Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Piirivalvur, tase 7
Tagasi: Kutsestandardid |

Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Piirivalvur, tase 7
EN: Border Guard, EstQF Level 7
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 04.11.2020
Kehtib kuni: 03.11.2025
Kutsestandardi versiooni number: 7
Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:
Kutsestandard viidud uude vormi.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andja:
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Piirivalve eesmärgiks on riigipiiri valvamine ja piiripunktides piirikontrolli teostamine, otsingu- ja päästetegevus merel ja piiriveekogudel ning merereostuse avastamine ja likvideerimine.
Piirivalvuri peamisteks tööülesanneteks on Schengeni liikmesriiki sisenemise ja sealt väljumise tingimustele ...
vastavuse kontrollimine, patrull- ja vaatlustegevus riigipiiril ebaseadusliku riigipiiri ületuse ennetamiseks, avastamiseks ja tõkestamiseks ning haldus- ja süüteomenetluste läbiviimine oma pädevuse piires. Piirivalvur langetab iseseisvalt otsuseid oma ametikoha pädevuse piires ja on võimeline ette nägema oma otsuste tagajärgi ning vastutab nende eest.

Piirivalvur, tase 7 juhib struktuuriüksuse tööd või oma vastutusala valdkonna toimimist, vastutab piirihalduse korralduse ja organisatsiooni arenduse eest, korraldab piirikontrolli ning patrull- ja vaatlustegevuste metoodikate väljatöötamist, korraldab siseriiklikku ja rahvusvahelist koostööd ning järelevalve teostamist. Töö eeldab palju suhtlemist, sh võõrkeelte kasutamist.

Piirivalve kutsealal on lisaks 7. taseme piirivalvuri kutsele järgmised kutsed:
piirivalvur, tase 4, kes teostab piirikontrolli piiripunktides ning patrull- ja vaatlustegevust riigipiiril;
piirivalvur, tase 5, kes teostab piirikontrolli piiripunktides ning patrull- ja vaatlustegevust riigipiiril ning juhib patrulli tegevust. 5. taseme piirivalvur võib spetsialiseeruda II astme dokumentide kontrollile;
piirivalvur, tase 6 korraldab piirikontrolli piiripunktides ning patrull- ja vaatlustegevust riigipiiril, korraldab siseriiklikku ja rahvusvahelist koostööd, juhib struktuuriüksuse tööd. 6. taseme piirivalvur võib spetsialiseeruda II astme dokumentide kontrollile.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Piirivalve
A.2.2 Juhtimine
A.2.3 Menetlemine
A.3 Kutsealane ettevalmistus
Tavaliselt on 7. taseme piirivalvuril magistrikraad ja läbitud kompetentside saavutamiseks vajalik piirivalvealane (täiendus)koolitus.
A.4 Enamlevinud ametinimetused
Juhtivpiiriametnik, struktuuriüksuse juht.
A.5 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Töötamist piirivalvurina reguleerib politsei ja piirivalve seadus.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Selle kutse taotlemisel tuleb tõendada kõik kompetentsid (üldoskused B.2 ning kohustuslikud kompetentsid B.3.1-B.3.3).
B.2 Piirivalvur, tase 7 üldoskused
1. kasutab oma töös eesti keelt vastavalt keeleseaduses toodud nõuetele ning vähemalt ühte võõrkeelt tasemel B2 erialase sõnavara kasutamisega (vt lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused);
2. kasutab teenistusülesannete täitmiseks vajalikke andmebaase ja -kogusid; järgib andmekaitse nõudeid;
3. t...
eenistusülesannete täitmisel lähtub inimväärikuse austamise põhimõttest ja tegutseb viisil, mis ei diskrimineeri isikuid soo, rassilise või etnilise päritolu, usutunnistuse või veendumuste, puuete, vanuse või seksuaalse sättumuse tõttu;
4. järgib oma töös avaliku teenistuja eetikakoodeksit;
5. suhtleb lugupidavalt ja professionaalselt; kasutab konfliktilahendamismeetodeid, vältimaks konflikte; lahendab tekkinud konflikte; loob positiivse suhtluskeskkonna ja käitub vastavalt headele suhtlemistavadele;
6. kujundab positiivse, usaldusliku, teineteist toetava töökeskkonna; arvestab meeskonnaliikmete erinevustega, toetab meeskonnaliikmeid ja aitab lahendada tööülesannete täitmisel tekkinud probleeme; teeb ettepanekuid muudatusteks enda või meeskonna edaspidises tegevuses, teeb ettepanekuid saadud kogemuste edaspidiseks rakendamiseks; motiveerides ja tunnustades suurendab meeskonnaliikmete enesekindlust, aidates neil oma potentsiaali täielikult realiseerida;
7. suhtleb lugupidavalt ja professionaalselt erinevatest kultuuridest, religioosse taustaga ning erinevate väärtushinnangutega inimestega ilma eelarvamuste, rassilise diskrimineerimise ja ksenofoobiata;
8. planeerib ja korraldab asutusesisest, siseriiklikku ja rahvusvahelist koostööd;
9. järgib oma tööga seotud õigusakte;
10. arvestab oma töös organisatsiooni struktuuri ning erinevate üksuste funktsioone ja pädevust;
11. käitub esmaabi osutamist vajavas situatsioonis sobival viisil.

Loe edasi
Peida
B.3 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.1 Piirivalve 7

Tegevusnäitajad:
1. korraldab piiripunktis piiriületuse tingimustele vastavuse kontrolli läbiviimise metoodika väljatöötamist, teostab järelevalvet;
2. korraldab patrull- ja vaatlustegevuse metoodika väljatöötamist, teostab järelevalvet;
3. analüüsib uute tehniliste vahendite soetamise vajadust, teeb vastavaid ettepanekuid; analüüsib tehniliste vahendite metoodikapärast kasutamist;
4. kogub, analüüsib ja edastab ebaseadusliku rände ja piiriülese kuritegevuse alast informatsiooni; koostab vastutusala piires profiile, ohuhinnanguid ja riskianalüüse;
5. tagab teenistusülesannete täitmisel enda ja teiste turvalisuse vastavalt kehtestatud korrale; kasutab vahetut sundi õiguspäraselt; analüüsib turvataktika kasutamist sündmuste lahendamisel; vastutab järelevalve teostamise eest.

Teadmised:
1) teenistuskoera kasutamise põhimõtted;
2) merereostuse avastamise, lokaliseerimise ja likvideerimise alused.
B.3.2 Juhtimine 7

Tegevusnäitajad:
1. planeerib piirihalduse korraldust, lähtudes strateegilistest eesmärkidest ja olukorra hinnangust/riskianalüüsist; juhib struktuuriüksuse tööd, tuginedes õigusaktidele; korraldab piirihalduse järelevalvet; analüüsib piirihalduse toimimist, lähtudes strateegilistest eesmärkidest; võtab vastutuse muudatuste sisseviimise ja strateegiate elluviimise eest; delegeerib töö asjakohaselt ja õiglaselt; hindab struktuuriüksuse eesmärkide saavutamisest vastavalt korrale;
2. koordineerib ressursside tõhusat planeerimist ning kasutamist valdkonnas; hindab kriitiliselt ressursside planeerimissüsteemi toimimist; tuvastab ja organiseerib ressursse piirihalduse eesmärkide täitmiseks; kasutab asjakohaseid meetodeid strateegiliste ressursside planeerimiseks ja juhtimiseks organisatsiooni eesmärkide saavutamiseks ning huvigruppide ootuste tagamiseks;
3. loob ja arendab strateegiaid ja tegevusplaane; loob õppiva organisatsiooni, arvestades organisatsiooniteooriaid; töötab välja ja arendab piirihalduse metoodikat, arvestades parimat praktikat ja integreeritud piirihalduse mudelit; hindab metoodikate rakendamist ja toimimist/tõhusust piirihalduses.
B.3.3 Menetlemine 7

Tegevusnäitajad:
1. koostab järelevalvemeetmete kohaldamise juhendeid, hindab järelevalvetegevuste kooskõla õigusaktidega;
2. koostab rahvusvahelise kaitse menetlusjuhendid, hindab menetlusprotsesside kooskõla õigusaktidega; teostab teenistuslikku järelevalvet rahvusvahelise kaitse menetluse üle;
3. koostab viisamenetluse juhendid, hindab menetlusprotsesside kooskõla õigusaktidega; teostab teenistuslikku järelevalvet viisamenetluse üle; kujundab viisamenetluse praktikat läbi siseriikliku ja rahvusvahelise koostöö;
4. koostab väärteo menetlusjuhendid, hindab menetlusprotsesside kooskõla õigusaktidega; teostab järelevalvet väärteomenetluse läbiviimise üle; lahendab oma pädevuse piires kaebusi kohtuvälise menetleja tegevuse üle vastavalt väärteomenetluse seadustikule.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 26-04112020-04/7k
Kutsetegevuse valdkond: Vara- ja Isikukaitse
Vastutav kutsenõukogu: Vara- ja Isikukaitse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 16
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 04.11.2020
EKR tase: 7
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 7
Valdkond: VARA- JA ISIKUKAITSE
Kutseala: Piirivalveteenistus
Kutse grupp: Piirivalvur
Ametite (ISCO) klassifikaator: 1 Juhid
13 Põhitegevuse ja valdkondade juhid
134 Kutseteenuste juhid
1349 Kutseteenuste juhid, mujal liigitamata
ISCED klassifikaator: 10 Teenindus
103 Turvateenused
1032 Vara- ja isikukaitse
EMTAK klassifikaator: O AVALIK HALDUS JA RIIGIKAITSE; KOHUSTUSLIK SOTSIAALKINDLUSTUS
84 Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Raavo Järva Politsei- ja Piirivalveamet
Viljar Kärk Siseministeerium
Marek Liiva Sisekaitseakadeemia
Inge Lindsaar Politsei- ja Piirivalveamet
Janek Mägi Siseministeerium
Heiki Suomalainen Politsei- ja Piirivalveamet
Piret Teppan Sisekaitseakadeemia
Ivar Treffner Politsei- ja Piirivalveamet

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist