Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Tootmisjuht, tase 6
Tagasi: Kutsestandardid |

Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Tootmisjuht, tase 6
EN: Production manager, level 6
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 26.11.2019
Kehtib kuni: 25.11.2024
Kutsestandardi versiooni number: 2
Muudatused:
Muudatusteta pikendamine 5 aastaks.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad:
Õppekavad ja õppeasutused
  Õppeasutus Õppekava nimetus Õppekava kood Õppekava tase ja liik Õppimise kestus aastat/kuud Õppekava registreerimise kuupäev Vastuvõtt
1 Tallinna Tehnikakõrgkool Tootmine ja tootmiskorraldus 144378 514 rakenduskõrgharidusõpe 4/0 09.11.2023 Avatud
2 Tallinna Tehnikakõrgkool Tootmine ja tootmiskorraldus 219463 514 rakenduskõrgharidusõpe 3/6 11.04.2023 Avatud
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Tootmisjuht, tase 6 korraldab ja arendab tõhusalt erineva suurusega töötleva tööstuse ettevõtete igapäevast tootmistööd ning planeerib pikemaajalisi tootmisprotsesse ja tehnoloogiaid. Ta hindab tootmistehnoloogiliste protsesside ja tootmisüksuste arenguvajadusi ning töötab välja tehnoloogia uuendami...se ja pideva parendamise protsessi.
Tootmisjuhi põhilisteks tööülesanneteks on tootmise planeerimine, tootmisprotsesside väljatöötamine, tootmisprotsessi struktuuri planeerimine, tootmise tõhususe analüüs, sh töökorraldus ja ressursside haldamine. Ta osaleb töötajate värbamisel, oskuste hindamisel või korraldab seda ning teeb ettepanekuid täienduskoolituseks. Tagab tõhusa teabevahetuse tootmiseks oluliste osapoolte vahel - nii ettevõtte siseste kui ka väliste struktuuriüksuste kui koostööpartnerite vahel.
Tootmisjuht tunneb oma valdkonna toodete tehnoloogilisi protsesse, tehnoloogiaid, materjale, tootmisvahendeid, seadmeid ja masinaid.
Ta tunneb ja rakendab kvaliteedijuhtimise meetodeid ja põhimõtteid ning rakendab tegevusvaldkonda reguleerivaid standardeid ja õigusakte. Tootmisjuht toetab oma tegevusega tootearendusprotsessi.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Tootmisprotsessi strateegiline juhtimine
1. Tootmisprotsessi väljatöötamine ja arendamine.
2. Tootmistehnoloogia planeerimine ja vastavusse viimine ettevõtte ning muutuva turu vajadustega.
3. Tootmisprotsessi kvaliteedijuhtimise korraldamine.
4. Tootmiskulude juhtimine.
5. Tootearenduspro...
tsessis osalemine.
6. Ettevõtte eelarve koostamisel osalemine.

A.2.2 Tootmisprotsessi taktikaline ja operatiivne juhtimine
1. Tootmise taktikaline ja operatiivne planeerimine.
2. Materjali ja informatsioonivoogude juhtimine tootmises.
3. Tootmisprotsessis kasutatavate materjalide varu ja materjalivoogude tõhususe tagamine.
4. Masinate, seadmete ja tootmisliinide töökorra tagamine.
5. Tootmise igapäevane operatiivne koordineerimine.
6. Toote kvaliteedi tagamine.
7. Tootmisprotsesside tõhususe juhtimine ning mõõtmine ja analüüsimine.

A.2.3 Tootmispersonali juhtimine
1. Tootmispersonali vajaduse määramine.
2. Tootmispersonali valikuprotsessis osalemine.
3. Tootmispersonali arenguvajaduse määratlemine.
4. Tootmispersonali arengukava koostamine.
5. Tootmispersonali suunamine, motiveerimine, kaasamine ja innustamine.

A.2.4 Tootmise töökeskkonna ja tööohutuse tagamine
1. Töökeskkonna ja tööohutusnõuete järgimise süsteemi väljatöötamine.
2. Tootmispersonali töövõime ja tööohutuse tagamine.
3. Tootmispersonalile ergonoomilise töökeskkonna tagamine.
4. Tööhügieeni tagamine.

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Tootmisjuhi töökeskkond sõltub valdkonnaspetsiifikast, on kiiresti muutuv ja eeldab kiiret analüüsimist ja otsustamist.
A.4 Töövahendid
Büroovahendid ja -tehnika ning tootmise info- ja kommunikatsioonivahendid
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Tootmisjuhile on tähtsad kõrge enesekontroll, tasakaalukus, algatus- ja õppimisvõime, koostöö-, riski- ja suhtlemisvalmidus, vastutustundlikkus, usaldusväärsus, ausus, kohusetunne, korrektsus, täpsus, kiirus, otsustusvõime ja iseseisvus, sihikindlus, analüütiline mõtlemine; kontsentreerumis-, üldist...us- ja kohanemisvõime, paindlikkus, loomingulisus, uuendusmeelsus.
Loe edasi
Peida
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Tootmisjuhtidel on tavapäraselt erialane kutse- või kõrgharidus.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Tootmisjuht, tootmisosakonna juhataja, vahetuse vanem, divisjoni juht.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Tootmisjuht, tase 6 kutse taotlemisel on nõutav kõikide kompetentside B.2.1–B.2.10 tõendamine.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Tootmisprotsessi strateegiline juhtimine 6

Tegevusnäitajad:
1) töötab välja ja arendab tootmisprotsessi vastavalt ettevõtte eesmärkidele ja lähteülesandele, arvestades tehnoloogilisi nõudeid ja ettevõtte eripära;
2) tagab ettevõtte tootmistehnoloogia vastavuse muutuva turu vajadustega, arvestades ettevõtte lühi- ja pikaajalise strateegiaga, määratletud eesmärkidega ja õigusaktidest tulenevate nõuetega ning kliendi nõuetega ja viies ettevõtte tootmistehnoloogia vastavusse tehniliste võimalustega uute materjalide ja seadmete abil;
3) tagab tootmisprotsessi kvaliteedi, lähtudes kehtestatud standarditest, protseduuridest ja tööjuhenditest, vajadusel algatab ümberkorraldusi tootmise tõhustamiseks; vastutab tootmisprotsessi puudutavate ennetavate ja korrigeerivate tegevuste toimimise eest ning dokumentatsiooni ajakohasuse eest;
4) koostab tootmiseelarve ja jälgib selle täitmist, lähtudes ettevõtte eesmärkidest ja toomise tõhustamise vajadusest, arvestades ettevõtte suurust, struktuuri ja tootmise eripära ning teeb koostööd teiste struktuuriüksustega;
5) osaleb tootearenduse protsessis, kooskõlastades tootearenduse ideede teostatavust tootmisprotsesside võimalustega või lisades uusi rakendusi;
6) osaleb tootmisettevõtte eelarve koostamisel, arvestades ettevõtte lühi- ja pikaajalise strateegiaga, määratletud eesmärkidega ning muutuva turu vajadustega.

Teadmised:
1) tootmisjuhtimise põhimõtted;
2) strateegiliste ressursside ja võimsuse planeerimise põhimõtted;
3) eelarvestamise põhimõtted;
4) hinnakujundamise põhimõtted;
5) tootmise tõhustamise põhimõtted (nt Lean).
B.2.2 Tootmisprotsessi taktikaline ja operatiivne juhtimine 6

Tegevusnäitajad:
1) korraldab tootmise taktikalise ja operatiivse planeerimise, lähtudes olemasolevatest tellimustest, arvestades olemasolevaid ressursse, näiteks tööjõud, materjalid, tootmisvõimsus, sh seadmed, tarneahela pikkus ja riskid ning seadusest tulenevad keskkonnaohutuse nõuded;
2) korraldab materjalide ja infovoogude juhtimist tootmises eesmärgiga tagada materjalide jälgitavus reaalajas ning materjalide ja informatsioonivoogude samaaegsust, kasutades ettevõttes olemasolevaid infosüsteeme ja andmebaase;
3) korraldab materjalide piisava varu (toormaterjal, pooltoodang, tarvikud, põhi- ja abimaterjalid) ning materjalivoogude tõhususe tootmisprotsessis, lähtudes toodetavate toodete nimetuste arvust või nimistust (nomenklatuur), tootmisplaanist ning olemasolevatest ressurssidest (tööjõud ja seadmed);
4) tagab masinate, seadmete ja tootmisliinide töökorras oleku, jälgides hooldusgraafikuid ja seadmete varuosade olemasolu ning arvestades olemasolevat tootmisplaani ja tootmise eripära;
5) koordineerib igapäevast tootmisprotsessi, jälgides tegevuse vastavust plaanile ja analüüsides näitajaid ning tehes vajalikke muudatusi;
6) tagab toote tehniliste ja kvaliteedinõuete täitmise kogu tootmisprotsessi ulatuses, arvestades kliendi nõudeid ja toote tehnilist kirjeldust (spetsifikatsiooni);
7) mõõdab ja analüüsib tootmisprotsesse nende tõhustamise eesmärgil, kasutades asjakohaseid metoodikaid ja tööriistu;
8) langetab asjakohaseid otsuseid, sh keerulisi ja riske sisaldavaid ning mittetäieliku info alusel tehtavaid otsuseid.

Teadmised:
1) protsesside juhtimise põhimõtted;
2) tööstusharu tootmistehnoloogia põhimõtted ja protsessid;
3) materjalide vajaduste planeerimise põhimõtted;
4) tootmise ressursside planeerimise põhimõtted;
5) kvaliteedijuhtimise põhimõtted.
B.2.3 Tootmispersonali juhtimine ja juhendamine 6

Tegevusnäitajad:
1) määratleb tootmispersonali vajaduse, sh nende kvalifikatsiooni, arvestades tootmise strateegilisi eesmärke;
2) osaleb tootmispersonali valiku protsessis, andes sisendi personali osakonnale ametijuhendi näol, osaleb kandidaadi hindamisel ja valimisel, arvestades tootmisprotsessi vajadusi;
3) määratleb töötajate arenguvajaduse, loob arenguvõimalused ja osaleb aktiivselt teiste arendamisel;
4) osaleb tootmispersonali arengukava (koolitused, täienduskoolitused) koostamisel, arvestades tootmisprotsessi ja tootmispersonali arenguvajadusi;
5) suunab, kaasab ja innustab tootmispersonali, rakendades personali tasustamise ja arendamise põhimõtteid; kavandab töötajate juhendamise protsessi, kirjeldades nõutavad kompetentsid ja seades selged eesmärgid juhendamise protsessile.

Teadmised:
1) personalijuhtimise põhimõtted.
B.2.4 Tootmise töökeskkonna ja tööohutuse tagamine 6

Tegevusnäitajad:
1) tagab töökeskkonna nõuetele vastavuse, korraldades riskianalüüsi, töötades välja tootmisettevõtte või tootmisüksuse töökeskkonna pideva sisekontrolli ja arendamise süsteemi;
2) tagab tootmispersonali töövõime ja tööohutuse, järgides tootmisüksuse töötervishoiu nõuetele vastavust tulenevalt tootmise eripärast;
3) tagab tootmispersonalile parimad võimalikud ergonoomilised töökohad, lähtudes tootmisettevõtte, tootmisüksuse ja erinevate tootmise töökohtade eripärast;
4) tagab tootmisettevõtte või tootmisüksuse tööohutuse ja töötervishoiu nõuete täitmise (sh vajadusel toiduhügieeni ja isikukaitsevahendite kasutamise järgimine), arvestades ettevõtte või üksuse eripärast ja seadusandlusest tulenevaid nõudeid.

Teadmised:
1) tööõiguse, töökeskkonna, -ohutuse ja -tervishoiu nõudeid reguleerivate õigusaktide nõuded;
2) tööergonoomikale esitatavad nõuded.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.5 Suhtlemine ja esitlemine 6

Tegevusnäitajad:
1. Suhtleb edukalt erineva positsiooni, kultuuritausta ja maailmavaatega inimestega, kasutades asjakohast suhtlemisviisi.
2. Esitab teavet arusaadavalt ja enesekindlalt, oskab välja tuua olulise ning avaldab selgelt oma arvamust.
3. Sõnastab esitatava teabe vastavalt sihtrühma vajadustele ja mõistmisvõimele.
4. Struktureerib teabe, kasutab mitmekülgset teavet, tugineb tõenditele ja faktidele ning esitab teabe kokkuvõtlikult, loogiliselt ja analüütiliselt.
5. Käitub tasakaalukalt ning tuleb toime negatiivse (nt vaenuliku) suhtumise ja nõudmistega ning säilitab kontrolli olukorra üle.
6. Peab läbirääkimisi erinevate huvigruppidega, aitab leida sobivaima lahenduse.
B.2.6 Koostöö ja toetamine 6

Tegevusnäitajad:
1. Töötab tõhusalt üksikisikutega ja meeskonnas, klientide ja kolleegidega.
2. Kohandub meeskonnaga, toetab meekonna tulemuslikku tegutsemist ja loob meeskonnavaimu.
3. Järgib üldisi ja organisatsiooni eetilisi tõekspidamisi ja väärtusi ning mõjutab ja veenab teisi neid järgima.
4. Tegutseb kooskõlas oma sõnadega, peab kinni ühistest reeglitest ja kokkulepitud põhimõtetest.
5. Suhtub vastutustundlikult ümbritsevasse keskkonda ning ergutab teisi samamoodi suhtuma.
B.2.7 Õppimine ja enesearendamine 6

Tegevusnäitajad:
1. Määratleb isiklikud lühi- ja pikaajalised karjäärieesmärgid ja arendab ennast oma valdkonnas sihipäraselt.
2. On sisemiselt motiveeritud, õpib kogemustest ja tehtud vigadest ning tuleb toime pinge ja tagasilöökidega; hindab ja analüüsib edu ja ebaõnnestumisi ning korrigeerib vajadusel oma tegevusi.
B.2.8 Tulemuste saavutamine 6

Tegevusnäitajad:
1. Seab kõrged tulemusstandardid, nt kvaliteet, kvantiteet, kliendisuhted, töö areng, ja jälgib nende saavutamist.
2. Töötab tõhusalt, kasutades enda ja teiste ressursse asjakohaselt ja säästlikult, tegutseb tema käsutuses olevatele vahenditele ja keskkonnale vastavalt.
3. Töötab järjekindlalt ja süsteemselt eesmärkide saavutamise nimel, viies lõpuni tööd või projektid ning saavutades eesmärgid.
B.2.9 Arvuti kasutamine 6

Tegevusnäitajad:
1. Kasutab tööalaselt arvutit järgmistel tasemetel: infotöötlemine, kommunikatsioon, sisuloome, probleemilahendus ja ohutus iseseisva kasutaja tasemel.
2. Kasutab ettevõtte ressursside planeerimise tarkvarasid (näiteks ERP, MRP, MES jms), arvestades nende programmide töö põhimõtteid.
3. Kasutab vajaliku info leidmiseks organisatsioonisiseseid elektroonilisi andmebaase, arvestades nende töö põhimõtteid.
B.2.10 Keelte kasutamine 6

Tegevusnäitajad:
1) Kasutab oma töös eesti keelt tasemel B2.
2) Kasutab oma töös vähemalt ühte võõrkeelt tasemel B2 (vt lisa 2 „Keelte oskustasemete kirjeldused“).

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 14-26112019-03/2k
Kutsetegevuse valdkond: Äriteenindus ja Muu Äritegevus
Vastutav kutsenõukogu: Äriteeninduse ja Muu Äritegevuse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 14
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 26.11.2019
EKR tase: 6
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 6
Valdkond: ÄRINDUS, HALDUS
Kutseala: Juhtimine ja haldus
Kutse grupp: Tootmisjuht
Ametite (ISCO) klassifikaator: 1 Juhid
13 Põhitegevuse ja valdkondade juhid
132 Töötleva ja mäetööstuse ning ehitus- ja turustusjuhid
1321 Töötleva tööstuse juhid
ISCED klassifikaator: 04 Ärindus, haldus ja õigus
041 Ärindus ja haldus
0413 Juhtimine ja haldus
EMTAK klassifikaator: C TÖÖTLEV TÖÖSTUS
28 Mujal liigitamata masinate ja seadmete tootmine
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Digipädevuste enesehindamise skaala
Lisa 2 Keelte oskustasemete kirjeldused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Aleksandr Miina Tallinna Tehnikaülikool, MTÜ Lean Enterprise Estonia
Emöke Sogenbits FLIR Systems
Indrek Rohtma Eesti Masinatööstuse Liit
Ingrid Joost Tallinna Tehnikaülikool, Stram OÜ
Jaanus Tärnov Eesti Plastitööstuse Liit
Pille Meier Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit
Marika Tungel Eesti Toiduainetööstuse Liit
Helle Raidvee Eesti Rõiva- ja Tekstiililiit

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist