Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Metallväikelaeva ehitaja, tase 4

Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Metallväikelaeva ehitaja, tase 4
EN: Boatbuilder (Metal Boat), EstQF Level 4
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 03.12.2019
Kehtib kuni: 02.12.2024
Kutsestandardi versiooni number: 1
Muudatused:
Kutsestandard on valminud üldise 4. taseme väikelaevaehitaja kutsestandardi uuendusena.
Asjatundjad jõudsid järelduseni, et väikelaevaehituses vajatakse spetsiifilisemaid kutsestandardeid, mis võimaldavad läbi viia paindlikumat koolitust ja hinnata täpsemalt kutseoskusi.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad:
Õppekavad ja õppeasutused
  Õppeasutus Õppekava nimetus Õppekava kood Õppekava tase ja liik Õppimise kestus aastat/kuud Õppekava registreerimise kuupäev Vastuvõtt
1 Kuressaare Ametikool Väikelaevaehitaja 221951 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 2/0 16.04.2021 Avatud
2 Kuressaare Ametikool Väikelaevaehitaja 221950 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 16.04.2021 Avatud
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
4. taseme metallväikelaeva ehitaja tööks on paatide, jahtlaevade, kaatrite jm väikelaevade metallist konstruktsioonelementide (kere, tekk, tekiehitis) valmistamine ja paigaldamine.
Tööülesanded hõlmavad keevistoodete, detailide ja konstruktsiooni koostamist, milleks ta kasutab koostelukksepa oskusi...
: mõõtmist, märkimist, töötlemist, koostu sobitamist ning koostamist.

Metallväikelaeva ehitaja täidab oma tööülesandeid iseseisvalt või meeskonnas.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Töö korraldamine
1. Teabe leidmine ja töö kavandamine
2. Töövahendite ja seadmete komplekteerimine
3. Materjalide valimine ja ettevalmistamine

A.2.2 Ohutusenõuete järgimine
1. Ohutusnõuete täitmine tööprotsessis
2. Ohutu töökoha korraldamine
3. Ohutus- ja isikukaitsevahendite kasuta...
mine

A.2.3 Kontrolli- ja hooldustoimingud
1. Tehtud tööde vastavuse kontroll
2. Defektide tuvastamine ja parandamine
3. Hooldustoimingud
4. Lõppkontroll ja dokumenteerimine

A.2.4.Laevakere- ja tekikonstruktsioonide detailide valmistamine ja koostamine
1. Detailide valmistamine
2. Detailide sorteerimine ja visuaalne kontroll
3. Masinlõigatud detailide ettevalmistamine
4. Laevakere- ja tekikonstruktsioonide koostamine

A.2.5. Alamkoostude valmistamine
1. Detailidest alamkoostude valmistamine
2. Mõõtude vastavuse kontroll

A.2.6. Väikelaeva koostamine
1. Detailide ja alamkoostude ühendamine
2. Töötulemuse vastavuse kontroll
3. Koostu pindade töötlemine

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Töö on hooajaline, töötempo on periooditi kiire ja pingeline, vajadusel tuleb töötada üle tavatööaja, puhkepäevadel ja pühade ajal. Aeg-ajalt tuleb töötada õuetingimustes ja kõrgustes, mis eeldab füüsilist ja vaimset pingutust. Arvestada tuleb ekstreemsete ilmastikuolude, vibratsiooni, müra ja tolmu...ga. Võimalik on kokkupuude kemikaalidega, mis võib esile kutsuda allergiat. Traumade vältimiseks ja keskkonnasaaste vältimiseks on kohustuslik kasutada ohutus- ja isikukaitsevahendeid.
Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Painutuspressid, profiilipainutusseadmed, keevitusseadmed. Käsi-, pneumo-, hüdro- ja elektrilised tööriistad (giljotiinkäärid, lihvimis- ja lõiketööriistad); mõõteseadmed, info- ja kommunikatsiooni vahendid koos tarkvaraga.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Töö eeldab täpsust, vastutus-, õppimis-, kohanemisvõimet. Oluline on omada tehnilist taipu, kontsentreerumisvõimet, käelist osavust ja füüsilist vastupidavust.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Kutseoskused omandatakse kutseõppes või töö käigus ja kursustel.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Väikelaevaehitaja, paadiehitaja, koostelukksepp.
A.8 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Tööohutuse nõuded, töötajate õigused ja kohustused tervisele ohutu töökeskkonna loomisel ja tagamisel reguleerib „Töötervishoiu ja tööohutuse seadus“.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Metallväikelaeva ehitaja kutse taotlemisel tuleb tõendada kompetentsid B.2.1 – B.2.7.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Töö korraldamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Leiab projekti joonistest, juhenditest jm tehnilisest dokumentatsioonist tööülesande lahendamiseks vajaliku teabe, kasutades digitaalsete jooniste lugemiseks asjakohast rakendustarkvara;
2. Määrab teabe alusel kindlaks tööetappide järjestuse ja töökoha ohutegurid;
3. Komplekteerib tööülesandele, juhendmaterjalidele ning kasutatavale tehnoloogiale vastavad töövahendid ja -seadmed, arvestades ühilduvust ja sobivust;
4. Kontrollib töövahendite nõuetele vastavust;
5. Arvestab materjali koguse lähtudes tehnilisest dokumentatsioonist ja materjalide markeeringutest;
6. Komplekteerib tööks ettenähtud materjalid ja tarvikud;
7. Hoiustab materjalid nõuetekohaselt, dokumenteerib materjalide väljavõtmise laost.
B.2.2 Ohutusnõuete järgimine 4

Tegevusnäitajad:
1. Täidab igas tööetapis elektri- ja tuleohutusnõudeid vältimaks tööõnnetusi;
2. Kasutab ohutuid töövõtteid, vältimaks õnnetusi, avariisid ja reostusohtu;
3. Piiritleb ja seab valmis tööprotsessist lähtuva ohutu töökoha, hoiab selle korras;
4. Täidab töökohale kehtestatud tööohutusnõudeid;
5. Järgib töökeskkonna ohutuse reegleid, kogub jäätmed lähtudes protseduurireeglitest ja järelevalve eeskirjadest;
6. Kasutab nõuetekohaselt ettenähtud ohutus- ja isikukaitsevahendeid;
7. Kasutab eesmärgipäraselt ettenähtud ohutus- ja isikukaitsevahendeid vältimaks õnnetusi ja riske tervisele;
8. Kontrollib ohutus- ja isikukaitse­vahendite korrasolekut.
B.2.3 Kontroll- ja hooldustoimingud 4

Tegevusnäitajad:
1. Kontrollib visuaalselt ja asjakohaste mõõteseadmetega keevisliidete ja -õmbluste vastavust normatiividele ja kvaliteedinõuetele;
2. Protokollib tehtud tööde tulemused vastavalt kehtestatud korrale;
3. Tuvastab kontrolli käigus defekti või vea ja selle tekkimise põhjuse, teavitab mittevastavusest vastutavat töötajat;
4. Kõrvaldab kontrollimise käigus ilmnenud ajutise keevisõmbluse defektid oma pädevuse piires järgides juhiseid;
5. Järeltöötleb ajutise keevisõmbluse, valides sobiva meetodi ja tööriistad, säilitades keevisõmbluse nõutava tugevuse ja vajaliku pinnakvaliteedi järgnevaks tööetapiks;
6. Teeb perioodilisi hooldustöid vastavalt hooldusjuhenditele;
7. Koostab hooldusprotokollid ja dokumenteerib tehtud muudatused digitaalsesse süsteemi;
8. Teeb lõppkontrolli defekti likvideerimise kohta;
9. Dokumenteerib töö tulemused ja tehtud muudatused ning salvestab need digitaalselt vastavalt kehtestatud korrale.
B.2.4 Laevakere- ja tekikonstruktsioonide detailide valmistamine ja koostamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Märgib metallile vajalikud markeeringud, kasutades sobivaid mõõte- märkevahendeid;
2. Valmistab tööülesandele vastava tehnoloogia abil (lõikamine, painutamine, puurimine, keermestamine jne) detailid;
3. Valib alamkoostude detailid, sorteerides detailid markeeringute ja märgiste järgi;
4. Kontrollib visuaalselt detailide vastavust juhenditele;
5. Puhastab ja faasib servad, kasutades asjakohaseid seadmeid või tööriistu;
6. Koostab ajutise keevisõmblusega detailidest ja alamkoostudest laevakere ja tekikonstruktsioonid, kasutades vajadusel sobivaid rakiseid.
B.2.5 Alamkoostude valmistamine 4

Tegevusnäitajad
1. Koostab detailidest alamkoostud (kaared, stringerid jm) vastavalt juhendile, kasutades asjakohaseid rakiseid või kinnitusvahendeid;
2. Seob detailid ajutise keevisõmblusega koostuks, kasutades keevitusseadmeid;
3. Kontrollib mõõteseadmetega alamkoostu mõõtude vastavust juhendile.
B.2.6 Väikelaeva koostamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Koostab detailidest ja alamkoostudest (kaared, stringerid jm) laevakorpuse, kasutades asjakohaseid rakiseid või kinnitusvahendeid;
2. Seob ajutise keevisõmblusega detailid ja alamkoostud koostuks, kasutades keevitusseadmeid;
3. Kontrollib mõõteseadmetega väikelaeva mõõtude vastavust juhendile;
4. Kaitseb ja katab mittevärvitavad pinnad
5. Töötleb pinnad mehhaaniliselt: karestab, pehmendab servad ja puhastab pinnad, lähtudes viimistletava pinna materjalist, otstarbest ja juhendist
6. Töötleb pinnad pinnakattevahendiga sh värvi, kemikaalide, nanotehnoloogia meetodiga, lähtudes viimistletava pinna otstarbest ja juhendist.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.7 Metallväikelaeva ehitaja, tase 4 kutset läbiv kompetents 4

Tegevusnäitajad:
1. Tegutseb eesmärgipäraselt ja vastutustundlikult, juhindudes kutseala õigusaktide nõuetest.
2. Loeb jooniseid, juhendeid jm tehnilist dokumentatsiooni.
3. Suhtleb kaastöötajate ja klientidega viisakalt ning korrektselt, esitab teabe selgelt ja arusaadavalt.
4. Kohaneb meeskonnaga, tegutseb vastutustundlikult, vajadusel reageerib kiiresti tööprotsessis tekkinud muutustele.
5. Kasutab erialast IKT riistvara ja rakendustarkvara, järgides ettevõtte andmekaitse nõudeid ja korda.
6. Kasutab võimalusi enesetäiendamiseks ja on kursis erialase tehnoloogia arenguga.
7. Kasutab oma töös arvutit ohutuse ja sisuloome osas algtasemel ning probleemilahenduse, infotöötluse ja kommunikatsiooni osas iseseisva kasutajatasemel, vt lisa 1 – Digipädevuste enesehindamise skaala.
8. Kasutab oma töös inglise keelt erialase informatsiooni hankimiseks, juhendmaterjaliga töötamiseks ning tööalaseks suhtluseks vähemalt tasemel B1, vt lisa 2 – Keelte oskustasemete kirjeldused.

Teadmised:
1) Kutsealane terminoloogia: instruktsioonides, kasutusjuhendites ja töökäsus kasutatav sõnavara;
2) Väikelaevaehituse alused (sh elektrotehnika ja mehaanika);
3) Metalltoodete valmistamise tehnoloogiad (keevitamine, lehtmetallide lõikamine ja painutamine, profiilide painutamine);
4) Materjalide liigitus omadused ja kasutusala; (erinevad sulamid ja termotöötlused);
5) Tehniline joonestamine;
6) Sõlmed ja pleissimine.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 24-03122019-2.1.2/1k
Kutsetegevuse valdkond: Tehnika, Tootmine ja Töötlemine
Vastutav kutsenõukogu: Tehnika, Tootmise ja Töötlemise Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 13
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 03.12.2019
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: TEHNIKA, TOOTMINE JA TÖÖTLEMINE
Kutseala: Väikelaevaehitus
Kutse grupp: Väikelaevaehitaja
Ametite (ISCO) klassifikaator: 7 Oskus- ja käsitöölised
72 Metallitöötluse, masinaehituse jms oskustöölised
722 Sepad, tööriistavalmistajad jms oskustöölised
7222 Tööriistavalmistajad jms töölised
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
071 Tehnikaalad
0716 Mootorliikurid, laevandus- ja lennundustehnika
EMTAK klassifikaator: C TÖÖTLEV TÖÖSTUS
30 Muude transpordivahendite tootmine
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 2 Digipädevuste enesehindamise skaala
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Mark Muru OÜ Alunaut
Peeter Sääsk Saare Yachts OÜ
Andres Meisterson Kuressaare Ametikool
Andres Kõnd Veeteede Amet
Raivo Lepik Baltic Workboats Ltd
Andres Toom Luksusjaht

PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist