Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Podoloog, tase 5
Tagasi: Kutsestandardid |

Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Podoloog, tase 5
EN: Podologist, EstQF Level 5
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 01.01.2021
Kehtib kuni: 31.12.2025
Kutsestandardi versiooni number: 1
Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andja:
Õppekavad ja õppeasutused
  Õppeasutus Õppekava nimetus Õppekava kood Õppekava tase ja liik Õppimise kestus aastat/kuud Õppekava registreerimise kuupäev Vastuvõtt
1 Tartu Tervishoiu Kõrgkool Podoloog 226809 452 Viienda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 2/0 09.03.2022 Avatud
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Podoloog on spetsialist, kelle töö on seotud jala (jalalaba) tervise, selle säilitamise ja taastamisega. Tema töö on jala seisundi hindamine, nahahooldus, haavahooldus, küüneplaadi hooldus ja korrigeerimine, abivahendite soovitamine ja valmistamine ning jala tervise (sh hügieeni) alane nõustamine.
...

Podoloog võib töötada tervishoiu- või hoolekandeasutuses või erapraksises.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Kabineti ja instrumentide ettevalmistus ja hooldus
A.2.2 Jala seisundi hindamine
A.2.3 Nahahooldus
A.2.4 Küüneplaadi hooldus ja korrigeerimine, sh ortoneksia
A.2.5 Abivahendite soovitamine, kohandamine ja valmistamine
A.2.6 Klienditeenindus ja nõustamine
A.3 Kutsealane ettevalmistus
Podoloogil on vähemalt keskharidus ja läbitud erialane koolitus või läbitud vastav tasemeõpe või on oskused omandatud erialase töökogemuse kaudu.
A.4 Enamlevinud ametinimetused
Podoloog, jalahooldusspetsialist.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Kutse taotlemisel tuleb tõendada kõik kompetentsid.
B.2 Podoloog, tase 5 üldoskused
1) tunneb põhjalikult jala anatoomiat, füsioloogiat ja teab patoloogiat;
2) teab tasakaalustatud toitumise ja regulaarse kehaliseaktiivsuse üldpõhimõtteid.
3) täiendab pidevalt oma erialaseid oskusi ja teadmisi;
4) osaleb meeskonnatöös, jagab kolleegidega asjakohast teavet;
5) kasutab ergonoomil...
isi töövõtteid;
6) vajadusel annab esmaabi;
7) järgib tooteinfot ja töövahendite kasutusjuhendeid;
8) dokumenteerib oma töö, järgides isikuandmete kaitse nõudeid;
9) kasutab isikukaitsevahendeid, järgib töötervishoiu, -ohutuse ja hügieeninõudeid;
10) järgib jäätmekäitluse nõudeid, arvestades inimeste ja keskkonnaga enda ümber;
11) järgib eetika- ning konfidentsiaalsuse põhimõtteid;
12) valdab eesti keelt vähemalt tasemel B1, kasutab vähemalt ühte võõrkeelt tasemel A2 (Lisa 1);
13) kasutab arvutit vastavalt Digipädevuste enesehindamise skaala Algtasemel kasutaja tasemele (Lisa 2).

Loe edasi
Peida
B.3 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.1 Kabineti ja instrumentide ettevalmistus ja hooldus 5

Tegevusnäitajad:
1. tagab vajalike isikukaitsevahendite ja kulutarvikute olemasolu, aparatuuri ja teiste seadmete töökorras oleku; kasutab ja hooldab seadmeid vastavalt tootjapoolsetele kasutusjuhenditele;
2. tagab kabineti ja kõigi kasutatavate vahendite vastavuse õigusaktide nõuetele;
3. tagab vajalike instrumentide olemasolu, desinfektsiooni, sterilisatsiooni ja vajadusel hooldamise;
4. käitleb jäätmeid vastavalt õigusaktide nõuetele.
B.3.2 Jala seisundi hindamine 5

Tegevusnäitajad:
1. selgitab välja pöördumise põhjused ja eelnevad jala tervisega seotud probleemid, küsitledes klienti, kasutades motiveeriva intervjueerimise tehnikaid;
2. hindab jala asendit, verevarustust, tundlikkust, valulikkust ja temperatuuri, võimalikke deformatsioone, kõnnimustrit, liigeste liikuvust, naha seisundit, enesehoolduse olemasolu või defitsiiti ja jalatsite sobivust, tuginedes teadmistele anatoomiast, (neuro)füsioloogiast, patoloogiast, biomehaanikast ja haigusõpetusest;
3. võtab küüne kahjustunud piirkonnast materjali mikrobioloogiliseks dermatofüütide analüüsiks.
B.3.3 Nahahooldus 5

Tegevusnäitajad:
1. valmistab naha hoolduseks ette: desinfitseerib naha, kasutab keratolüütilisi vahendeid või jalavanni;
2. viib läbi nahahooldusprotseduure, sh hüperkeratoosi (nahapaksendite, konnasilmade) ja soolatüügaste vähendamine, kasutades erinevaid tehnikaid;
3. teeb protseduure naha terviklikkuse taastamiseks, kasutades jalahooldustooteid vastavalt probleemile.
B.3.4 Küüneplaadi hooldus ja korrigeerimine, sh ortoneksia 5

Tegevusnäitajad:
1. lõikab, lihvib ja õhendab küüneplaadi vastavalt küüne kujule ja eripärale, kasutades sobivaid tehnikaid;
2. korrigeerib küüneplaadi, valides võtted vastavalt probleemile; puhastab ja töötleb sissekasvanud küüne külgmised küünevallid vastavalt probleemi iseloomule; korrigeerib sissekasvanud küüne, lähtudes küüne olukorrast ja haavaravi põhimõtetest; laiendab küünevao ja tamponeerib sissekasvanud küüne; seob sissekasvanud küüne haava sidematerjaliga, vältides survet sissekasvanud probleemsele piirkonnale;
3. korrigeerib küüne kasvusuunda, kasutades küünekorrektuurklambreid;
4. korrigeerib, vajadusel tamponeerib ja taastab deformeerunud või irdunud küüneplaadi või selle osa, arvestades kliendi elustiili.
B.3.5 Abivahendite soovitamine, kohandamine ja valmistamine 5

Tegevusnäitajad:
1. nõustab klienti abivahendite, sokkide ja jalatsite valikul, lähtudes tema elustiilist ja individuaalsusest;
2. soovitab jalalaba asendi korrigeerimiseks ja surve jagamiseks abivahendeid ning eneseabivahendeid, lähtudes kliendi vajadustest ja individuaalsusest;
3. kohandab abivahendeid (nt sisetallad, labajala- ja varbaortoosid), lähtudes kliendi vajadustest ja individuaalsusest;
4. valmistab abivahendeid (nt varbatoed), valides sobiva materjali vastavalt vajadusele ja lähtudes kliendi individuaalsusest.
B.3.6 Klienditeenindus ja nõustamine 5

Tegevusnäitajad:
1. loob positiivse suhtluskeskkonna, käitudes professionaalselt, viisakalt ja sõbralikult;
2. väljendab huvi ning kuulab tähelepanelikult kliendi soove ja ootusi teenuse osas, tutvustab kliendile pakutavaid tooteid ja teenuseid ning vastab küsimustele arusaadavalt;
3. loob privaatse, turvalise, eelarvamuste vaba ja mugava õhkkonna, austades klienti ja tema kultuurilist tausta, tunnustades iga klienti kui isiksust, arvestades kliendi tundeid, meeleolu ja erivajadusi;
4. käitub erinevates teenindussituatsioonides adekvaatselt ja loovalt, taandab negatiivsed emotsioonid ja kohaneb kiiresti mitmesuguste olukordadega; ei kaota enesevalitsust ja kontrollib oma kehakeelt;
5. annab kliendile ülevaate protseduuri käigust;
6. nõustab klienti ja on toetav kliendi soovide suhtes, kliendi enesetunnet riivamata;
7. vajadusel soovitab pöörduda teiste spetsialistide poole;
8. soovitab kliendile tooteid järjepidevaks koduseks hoolduseks, võttes arvesse näidustusi ja vastunäidustusi.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 23-01102020-2.4/1k
Kutsetegevuse valdkond: Tervishoid
Vastutav kutsenõukogu: Tervishoiu Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 22
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 01.10.2020
EKR tase: 5
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 5
Valdkond: TERVIS JA HEAOLU
Kutseala: Podoloogia
Kutse grupp: Jalaspetsialist
Ametite (ISCO) klassifikaator: 3 Tehnikud ja keskastme spetsialistid
32 Tervishoiu keskastme spetsialistid
325 Muud tervishoiu keskastme spetsialistid
3259 Tervishoiu keskastme spetsialistid, mujal liigitamata
ISCED klassifikaator: 09 Tervis ja heaolu
091 Tervis
0915 Teraapia ja taastusravi
EMTAK klassifikaator: Q TERVISHOID JA SOTSIAALHOOLEKANNE
86 Tervishoid
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 2 Digipädevuste enesehindamise skaala
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Erika Gering Jalaravi Kliinik OÜ
Linda Jürisson Eesti Õdede Liit
Dagmar Mosharov Eesti Jalaspetsialistide Selts
Olga Proskurnina Estonian Clinic OÜ (Jalakliinik)
Anna-Liisa Tamm Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Eda Vähi Ida-Tallinna Keskhaigla

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist