Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Klaverihäälestaja-tehnik, tase 4
Tagasi: Kutsestandardid |

Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Klaverihäälestaja-tehnik, tase 4
EN: Piano tuner, level 4
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 19.11.2019
Kehtib kuni: 18.11.2024
Kutsestandardi versiooni number: 5
Muudatused:
Muudatusteta pikendamine 5 aastaks
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad:
Õppekavad ja õppeasutused
  Õppeasutus Õppekava nimetus Õppekava kood Õppekava tase ja liik Õppimise kestus aastat/kuud Õppekava registreerimise kuupäev Vastuvõtt
1 G. Otsa nim Tallinna Muusikakool (suletud) Klaverihäälestaja-tehnik 170039 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 3/0 25.05.2021 Vastuvõttu ei toimu, õppimine keelatud
2 Tallinna Muusika- ja Balletikool Klaverihäälestaja-tehnik 235542 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 3/0 27.08.2022 Avatud
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Klaverihäälestaja-tehniku töö eesmärk on tagada klaveri optimaalne kõla ning pikaajaline ja kvaliteetne funktsioonide toimimine. 4. taseme klaverihäälestaja-tehnik valmistab pilli ette eelkõige õppeotstarbeliseks ja koduseks kasutamiseks. Klaverihäälestaja-tehnik kuulab ja hindab heli kõlakvaliteet...i. Vajalik on pidev kutsealane enesetäiendamine.
Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Klaveri häälestamine.
A.2.2 Intoneerimine, instrumendi kõlaomaduste muutmine.
A.2.3 Klaveri mehhanismi reguleerimine ja hooldamine.
A.2.4 Suhtlemine ja klienditeenindus klaveritehniku töös.
A.2.5 Klaveritehnik, tase 4 kutseline käitumine ja tegutsemine
A.3 Töö keskkond ja eripära
Töö klaverihäälestaja-tehnikuna nõuab füüsilist ja psühholoogilist pingutust ning töötamine võib tööoperatsioonidest tingituna toimuda sundasendites.
Klaverihäälestaja-tehnik töötab reeglina siseruumides, erandkorras ka välitingimustes ja võimalikult vaikses keskkonnas. Vajalik on töökoha väga hea...
kohtvalgustus (1000 lx). Klaverihäälestaja-tehnikud töötavad üldjuhul kodudes, klaverivabrikus, koolides ja kontserdisaalides.
Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Klaverihäälestaja-tehniku põhilised töövahendid on häälestamis-, intoneerimis- ja mehhanismi reguleerimise vahendid.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Klaverihäälestaja-tehniku töö nõuab väga head muusikalist kuulmist, head nägemist, käelist osavust, täpsust, püsivust, keskendumisvõimet ja rutiinitaluvust.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Klaverihäälestaja-tehnikuks saab õppida kutseõppeasutuses, töökeskkonnas või kursustel.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Klaverihäälestaja-tehnik.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Klaverihäälestaja-tehnik, tase 4 kutse taotlemisel tuleb tõendada kõik kompetentsid.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Klaveri häälestamine* 4

Tegevusnäitajad:
1. Häälestab klaveri nõutavale kõrgusele, arvestades instrumendi eripära ja tema kasutamist erinevates koosseisudes.
2. Häälestab klaveri või tiibklaveri standardkõrgusele (a1=440-442 hz), kasutades heliharki või elektroonilisi abivahendeid. Vajadusel häälestab klaveri muule kõrgusele. Eristab intervallide võnkesagedusi kuulmise järgi.
3. Häälestab kuulmise järgi koorid puhtaks, kasutades sobivaid töövahendeid.
4. Selgitab kuulmise teel välja kõrvalhelide allikad, lähtudes nende iseloomust. Võimalusel kõrvaldab häirivad kõrvalhelid (resonantsid) klaveris ja ruumis, kasutades sobivaid töövahendeid.

*Häälestamise all mõistetakse kõigile klaverikeeltele (ca 230 keelt sõltuvalt mudelist) õige häälestuspinge andmist. Õigeks loetakse kokkuleppeliselt häälestuskõrgust a1=440Hz, uuemal ajal on levinuim a1=442Hz.
B.2.2 Intoneerimine*, instrumendi kõlaomaduste muutmine 4

Tegevusnäitajad:
1. Eelintoneerib kuulmise teel, kasutades sobivaid töövahendeid.
2. Tuvastab kuulmise teel ja likvideerib mängu segavad tajutavad kõlalised ebaühtlused, kasutades sobivaid töövahendeid.

*Intoneerimine on klaveri haamriviltide (88 tk) töötlemine eesmärgiga ühtlustada klaveri kõla ja parandada selle kõlaomadusi. Mängija tunnetab erinevust skaalal "meeldib - ei meeldi", "kõla on terav - kõla on pehme" või ajab segi skaalaga "on hääles - ei ole hääles".
B.2.3 Klaveri mehhanismi reguleerimine* ja hooldamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Võtab klaveri lahti kahjustusi tekitamata, arvestades instrumentide ehituslikku jm eripära.
2. Valmistab ette tööpinnad ja valgustuse, valib töövahendid, lähtudes töö iseloomust.
3. Hindab klaveri puhastamise vajadust, arvestades kulumispiiri.
4. Puhastab mehhanismi ja klaviatuuri, kasutades sobivaid puhastus- ja töövahendeid ning lähtudes mehhanismi seisundist.
5. Vajadusel likvideerib kasutamist segavad mehhaanilised hälbed ja vead, lähtudes standardnõuetest. Teostab mehhanismi standardse reguleerimise.
6. Kontrollib kogu häälestuse kõrgust. Kontrollib mehhanismi reguleerituse vastavust standardile.
1. Planeerib oma tegevused vastavalt tehnilise ja akustilise hinnangu tulemustele, ajakulule ja kokkulepetele kliendiga.

*Mehhanismi reguleerimise all mõistetakse kõikide mehhanismi üksikosade tagasiviimist projekteeritud ja valmistatud õigetele kõrgustele või õigetesse omavahelistesse seostesse, tagades klaverile vajadusele vastava mängutundlikkuse ja dünaamika.
B.2.4 Suhtlemine ja klienditeenindus klaveritehniku töös 4

Tegevusnäitajad:
1. Loob head suhted klientidega. On võimeline kohandama oma suhtlemisstiili erinevate olukordade ja inimestega.
2. Järgib hea klienditeeninduse põhimõtteid erivajaduste ja erineva kultuuritaustaga klientidega suhtlemisel, pidades silmas ettevõtte väärtushinnanguid nii kõnes, kirjas kui teos.
3. Suhtub kliendi varasse ja elukeskkonda lugupidavalt ja hoolivalt.
4. Suhtub kriitikasse mõistvalt ja õpib sellest.
B.2.5 Klaverihäälestaja-tehnik, tase 4 kutseline käitumine ja tegutsemine 4

Tegevusnäitajad:
1. Järgib oma töös ohutustehnika- ja töötervishoiunõudeid.
2. Peab tähtsaks eetilisi tõekspidamisi ja väärtusi.
3. Tuleb toime probleemide ja pingeliste tööolukordadega.
4. Töötab vajadusel ka mürarikkas keskkonnas.
5. Nõustab klienti õigetes valikutes, lähtudes pilli kasutamise eesmärgist, instrumendi tehnilistest võimalustest ja kutse-eetikast.
6. Töötamisel kasutab õigeid töövõtteid ja -vahendeid, töötab säästlikult ja säilitab pilli esialgse komplektsuse.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 19-19112019-1.1/5k
Kutsetegevuse valdkond: Kultuur
Vastutav kutsenõukogu: Kultuuri Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 17
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 19.11.2019
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: HARIDUS JA KULTUUR
Kutseala: Muusika ja esituskunstid
Kutse grupp: Klaverihäälestaja
Ametite (ISCO) klassifikaator: 7 Oskus- ja käsitöölised
73 Käsitöömeistrid, täppisinstrumentide valmistajad ja trükitöölised
731 Käsitöömeistrid ja täppisinstrumentide valmistajad
7312 Pillimeistrid ja -häälestajad
ISCED klassifikaator: 02 Humanitaaria ja kunstid
021 Kunstid
0215 Muusika ja esituskunstid
EMTAK klassifikaator: S MUUD TEENINDAVAD TEGEVUSED
95 Arvutite ning tarbeesemete ja kodutarvete parandus
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Urmas Orunurm Eesti Klaverimeistrite Koda, G. Otsa nim. Tallinna Muusikakool
Mait Meibaum Estonia Klaverivabrik
Andres Leesik Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia
Lembi Mets G. Otsa nim Tallinna Muusikakool

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist