Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Diplomeeritud autoinsener, tase 7
Tagasi: Kutsestandardid |

Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Diplomeeritud autoinsener, tase 7
EN: Diploma Automotive Engineer, level 7
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 03.12.2019
Kehtib kuni: 02.12.2024
Kutsestandardi versiooni number: 5
Muudatused:
Muudatusteta pikendamine 5 aastaks
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad:
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Autoinseneride töö eesmärk on tagada sõidukite (autod, haagised, mootorrattad) ohutu, keskkonnasäästlik ja efektiivne kasutamine ja arendamine.
Autoinsenerid on kõrgharidusega tehnika- ja/või tehnoloogiaspetsialistid, kes töötavad autondusega seotud projekteerimis-, tootmis-, remondi-, käitlemis-,...
ning müügiettevõtetes ja -asutustes. Autoinsenerid teevad koostööd elektroonika-, mehaanika-, mehhatroonika-, logistika- jt transpordispetsialistidega.
7. taseme diplomeeritud autoinsener tegeleb sõidukipargi korrashoiu (sõidukite hooldus, teenindus, remont ja taastamine) ning uuendamise, arendamise ja käitlemisega (kogumine, lammutus).
Töötada tuleb iseseisvalt keerulistes ja uuenduslikku käsitlust nõudvates olukordades. Tööga kaasneb ressursside jagamine, töötajate tegevuse juhtimine ja juhendamine. Vastutada tuleb enda ja teiste töötajate töö tulemuste eest.
Koolituse suunal on diplomeeritud autoinseneri tegevus seotud loengute pidamise, laboritööde, projektide ja lõputööde juhendamise ning uute autotehnoloogia õppematerjalide koostamisega.
Vajalikud on teadmised õppetöö korraldusest, pedagoogikast ja andragoogikast.

7. taseme diplomeeritud autoinseneril on võimalus täiendusõppe kaudu omandada lisakvalifikatsioon maanteetranspordi tehnoloogias.

Teised autoinseneri kutsed:
Autoinsener, tase 6;
Volitatud autoinsener, tase 8.
Kõiki autoinseneride kutsetasemete kirjeldusi ja profiile vt lisast 1.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Sõidukipargi korrashoid ja arendamine.
A.2.2 Juhtimine.
A.2.3 Kutsealale pühendumine.
A.2.4 Suhtlemine.
Valitavad tööosad
Diplomeeritud autoinseneril on võimalus vastava täiendusõppe ja töökogemuse kaudu omandada lisakvalifikatsioon järgmisel alal:
A.2.5 Maanteetranspordi tehnoloogia.
A.3 Töö keskkond ja eripära
Töö toimub nii sise- kui välitingimustes. Töökoormus võib jaotuda ebaühtlaselt, tööülesanded on vahelduvad. Tööaeg võib olla paindlik ja töötempo vahelduv. Tootmis- ja remondiettevõtetes ning laborites töötades tuleb arvestada müra, vibratsiooni ja heitgaasidega ning järgida töötervishoiu- ja tööo...hutusnõudeid.
Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Autoinsenerid kasutavad oma töös kaasaegseid tehnilisi vahendeid (diagnostikaseadmed, mõõteriistad), inseneritarkvara, infovõrgustikku ja riistvara.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Edukaks tegevuseks on vajalik üldine intelligentsus, insenerlik loogiline mõtlemine, visuaalne mälu, ruumiline kujutlusvõime, kontsentreerumisvõime, matemaatiline võimekus (kvantitatiivsete seoste mõistmine), otsustamisjulgus, täpsus, vastutus- ja kohusetunne, suhtlemis- ja koostöövalmidus, õpi- ja ...kohanemisvõime, ilumeel.
Loe edasi
Peida
A.6 Kutsealane ettevalmistus
7. taseme diplomeeritud autoinseneri kutse saamine eeldab kõrgharidust autotehnikas, elektroonikas, mehaanikas või mehhatroonikas ning erialast töökogemust ja täiendusõppe läbimist.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Autokonstruktor, diagnostikainsener, mootoriinsener, hooldus- ja remondiinsener, tehniline juhataja.
A.8 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Sõidukipargi juhtimine, projekteerimine ja käitamine nõuab vastavat tegevust reguleerivate õigusaktide järgimist, nt autode ümberehitamiseks on nõutud vastava ametkonna eriluba.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: 7. taseme diplomeeritud autoinseneri kutse saamiseks on nõutav kompetentside B.2.1.–B.2.4 tõendamine. Kompetents B.2.5 on lisakompetents, mille tõendamine on vabatahtlik.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Sõidukipargi korrashoid ja arendamine 7

Tegevusnäitajad:
1. Rakendab inseneriteadmisi ja arusaamu olemasoleva tehnoloogia arendamisel.
2. Kasutab, säilitab ja laiendab kindlat teoreetilist lähenemist.
3. Lahendab keerulisi insener-tehnilisi ja praktilisi probleeme.
4. Korraldab sõidukipargi korrashoidu, tuvastab probleeme, määratleb häirete põhjused ning leiab parimad uuenduslikud lahendused.
5. Projekteerib, arendab ja võtab kasutusele uudset autotehnikat ja uudseid tehnoloogilisi protsesse, süsteeme, teenuseid ja tooteid.
6. Kasutab uudset üld- ja eriotstarbelist rakendustarkvara ja võrgustikku.
7. Määratleb, organiseerib ja kasutab ressursse tõhusalt, võttes arvesse kulusid, kvaliteeti, ohutust ning mõju keskkonnale.

Teadmised:
1) üldteaduslikud (majandus, filosoofia, matemaatika, füüsika);
2) insenertehnilised (insenerigraafika, teoreetiline mehaanika, tugevusõpetus, masinaelemendid, materjalitehnika, elektrotehnika, tolereerimine, mõõtetehnika);
3) mootorsõidukite, nende agregaatide ja sõlmede töö ja korrashoiu põhimõtted, tehnilised parameetrid, erialased tehnilised uuendused;
4) sõidukite hooldusele, remondile ja käitlemisele esitatavad rahvusvahelised ja piirkondlikud ohutus- ja keskkonnanõuded;
5) informaatika, sh rakendustarkvara ja kaasaegsed erialased infosüsteemid;
6) logistika ja laonduse põhimõtted;
7) liiklusohutuse ja liikluse organiseerimise põhimõtted.
B.2.2 Juhtimine 7

Tegevusnäitajad:
1. Juhib ja koordineerib üksuse tööd ja/või tehnoloogilisi protsesse.
2. Planeerib ressursse ja analüüsib nende kasutamist.
3. Koostab tehnilisi aruandeid ja arengukavasid.
4. Organiseerib ja innustab alluvate ja juhendatavate kutsealast arengut.
5. Juhib ettevõtte kvaliteedialast tööd.

Teadmised:
1) juhtimine;
2) majandus (ettevõtluse, turunduse, mikro- ja makroökonoomika põhimõtted);
3) kvaliteet (kvaliteediõpetus, valdkonnas kehtivad standardid, nt ISO 9001:2008);
4) õigus (tööõigus ja -ohutus, autorikaitse).
B.2.3 Kutsealale pühendumine 7

Tegevusnäitajad:
1. Propageerib kutseala ja kaitseb kutseala huve.
2. Juhindub inseneri eetikakoodeksist (vt lisa 2).
3. Jagab oma kutsealaseid oskusi toetamaks ettevõtte säästvat arengut.
4. Organiseerib ja innustab alluvate kutsealast arengut.
5. Täiendab end erialastes ja üldtehnilistes teadmistes (uudsed autotehnoloogia lahendused jm).

Teadmised:
1) kutsealaga seotud standardid ja regulatsioonid (ISO 14001:2004 ja OHSAS18001:2007) ja käitumistavad.
B.2.4 Suhtlemine 7

Tegevusnäitajad:
1. Edastab korrektselt tehnilist jm teavet (suuliselt, kirjalikult ja elektrooniliselt).
2. Loob head suhted klientide ja kolleegidega, orienteerub sihtgruppide probleemide lahendamisele.
3. Esineb koosolekutel ja diskussioonidel.
4. Kasutab sobivaid info- ja kommunikatsioonitehnoloogia vahendeid ja võimalusi.
5. Kasutab vähemalt ühte võõrkeelt tasemel B2 (vt lisa 3).

Teadmised:
1) erialaterminoloogia;
2) suhtlemis- ja mõjutuspsühholoogia alused;
3) kommunikatsioonitehnoloogia.
Valitavad kompetentsid
Kompetents B.2.5 on vabalt valitav lisakompetents.
    Nimetus EKR tase
B.2.5 Maanteetranspordi tehnoloogia 7

Tegevusnäitajad:
1. Lahendab autotehnika kasutamisega seotud tehnilisi probleeme.
2. Optimeerib autovedusid.
3. Täiustab ja koostab piirkondlikke liiklusskeeme.
4. Juhendab ja analüüsib liiklusloendusi.
5. Osaleb liiklus- ja autotehnilistes ekspertiisides.

Teadmised:
1) rahvusvahelised ja piirkondlikud liiklusreeglid ning keskkonnanõuded;
2) sõidukite kasutuse normdokumendid;
3) maanteetranspordi tehnoloogia majandusanalüüsi meetodid ja multimodaalne transport;
4) ekspertiisi tegemise põhimõtted.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 24-03122019-1.3.2/5k
Kutsetegevuse valdkond: Tehnika, Tootmine ja Töötlemine
Vastutav kutsenõukogu: Tehnika, Tootmise ja Töötlemise Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 13
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 03.12.2019
EKR tase: 7
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 7
Valdkond: TEHNIKA, TOOTMINE JA TÖÖTLEMINE
Kutseala: Inseneeria (tehnika, mehaanika)
Kutse grupp: Autoinsener
Ametite (ISCO) klassifikaator: 2 Tippspetsialistid
21 Loodus- ja tehnikateaduste tippspetsialistid
214 Tehnikateaduste tippspetsialistid (v.a elektrotehnikaspetsialistid)
2144 Mehaanikainsenerid
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
071 Tehnikaalad
0716 Mootorliikurid, laevandus- ja lennundustehnika
EMTAK klassifikaator: M KUTSE-, TEADUS- JA TEHNIKAALANE TEGEVUS
71 Arhitekti- ja inseneritegevused; teimimine ja analüüs
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Autoinseneride kutsetasemed
Lisa 2 Inseneri kutse-eetika ja käitumiskoodeks
Lisa 3 Keelte oskustasemete kirjeldused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Kalju Peterson Eesti Transpordi ja Teede Ühing
Arno Sillat AMTEL
Juhan Sein Autoinseneride Kutsekomisjon
Aimar Lukk Tallinna Tehnikakõrgkool
Tõnis Raamets Silwi Autoehitus
Rein Siim Keila Autobaas
Vladimir Krasnoštsjokov Toyota Baltic AS
Jüri Lavrentjev Tallinna Tehnikaülikool

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist