Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Operatsioonitoatehnik, tase 4
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Operatsioonitoatehnik, tase 4
EN: Operation Technician, EstQF level 4
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 29.04.2021
Kehtib kuni: 24.04.2024
Kutsestandardi versiooni number: 1
Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andja: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Operatsioonitoatehnik on multidistsiplinaarse operatsioonimeeskonna liige, kelle tegevused tulenevad operatsiooni liigist. Oma tegevuses lähtub ta õigusaktidest, kehtivatest juhenditest ja asutusesisestest regulatsioonidest. Tema tööd juhendavad operatsioonimeeskonna liikmed, eelkõige operatsioonito...as töötav õde.
Operatsioonitoatehniku töö on operatsioonitoa ja patsiendi ettevalmistamine operatsiooniks, operatsioonimeeskonna abistamine operatsiooni ajal ja järgselt ning operatsiooniosakonna ruumide korrastamine. Operatsioonitoatehnik töötab tehnoloogiarohkes keskkonnas. Töös võib ette tulla kokkupuude füüsikaliste, füsioloogiliste, bioloogiliste ja keemiliste ohuteguritega.
Operatsioonitoatehnik töötab töögraafiku alusel.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Töökoha ettevalmistus operatsiooniks, seadmete ja keskkonna puhastus
A.2.2 Patsiendi transport ja ettevalmistamine operatsiooniks
A.2.3 Abistamine operatsioonil
A.3 Kutsealane ettevalmistus
Operatsioonitoatehniku kutseoskused on omandatud erialasel koolitusel või töökohal.
A.4 Enamlevinud ametinimetused
Operatsioonitoatehnik, operatsioonitehnik.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Kutse taotlemisel tuleb tõendada kõik kompetentsid.
B.2 Operatsioonitoatehnik, tase 4 üldoskused
1) annab esmaabi, kasutades peamisi elustamise põhimõtteid (BLS);
2) järgib õigusakte ja üldisi eetilisi põhimõtteid;
3) järgib ohutusnõudeid (sh nakkuste ennetamise nõudeid) ja kasutab isikukaitsevahendeid vastavalt haiglas kehtivatele juhenditele;
4) järgib a- ja antiseptika reegleid;
5) kasu...
tab ergonoomilisi töövõtteid;
6) osaleb meeskonnatöös ja käitub vastastikust suhtlemist toetaval viisil;
7) kasutab riigikeelt vähemalt tasemel B1 (Lisa 1);
8) on valmis töötama tehnoloogiarohkes keskkonnas;
9) kasutab oma töös arvutit vastavalt DigComp enesehindamiseskaala algtasemele (Lisa 2).

Loe edasi
Peida
B.3 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.1 Töökoha ettevalmistus operatsiooniks, seadmete ja keskkonna puhastus 4

Tegevusnäitajad:
1. Transpordib meditsiiniseadmeid vastavalt kehtivatele juhenditele, järgides infektsioonikontrolli ja tööohutuse nõudeid.
2. Hindab ruumi puhtust, lähtudes haiglas kehtestatud nõuetest; puhastab ja desinfitseerib pinnad, järgides hügieeni- ja koristusjuhendit; puhastab meditsiiniseadmeid mehaaniliselt või puhastusseadme abil, lähtudes tootjapoolsetest juhistest ja kasutades vastavaid kemikaale; kontrollib töökoha komplekteeritust ja täiendab vajadusel töökohta tarvikute ja hooldustööks vajalike vahenditega, lähtudes operatsiooniplaanist.
3. käitleb musta pesu vastavalt haigla juhenditele; käitleb jäätmeid vastavalt riiklikele jäätmekäitlusjuhenditele.
B.3.2 Patsiendi transport ja ettevalmistamine operatsiooniks 4

Tegevusnäitajad:
1. Osaleb patsiendi turvalisel ja ergonoomilisel transportimisel operatsiooni osakonna sees, vältides vigastuste tekkimist ja süvenemist; abistab teisi meeskonnaliikmeid patsiendi positsioneerimisel vastavalt plaanitavale operatsioonile, kasutades ergonoomilisi töövõtteid ja vahendeid (nt positsioneerimise toed, geelpadjad, termoregulatsiooni madratsid).
2. Puhastab juhendamisel operatsiooni piirkonna.
3. Paigaldab patsiendile operatsiooni ajal kasutatavad meditsiiniseadmed (nt žgutt, neutraalelektrood), arvestades patsiendi anatoomiat, tootjapoolseid juhiseid ja naha seisundit.
4. Osaleb juhendamisel steriilse välja loomisel ja hoidmisel.
B.3.3 Abistamine operatsioonil 4

Tegevusnäitajad:
1. Osaleb meeskonna liikmete riietamisel ja steriilsete tarvikute avamisel.
2. Valmistab ette lahase, lähtudes arsti korraldusest.
3. Transpordib ja säilitab proovimaterjale, vastavalt proovimaterjali kogumise juhenditele.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 23-29042021-1.2.1/1k
Kutsetegevuse valdkond: Tervishoid
Vastutav kutsenõukogu: Tervishoiu Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 24
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 29.04.2021
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: TERVIS JA HEAOLU
Kutseala: Tervishoiu abiteenused
Kutse grupp: Operatsioonitoatehnik
Ametite (ISCO) klassifikaator: 3 Tehnikud ja keskastme spetsialistid
32 Tervishoiu keskastme spetsialistid
325 Muud tervishoiu keskastme spetsialistid
3259 Tervishoiu keskastme spetsialistid, mujal liigitamata
ISCED klassifikaator: 09 Tervis ja heaolu
091 Tervis
0914 Meditsiinidiagnostika- ja ravitehnoloogia
EMTAK klassifikaator: Q TERVISHOID JA SOTSIAALHOOLEKANNE
86 Tervishoid
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 2 Digipädevuste enesehindamise skaala
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Marit Kiljako Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Eve Kliimann Eesti Radioloogiatehnikute Ühing
Lia Lind Eesti Haiglate Liit
Merle Saareoja Eesti Anesteesia- ja Intensiivraviõdede Ühing
Kai Slet SA PERH
Piret Tamme Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
Olga Tomberg Eesti Infektsioonikontrolli Ühing
Jelena Väli Eesti Operatsiooniõdede Ühing
Kadri Õnnis Tartu Ülikooli Kliinikum

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist