Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Müügiesindaja, tase 5

Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Müügiesindaja, tase 5
EN: Sales Representative, EstQF Level 5
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 28.08.2020
Kehtib kuni: 27.08.2025
Kutsestandardi versiooni number: 5
Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:
Müügiesindaja, tase 5 kutsestandard koostati uuesti tulenevalt kutse andmise ja selle alusel õppekava koostamise vajadusest. Kutsestandardis on arvestatud 2018. aastal läbiviidud OSKA uuringu tulemusi.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andja:
Õppekavad ja õppeasutused
  Õppeasutus Õppekava nimetus Õppekava kood Õppekava tase ja liik Õppimise kestus aastat/kuud Õppekava registreerimise kuupäev Vastuvõtt
1 Kuressaare Ametikool Müügiesindaja 221843 452 Viienda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 1/6 21.04.2021 Avatud
2 Tallinna Tööstushariduskeskus Müügiesindaja 222027 452 Viienda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 1/6 31.05.2021 Avatud
3 Tartu Rakenduslik Kolledž Müügiesindaja 138979 452 Viienda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 2/0 01.07.2020 Avatud
4 Tartu Rakenduslik Kolledž Müügiesindaja 221824 452 Viienda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 1/6 27.04.2021 Avatud
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Müügiesindaja töö eesmärgiks on esindada tootjaid, teenusepakkujaid, jae- ja hulgimüüjaid suhtluses nii äri- kui eraklientidega, toodete ja teenuste tutvustamiseks ning kasumlikuks müügiks olemasolevatele kui ka uutele klientidele, et tagada esindatava ettevõtte ärieesmärkide täitmine ja lojaalne kl...iendibaas. Müügiesindaja töös vajalikud omadused on iseseisvus, otsustusvõime, paindlikkus ja loovus, et tegutseda ja võtta vastu otsuseid talle antud vastutusala ja volituste piires ning ettevõtte ärieesmärke arvestavalt. Müügiesindaja on oluliseks infovahendajaks klientide ja esindatava ettevõtte vahel. Müügiesindajal on head suhtlemis-, läbirääkimis- ja aja planeerimisoskused, ta on teenindusvalmis ja ta on orienteeritud klientide vajaduste rahuldamisele ja probleemide lahendamisele. Meeskonnajuhina juhendab kaastöötajaid ja osaliselt vastutab nende väljaõpetamise eest ning osaleb tulemuslikult meeskondade töös.
Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Kliendibaasi loomine ja haldamine
A.2.2 Turundustegevuste läbiviimine
A.2.3 Müügitegevuse planeerimine ja juhtimine
A.2.4 Müük, müügieesmärkide täitmine ja müügitulemuste analüüs
A.3 Kutsealane ettevalmistus
Müügiesindaja, tase 5 kutsel on nõutav vähemalt keskharidus. Müügiesindajaks saab õppida kutseõppeasutuses ja töökohal.
A.4 Enamlevinud ametinimetused
Müügiesindaja, kliendihaldur, müügijuht, müügiagent, müügiedendaja, müügiassistent.
A.6 Tulevikuoskused
Kasvav tähtsus on digioskustel, probleemide lahendamisel, kriitilisel mõtlemisel, loovusel, algatusvõimel, inimeste juhendamisel, koostööoskusel, emotsionaalsel intelligentsusel, otsusekindlusel ja julgusel, teenindusvalmidusel, läbirääkimiste oskusel ning kognitiivsel paindlikkusel.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Kutse taotlemisel tuleb tõendada kõik kompetentsid.
B.2 Müügiesindaja, tase 5 üldoskused
Tegevusnäitajad:
1) järgib ärieetika põhimõtteid ja klienditeeninduse head tava;
2) suhtleb lugupidaval ja korrektsel moel;
3) esineb ja esitleb asjatundlikult ja enesekindlalt;
4) korraldab oma tööd kasutades ajajuhtimise põhimõtteid;
5) motiveerib iseennast ja meeskonda ning suunab ühistele...
eesmärkidele liikumisele;
6) kasutab oma töös valdkonda reguleerivaid õigusakte;
7) mõistab kultuuride mitmekesisust;
8) käitub keskkonna- ja terviseteadlikult ning järgib turvanõuded;
9) kasutab oma töös riigikeelt tasemel B2 ning vähemalt ühte võõrkeelt tasemel B1 ja teist võõrkeelt tasemel A2 (vt lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused);
10) kasutab tööalaselt arvutit algaja kasutaja tasemel ja järgmisi digioskusi: sisuloome ja probleemilahendus; iseseisva kasutaja tasemel: ohutus, infotöötlemine ja kommunikatsioon (vt lisa 2 Digipädevuste enesehindamisskaala);
11) kasutab e-kaubanduse ja veebiturunduse võimalusi;
12) kasutab erinevaid müügi- ja kaubandustegevusega seotud tarkvarasid;

Loe edasi
Peida
B.3 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.1 Kliendibaasi loomine ja haldamine 5

Tegevusnäitajad:
1. Uute müügikanalite/müügivõimaluste leidmine: selgitab välja uued müügivõimalused ja -kanalid.
2. Kliendibaasi loomine ja laiendamine: loob kliendikontakti ja leiab uusi kliente ning haldab olemasolevat kliendibaasi.
3. Kliendisuhete oskuslik juhtimine ja arendamine: loob hea kliendisuhte ning säilitab ja arendab seda.
4. Läbirääkimiste pidamine: peab läbirääkimisi erinevate huvigruppidega või osapooltega ja aitab leida sobivaimaid lahendusi kliendi vajadustest ja ettevõtte võimalustest lähtuvalt.
5. Dokumentatsiooni haldamine: teostab lepingutega ja muu kliendihaldusdokumentatsiooniga seotud tegevusi.
B.3.2 Turundustegevuste läbiviimine 5

Tegevusnäitajad:
1. Turu olukorra ja vajaduste analüüs: jälgib turusituatsiooni ja kogub informatsiooni ning võrdleb seda ettevõtte vajadustega.
2. Suunatud turunduse planeerimine: kavandab turundustegevusi vastavalt turusituatsioonile ja/või ettevõtte turundusplaanile.
3. Turundusmaterjalide paigutamine: leiab koostöös kliendiga sobivaimad väljundid turundusmaterjalide eksponeerimiseks ja levitamiseks.
4. Kaupade/ teenuste tutvustamine: tunneb põhjalikult toodet ja tutvustab asjatundlikult pakutavat kaupa/teenust.
5. Turundusürituste läbiviimine: korraldab ja/või viib läbi erinevaid turundusüritusi vastavalt ettevõtte turundusplaanile.
6. Tootearendus protsessides osalemine: teeb ettepanekuid tootearenduseks ja/või sortimendi kujundamiseks lähtuvalt turuvajadustest.
B.3.3 Müügitegevuse planeerimine ja juhtimine 5

Tegevusnäitajad:
1. Müügieesmärkide püstitamine: järgib ettevõtte seatud müügieesmärke ja suunab oma tegevused nende täideviimiseks.
2. Müügitegevuste organiseerimine ja tööjaotuse korraldamine: planeerib müügitegevusi süsteemselt ja tulemuslikult.
3. Müügivaldkonna jooksvate probleemide lahendamine: lahendab oskuslikult ette tulevaid probleeme.
4. Ressursside ja kaubavarude planeerimine: hindab ressursside ja varude olemasolu ja planeerib nende kasutamist ning arvestab ettevõtte logistikakokkuleppeid.
5. Kaubakategooria juhtimine: kasutab kaubakategooria juhtimise põhimõtteid oma töös.
6. Sortimendi ja kampaaniate planeerimine: kujundab kaupade/teenuste sortimenti ja/või teeb ettepanekuid sortimendi muutmiseks ning kampaaniate korraldamiseks arvestades müügitulemusi ja turusituatsiooni.
7. Hinna kujundamine: kujundab hinda kasutades sobivaid hinnakujunduse meetodeid ja arvestades ettevõtte põhimõtteid.
8. Mitmesuunalise infovahetuse tagamine: tagab osapooltele tõese ja päevakohase informatsiooni vahendamise.
B.3.4 Müük, müügieesmärkide täitmine ja müügitulemuste analüüs 5

Tegevusnäitajad:
1. Müügiprotsessi läbiviimine: viib läbi erinevaid müügitegevusi kasutades sobivaid müügitehnikaid.
2. Turuosa kasvatamine/säilitamine: tagab olemasoleva turuosa säilimise ja suurendab ettevõtte osakaalu turul.
3. Müügiprotsessi efektiivsuse tagamine: tagab oma tegevustega tulemusliku müügitehingu toimumise parimal võimalikul moel.
4. Müügitulemuste ja seatud eesmärkide täitmise analüüs: analüüsib müügitulemusi ja seatud eesmärkide täitmist.
5. Müügiaruandluse tagamine: tagab osapooltele vajaduspõhise aruandluse.
6. Müügijärgne järelteenindus ja nõustamine: korraldab müügijärgse klientide teeninduse ja nõustamise.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 04-28082020-/5k
Kutsetegevuse valdkond: Teenindus
Vastutav kutsenõukogu: Teeninduse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 23
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 28.08.2020
EKR tase: 5
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 5
Valdkond: TEENINDUS
Kutseala: Kaubandus
Kutse grupp: Müügiesindaja
Ametite (ISCO) klassifikaator: 3 Tehnikud ja keskastme spetsialistid
33 Äri ja halduse keskastme spetsialistid
332 Ostu- ja müügiagendid ja -vahendajad
3322 Müügiesindajad
ISCED klassifikaator: 04 Ärindus, haldus ja õigus
041 Ärindus ja haldus
0416 Hulgi- ja jaekaubandus
EMTAK klassifikaator: G HULGI- JA JAEKAUBANDUS; MOOTORSÕIDUKITE JA MOOTORRATASTE REMONT
47 Jaekaubandus, v.a mootorsõidukid ja mootorrattad
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 2 Digipädevuste enesehindamise skaala
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Anu Eha Elisa Eesti AS
Diana Eller Tartu Kutsehariduskeskus
Marika Merilai Kaubanduse Kutseeksamikeskus
Taimi Ojasoo Charlot OÜ
Marek Pihlak OÜ Estover
Riina Tenno Tallinna Tööstushariduskeskus
Sigrid Õige AS Infotark

PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist