Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Maakorraldaja, tase 7
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Maakorraldaja, tase 7
EN: Land Surveyor, EstQF Level 7
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 08.06.2020
Kehtib kuni: 18.04.2022
Kutsestandardi versiooni number: 2
Muudatused:
Muudatusteta pikendamine kuni 07.06.2022
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Maakorraldus on juriidilise, majandusliku ja tehnilise iseloomuga tegevus, mille eesmärk on võimaluste loomine maasuhete reguleerimiseks ning maa otstarbekamaks kasutamiseks ja majandamiseks.
Maakorraldaja omab ettevalmistust töötamiseks nii avalik-õiguslikus sektoris (nt kohalikes omavalitsustes j...
a riigiametites) kui eraettevõtluses (nt maamõõdubüroodes või füüsilisest isikust ettevõtjana).
Maakorraldaja põhilised tööülesanded sõltuvalt kutsealase pädevuse piiridest on maakorraldustoimingute ja katastrimõõdistamistööde tegemine, maa kohta käiva teabe kogumine ja haldamine, kinnisasjale servituutide ning isiklike kasutusõiguste seadmise nõustamine ja nendega seotud toimingute korraldamine.
Maakorraldaja peab oma töös järgima õigusakte, kutse-eetika nõudeid ning head tava.

Maakorralduse kutseala kutsed on kirjeldatud kolmel tasemel:
maamõõtja, tase 5;
maakorraldaja, tase 6;
maakorraldaja, tase 7.

Käesolevas standardis kirjeldatakse 7. taseme maakorraldaja töökompetentse.

7. taseme maakorraldaja on tippspetsialist, kes juhib ja teeb maakorralduslikke töid, vajadusel lahendab piirivaidlusi ning koostab ekspertarvamusi.
Tema töö hõlmab ka osalemist valdkondliku seadusloome protsessis, maakorralduslike analüüside ja uuringute tegemist ning maaressursside haldamist ja administreerimist ning maapoliitika väljatöötamisega seotud tööde tegemist.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Suhtlemine kliendiga ja lähtematerjali kogumine
1. Lähteülesande fikseerimine
2. Lepingute ettevalmistamine ja sõlmimine
3. Teabe kogumine ja töö ettevalmistamine

A.2.2 Maakorraldustoimingute tegemine
1. Ettepaneku tegemine katastriüksusele sihtotstarbe määramiseks
2. Katastriüksuse m...
oodustamine
3. Ümberkruntimiskavade koostamine
4. Maa hankimine üldisteks huvideks
5. Kinnisasja piiride kindlaksmääramine
6. Kinnisomandi kitsenduste väljaselgitamine

A.2.3 Konsultatsioonide andmine ja nõustamine maakorralduslikes küsimustes
1. Klientide nõustamine maakorraldustoimingutes
2. Piirivaidluste lahendamises osalemine
3. Eksperthinnangute andmine

A.2.4 Planeeringute väljatöötamises osalemine
1. Osalemine planeeringute koostamisel
2. Maakonnaplaneeringute väljatöötamine
3. Üleriigiliste planeeringute väljatöötamine

A.2.5 Andmete ja dokumentide haldamine
1. Andmebaaside kasutamine
2. Dokumentide koostamine ja vormistamine

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Maakorraldajad töötavad nii kontoris kui väliobjektidel. Tööaeg on paindlik, sõltuvalt ilmastikuoludest (temperatuur, vihm jne), aastaajast (piisav valgus).
Töö iseloom on vahelduv, töö maht ja rütm sõltuvad tellimuste hulgast ja objekti keerukusest. Töökeskkond või objekt võib asuda väga eraldatu...
d ligipääsuga asukohas, kaugel sõiduteest või inimasustusest.
Maakorraldaja töökeskkonnaga seotud riskifaktorid tulenevad peamiselt liiklusest ning ehitiste, ehitus- ja tööstusobjektide eripärast, seetõttu peab ta rangelt järgima kehtivaid ohutusnõudeid. Märkimisväärseks ohufaktoriks võivad olla ka kodu- ja metsloomad, puugid, lahtised kaevud, lagunenud ehitised, varemed jne.
Teatud olukordades võib juhtuda, et tööülesannete täitmisel tuleb maamõõtjal siseneda eravaldustesse, riigi piiritsooni või muudele piiratud ligipääsuga territooriumitele. Sellisel juhul on vajalik eelnevalt hankida luba nimetatud territooriumil viibimiseks ja töötamiseks.

Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Maakorraldaja töövahendid kontoritingimustes on kontoritehnika ning erialased tarkvaraprogrammid. Välitingimustes kasutab maakorraldaja asjakohaseid töövahendeid. Olenevalt välitöö objektist on kohustuslik kanda turvavarustust.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Maakorraldaja töös on oluline täpsus, korrektsus, konkreetsus ja analüütiline mõtlemine. Töö tegemiseks on vajalikud suhtlemisoskus, pingetaluvus ja oskus koostöös osapooltega professionaalselt lahendada eriarvamusi.
Tööülesannete täitmisel tulevad kasuks läbirääkimis- ja argumenteerimisoskused, m...
eelekindlus ja otsustusvõime.
Loe edasi
Peida
A.6 Kutsealane ettevalmistus
7. taseme maakorraldajana töötavad inimesed kellel on erialane kõrgharidus, pikaajaline praktiline töökogemus maakorralduse valdkonnas ja läbitud täiendkoolitused.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Maanõunik, maakorraldaja
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: 7. taseme maakorraldaja kutse saamiseks tuleb taotlejal tõendada kõik kohustuslikud (B.2.1 – 2.5) ja kutset läbivad (B.2.6 – B.2.12) kompetentsid.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Suhtlemine kliendiga ja lähtematerjali kogumine 6

Tegevusnäitajad:
1. Määratleb esitatud tööülesandest lähtuvalt mõõdistamisobjekti või täidab õigusaktidest tulenevaid ülesandeid.
2. Lepib kokku töö teostamise tähtaja ja tingimused, arvestades töö mahtu, keerukust ja ajakulu. Korraldab ja/või sõlmib hanke- või tellimuslepingu, arvestades võlaõigusseaduse sätteid.
3. Kogub tööülesande täitmiseks vajalikku teavet, kasutades selleks erinevaid andmebaase, arhiive ja muid vahendeid.

Teadmised:
1. erialane seadusandlus;
2. mitmesugused valdkondlikud andmebaasid ja andmekogud, riiklikud registrid ja muud teabe otsimise allikad;
3. maakorralduslikud tööd;
4. haldusmenetluse põhimõtted.
B.2.2 Maakorraldustoimingute tegemine 7

Tegevusnäitajad:
1. Teeb ettepaneku katastriüksusele sihtotstarbe määramiseks, lähtudes planeeringutest ja õigusaktidest.
2. Korraldab uute katastriüksuste moodustamist mitme üksuse liitmise, jagamise vm teel.
3. Koostab ise või korraldab ümberkruntimiskavade koostamist, lähtudes kliendi (maaomanikud, KOV, riik) taotlustest, avalikust huvist ja õigusaktidest.
4. Korraldab läbi erinevate kinnisvaratehingute (võõrandamine, maa ost-müük, vahetamine, maakasutuse kokkulepete sõlmimine jne) planeeringu täideviimiseks vajalike maade hankimist. Organiseerib vajalikele kinnisasjadele hindamise tellimise, peab läbirääkimisi notariaalsete lepingute tingimustes kokkuleppimise osas jne.
5. Selgitab välja kinnisasja piiri, korraldab kokkulepete sõlmimise maaomanike vahel ning piiride mõõdistamise.
6. Selgitab välja olemasolevad ja otsustab kinnisomandile servituudi määramise vajaduse. Korraldab läbirääkimised ja kokkulepete sõlmimise servituutide seadmiseks.

Teadmised:
1. katastrimõõdistamisega seotud seadusandlus;
2. katastriüksuse moodustamise ajaloolised meetodid;
3. katastriüksuse mõõdistamise ajaloolised meetodid;
4. kaasaegsed mõõdistamise metoodikad ja andmetöötlus;
5. katastrimõõdistamiseks vajalikud instrumendid ja vahendid;
6. planeeringute liigid;
7. kinnisvara ja maa hindamise põhimõtted;
8. üldteadmised kinnisvara ja maa hindamise meetoditest ja kinnisvaraturust;
9. tööks vajalikud erialased tarkvaraprogrammid;
10. dokumendi vormistamise nõuded;
11. haldusmenetlus ja asjaajamiskord.
B.2.3 Konsultatsioonide andmine ja nõustamine maakorralduslikes küsimustes 7

Tegevusnäitajad:
1. Nõustab kliente maakorralduslike toimingute (sh maaomandiga seotud õigused ja kohustused, ümberkruntimine jne) nende eesmärgi, sisu ja protseduuride osas, selgitab osapooltele nende kohustusi ja õigusi.
2. Nõustab kliente kinnisasjade piirivaidlustes ja teeb vaidluste lahendamiseks ettepanekuid koostöös kohaliku omavalitsusega.
3. Koostab eksperthinnanguid maakorralduslikes küsimustes.

Teadmised:
1. valdkondlik seadusandlus;
2. katastrimõõdistamisega seotud seadusandlus;
3. katastriüksuse moodustamise ajaloolised ja kaasaegsed meetodid;
4. katastriüksuse mõõdistamise ajaloolised ja kaasaegsed meetodid;
5. maakorraldusliku teabe haldamine;
6. planeeringute liigid;
7. kinnisvara ja maa hindamise põhimõtted;
8. üldteadmised kinnisvara ja maa hindamise meetoditest ja kinnisvaraturust;
9. tööks vajalikud erialased tarkvaraprogrammid;
10. dokumendi vormistamise nõuded
11. haldusmenetlus ja asjaajamiskord.
B.2.4 Planeeringute väljatöötamises osalemine 7

Tegevusnäitajad:
1. Osaleb võrdse partnerina maakasutuse valdkonda puudutavates küsimustes planeeringute (üld- ja/või detailplaneeringud) väljatöötamise meeskondades või juhib planeeringute koostamise töörühma.
2. Osaleb maakonnaplaneeringute koostamisel või juhib selle koostamist.
3. Osaleb üleriigiliste planeeringute koostamise käigus maakasutuse strateegiate ja maakasutuspoliitika väljatöötamisel

Teadmised:
1. Eesti planeerimissüsteem ja -põhimõtted;
2. planeeringute liikide eripärad, sh eesmärgid, võimalused ja omavahelised seosed ja kooskõla;
3. üldteadmised kõikidest planeeringuvisiooni mõjutavatest sidusvaldkondadest (nt majandus, kultuur, ökoloogia, taristu jms) ja nende omavahelistest seostest;
4. planeeringu graafilised väljendusviisid;
5. planeeringu tekstilise osa koostamine;
6. planeeringu vormistamise nõuded;
7. riigi ja kohaliku omavalitsuse strateegiliste dokumentide omavahelised seosed;
8. riigi ja kohaliku omavalitsuse ülesanded planeeringu elluviimisel;
9. lepinguliste suhete olemus planeeringu elluviimiseks vajalike lepingute ja kokkulepete sõlmimisel;
10. arendustegevuse etapid;
11. haldusmenetlus ja asjaajamiskord;
12. teabehaldus, sh dokumentide koostamine, vormistamine, haldamine ja arhiveerimise põhimõtted.
B.2.5 Andmete ja dokumentide haldamine 6

Tegevusnäitajad:
1. Kasutab oma tööülesannete täitmiseks vajalikke andmebaase - sisestab, arhiveerib, süstematiseerib, analüüsib jne nendes olevaid andmeid.
2. Koostab ja vormistab lähtuvalt ettenähtud normidest ja nõuetest oma tööülesannete piires vajalikke dokumente.

Teadmised:
1. mitmesugused valdkondlikud andmebaasid ja andmekogud, riiklikud registrid;
2. dokumentide vormistamise üldised nõuded;
3. erialased dokumendid ja dokumendivormid.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.6 Kvaliteedi järgimine töös 6

Tegevusnäitajad:
1. Osutab oma tööga teenust, mis vastab kokkulepitud standarditele ja kvaliteedinõuetele. Ta järgib tööeeskirju, ohutusnõudeid, juhiseid ja protseduure.
2. Väljendab ennast kirjalikult hästi, kõik kirjalikud materjalid on esitatud struktureeritult, loogiliselt ja korrektselt.
3. Väljendab ennast suuliselt korrektselt ja viisakalt, sõnastab teabe vastavalt sihtrühma vajadustele ja mõistmisvõimele.
4. Peab tähtsaks eetilisi tõekspidamisi ja väärtusi, näitab üles tegude ja sõnade ühtsust.
5. Järgib oma töös Euroopa maamõõtjate tegevusjuhendit, Eesti Geodeetide Ühingu eetikakoodeksis ja heade tavade koodeksis sõnastatud põhimõtteid.
6. On vastutustundlik keskkonna suhtes.
7. On selge analüütilise mõtlemisega, kasutab oma teadmisi tõhusalt. Tunnustab uusi ideid ja arengusuundi.
8. Näeb, mõistab ja arvestab protsesside ja tegevuste finantsilist poolt, võtab vastutuse oma otsuste ja neist tulenevate tagajärgede eest.


B.2.7 Oma töö planeerimine 6

Tegevusnäitajad:
1. On oma töös orienteeritud tulemustele ja tööeesmärkide saavutamisele, ta teeb oma tööd hästi ja pühendunult. Eetilised tõekspidamised ja väärtused on tema jaoks olulised.
2. Planeerib oma aega ja tegevusi ette, peab kinni kokkulepitud ajakavast, tähtaegadest ja etappidest.
3. Tema tööstiil on süsteemne, metoodiline ja korrapärane.
4. Enne mistahes otsuse langetamist analüüsib ja kogub maamõõtja asjakohast teavet, kasutades kõiki võimalikke infoallikaid. Lähtub otsustamisel eelnevalt analüüsitud informatsioonist.
B.2.8 Suhtlemisoskused ja meeskonnatöö 6

Tegevusnäitajad:
1. Ta loob head suhted klientide ja kolleegidega ning suhtleb edukalt inimestega kõikidelt tasanditelt.
2. Osaleb meeskonnatöös, toetab oma tegevuses meeskonna tulemuslikku tegutsemist. Argumenteerib ja selgitab oma seisukohti, on võimeline saavutama läbirääkimistel kokkuleppeid ja kompromisse nii meeskonnasiseselt kui kolmandate osapoolte vahel.
3. Meeskonna juhi rollis on võimeline ennast kehtestama, toetudes oma seisukohtades faktidele ja tõendustele. Suhtleb konstruktiivselt mitmesugustes keskkondades, arvestab maailmavaadete ja arvamuste erinevusi, kuulab teisi ja peab nõu. Delegeerib tööd asjakohaselt ja õiglaselt, luues alluvatele arenguvõimalusi ja juhendades neid.
4. Jagab oma teadmisi ja oskusi kolleegidega.
5. Käitub erinevates situatsioonides tasakaalukalt ja eesmärgipäraselt, säilitab viisaka käitumise ka konfliktsete inimeste ja olukordade puhul.
B.2.9 Toimetulek kutsealaste pingete ja tagasilöökidega 6

Tegevusnäitajad:
1. On kohanemisvõimeline, reageerib ja kohaneb hästi muutustega. Töötab tulemuslikult ka pingelises olukorras, vajadusel tuleb toime konfliktidega ning tööalaste tagasilöökidega. Suhtub mõistvalt kriitikasse ja õpib sellest.
2. Määratleb prioriteedid, oskab vältida läbipõlemist.

Teadmised:
1) suhtlemise ja klienditeeninduse alused
B.2.10 Elukestva õppe protsessis osalemine, valdkonna arendamine 7

Tegevusnäitajad:
1. Õpib ja omandab uusi tööülesandeid, meetodeid ja tehnikaid. Otsib õppimisvõimalusi, läheneb olukordade ja probleemide lahendamisele innovaatiliselt ja loovalt. Võtab omaks uued tehnoloogiad.
2. Otsib sobivaid õppimisvõimalusi ja arendab oma tööteadmisi läbi pideva professionaalse arengu.
3. Arendab valdkonda publikatsioonide ja retsensioonide kirjutamise, teadustööde juhendamise, koolituste korraldamise, õigusloomes osalemise ja esinemise kaudu.
B.2.11 Keelteoskus

1. Eesti keel tasemel C1
2. Vähemalt üks võõrkeel tasemel B2.
(vt lisa 1 „Keelte oskustasemete kirjeldused“).
B.2.12 Arvuti kasutamise oskused

Tegevusnäitajad:
1. Kasutab elektroonilisi seadmeid ja võrke ning loob ja haldab faile, arvestades andmekaitse ja andmete varundamise põhimõtteid.
2. Loob, parandab ja vormindab tekstidokumente, kasutades tekstitöötlusprogrammide võimalusi.
3. Kasutab tabelite koostamisel tabelitöötlusrakendusi, sh valemite loomist ja kasutamist, graafikute ja jooniste loomist ning muid võimalusi, arvestades tabelitöötlusrakenduste kasutamise põhimõtteid.
4. Kasutab efektiivselt andmebaaside tarkvara tabelite, päringute, vormide ja aruannete loomiseks ja redigeerimiseks, arvestades erinevate andmebaaside olemust, struktuuri ja kasutusvõimalusi.
5. Loob, vormindab ja kannab ette esitlusi, kasutades esitlusprogrammide slaidi põhjade ja animatsioonide võimalusi.
6. Kasutab veebipõhiseid koostöövahendeid, näiteks info ja dokumentide talletus veebi, kalendrid, sotsiaalmeedia, õppekeskkonnad ja mobiilirakendused, arvestades turvalise veebikoostöö ja pilveteenuste kasutamise põhimõtteid.
7. Kasutab turvaliselt internetti ja sotsiaalmeediat järgides info turvamise, andmete füüsilise turvalisuse, privaatsuse ja identiteedi varguse vältimise põhimõtted.
8. Üldised teadmised CAD-programmidest.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse integreeritult kõigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamisega.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 22-08062020-1.7/2k
Kutsetegevuse valdkond: Arhitektuur, Geomaatika, Ehitus ja Kinnisvara
Vastutav kutsenõukogu: Arhitektuuri, Geomaatika, Ehituse ja Kinnisvara Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 31
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 08.06.2020
EKR tase: 7
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 7
Valdkond: EHITUS, ARHITEKTUUR, KINNISVARA, GEOMAATIKA
Kutseala: Geomaatika
Kutse grupp: Maakorraldaja
Ametite (ISCO) klassifikaator: 2 Tippspetsialistid
21 Loodus- ja tehnikateaduste tippspetsialistid
216 Arhitektid, planeerijad, maamõõtjad ja disainerid
2165 Kartograafid ja maamõõtjad
ISCED klassifikaator: 05 Loodusteadused, matemaatika ja statistika
053 Füüsikalised loodusteadused
0532 Maateadus
EMTAK klassifikaator: M KUTSE-, TEADUS- JA TEHNIKAALANE TEGEVUS
71 Arhitekti- ja inseneritegevused; teimimine ja analüüs
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 2 Arvuti kasutamise oskused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Mairolt Kakko REIB OÜ
Jaan Kallandi Metricus OÜ
Karin Kollo Maa-amet
Toivo Tomingas Maa-amet
Urmas Männama Maa-amet
Merje Krinal Maa-amet
Evelin Jürgenson Eesti Maaülikool
Siim Maasikamäe Eesti Maaülikool
Peeter Raudsepp Kuusalu Vallavalitsus
Urmas Ahven Tartu Linnavalitsus

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist