
2) tõstetööde teostamise eripärad sõltuvalt tõsteseadmest;
3) troppimistöödel kehtivad ohutusnõuded;
4) troppimistöödel kasutatav signaalmärgistik.
B.2.9 Juhtimine ja juhendamine 4

Tegevused:
1. Nõustab madalama kvalifikatsiooniga või vähema töökogemusega kolleegi tööga kaasneda võivate keskkonnariskide määratlemisel ja hindamisel ning nende maandamiseks vajalike abinõude valikul.
2. Nõustab madalama kvalifikatsiooniga või vähema töökogemusega kolleegi töö käigus ilmnenud vigade analüüsimisel ja nende parandamiseks vajalike abinõude valikul. Lähtub oma soovitustes etteantud tööülesandest, õigete töövahendite, -võtete ja tehnoloogia valikust ning kehtivatest kvaliteedinõuetest.
3. On võimeline juhendama väikese töögrupi tööd, võttes vastutuse etteantud tööülesannete täitmise, õigete töövahendite, -võtete ja tehnoloogia valiku ning töötervishoiu ja tööohutuse nõuetest kinnipidamise eest.

Teadmised:
1) ehituse terminoloogia;
2) valdkondlikud õigusaktid, normid, standardid ja juhendid;
3) ehitise projektdokumentatsioon;
4) tööde dokumenteerimise nõuded;
5) tööohutuse ja keskkonnaohutuse nõuded ehitustöödel;
6) peamised ehitusmaterjalid ja nende omadused;
7) ehitusmaterjalide ja -seadmete vastavusnõuded;
8) ehitustööde tehnoloogiline järjekord;
9) peamised ehitustehnoloogiad;
10) meeskonnatöö alused;
11) juhtimise alused.
Spetsialiseerumistega seotud kompetentsid
Palkmajaehitaja, tase 4 spetsialiseerumisel tuleb lisaks kohustuslikele (B.2.1-B.2.9) ja läbivale (B.2.12) kompetentsile tõendada ka spetsialiseerumisega seotud kompetents (B.2.10). Käsitööpalkmaja tootja ja palkmajade renoveerija, tase 4 spetsialiseerumisel tuleb lisaks kohustuslikele (B.2.1-B.2.9...) ja läbivale (B.2.12) kompetentsile tõendada ka spetsialiseerumisega seotud kompetents (B.2.11).
Loe edasi
Peida
Palkmajaehitaja, tase 4
    Kompetents EKR tase
B.2.10 Palkkonstruktsioonide püstitamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Paigaldab ja fikseerib eelnevalt valmistatud palkdetailid ja tihendusmaterjali, pidades silmas palkehitiste spetsiifikat (vajumised, kuivamised jne) ning järgides ehitusprojekti või paigaldusjuhendit.
2. Koostab palkide eelnevalt valmistatud jätkliiteid, järgides paigaldusjuhendit ja ehitusprojekti ning tagades jätkukohtades palkseinte tuule-, soojapidavuse ja jäikuse.
3. Jäigastab seinad, paigaldades ehitusprojekti või paigaldusjuhendit järgides konstruktsiooni jäigastamist, pingutamist ja vajumist võimaldavad detailid.
4. Kontrollib jäigastamise käigus elektripaigaldiste- ja poldiavade läbivust ja palkseina horisontaal-, vertikaal- ja diagonaalmõõtudele vastavust, vajadusel viib sisse korrektuurid.
5. Paigaldab puitpostid ning ehitab ja kinnitab kujupüsivad konstruktsioonid selliselt, et need võimaldaks palkseinte vajumist ja tagaks konstruktsiooni püsivuse, juhindudes ehitusprojektist.
6. Kinnitab palkseinale täiendava lisakarkassi, lähtudes vooderdise tüübist ja eripärast, paigaldusjuhendist ja ehitusprojektist.
7. Paigaldab avatäited palkkonstruktsiooni, lähtudes paigaldusjuhendist ja ehitusprojektist ning selliselt, et paigaldus võimaldaks palkseinte vajumist ja tagatud oleks konstruktsiooni püsivus.

Teadmised:
1) töötervishoiu- ja tööohutuse nõuded;
2) ehitise projektdokumentatsioon, tööjoonised;
3) tööriistade ja töövahendite hooldamise põhimõtted;
4) palkmaterjalide omadused;
5) soojustus- ja tihendusmaterjalide omadused, tüübid ja paigaldamise viisid;
6) palkide ökonoomse, transpordi-kahjustusi vältiva pakkimise meetodid;
7) palkseinale paigaldatava lisakarkassi tüübid, paigaldus- ja kinnitusviisid;
8) palkkonstruktsiooni kinnitusvahendid, nende kasutamise põhimõtted;
9) palkseina vajumine;
10) palkseina püstitamise, jäigastamise ja fikseerimise alused;
11) isolatsioonimaterjalid, sh soojustus- ja heliisolatsioonimaterjalid ning auru- ja tuuletõkkematerjalid, nende omadused ja paigaldamise viisid;
12) palkseinte liidete tüübid ja kasutamise põhimõtted.
 
Käsitööpalkmaja tootja ja palkmajade renoveerija, tase 4
    Kompetents EKR tase
B.2.11 Käsitööpalkmaja tootmine ja palkmajade renoveerimine 4

Tegevusnäitajad:
1. Valib nõuetekohase palgi, lähtudes kasutusotstarbest ja omadustest ning etteantud tööülesandest ja tööjoonisest.
2. Koorib, hööveldab või töötleb muul viisil valitud palkmaterjali, lähtudes palgi kasutusotstarbest ja kasutades selleks ettenähtud tööriistu (liimester, koorimisraud, kirves, höövel, mootorsaag vms). Järgib töö käigus ohutusnõudeid. Ladustab töödeldud palgid järgnevateks tööetappideks.
3. Valmistab palkkonstruktsiooni detaile (seinapalgid, laetalad, katusekonstruktsioonid, postid jne), kasutades selleks ettenähtud tööriistu ja -vahendeid, juhindudes tööjoonisest ja tehnoloogilistest nõuetest ning järgides etteantud kvaliteedinõudeid.
4. Valmistab palkide jätkliited seinas ja/või tapis ja fikseerib need kinnitusvahendite ja/või sirutuspuudega. Märgib salapulkade asukohad, puurib avad, teeb salapulgad.
5. Märgib ja lõikab palkseintele akende/uste/avade asukohad vastavalt ehitusprojektile. Valmistab ja sobitab tenderpostid.
6. Markeerib konstruktsiooni detailid ja kannab tähised koostejoonisele. Demonteerib detailid, vajadusel puhastab ja viimistleb palkosa, parandades defektsed oksakohad, lihvides saepinnad ja puhastades määrdunud puidu.
7. Pakendab detailid selleks ettenähtud alusele, arvestades hilisemat püstituse järjekorda. Tagab pakendamisel detailide kvaliteedi säilimise, vältimaks nende kahjustumist koormasse paigutamise ja transportimise käigus ning püstitamise kohta ladustamisel.
8. Avab renoveeritavad konstruktsioonid nende seisukorra hindamiseks, tagades samal ajal konstruktsiooni stabiilsuse. Hindab olukorra vastavust renoveerimise projektlahendusele, mittevastavuse korral teavitab oma vahetut juhti.
9. Toestab ajutiselt konstruktsioonid, lähtudes etteantud tööülesandest ja tööprojektist ning tagades kogu hoone stabiilsuse remonttööde kestel. Vajadusel tõstab konstruktsiooni üles.
10. Vahetab, proteesib ja plommib palkkonstruktsiooni ja selle osi, tagades samal ajal konstruktsiooniosa stabiilsuse ning lähtudes etteantud tööülesandest ja tööprojektist.

Teadmised:
1) ehitise projektdokumentatsioon;
2) „Eesti Puitmajaliidu standardid palkehitistele“ ja muud asjakohased juhendmaterjalid;
3) tootmise dokumenteerimine;
4) renoveerimisetööde projekti/tööde teostamise kava ning tegeliku olukorra vastavuse hindamine;
5) materjali- ja tugevusõpetuse alused;
6) palkmaterjali omadused;
7) palkmaterjali kvaliteedinõuded;
8) palgi ettevalmistusviisid;
9) virnastamise ja ladustamise põhimõtted;
10) palkkonstruktsiooni toimeprintsiibid;
11) ajalooliste ja kaasaegsete palkkonstruktsiooni sõlmede ning liidete tüübid, tööpõhimõtted ja valmistamise viisid;
12) tööriistade ja -vahendite hooldamise põhimõtted;
13) palkide ökonoomse, transpordikahjustusi vältiva pakkimise meetodid;
14) hoonete või hoone osade ajutine tõstmine ning konstruktsioonide stabiliseerimine – meetodid, vahendid, tehnoloogia;
15) traditsioonilised kattematerjalid ja viimistlusviisid.

Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.12 Puitmajaehitaja, tase 4 kutset läbiv kompetents 4

Tegevusnäitajad:
1. Peab tähtsaks eetilisi tõekspidamisi ja väärtusi, järgib oma töös kehtivaid õigusakte ja head ehitustava, Eesti Puitmajaliidu standardeid palkehitistele ning teisi kehtivaid kvaliteedinõudeid.
2. Planeerib enda tööd ja teeb oma vastutusala piires asjakohaseid otsuseid. Täidab võetud kohustusi ja vastutab nende täitmise eest, saavutab seatud tööeesmärgid tähtajaliselt. Töötab iseseisvalt.
3. Peab kinni kellaaegadest, kokkulepetest ja tähtaegadest.
4. Rakendab õpitut järjepidevalt igapäevaelus. Analüüsib oma tugevusi ja nõrkusi, otsib uusi võimalusi enesearendamiseks ja osaleb kutsealases täiendusõppes.
5. Küsib ja analüüsib tagasisidet oma töö kohta, suhtub kriitikasse konstruktiivselt ja teeb sellest järeldused. Õpib enda ja teiste vigadest ning saab aru tegevus-tagajärg põhjuslikest seostest.
6. Saab aru oma rollist meeskonnas ja kogu töötsüklis. Näitab üles arusaamist, kuidas üks probleem on suurema süsteemi osa. Muutuvate olude ilmnemisel kohandab oma tegevuse vastavalt saadud juhistele.
7. On avatud koostööle, osaleb meeskonnatöös, suhtleb klientide ja kolleegidega, jagab teistega asjakohast informatsiooni, tegutseb parima ühise tulemuse saavutamise nimel.
8. Suhtleb inimestega lugupidavalt ja austavalt ning käitub vastastikust suhtlemist toetaval viisil. Tuleb toime konfliktiolukordades.
9. Kasutab igapäevatöös arvutit sisuloome ja probleemilahenduse osaoskustes algtasemel kasutaja ning infotöötluse, kommunikatsiooni ja ohutuse osaoskustes iseseisva kasutaja tasemel (Lisa 2 – digipädevuse enesehindamise skaala).
10. Keelteoskus: eesti keel tasemel B2 (Lisa 3 – keelte oskustasemete kirjeldused).

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 22-28052019-1.7/9k
Kutsetegevuse valdkond: Arhitektuur, Geomaatika, Ehitus ja Kinnisvara
Vastutav kutsenõukogu: Arhitektuuri, Geomaatika, Ehituse ja Kinnisvara Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 23
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 28.05.2019
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: EHITUS, ARHITEKTUUR, KINNISVARA, GEOMAATIKA
Kutseala: Palkmajaehitus
Kutse grupp: Palkmaja ehitaja
Ametite (ISCO) klassifikaator: 7 Oskus- ja käsitöölised
71 Ehitustöölised, v.a elektrikud
711 Üldehitustöölised
7115 Puusepad
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
073 Arhitektuur ja ehitus
0732 Ehitus ja tsiviilrajatised
EMTAK klassifikaator: F EHITUS
41 Hoonete ehitus
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Puitmajaehitaja kutsealased terminid
Lisa 2 Digipädevuste enesehindamise skaala
Lisa 3 Keelte oskustasemete kirjeldused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Andres Madalik Merko Ehitus
Andres Veel Hiiumaa Ametikool
Kaljo Valler Palmatin OÜ
Lauri Kivil Eesti Puitmajaliit
Ragner Lõbu Hobbiton OÜ
Tarmo Tammekivi OÜ Puu ja Pliiats

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist