Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Kvaliteedispetsialist, tase 5
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Kvaliteedispetsialist, tase 5
EN: Quality Specialist, level 5
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 26.11.2019
Kehtib kuni: 17.05.2020
Kutsestandardi versiooni number: 3
Muudatused:
Muudatusteta pikendamine 1 aastaks.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Kvaliteedijuhtimine on keskkonna loomine ning arendamine muutuste juhtimiseks organisatsioonis ja subjektiivsete hinnangute-arvamuste formuleerimine läbipaistvaks juhtimisinfo vooks, millele saab seada mõõdetavaid eesmärke. See on süsteemne teadvustatud tegevus organisatsiooni tulemuslikkuse paranda...miseks, jätkusuutlikkuse ja konkurentsivõime tagamiseks.

Kvaliteedispetsialisti ja kvaliteedijuhi ülesannete täitmine on oluline kõikides organisatsioonides, sõltumata organisatsiooni suurusest, ametikoha olemasolust, sektorist, omandivormist jms. Vastava ametikoha puudumisel täidab neid ülesandeid tegevjuht või tema poolt määratud isik.

5. taseme kvaliteedispetsialist haldab järjepidevalt organisatsiooni kvaliteedijuhtimissüsteemi oma volituste piires ja vastutab selle tulemuslikkuse eest.
Kvaliteeti puudutavas tegevuses lähtub ta organisatsiooni kvaliteedipoliitikast ja kvaliteedijuhi ja protsessiomanike asjakohastest suunistest ja korraldustest ning talle kehtestatud töökirjeldusest. Võib vajada töö tegemisel juhendamist.
Kvaliteedispetsialisti töö eesmärk on saavutada koos kolleegidega organisatsiooni kõigi osade jätkusuutlik ja terviklik klientide kvaliteedinõuete rahuldamine.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Kvaliteedijuhtimissüsteemi haldamine
1. Kvaliteedijuhtimissüsteemi sisseseadmine ja ohjamine

A.2.2 Organisatsioonile kohalduvate nõuete ohjamine
1. Nõuete integreerimine juhtimissüsteemi

A.2.3 Protsesside juhtimise toetamine ja koordineerimine
1. (Põhi)protsessi(de) kaardistamine
2...
. (Põhi)protsessi(de) analüüsimine

A.2.4 Kvaliteedialaste koolituste koordineerimine (koostöös personalitöö eest vastutava isikuga)
1. Koolituste planeerimine ja läbiviimine
2. Koolitustulemuste hindamine

A.2.5 Andmete kogumine ja analüüsimine
1. Mõõtmissüsteemi loomine ja rakendamine
2. Tulemuste seire, analüüsimine ja hindamine
3. Tulemuste esitamine

A.2.6 Kliendisuhete süsteemi ohjamine
1. Klientidele lubaduste andmise süsteemi sisseseadmine
2. Klientide vajaduste ja soovide väljaselgitamise süsteemi sisseseadmine
3. Teenuse osutamise/toote tarnimise käigus kliendisuhtluse protsesside ja süsteemi sisseseadmine
4. Kliendikaebuste ja reklamatsioonide ning vaidluste käsitlemise süsteemi sisseseadmine
5. Kliendi arvamus- ja rahulolu-uuringute läbiviimise süsteemi sisseseadmine

A.2.7 Juhtimissüsteemi hindamise korraldamine ja protsessi arendamine
1. Organisatsiooni juhtimiskvaliteedi terviklik enesehindamine
2. Organisatsiooni juhtimiskvaliteedi terviklik välishindamine
3. Siseaudit
4. Väline kvaliteediaudit (lähtuvalt organisatsiooni spetsiifikast)

A.2.8 Protsesside muudatusprojektide juhtimine
1. Probleemi/väljakutse sõnastamine
2. Probleemse olukorra piiritlemine
3. Juurpõhjus(t)e tuvastamine
4. Korrigeerivate tegevuste sõnastamine ja testimine
5. Probleemi korrigeerimine ja tulemuse kinnitamine
6. Analoogse probleemi välistamine tulevikus

A.2.9 Organisatsiooni arengu toetamine ja nõustamine (koostöös juhtkonnaga)
1. Arendus (sh parendamise) ettepanekute süsteemi loomine ja ohjamine
2. Parima praktika tuvastamine ja sellest õppimine

A.2.10 Kvaliteedijuhtimise sise-ja väliskommunikatsiooni korraldamine (koostöös kommunikatsioonijuhiga )
1. Kvaliteedijuhtimise sise- ja väliskommunikatsiooni läbiviimine

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Kvaliteedispetsialisti tööaeg võib olla fikseeritud või paindlik. Töötamine on ruumis või välitingimustes sõltuvalt organisatsiooni eripärast. Igapäevatööst moodustab suure osa suhtlemine kolleegide ja juhtkonnaga. Väljaspool organisatsiooni tuleb suhelda klientide, tarnijate, riigiametite esindajat...e jt. Töörütm on vahelduv, ka tööülesanded vahelduvad. Probleemsete olukordade lahendamise ajal võib töö olla vaimselt ja emotsionaalselt pingeline.
Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Personaalarvuti;
Operatsiooni süsteem (näit. Windows);
Kontoritarkvara pakett (näit. Word, Excel, Powerpoint, Outlook;
Side – telefon, internet, intranet;
Asjakohased mõõtmisseadmed;
Visuaalse sündmuse salvestamise vahendid – foto- ja videokaamera;
Faktide kogumise andmebaas ja analüüsi keskko...
nd (näit. Excel);
Faktide põhjal analüüsitud informatsiooni esitlemise vahendid – tahvel, dataprojektor, esitlustarkvara, meedia (sise TV, intranet, perioodika, teadete tahvlid).

Loe edasi
Peida
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Analüüsivõime ja oskus näha tervikut ning seoseid,
tunnetusvõimed (mõtete soravus, loogiline mõtlemine, visuaalne mälu, ruumiline kujutlusvõime, kontsentreerumisvõime),
matemaatiline võimekus (numbrite ja kvantitatiivsete seoste mõistmine),
täpsus,
korrektsus,
saavutusvajadus,
usaldatavus, ...

enesedistsipliin,
koostöövõime,
vastutusvõime,
õppimisvõime,
kohanemisvõime,
uuenduste ja ideede genereerimisvõime,
empaatiavõime,
sõbralikkus.

Loe edasi
Peida
A.6 Kutsealane ettevalmistus
5. taseme kvaliteedispetsialisti kutse taotlemiseks on soovitatav kutsestandardi nõuetele vastava 5. taseme õppekava läbimine
või
erialane töökogemus kvaliteedijuhtimise valdkonnas.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Kvaliteedispetsialist, kvaliteediinspektor, kvaliteedikontrolör, kvaliteedikontrollija (ka tehnoloog-kvaliteedikontrollija), kvaliteeditehnik, tarneahela kvaliteedispetsialist, kvaliteediaudiitor (ka kvaliteedi- ja siseaudiitor), kvaliteedianalüütik.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Kvaliteedispetsialist, tase 5 kutse taotlemisel on nõutav kompetentside B.2.1- B.2.10 ja B.2.11 (läbivad kompetentsid) tõendamine.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Kvaliteedijuhtimissüsteemi haldamine 5

Tegevusnäitajad:
1. Vormistab organisatsiooni kvaliteedikäsiraamatu muudatused vastavalt juhistele.
2. Vormistab organisatsiooni kvaliteedijuhtimissüsteemi toimimiseks ja toodete (teenuste) kvaliteedi tagamiseks vajalikud protseduurireeglid, juhendid, vormid jms, lähtudes juhistest.
3. Kasutab kvaliteedijuhtimissüsteemi toimimiseks vajalikke IT- lahendusi, lähtudes juhistest.

Teadmised:
1) organisatsioonijuhtimise põhimõtted;
2) kvaliteedijuhtimise (TQM) põhiprintsiibid;
3) tervikliku kvaliteedijuhtimissüsteemi standard ISO 9001;
4) protsessikaartide koostamine.
B.2.2 Organisatsioonile kohalduvate nõuete ohjamine 5

Tegevusnäitajad:
1. Osaleb nõuete integreerimise meeskonnatöös, lähtudes organisatsiooni tegevusvaldkonnast ja strateegilistest eesmärkidest.

Teadmised:
1) organisatsiooni tegutsemisvaldkonnaga seonduvad seadused ja õigusaktid;
2) kohalduvad standardid;
3) organisatsiooni ja organisatsioonile kohalduvad nõuded (sh org oma nõuded);
4) kliendi nõuded;
5) juhtimissüsteemi põhimõtted.
B.2.3 Protsesside juhtimise toetamine ja koordineerimine 5

Tegevusnäitajad:
1. Vormistab põhiprotsesside dokumendi (nt voodiagramma) vastavalt juhistele, kasutades visuaalse kommunikatsiooni võimalusi.
2. Vormistab juhtimis- ja tugiprotsesside dokumendi (nt voodiagramm) vastavalt juhistele, kasutades visuaalse kommunikatsiooni võimalusi.
3. Vormistab protsessikaarte, lähtudes juhistest.
4. Tagab mõõtmistulemuste esitlemise asjaomastele huvipooltele, arvestades töötajate erinevat võimekust numbrilisi näitajaid interpreteerida, lähtudes juhistest.

Teadmised:
1) protsessi juhtimise põhimõtted ja meetodid;
2) protsesside kaardistamise tehnikad;
3) protsesside ja organisatsiooni struktuuri seosed;
4) organisatsioonide toimivuse jälgimise süsteemid (nt tasakaalus tulemuskaart);
5) mõõdikute omavahelised seosed;
6) tulemi ja protsessi mõõtmise ning tulemusnäitaja ja ennustatava näitaja erisus;
7) mõõtmise mõju inimeste käitumisele;
8) tulemuste visuaalse esitamise tehnikad;
9) andmeanalüüsi meetodid (nt 7 lihtsat meetodit, statistilised meetodid).
B.2.4 Kvaliteedi koolituste koordineerimine (koostöös personalijuhiga) 5

Tegevusnäitajad:
1. Vormistab koolituse õpiväljundi(d) vastavalt juhistele ning koolitusvajadusega sihtrühma arenguvajadustele.
2. Toetab koolitust tehnilistes küsimustes (nt esitlustehnika, ruumid, koolitusmaterjalide vormistus, paljundusmaterjalid jms).
3. Vormistab koolituse hinnangud sobilikeks ning analüüsitavateks kokkuvõteteks vastavalt juhistele.
4. Vormistab argumenteeritud ettepanekud koolituse aja- ja asjakohastamiseks (sh metoodika, teemad, koolitusmaterjalid jms) vastavalt juhistele ning toetab tehnikaga ettepanekute analüüsimist.

Teadmised:
1) organisatsiooni arendamise põhimõtted;
2) organisatsiooni eripärast tulenevate mõõtmistulemuste andmeanalüüsi üldised põhimõtted;
3) koolituse olemus ning mõju organisatsioonile;
4) koolituse õpiväljundite ja eesmärkide olemus;
5) koolitustulemuste hindamise mõõtmistehnikad.
B.2.5 Andmete kogumine ja analüüsimine 5

Tegevusnäitajad:
1. Osaleb asjakohase mõõtmissüsteemi loomisel vastavalt juhistele.
2. Seirab tooteid ja protsesse, lähtudes juhistest.
3. Registreerib ja vormistab seire tulemused vastavalt juhistele.
4. Seirab huvipoolte registreeritud pöördumisi (sh organisatsiooni-välised institutsioonid jne), lähtudes loodud mõõtmissüsteemist.
5. Koostab nii organisatsioonisisese kui - välise seire tulemuste alusel arendusettepanekud järgnevaks plaaniliseks perioodiks (kuu, kvartal jne.) vastavalt ettepanekute esitamise protseduurireeglitele.
6. Vormistab seire tulemused lähtuvalt juhistest ja vastavalt kooskõlastatud regulaarsusele (nädal, kuu, kvartal, poolaasta, aasta).
7. Vormistab populariseerivaid seiretulemuste ülevaateid infokanalites (intranet, siseleht jne) lähtudes juhistest.

Teadmised:
1) organisatsiooni toimimise põhimõtted ja nõuded;
2) kliendid ning nende vajadused;
3) faktipõhise teabe määratlemise põhimõtted;
4) mõõtmistulemuste visualiseerimise ja esitamise põhimõtted;
5) metroloogia alused.
B.2.6 Kliendisuhete süsteemi ohjamine 5

Tegevusnäitajad:
1. Osaleb kliendisuhtluse protsesside seirel vastavalt juhistele.
2. Teeb ettepanekuid kliendisuhete ohje süsteemi parendamiseks ja osaleb süsteemi parendamisprojektide elluviimisel.
3. Osaleb kaebuste, reklamatsioonide ja vaidluste analüüsimisel, kasutades asjakohaseid meetodeid juurpõhjuste väljaselgitamiseks vastavalt oma vastutusvaldkonnale.
4. Osaleb kaebuste, reklamatsioonide ja/või vaidluste põhjal koostatud parendusplaanide elluviimisel vastavalt juhistele.
5. Osaleb parendusmeetmete mõjususe analüüsimisel vastavalt juhistele.
6. Teeb ettepanekuid kliendi kaebuste ja reklamatsioonide käsitlemise ja vaidluste lahendamise süsteemi parendamiseks ja osaleb süsteemi parendamisprojektide elluviimisel.
7. Osaleb kliendi arvamus- ja rahulolu-uuringute läbiviimisel.
8. Osaleb kliendi arvamus- ja rahulolu-uuringute tulemuste analüüsimisel.
9. Osaleb kliendi arvamus- ja rahulolu-uuringute tulemuste põhjal kasutusele võetud asjakohaste meetmete elluviimisel.

Teadmised:
1) kvaliteedijuhtimismeetodite alused;
2) organisatsioonis juurutatud standardid;
3) andmete kogumismeetodid;
4) andmete töötlemismeetodid;
5) protsessijuhtimise põhimõtted ja meetodid;
6) protsesside kaardistamise tehnikad;
7) protsesside ja organisatsiooni struktuuri seosed;
8) organisatsioonide toimivuse jälgimise süsteemid (nt tasakaalus tulemuskaart);
9) mõõdikute omavahelised seosed;
10) tulemi ja protsessi mõõtmise ning tulemusnäitaja ja ennustatava näitaja erisus;
11) mõõtmise mõju inimeste käitumisele;
12) tulemuste visuaalse esitamise tehnikad;
13) andmeanalüüsi meetodid (nt. 7 lihtsat meetodit, statistilised meetodid).
B.2.7 Juhtimissüsteemi hindamiste korraldamine ja protsessi arendamine 5

Tegevusnäitajad:
1. Kogub kokku andmed, analüüsib saadud infot ja annab tagasisidet hindajatele ning juhtkonnale taasesitatavas vormis.
2. Koordineerib taotlusdokumendi koostamist ja esitab selle välishindamist korraldavale organisatsioonile kokkulepitud viisil ja vormis.
3. Korraldab organisatsiooni külastuse ja võõrustab assessoreid, organiseerides neile ruumi, dokumendid, toitlustuse jm vajaliku töö sujuvaks toimumiseks.
4. Koostab vajalike auditite aastaplaani kvartalite, kuude ja/või nädalate lõikes, lähtudes juhtkonna ootustest, alusstandarditest ja/või eelnevate auditite tulemustes.
5. Korraldab auditi küsimustiku koostamise vastavalt kvaliteedikäsiraamatu liigendusele ja auditeeritava funktsiooni eripärale.
6. Tagab auditi toimumise vastavalt aastaplaanile, kooskõlastades auditi toimumise täpse aja auditeeritava funktsiooni juhi ja spetsialistidega ning kooskõlastades KA koosseisu iga perioodi alguses.
7. Valmistab auditeeritavad ette, saates auditi küsimustikud eelnevalt (ca nädal enne) tutvumiseks.
8. Koostab aruandluse (mittevastavusraporti) vastavalt kehtestatud vormile või organisatsioonis kokkulepitud viisile ning kooskõlastab ressursid ettepaneku elluviimiseks (funktsiooni)juhiga.
9. Kontrollib auditite järgselt mittevastavusraporti vormide laekumist ja sisestab need mittevastavusraportite registrisse, juhindudes kokkulepitud auditiprotsessist.
10. Ajakohastab süstemaatiliselt mittevastavusraportite registrit, jälgides parendustegevuse toimumise õigeaegsust ja määra.
11. Auditite käigus ja lõppedes teeb ettepanekuid olukorra parendamiseks vastavalt leidudele ja vormistab need raportina;
12. Võõrustab välisaudiitoreid auditi päeval, organiseerides neile ruumi, dokumendid, toitlustuse jm vajaliku töö sujuvaks toimumiseks.

Teadmised:
1) juhtimissüsteemi auditeerimise alused.
B.2.8 Protsesside muudatusprojektide juhtimine 5

Tegevusnäitajad:
1. Kogub ja töötleb probleemse olukorra või väljakutse piiritlemisega seonduvaid andmeid vastavalt juhistele.
2. Kogub ja töötleb andmeid juurpõhjus(t)e tuvastamisel vastavalt juhistele.
3. Osaleb leitud põhjuste testimisel, kasutades asjakohaseid testimismeetodeid.
4. Kogub ja töötleb andmeid parendustegevuste käigus vastavalt saadud juhistele.
5. Koostab muutunud protsessile uue dokumentatsiooni, kasutades asjakohaseid dokumenteerimismeetodeid.

Teadmised:
1) kvaliteedijuhtimise meetodite alused;
2) organisatsioonis juurutatud standardid;
3) andmete kogumismeetodid;
4) andmete töötlemismeetodid.
B.2.9 Organisatsiooni arengu toetamine ja nõustamine (koostöös juhtkonnaga) 5

Tegevusnäitajad:
1. Haldab ja suunab vastavalt juhistele ettepanekud asjakohastele töötajatele ja tagasisidestab ettepaneku menetluskäigu ettepanekute esitajatele.
2. Kontrollib korrapäraselt ettepanekute andmebaasi sisu, et teavitada juhti seisma jäänud ettepanekutes.
3. Hoiab end kursis valdkonnas toimuvate arengute ja uuendustega, kuuludes võrgustikesse (N: kuulumine töörühmadesse, erialaorganisatsioonidesse vmt), otsides aktiivselt valdkondlikke parimaid praktikaid.

Teadmised:
1) koostöö põhimõtted;
2) andmete kogumise, säilitamise ja edastamise põhimõtted.
B.2.10 Kvaliteedijuhtimise sise-ja väliskommunikatsiooni korraldamine (koostöös kommunikatsioonijuhiga) 5

Tegevusnäitajad:
1. Vormistab sise- ja väliskommunikatsiooni infomaterjale, lähtudes kommunikatsiooniplaanist.
2. Haldab ning uuendab infomaterjali sise- ja väliskommunikatsiooni kanalites, lähtudes eesmärkidest, vajadustest ja hetkeolukorrast.
3. Vormistab kvaliteedijuhtimise terminoloogiat, lähtudes juhistest.
4. Vormistab õigeaegse, õigele sihtgrupile, õiges mahus, kanalis ja formaadis sise- ja väliskommunikatsiooni edastamise, lähtudes juhistest.

Teadmised:
1) kommunikatsiooni olemus ja põhimõtted ning tehnikad;
2) organisatsiooni struktuur ning tööjaotus;
3) kommunikatsioonikanalite kasutamise põhimõtted.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.11 Kvaliteedispetsialist, tase 5 kutset läbiv kompetents 5

Tegevusnäitajad:
1. Mõistab kvaliteediprotsesse organisatsioonis ning on kursis konkurentide tegevusega vastavas valdkonnas.
2. On algatusvõimeline, langetab kiireid ja selgeid otsuseid ka mittetäieliku info alusel.
3. Algatab vastavalt vajadusele eesmärgipäraseid tegevusi.
4. Järgib püstitatud eesmärke, planeerib tegevusi ja arvestab võimalike muutustega.
5. Oma tegevuses on orienteeritud erinevate huvipoolte vajaduste ja rahulolu saavutamisele, töötades süsteemselt, metoodiliselt ning korrapäraselt.
6. Esitab informatsiooni vastavalt auditooriumi arusaamise tasemele ja vajadustele, kasutades valdkonna-spetsiifilisi teadmisi.
7. Tuginedes selgele analüütilisele mõtlemisele, osaleb tõstatatud probleemide lahendamisel.
8. Suudab nii kirjalikult kui suuliselt anda edasi ülevaadet talle lahendamiseks antud probleemidest.
9. Vastavalt juhistele kogub, süstematiseerib ja levitab organisatsioonile vajalikku kvaliteedialast informatsiooni.
10. Osaleb organisatsioonis välja töötatud uuenduste rakendamises.
11. Osaleb organisatsioonisiseste suhtevõrgustike toimimises, aidates kaasa osapoolte selge nõustumise ning pühendumuse saavutamisele.
12. Kasutab oma töös riigikeelt tasemel C1 ning vähemalt ühte võõrkeelt tasemel B2 (Lisa 2 – keelte oskustasemete tabel)
13. Kasutab tööalaselt arvutit järgmistel tasemetel: infotöötlemine, kommunikatsioon, sisuloome, probleemilahendus ja ohutus iseseisva kasutaja tasemel. (Lisa 1 – Digipädevuste enesehindamise skaala).

Teadmised:
1) suhtlemispsühholoogia alused;
2) eneseanalüüs;
3) meeskonnatöö;
4) suuline ja kirjalik suhtlemine.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse integreeritult kõigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 14-26112019-4.1/3k
Kutsetegevuse valdkond: Äriteenindus ja Muu Äritegevus
Vastutav kutsenõukogu: Äriteeninduse ja Muu Äritegevuse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 14
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 26.11.2019
EKR tase: 5
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 5
Valdkond: ÄRINDUS, HALDUS
Kutseala: Juhtimine ja haldus
Kutse grupp: Kvaliteedijuht
Ametite (ISCO) klassifikaator: 3 Tehnikud ja keskastme spetsialistid
33 Äri ja halduse keskastme spetsialistid
333 Äriteenuste agendid
3339 Äriteenuste agendid, mujal liigitamata
ISCED klassifikaator: 04 Ärindus, haldus ja õigus
041 Ärindus ja haldus
0413 Juhtimine ja haldus
EMTAK klassifikaator: N HALDUS- JA ABITEGEVUSED
82 Büroohaldus, büroode ja muu äritegevuse abitegevused
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Digipädevuste enesehindamise skaala
Lisa 2 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 3 Terminid
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Enno Aermates OÜ Smileoffice
Toomas Arula Nixor Eesti AS
Siret Kegel Incap Corporation
Jari Kukkonen, ekspert/koolitaja
Neeme Kärbo Tartu Teaduspark
Üllar Lainela ERGO Eesti / Balti kindlustusseltsid
Kristel Leisalu Elisa Eesti AS
Tauno-Jussi Onoper TJO Konsultatsioonid
Kadi Prants Eesti Hotelli- ja Turismikõrgkool
Heli Rannik Tallinna Majanduskool
Tiia Tammaru Tallinna Tehnikaülikool
Eneken Titov Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist