Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Veekäitlusoperaator, tase 5
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Veekäitlusoperaator, tase 5
EN: Water Treatment Operator, EstQF Level 5
Spetsialiseerumised:
  • Joogiveekäitlus
  • Reoveekäitlus
Osakutsed:
Kehtib alates: 27.03.2020
Kehtib kuni: 11.11.2020
Kutsestandardi versiooni number: 5
Muudatused:
Muudatusteta pikendamine 1 aastaks.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
5. taseme veekäitlusoperaator käitab vee- ja kanalisatsioonisüsteeme ning jälgib ja juhib veekäitlusega seotud protsesse veeettevõtetes, sh vee- või reoveetöötlusjaamades. Veekäitlusoperaatorid spetsialiseeruvad joogivee- ja reoveekäitlusele.
Veekäitluse eesmärk on tagada kvaliteetne ja nõuetele va...
stav joogiveevarustus ja reovee kogumine, ärajuhtimine ning puhastamine ja seeläbi kindlustada elanike tervis ja ohutus ning keskkonnahoid.

Veekäitlusoperaator lahendab igapäevase tööga seotud tehnilisi probleeme. Ta tegutseb keerukates olukordades parimal võimalikul viisil, vastutades oma töö eest.
Veekäitlusoperaator töötab iseseisvalt või meeskonnas, sh ka meeskonna juhina.
Veekäitlusoperaatori täpsemad tööülesanded sõltuvad ettevõttest ja kasutatavast tehnoloogiast. Väiksemates ettevõtetes võivad tööülesanded hõlmata kõikide joogi- ja reoveekäitluse protsesside. juhtimist. Suurtes ettevõtetes on tööülesanded piiritletumad ning joogi- ja reoveekäitluse protsesside etappe juhivad eri operaatorid.

Lähedased kutsed:
biogaasijaama operaator, tase 5;
keemiaprotsesside operaator, tase 4;
keemiaprotsesside operaator, tase 5.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Protsesside jälgimine
1. Protsesside regulaarne jälgimine.
2. Seadmete töö jälgimine.
3. Vee kvaliteedi ja toodangu mahu jälgimine.

A.2.2 Protsesside juhtimine ja optimeerimine
1. Protsesside ja seadmete käivitamine ja käivitamisel osalemine.
2. Protsessi ja seadmete töö juhtimine ning...
reguleerimine.

A.2.3 Seadmete- ja süsteemide korrashoid
1. Seadmete korraline hooldamine.
2. Remonditööde kavandamine ja tegemine.

Loe edasi
Peida
Spetsialiseerumisega seotud tööosad
A.2.4 Joogiveekäitlus
1. Veehaarde seire ja opereerimine.
2. Joogivee puhastusprotsessi opereerimine ja juhtimine.
3. Tarne- ja jaotusvõrgu opereerimine.

A.2.5 Reoveekäitlus
1. Kanalisatsioonivõrgu opereerimine.
2. Reoveepuhastusprotsessi opereerimine ja juhtimine.
3. Reoveesette käitluse o...
pereerimine.
Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Töö toimub vahelduvalt sise- ja välitingimustes. Tööaeg on paindlik, töörütm vahelduv või vahetustega. Töötsoonis võib esineda uppumis- ja plahvatusohtu, müra, vibratsiooni ja niiskust. Võimalik on kokkupuude toksiliste ainete ja patogeensete mikroorganismidega, mis võivad esile kutsuda terviserikke...id, tekitades allergiat, mürgitust või nakkushaigust. Vajadusel tuleb tegutseda kõrgustes ja kinnises kitsas ruumis. Töö eeldab ohutusnõuete täitmist ja isikukaitsevahendite kasutamist.
Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Käsi- ja spetsiaaltööriistad, elektriseadmed, protsesside jälgimis- ja mõõteseadmed, arvuti, laadimistehnika, kaitsevahendid, sõidu- ja transpordivahendid jm.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Töö eeldab vastutusvõimet, püsivust, rutiinitaluvust, tasakaalukust, füüsilist vastupidavust, kohanemisvõimet, otsustavust ja analüüsivõimet.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Veekäitlusoperaatoritel on tavapäraselt keskharidus, nad on omandanud kutseoskused tööalase väljaõppe, töökohal õppimise ja täiendkoolituste kaudu.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Tehnoloogilise seadme operaator, masinaoperaator, veetöötlemise operaator, tehnik, lukksepp, reoveepuhasti operaator, võrguoperaator jne.
A.8 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Pingevabade tööde ja lülituste tegemiseks on kohustuslik omada kehtivat elektriohuteadlikkuse tunnistust. Alus: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi määrus „Käidukorraldusele ja elektritööle esitatavad nõuded“.
Reovee, reoveesette, pinnavee jm veeproovi võtja peab omama veeproovivõtja ateste...
erimistunnistust. Alus: veeseadus ja keskkonnaministri 11.01.2002. a. määrus nr. 3 https://www.riigiteataja.ee/akt/118082011002.
Joogivee uuringut teostav proovivõtja peab omama joogivee proovivõtja atesteerimistunnistust.
Rahvaterviseseadus ja sotsiaalministri 08.12.2009.a. määrus nr. 91 https://www.riigiteataja.ee/akt/13242049.

Loe edasi
Peida
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: 5. taseme veekäitlusoperaatori kutse taotlemisel on nõutav kompetentside B.2.1–B.2.3 tõendamine, valikust B.2.4–B.2.5 (spetsialiseerumisega seotud kompetentsid) ühe kompetentsi tõendamine ning läbiva kompetentsi B.2.6 tõendamine.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Protsesside jälgimine 4

Tegevusnäitajad:

Protsesside regulaarne jälgimine
1) jälgib vastavalt instruktsioonidele protsessi asjakohaseid näitusid (nt hapniku tase, pumpade töörõhk, graafikud, doosid, voolutugevus, pinge jm) eesmärgiga tagada tehnoloogiliste protsesside ja tehnoloogiliste seadmete toimivus;
2) võtab regulaarselt ja protsessi seisundist lähtuvalt proove;
3) võtab ametkondlikke proove juhul kui omab proovivõtja atesteerimistunnistust (vt punkt A.8);
4) teeb kohapeal kiiranalüüsi või saadab proovid laborisse;
5) jälgib protsessi näitajaid kohapeal juhtimispaneelidelt automaatjuhtimissüsteemide vahendusel ja distantsilt protsesside kaugjälgimisseadmetega ühenduses olevate sidevahendite kaudu;
6) dokumenteerib protsessinäitajaid, kannab või salvestab protsessi jälgimisel saadud andmed elektroonilisse või paberkandjal peetavasse opereerimispäevikusse;

Seadmete töö jälgimine
7) kontrollib, hindab ja analüüsib regulaarselt instruktsioonidele vastavalt seadmete ja instrumentide tööd;
8) tuvastab välise vaatluse ja paigaldatud andurite või kohapealse kiiranalüüsi abil häireid seadmete töös ja muid protsessi kõrvalekaldeid;
9) teeb seadmete lülitusi, reguleerib seadmete tööparameetreid, et tagada seadmete efektiivne töö, vajadusel konsulteerib seadme tootja esindajaga;
10) analüüsib andmete alusel puhastusprotsessi, tuvastab häireid, rikkeid ja ebakorrapärasusi, leiab moodused protsessi optimaalseks toimimiseks;

Vee kvaliteedi ja toodangu mahu jälgimine
11) jälgib regulaarselt visuaalse vaatluse ning analüüside ja mõõteriistade abil protsessi sisendi ja väljundi koguseid ning kvaliteedinõuetele vastavust ja edastab info;
12) peab arvestust toodangu, veevaru ja kvaliteedinäitajate kohta;
13) jälgib kemikaalide, tugiainete jm vahendite varu ja määrab vajalikud tarned.
B.2.2 Protsesside juhtimine ja optimeerimine 5

Tegevusnäitajad:
Protsesside ja seadmete käivitamine ja käivitamisel osalemine
1) tutvub protsesside ja seadmete juhendmaterjaliga;
2) kavandab vajalikud käivitamistoiminguid, lähtudes olukorrast;
3) kontrollib ressursside (töövahendid, lisatööjõud, transport) olemasolu;
4) käivitab ja seadistab seadmed (pumbad, ventiilid, etteandesüsteemid, ventiilid jm);
5) käivitab ja seadistab puhastusprotsessi või osaleb puhastusprotsessi käivitustoimingutes;

Protsessi ja seadmete töö juhtimine ning reguleerimine
6) tagab protsessi tõrgeteta kulgemise ja toodangu kvaliteedi;
7) optimeerib ja reguleerib seadmeid ja seadmete töörežiime protsessi maksimaalse kuluefektiivsuse saavutamiseks;
8) dokumenteerib tegevused, töörežiimide muudatused jm;
9) käitleb nõuetekohaselt protsessis kasutatavaid kemikaale jm materjale;
10) hindab protsessis tekkida võivaid riske ja tegevuste tagajärgi;
11) tagab protsessiga seotud töötajate ja seadmete ohutuse (nt seadmete automaatne käivitus, üleujutus, plahvatusoht, elektrilöök jms).
B.2.3 Seadmete- ja süsteemide korrashoid 5

Tegevusnäitajad:
Seadmete korraline hooldamine
1) tutvub etteantud seadmete hooldus- ja kasutusjuhenditega;
2) tutvub seadmete hooldusgraafikuga, vajadusel koostab selle ise või täiendab seda;
3) hooldab hooldusgraafiku põhjal vastavalt seadmete hooldusjuhenditele;
4) komplekteerib hoolduseks vajalikud tagavaraosad ja töövahendid;
5) vajadusel kaasab hooldusettevõtte esindajad;

Remonditööde kavandamine ja tegemine
6) määrab korralise või avariiremondi vajaduse ja teavitab sellest juhti, kooskõlastab tegevused;
7) kavandab ja loob võimalused seadmete remondiks, teeb protsessis vajalikud
ümberkorraldused, mis on eelnevalt kooskõlastatud otsese ülemusega;
8) vajadusel varub tagavaraosad ja remondivahendid;
9) teeb seadmete pisiremonti lähtuvalt oma vastutusalast (nt fikseerib seadme lahtitulnud osa);
10) dokumenteerib hooldus- ja remonditoimingud.
Spetsialiseerumistega seotud kompetentsid
Kutse taotlemisel on nõutav ühe spetsialiseerumisega seotud kompetentsi (B.2.4–B.2.5) tõendamine.
Joogiveekäitlus
    Kompetents EKR tase
B.2.4 Joogiveekäitlus 5

Tegevusnäitajad:
Veehaarde seire ja opereerimine
1) tutvub veehaarde dokumentatsiooniga, nt puurkaevu passi, vee erikasutusloa, veehaarde sanitaarkaitseala projekti, veehaarde seirekava ja veeettevõtte sisedokumentatsiooniga;
2) täidab seirekavast tulenevaid ülesandeid, sh võtab proove või korraldab proovide võtmise, suunab proovid laborisse analüüsimiseks, teeb veetaseme mõõtmisi;
3) tagab pumpade, torustiku, armatuuri ja automaatikaseadmete tõrgeteta töö ja hooldab seadmeid;
4) jälgib veehaarde sanitaarkaitsenõuete jm normdokumentides kirjeldatud nõuete täitmist;

Joogivee puhastusprotsessi opereerimine ja juhtimine
5) teeb endale selgeks kasutuselolevate veetöötlustehnoloogiate (sh seadmete) toimimise põhimõtted ja protsessi etappide vahelised seosed;
6) reguleerib ja optimeerib puhastusprotsessi vastavalt prognoositavale veetarbele, veehaarde jõudlusele, arvestades seejuures toorvee omadusi, puhta vee varusid ja veekvaliteedi nõuete täitmist;
7) tagab sanitaarkaitse- ja hügieeninõuete täitmise veepuhastusjaamas;

Tarne- ja jaotusvõrgu opereerimine
8) tutvub tarne- ja jaotusvõrgu dokumentatsiooniga;
9) teeb tarne- ja jaotusvõrgu hooldustöid;
10) jälgib toodetud ja veevõrku pumbatud veekoguseid ja rõhkusid;
11) hindab võimalikke veekadusid ning osaleb lekete otsimisel ja likvideerimisel;
12) vajadusel võtab joogivee proove ja organiseerib analüüside tegemise vastavalt

Tervisekaitseametiga kooskõlastatud kontrollikava alusel;
13) vahetab vajadusel regulaarselt veearvesteid;
14) kliendiga suheldes järgib klienditeeninduse nõudeid.

Teadmised:
1) ülevaade hügieenist ja vee kaudu levivatest nakkushaigustest;
2) toor- ja joogivee tehnoloogilised sõlmed, seadmed ja nende kasutusala;
3) veetöötlustehnoloogiate toimimise põhimõtted.
 
Reoveekäitlus
    Kompetents EKR tase
B.2.5 Reoveekäitlus 5

Tegevusnäitajad:
Kanalisatsioonivõrgu opereerimine
1) tutvub kanalisatsioonivõrgu dokumentatsiooniga;
2) teeb kanalisatsioonivõrgu hooldustöid (sh ummistuste likvideerimine ja ennetamine);
3) korraldab reoveepumplate hoolduse;
4) hindab kanalisatsioonivõrgu toimimist vastavalt sesoonsusele ja sademehulkadele;
5) hindab ja analüüsib ettevõtete reovee koguseid ja omadusi;

Reoveepuhastusprotsessi opereerimine ja juhtimine
6) tutvub reoveepuhasti dokumentatsiooniga, nt vee erikasutusloa, reoveepuhasti seirekava või veeettevõtte sisedokumentatsiooniga;
7) teeb endale selgeks kasutusel olevate reoveepuhastustehnoloogiate (sh seadmete) toimimise põhimõtted ja protsessi etappide vahelised seosed;
8) reguleerib ja optimeerib puhastusprotsessi parameetreid vastavalt reovee hüdraulilisele- ja reostuskoormusele, reoainete kontsentratsioonile, sesoonsetele muutustele ja reoveepuhastuse tehnoloogiale;
9) hindab ja korraldab reovee purgimist, arvestades reoveepuhasti puhastusprotsessi tehnoloogilist jõudlust ja reservi;
10) tagab suublasse juhitava heitvee kvaliteedinõuete täitmise;
11) tagab ja jälgib keskkonnakaitse- ja hügieeninõuete täitmist reoveepuhastusjaamas;

Reoveesette käitluse opereerimine
12) teeb endale selgeks kasutuseloleva settekäitluse tehnoloogiate (sh seadmete) toimimise põhimõtted ja protsessi etappide vahelised seosed;
13) kavandab ja teostab reovee puhastusprotsessist reoveesette eemaldamise, arvestades reoveesette käitlemise eeskirju ja norme;
14) korraldab reovee käitluses tekkivate jäätmete (võrepraht, liiv, rasv ) eemaldamise.

Teadmised:
1) ülevaade hügieenist ja vee kaudu levivatest nakkushaigustest;
2) reovee tehnoloogilised sõlmed, seadmed ja nende kasutusala;
3) reovee ja reoveesette töötlustehnoloogiate toimimise põhimõtted.

Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.6 Veekäitlusoperaator, tase 5 kutset läbiv kompetents 5

Tegevusnäitajad:
1) hoiab korras töökoha, ruumid ja territooriumi;
2) järgib kõikides tööprotsessi etappides töötervishoiu-, keskkonnahoiu-, tööohutus-, hügieeni- ja elektriohutusnõudeid;
3) tegutseb häire- ja eriolukordades nõutud viisil, pidades kinni siseeeskirjadest, kriisi- ja ohutusjuhenditest jms), edastab operatiivselt infot, annab võimalusel esmaabi jms;
4) kasutab oma töös ergonoomilisi ja ohutuid töövõtteid ning ohutustehnilisi ja isikukaitsevahendeid (tulekustutusvahendid, eririietus jm) ning nõuab nende kasutamist ka oma kaastöötajatelt;
5) täidab kemikaalide käitlemise ja ladustamise nõudeid, arvestades ohtudega;
6) kasutab ressursse otstarbekalt ning keskkonda säästes;
7) tegutseb parima ühise tulemuse saavutamise nimel, teeb koostööd kolleegide, tehnoloogide jt spetsialistidega;
8) täiendab end tööalaselt ja hoiab end kursis tehnoloogiliste uuendustega;
9) orienteerub kutsealastes õigusaktides;
10) kasutab protsessijuhtimiseks ettenähtud kaasaegseid tehnilisi vahendeid;
11) organiseerib meeskonna tööd: delegeerib ülesandeid, jaotab etteantud ressursse, hindab töötulemusi, annab meeskonnaliikmetele tagasisidet;
12) juhendab meeskonna liikmeid.

Teadmised:
1) algteadmised hüdraulikast, elektrotehnikast, automaatikast, veekeemiast, mehaanikast, hügieenist ja mikrobioloogiast;
2) ülevaade veega seotud haigustest;
3) teisendamis- ja võrdlusarvutused;
4) erialane terminoloogia;
5) erialased arvutiprogrammid;
6) veekäitluse mõju keskkonnale ja tervisele;
7) gaaside ja kemikaalide ohtlikkus.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse kõigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 07-27032020-01/5k
Kutsetegevuse valdkond: Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstus
Vastutav kutsenõukogu: Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstuse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 17
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 27.03.2020
EKR tase: 5
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 5
Valdkond: TEHNIKA, TOOTMINE JA TÖÖTLEMINE
Kutseala: Veevarustus
Kutse grupp: Veetöötlusoperaator
Ametite (ISCO) klassifikaator: 3 Tehnikud ja keskastme spetsialistid
31 Loodus- ja inseneriteaduste keskastme spetsialistid
313 Tööstuse protsessijuhtimistehnikud
3132 Jäätmepõletustehaste ja veepuhastusjaamade operaatorid
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
071 Tehnikaalad
0711 Keemiatehnoloogia ja -protsessid
EMTAK klassifikaator: E VEEVARUSTUS; KANALISATSIOON; JÄÄTME- JA SAASTEKÄITLUS
36 Veekogumine, -töötlus ja -varustus
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Ellen Mihklepp Tallinna Vesi AS
Taavo Tenno Aqua Consult Baltic OÜ
Hillar Takk Järvamaa Kutsehariduskeskus
Jan Raudsepp Türi Vesi OÜ
Tiit Reeder Raven OÜ
Vahur Värk OÜ Entec Eesti

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist