Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Komposiitväikelaeva ehitaja, tase 4

Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Komposiitväikelaeva ehitaja, tase 4
EN: Boatbuilder (Composite Boat), EstQF Level 4
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 03.12.2019
Kehtib kuni: 02.12.2024
Kutsestandardi versiooni number: 1
Muudatused:
Kutsestandard on valminud üldise 4. taseme väikelaevaehitaja kutsestandardi uuendusena.
Asjatundjad jõudsid järelduseni, et väikelaevaehituses vajatakse spetsiifilisemaid kutsestandardeid, mis võimaldavad läbi viia paindlikumat koolitust ja hinnata täpsemalt kutseoskusi.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad:
Õppekavad ja õppeasutused
  Õppeasutus Õppekava nimetus Õppekava kood Õppekava tase ja liik Õppimise kestus aastat/kuud Õppekava registreerimise kuupäev Vastuvõtt
1 Kuressaare Ametikool Väikelaevaehitaja 221951 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 2/0 16.04.2021 Avatud
2 Kuressaare Ametikool Väikelaevaehitaja 221950 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 16.04.2021 Avatud
3 Kuressaare Ametikool Väikelaevaehitaja 173037 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 16.04.2020 Avatud
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
4. taseme komposiitväikelaeva ehitaja tööks on paatide, jahtlaevade, kaatrite jm väikelaevade komposiitmaterjalist laevakere, tekikonstruktsioonide ja detailide valmistamine ning paigaldamine.
Töö hõlmab puidu, metalli, plasti jm materjalidega kombineeritud sisustuselementide paigaldamist.

Kom...
posiitmaterjalist väikelaeva ehitaja täidab oma tööülesandeid iseseisvalt või meeskonnas.
Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Töö korraldamine
1. Teabe leidmine ja töö kavandamine
2. Töövahendite ja seadmete komplekteerimine
3. Materjalide valimine ja ettevalmistamine

A.2.2 Ohutuse tagamine
1. Ohutusnõuete täitmine tööprotsessis
2. Ohutu töökoha korraldamine
3. Ohutus- ja isikukaitsevahendite kasutamine
...


A.2.3 Kontrolli- ja hooldustoimingud
1. Tehtud tööde vastavuse kontroll
2. Defektide tuvastamine ja parandamine
3. Hooldustoimingud
4. Lõppkontroll ja dokumenteerimine

A.2.4 Laevakere- ja tekikonstruktsioonide detailide lamineerimine
1. Vormide ettevalmistamine
2. Lamineerimine (vormimine)
3. Detailide vormist eraldamine ja järeltöötlemine

A.2.5 Väikelaeva lamineeritud jm detailide sobitamine ja koostamine
1. Detailide sobitamine
2. Koostamine

A.2.6 Komposiitmaterjalidest detailide ja pindade viimistlemine
1. Pindade ettevalmistamine
2. Pindade katmine värviga
3. Poleerimine ja vahatamine

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Töö on hooajaline, töötempo on periooditi kiire ja pingeline, vajadusel tuleb töötada üle tavatööaja, puhkepäevadel ja pühade ajal. Aeg-ajalt tuleb töötada välistingimustes ja kõrgustes, mis eeldab füüsilist ja vaimset pingutust. Arvestada tuleb ekstreemsete ilmastikuolude, vibratsiooni, müra ja to...lmuga. Võimalik on kokkupuude kemikaalidega, mis võib esile kutsuda allergiat. Traumade vältimiseks ja keskkonnasaaste vältimiseks on kohustuslik kasutada ohutus- ja isikukaitsevahendeid.
Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Masinad ja seadmed (sh robotid, komposiitmaterjalide töötlemise seadmed), käsi-, pneumo-, hüdro- ja elektrilised tööriistad, mõõteseadmed, info- ja kommunikatsioonivahendid, tarkvaraga.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Töö eeldab täpsust, vastutus-, õppimis-, kohanemisvõimet. Oluline on omada tehnilist taipu, kontsentreerumisvõimet, käelist osavust ja füüsilist vastupidavust.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Kutseoskused omandatakse kutseõppes või töö käigus ja kursustel.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Lamineerija, viimistleja, väikelaevaehitaja-lamineerija jm.
A.8 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Komposiitväikelaeva ehitaja tegevust reguleerib Töötervishoiu ja tööohutuse seadus.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Komposiitmaterjalist väikelaeva ehitaja kutse taotlemisel tuleb tõendada kompetentsid B.2.1 – B.2.7.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Töö korraldamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Leiab projekti joonistest, juhenditest jm tehnilisest dokumentatsioonist tööülesande lahendamiseks vajaliku teabe, kasutades asjakohast rakendustarkvara;
2. Määrab teabe alusel kindlaks tööetappide järjestuse ja töökoha ohutegurid;
3. Komplekteerib tööülesandele, juhendmaterjalidele ning kasutatavale tehnoloogiale vastavad töövahendid ja -seadmed;
4. Kontrollib töövahendite nõuetele vastavust;
5. Arvestab materjali koguse lähtudes tehnilisest dokumentatsioonist ja materjalide markeeringutest;
6. Komplekteerib tööks ettenähtud materjalid ja tarvikud;
7. Hoiustab materjalid nõuetekohaselt.
B.2.2 Ohutusnõuete järgimine 4

Tegevusnäitajad:
1. Täidab igas tööetapis elektri- ja tuleohutusnõudeid;
2. Kasutab ohutuid töövõtteid, vältimaks õnnetusi, avariisid, - ja reostusohtu;
3. Järgib seadmete kasutamise ja kemikaalide käsitsemise ohutuskaardist tulenevaid nõudeid;
4. Piiritleb ja seab valmis tööprotsessist lähtuva ohutu töökoha, hoiab selle korras;
5. Täidab töökohale kehtestatud tööohutusnõudeid;
6. Järgib töökeskkonna ohutuse reegleid, kogub jäätmed lähtudes protseduurireeglitest ja järelevalve eeskirjadest;
7. Kasutab nõuetekohaselt ettenähtud ohutus- ja isikukaitsevahendeid vältimaks õnnetusi ja riske tervisele;
8. Kontrollib ohutus- ja isikukaitsevahendite korrasolekut.
B.2.3 Kontroll- ja hooldustoimingud 4

Tegevusnäitajad:
1. Kontrollib visuaalselt ja asjakohaste mõõteseadmetega toote parameetrite vastavust normväärtustele. Protokollib tehtud tööde tulemused vastavalt kehtestatud korrale;
2. Selgitab kontrolli käigus avastatud defekti või vea tekkimise põhjuse, teavitab vastutavat töötajat tuvastatud mittevastavusest;
3. Kõrvaldab vea oma pädevuse piires järgides juhiseid;
4. Hooldab ja puhastab vorme vastavalt hoolduskavale;
5. Teeb lõppkontrolli defekti likvideerimise kohta;
6. Dokumenteerib töö tulemused ja tehtud muudatused ning salvestab need vastavalt kehtestatud korrale.
B.2.4 Laevakere-, tekikonstruktsiooni- ja sisustusdetailide lamineerimine 4

Tegevusnäitajad:
1. Puhastab, vahatab ja teibib vormid järgides juhendeid;
2. Värvib ettevalmistatud vormid käsitsi või masinaga järgides juhendeid;
3. Lamineerib ettevalmistatud materjalidest detailid käsi - või vaakummeetodil vastavalt spetsifikatsioonile;
4. Eraldab lamineeritud detailid ohutult vormist, kasutades sobivaid töövõtteid ja -vahendeid;
5. Lõikab ja trimmib detailid kasutades sobivaid töövõtteid ja -vahendeid.
B.2.5 Väikelaeva lamineeritud jm detailide sobitamine ja koostamine 4

Tegevusnäitajad
1. Valib lamineeritud ja muudest materjalidest (plastik, puit ja metall) detailid ja sobitab need vastavalt tööjoonistele;
2. Lamineerib tervikuks kinni ette sobitatud detailid, lähtudes tööjoonisest.
B.2.6 Komposiitmaterjalidest detailide ja pindade viimistlemine 4

Tegevusnäitajad:
1. Karestab ja puhastab detailid ning pinnad lähtudes töödeldava pinna materjalist ja viimistlusmaterjalist;
2. Värvib lamineeritud detailide sisepinnad vastavalt juhendile;
3. Värvib väikelaeva põhja allpool veeliini vastavalt juhendile;
4. Poleerib ja vahatab väikelaeva välipinnad vastavalt juhendile.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.7 Komposiitväikelaeva ehitaja, tase 4 kutset läbiv kompetents 4

Tegevusnäitajad:
1. Tegutseb eesmärgipäraselt ja vastutustundlikult, juhindudes kutseala õigusaktide nõuetest.
2. Loeb jooniseid, juhendeid jm tehnilist dokumentatsiooni.
3. Suhtleb kaastöötajate ja klientidega viisakalt ning korrektselt, esitab teabe selgelt ja arusaadavalt.
4. Kohaneb meeskonnaga, tegutseb vastutustundlikult, vajadusel reageerib kiiresti tööprotsessis tekkinud muutustele.
5. Kasutab võimalusi enesetäiendamiseks ja on kursis erialase tehnoloogia arenguga.
6. Kasutab erialast IKT riistvara ja rakendustarkvara, järgides ettevõtte andmekaitse nõudeid ja korda
7. Kasutab oma töös arvutit ohutuse, sisuloome, probleemilahenduse, infotöötluse ja kommunikatsiooni osas algtasemel, vt lisa 1 – Digipädevuste enesehindamise skaala.
8. Kasutab oma töös inglise keelt erialase informatsiooni hankimiseks, juhendmaterjaliga töötamiseks ning tööalaseks suhtluseks vähemalt tasemel B1, vt lisa 2 – Keelte oskustasemete kirjeldused.

Teadmised:
1. Kutsealane terminoloogia: instruktsioonides, kasutusjuhendites ja töökäsus kasutatav sõnavara;
2. Väikelaevaehituse alused;
3. Komposiitmaterjalide liigitus, omadused ja kasutusala;
4. Komposiitmaterjalidest toodete valmistamise tehnoloogiad

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 24-03122019-2.1.1/1k
Kutsetegevuse valdkond: Tehnika, Tootmine ja Töötlemine
Vastutav kutsenõukogu: Tehnika, Tootmise ja Töötlemise Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 13
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 03.12.2019
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: TEHNIKA, TOOTMINE JA TÖÖTLEMINE
Kutseala: Väikelaevaehitus
Kutse grupp: Väikelaevaehitaja
Ametite (ISCO) klassifikaator: 8 Seadme- ja masinaoperaatorid ning koostajad
81 Seadme- ja masinaoperaatorid
814 Kummi-, plast- ja pabertoodete masinate operaatorid
8142 Plasttoodete masinate operaatorid
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
071 Tehnikaalad
0716 Mootorliikurid, laevandus- ja lennundustehnika
EMTAK klassifikaator: C TÖÖTLEV TÖÖSTUS
30 Muude transpordivahendite tootmine
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 2 Digipädevuste enesehindamise skaala
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Mark Muru OÜ Alunaut
Peeter Sääsk Saare Yachts OÜ
Andres Meisterson Kuressaare Ametikool
Andres Kõnd Veeteede Amet
Raivo Lepik Baltic Workboats Ltd
Andres Toom Luksusjaht

PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist