Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Autoinsener, tase 6
Tagasi: Kutsestandardid |

Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Autoinsener, tase 6
EN: Automotive Engineer, level 6
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 03.12.2019
Kehtib kuni: 02.12.2024
Kutsestandardi versiooni number: 5
Muudatused:
Muudatusteta pikendamine 5 aastaks.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad:
Õppekavad ja õppeasutused
  Õppeasutus Õppekava nimetus Õppekava kood Õppekava tase ja liik Õppimise kestus aastat/kuud Õppekava registreerimise kuupäev Vastuvõtt
1 Tallinna Tehnikakõrgkool Autotehnika 1832 514 rakenduskõrgharidusõpe 4/0 11.04.2023 Avatud
2 Tallinna Tehnikakõrgkool Autotehnika 214869 514 rakenduskõrgharidusõpe 3/6 27.02.2024 Avatud
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Autoinseneride töö eesmärk on tagada sõidukite (autod, haagised, mootorrattad) ohutu, keskkonnasäästlik ja efektiivne kasutamine ja arendamine.
Autoinsenerid on kõrgharidusega tehnika- ja/või tehnoloogiaspetsialistid, kes töötavad autondusega seotud projekteerimis-, tootmis-, remondi-, käitlemis- ...
ning müügiettevõtetes ja -asutustes. Autoinsenerid teevad koostööd elektroonika-, mehaanika-, mehhatroonika-, logistika- jt transpordispetsialistidega.
6. taseme autoinsener kavandab ja korraldab sõidukipargi korrashoiuga seotud tegevusi: sõidukite hooldust, teenindust, remonti ja taastamist. Töötada tuleb iseseisvalt mitmesugustes olukordades. Tööga kaasneb ressursside jagamine, töötajate tegevuse juhtimine ning juhendamine. Vastutada tuleb enda ja teiste töötajate töö tulemuste eest.

6. taseme autoinseneril on võimalus täiendusõppe kaudu omandada lisakvalifikatsioon maanteetranspordi tehnoloogias või sõidukite tootmises.
Teised autoinseneride kutsed:
Diplomeeritud autoinsener, tase 7;
Volitatud autoinsener, tase 8.
Kõiki autoinseneride kutsetasemete kirjeldusi ja profiile vt lisast 1.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Sõidukipargi korrashoid.
A.2.2 Juhtimine.
A.2.3 Kutsealale pühendumine.
A.2.4 Suhtlemine.
Valitavad tööosad
Autoinseneril on võimalus vastava täiendusõppe ja töökogemuse kaudu omandada lisakvalifikatsioon järgmistel aladel:
A.2.5 Maanteetranspordi tehnoloogia.
A.2.6 Sõidukite tootmine.
A.3 Töö keskkond ja eripära
Töö toimub nii sise- kui välitingimustes. Töökoormus võib jaotuda ebaühtlaselt, tööülesanded on vahelduvad. Tööaeg võib olla paindlik ja töötempo vahelduv. Tootmis- ja remondiettevõtetes ning laborites töötades tuleb arvestada müra, vibratsiooni ja heitgaasidega ning järgida töötervishoiu- ja tööohu...tusnõudeid.
Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Autoinsenerid kasutavad oma töös kaasaegseid tehnilisi vahendeid (diagnostikaseadmed, mõõteriistad), inseneritarkvara, infovõrgustikku ja riistvara.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Edukaks tegevuseks on vajalik üldine intelligentsus, insenerlik loogiline mõtlemine, visuaalne mälu, ruumiline kujutlusvõime, kontsentreerumisvõime, matemaatiline võimekus ( kvantitatiivsete seoste mõistmine), otsustamisjulgus, täpsus, vastutusvõime, suhtlemis- ja koostöövalmidus, õpi- ja kohanemisv...õime, ilumeel.
Loe edasi
Peida
A.6 Kutsealane ettevalmistus
6. taseme autoinseneri kutse saamine eeldab kõrgharidust autotehnikas, elektroonikas, mehaanikas või mehhatroonikas ning erialast töökogemust ja täiendusõppe läbimist.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Meister, diagnostikainsener, mootoriinsener, hooldus- ja remondiinsener, konstruktor, müügiinsener jm.
A.8 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Sõidukipargi juhtimine, projekteerimine ja käitamine nõuab vastavat tegevust reguleerivate õigusaktide järgimist, nt autode ümberehitamiseks on nõutud vastava ametkonna eriluba.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: 6. taseme autoinseneri kutse saamiseks on nõutav kompetentside B.2.1.–B.2.4 tõendamine.
Kompetentsid B.2.5 ja B.2.6 on lisakompetentsid, mille tõendamine on vabatahtlik.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Sõidukipargi korrashoid 6

Tegevusnäitajad:
1) rakendab inseneriteadmisi ja praktilisi oskusi olemasoleva autotehnika ja tehnoloogiate käigushoidmiseks;
2) lahendab praktilisi insener-tehnilisi ülesandeid varem välja töötatud meetodite ja menetlustega;
3) kontrollib tehnoloogiliste protsesside protseduuridest kinnipidamist ning tagab seadmete ja süsteemide paigaldamise, käitamise, kasutamise ja hoolduse vastavalt standarditele;
4) kasutab üld- ja eriotstarbelist rakendustarkvara ja aparatuuri.

Teadmised:
1) üldteoreetilised (majandus, filosoofia, matemaatika, füüsika);
2) insenertehnilised (insenerigraafika, teoreetiline mehaanika, tugevusõpetus;
masinaelemendid, materjalitehnika, elektrotehnika, tolereerimine, mõõtetehnika);
3) valdkondlikud (mootorsõidukite, nende agregaatide ja sõlmede töö ja korrashoiu põhimõtted ja tehnilised parameetrid);
4) sõidukite käidule, hooldusele, remondile ja käitlemisele esitatavad rahvusvahelised ja piirkondlikud ohutus- ja keskkonnanõuded;
5) informaatika, sh rakendustarkvara ja kaasaegsed erialased infosüsteemid;
6) sõidukipargi korrashoiu majandamise põhimõtted;
7) logistika ja laonduse põhimõtted;
8) liiklusohutuse ja liikluse organiseerimise põhimõtted.
B.2.2 Juhtimine 6

Tegevusnäitajad
1) korraldab ja motiveerib meeskonna tööd oma vastutusalas;
2) määratleb ja kasutab ressursse oma vastutusalas tõhusalt;
3) jaotab ülesandeid ja kontrollib nende täitmise efektiivsust;
4) koordineerib juhendatavate tööd, juhendab kaastöötajaid tehniliste ülesannete täitmisel;
5) hindab ülesande täitmise/töö tulemusi;
6) tagab tegevuse vastavuse seadustele, nõuetele ja normdokumentidele.

Teadmised:
1) baasteadmised juhtimisest (sh juhtimispsühholoogia);
2) majandus (ettevõtlus, turundus, oma vastutusala ökonoomika);
3) kvaliteet (kvaliteediõpetus, ISO 9001:2008 standardi nõuded);
4) õigusalased (tööõigus ja –ohutus, liiklusseadus ja liiklusreeglid).
B.2.3 Kutsealale pühendumine 6

Tegevusnäitajad:
1) töötab iseseisvalt, vastutustundlikult, usaldusväärselt ja efektiivselt ning asjakohastele tegevusjuhistele vastavalt;
2) juhindub inseneri kutse-eetikast ja käitumiskoodeksist (vt lisa 4);
3) peab oma tegevuses kinni töö- ja tuleohutusnõuetest;
4) annab edasi oma kutsealaseid teadmisi ja oskusi ning teeb inseneritööd viisil, mis aitab kaasa säästvale arengule;
5) säilitab ja täiendab oma kutseoskusi, arendab end kutsealaselt, hoiab end kursis autotehnika uuendustega.

Teadmised:
1) kutsealaga seotud standardid ja regulatsioonid (ISO 14001:2004 ja OHSAS18001:2007).
B.2.4 Suhtlemine 6

Tegevusnäitajad:
1) edastab korrektselt tehnilist jm teavet (suuliselt, kirjalikult ja elektrooniliselt);
2) suhtleb kolleegide, klientide, tarnijatega ja orienteerub klientide probleemide lahendamisele;
3) osaleb erialastel nõupidamistel;
4) kasutab sobivaid info- ja kommunikatsioonitehnoloogia vahendeid ja võimalusi;
5) kasutab vähemalt ühte võõrkeelt tasemel A2 (vt lisa x).

Teadmised:
1) erialaterminoloogia;
2) klienditeeninduse põhimõtted;
3) kommunikatsioonitehnoloogia põhitõed.
Valitavad kompetentsid
Kompetentsid B.2.5 ja B.2.6 on vabalt valitavad lisakompetentsid.
    Nimetus EKR tase
B.2.5 Maanteetranspordi tehnoloogia 6

Tegevusnäitajad:
1) lahendab maanteetranspordi tehnoloogilisi probleeme;
2) organiseerib autovedusid, sisetransporti, ladude ja terminalide tööd;
3) osaleb piirkondlike liiklusskeemide väljatöötamisel;
4) kontrollib ohutusnõuete täitmist;
5) osaleb liiklusuuringutes.

Teadmised:
1) rahvusvahelised ja piirkondlikud liiklusreeglid ning keskkonnanõuded;
2) veonduse ja liiklusega seotud õigusaktid;
3) liikluskorralduse põhimõtted;
4) laomajanduse üldised põhimõtted;
5) transpordiohutus (kauba- ja sõitjatevedu, vedu paakautodega jm).
B.2.6 Sõidukite tootmine 6

Tegevusnäitajad:
Osaleb oma volituste piires:
1) sõidukite või nende komponentide projekteerimisel, arendamisel, ehitamisel ja/või kasutuselevõtul;
2) toote tehnilise juhendmaterjali või toote valmistamistehnoloogia koostamisel.

Teadmised:
1) mootorsõiduki konstrueerimise alused;
2) autotehnika tehnoloogia alused;
3) autonduse arengusuundadele orienteeritud elektroonika ja materjalide tehnoloogilised põhimõtted.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 24-03122019-1.3.1/5k
Kutsetegevuse valdkond: Tehnika, Tootmine ja Töötlemine
Vastutav kutsenõukogu: Tehnika, Tootmise ja Töötlemise Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 13
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 03.12.2019
EKR tase: 6
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 6
Valdkond: TEHNIKA, TOOTMINE JA TÖÖTLEMINE
Kutseala: Inseneeria (tehnika, mehaanika)
Kutse grupp: Autoinsener
Ametite (ISCO) klassifikaator: 2 Tippspetsialistid
21 Loodus- ja tehnikateaduste tippspetsialistid
214 Tehnikateaduste tippspetsialistid (v.a elektrotehnikaspetsialistid)
2144 Mehaanikainsenerid
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
071 Tehnikaalad
0716 Mootorliikurid, laevandus- ja lennundustehnika
EMTAK klassifikaator: M KUTSE-, TEADUS- JA TEHNIKAALANE TEGEVUS
71 Arhitekti- ja inseneritegevused; teimimine ja analüüs
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Autoinseneride kutsetasemed
Lisa 2 Inseneri kutse-eetika ja käitumiskoodeks
Lisa 3 Keelte oskustasemete kirjeldused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Kalju Peterson Eesti Transpordi ja Teede Ühing
Arno Sillat AMTEL
Juhan Sein Autoinseneride Kutsekomisjon
Aimar Lukk Tallinna Tehnikakõrgkool
Tõnis Raamets Silwi Autoehitus
Rein Siim Keila Autobaas
Vladimir Krasnoštsjokov Toyota Baltic AS
Jüri Lavrentjev Tallinna Tehnikaülikool

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist