Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Aednik, tase 4
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Aednik, tase 4
EN: Gardener, level 4
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 27.11.2020
Kehtib kuni: 10.04.2023
Kutsestandardi versiooni number: 9
Muudatused:
Muudatus kutsestandardis puudutab kompetentsi Saagi või toodangu koristamine, säilitamine ja müügiks ettevalmistamine. See kompetents oli eelmise versiooni kutsestandardis määratletud valitava kompetentsina ning lahtris B.1 on viidatud erisusele iluaianduses töötava aedniku kompetentsusnõuetes. Kuna 3. ja 4. taseme kutsestandardites spetsialiseerumisi ei ole, ei ole võimalik sellist erisust kehtestada. Kompetents muudeti nooremaednik, tase 3 ja aednik, tase 4 kutse taotlejatele kohustuslikuks.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Aianduse kutsealal on neli kutset: abiaednik, tase 2; nooremaednik, tase 3; aednik, tase 4 ja meisteraednik, tase 5.

4. taseme aednik on aianduslike põhiteadmistega oskustöötaja, kes täidab põhilisi tööülesandeid kõikides aianduse valdkondades – köögiviljanduses, puuviljanduses, puukoolis, lillek...
asvatuses, iluaianduses jm. Ta korraldab töid plaanipäraselt, säästlikult ja tulemuslikult ning tema põhilised tööülesanded on töö planeerimine, külvi- ja istutuspinna ettevalmistamine ning külvamine ja istutamine, aiakultuuride hooldamine, saagi või toodangu koristamine, säilitamine ja müügiks ettevalmistamine nii tava- kui mahetootmises.

Aednik juhendab töötajate tavatööd ja vastutab oma pädevuse piires teiste töötajate arendamise eest. Korraldab oma tegevust ja kohandab enda käitumist vastavalt olukorrale. Aednik peab tähtsaks eetilisi tõekspidamisi ja väärtusi, järgides head aiandustava ning keskkonna- ja tööohutusnõudeid.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Külvi- ja istutuspinna ettevalmistamine ning külvamine ja istutamine
1. Töökoha ettevalmistamine.
2. Paljundus- ja istutusmaterjali hindamine.
3. Külvamine, pikeerimine ja istutamine.
4. Puude/põõsaste istutamine.
5. Kastmine istutamisel.
6. Väetamine külvamisel ja istutamisel.
7. Mult...
šimine.
8. Toestamine.

A.2.2 Aiakultuuride hooldamine
1. Hooldustööde planeerimine.
2. Kastmine.
3. Väetamine.
4. Taimekaitsetööde tegemine.
5. Umbrohutõrje tegemine.
6. Kujundamine ja lõikamine.
7. Taimede kaitsmine ebasoodsate mõjude eest.

A.2.3 Tööde ja vahendite planeerimine
1. Aiandusliku rajatise valimine.
2. Aiakultuuride valimine.
3. Külvikorra, tootmis-, tööplaani koostamine.
4. Materjalide ja mahtude arvestamine.
5. Väetamis- ja taimekaitsetööde planeerimine.
6. Materjalide hankimine.
7. Tööjõu planeerimine.

A.2.4 Taimmaterjali paljundamine ja istikute kasvatamine
1. Kasvatustehnoloogia planeerimine.
2. Taimmaterjali generatiivne paljundamine.
3. Taimmaterjali vegetatiivne paljundamine.
4. Istikute kasvatamine.
5. Kvaliteedi hindamine ja istikute sorteerimine.
6. Toodangu pakendamine ja märgistamine.

A.2.5 Saagi või toodangu koristamine, säilitamine ja müügiks ettevalmistamine
1. Saagi kvaliteedi hindamine.
2. Saagi koristamine.
3. Saagi sorteerimine ja ladustamine.

A.2.6 Juhendamine
1. Tööaja arvestamine.
2. Meeskonna juhtimine ja tagasiside andmine.
3. Kvaliteedinõuetest kinnipidamise kontrollimine ja töö tulemuste analüüsimine.

Loe edasi
Peida
Valitavad tööosad
A.2.7 Muru rajamine ja hooldamine
1. Muru valimine.
2. Muruseemne valimine.
3. Murupinna maha märkimine.
4. Pinnase ettevalmistamine.
5. Külvamine.
6. Siirdemuru paigaldamine.
7. Kastmine.
8. Hooldustööde teostamine.

A.2.8 Aiakaupade müümine
1. Müügikoha kujundamine.
2. Kauba ettevalmi...
stamine.
3. Dokumentatsiooni ja laoseisu kontrollimine.
4. Kliendi vajaduste välja selgitamine.
5. Tellimuse vormistamine.
6. Müügi vormistamine.
7. Kauba pakkimine.
8. Probleemide lahendamine.

A.2.9 Lilleseadete ja kompositsioonide valmistamine
1. Tööülesande püstitamine.
2. Lilleseadete tegemine.
3. Hinna kujundamine.
4. Pakkimine.
5. Transpordi korraldamine.

A.2.10 Sisehaljastuse rajamine ja hooldamine
1. Tööülesande püstitamine.
2. Sisehaljastuse rajamine.
3. Hoolduskava koostamine ja hooldamine.
4. Taimekaitsetööde tegemine.

A.2.11 Haljasalade planeerimine, rajamine ja hooldamine
1. Istutusalade märkimine.
2. Kasvualuse ettevalmistus.
3. Servade rajamine ja pinnakatte paigaldamine.
4. Külvamine ja istutamine.
5. Puude/põõsaste istutamine.
6. Hekkide pügamine.
7. Taimede ja istutusalade hooldamine.
8. Taimekaitsetööde tegemine.
9. Väetamistööde tegemine.
10. Vilja- ja ilupuude, põõsaste hooldamine.
11. Komposteerimine ja jäätmete käitlemine.

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Aednik on paindliku tööajaga, vajadusel töötab ka puhkepäevadel. Tema töö toimub nii väli- kui sisetingimustes. Aedniku töö terviseriskid tulenevad raskuste tõstmisest, mürast, mehhanismidega töötamisest, kõrgustes töötamisest, ilmastikuolude ja temperatuuride vaheldumisest, niiskusest ning kokkupuu...test erinevate allergeenidega (nt taimed, kemikaalid, tolm).
Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Aedniku põhilised töövahendid on aiandustarvikud, masinad ja seadmed, mõõteriistad, sidevahendid ja muud abivahendid.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
4. taseme aedniku töö eeldab töökust, ausust, motiveeritust, vastupidavust, koordinatsiooni; koormus, pinge ja keskkonnataluvust; kohanemis-, vastutus-, otsustus-, koostöö- ja õppimisvõimet; korrektsust, sotsiaalsust, loomingulisust, iseseisvust ja saavutusvajadust.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
4. taseme aedniku esmane kutse saadakse vastava kutsehariduse ja kutsekeskhariduse õppe lõpetamisel. 4. taseme aedniku kutsetunnistust on tavapäraselt võimalik taotleda inimestel, kellel on aiandusalane töökogemus.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Aednik.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Aednik, tase 4 kutse taotlemisel on nõutav kohustuslike kompetentside B.2.1 - B.2.6 ja läbiva kompetentsi B.2.12 tõendamine. Valitavatest kompetentsidest on võimalik tõendada kompetentse B.2.7 – B.2.11.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Kasvukoha ettevalmistamine ning külvamine ja istutamine kasvukohale 4

Tegevusnäitajad
1. Valmistab töökoha ja aiakultuuride kasvukoha ette, lähtudes planeeritavast tegevusest ja tootmisplaanist.
2. Hindab paljundus- ja istutusmaterjali, sh ajatatavate aiakultuuride kvaliteeti visuaalselt ja klassifitseerib selle vastavalt nõuetele.
3. Seadistab külvi- ja istutusnormi masinal vastavalt plaanile; külvab seemned ja istutab aiakultuure käsitsi või masinaga vastavalt külvinormile ja istutusskeemile; kontrollib istutamise kvaliteeti, lähtudes aiakultuuri eripärast.
4. Istutab puud/põõsad, arvestades projekti või töökirjeldust.
5. Kastab, arvestades aiakultuuride kasvunõudeid ja kastmissüsteemide eripära.
6. Väetab aiakultuure käsitsi, käsimehhanismide, väetisedosaatori või väetisekülvikuga vastavalt väetamisplaanile ja väetamise põhimõtetele nii tava- kui mahetootmises.
7. Multšib nii käsitsi kui mehhanismidega.
8. Toestab aiakultuure, arvestades nende eripära.
B.2.2 Aiakultuuride hooldamine 4

Tegevusnäitajad
1. Määrab aiakultuuride hooldustööde vajaduse, lähtudes aiakultuuride, sh ajatusmaterjali liigitusest, omadustest ja hooldusnõuetest.
2. Määrab aiakultuuride kastmisnormid, kastab käsitsi või kastmissüsteemidega, seadistab ja vajadusel reguleerib kastmisseadmeid, sh automatiseeritud kastmissüsteeme, järgides kasutusjuhendit.
3. Seadistab ja vajadusel reguleerib väetamismehhanisme (sh automatiseeritud väetussüsteemid), järgides kasutusjuhendit ja aiakultuuride väetamisnorme, väetab käsitsi, väetisedosaatori või väetisekülvikuga vastavalt väetamisplaanile ja väetamise põhimõtetele nii tava- kui mahetootmises.
4. Teeb taimekaitsetöid ja oskab kasutada taimekaitsevahendeid, mille kasutamiseks on vaja taimekaitsetunnistust; peab taimekaitsevahendite kasutamise arvestust.
5. Korraldab umbrohutõrje, arvestades aiakultuuride eripära ja töömahtu; valib sobivad tõrje- ja töövahendid ning metoodika nii tava- kui mahetootmises.
6. Kujundab ja lõikab taimi, sh viljapuud ja marjapõõsad lähtudes iseärasustest, vajadustest või hoolduskavast.
7. Kaitseb taimi ebasoodsate loodus- ja tehiskeskkonna mõjude eest, kasutades vastavaid abivahendeid.
B.2.3 Tööde ja vahendite planeerimine 4

Tegevusnäitajad
1. Võtab vajalikud proovid (mullast, veest, kasvusubstraadist, taimmaterjalist jm) analüüsiks lähtudes proovivõtmise tehnoloogiast.
2. Planeerib ja valib aiakultuurid, lähtudes kasvukohast, -substraadist ja mullastiku sobivusest.
3. Koostab külvikorra ja tootmis-, tööplaani ning arvestab mahud.
4. Arvestab materjalide (mullad, taimmaterjal, sh ajatatavad aiakultuurid, seemned, potid, väetised, aiatarvikud jne) mahud ja planeerib tootmis- ja hooldusmahud.
5. Planeerib väetamis- ja taimekaitsetööd vastavalt aiakultuurile.
6. Hangib materjalid vastavalt juhistele, lähtudes arvestatud mahtudest ja tarvikute omadustest, jälgides hinna ja kvaliteedi suhet.
7. Planeerib tööjõuressursi lähtudes tootmisplaanist või vajadusest.
B.2.4 Taimmaterjali paljundamine ja istikute kasvatamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Planeerib taimede paljundamise ja istikute kasvatamise, lähtudes aiakultuuri ja tootmise eripärast.
2. Lähtudes aiakultuuri eripärast paljundab generatiivselt (valib taimed ja seemned jm), arvestades paljundusaegu, -tingimusi ja -viise.
3. Lähtudes aiakultuuri eripärast paljundab vegetatiivselt (poogib, paljundab pistikute, juurevõsude, võrsikute jm abil), arvestades paljundusaegu, -tingimusi ja -viise.
4. Kasvatab istikuid, lähtudes taimeliigi kasvutingimuste nõuetest.
5. Hindab toodangu kvaliteeti ja sorteerib vastavalt kvaliteediklassidele.
6. Pakendab ja märgistab toodangu, arvestades taimmaterjali eripära.
B.2.5 Saagi või toodangu koristamine, säilitamine ja müügiks ettevalmistamine 4

Tegevusnäitajad
1. Hindab saagi või toodangu küpsusastet ja kvaliteeti vastavalt kvaliteedinõuetele ning määrab kvaliteediklassid.
2. Teeb valikulist või laussaagikoristust ja komplekteerib toodangu, lähtudes kvaliteedinõuetest.
3. Planeerib ja korraldab ladustamist; ladustab toodangu, kasutades vajalikku tehnikat ning arvestades hoidlate liike ja säilitamistingimusi.
4. Sorteerib saagi või toodangu lähtuvalt kvaliteedinõuetest; pakendab ja märgistab saagi või toodangu vastavalt nõuetele; määrab ja juhib hoiutingimusi vastavalt aiakultuurile.
B.2.6 Juhendamine 4

Tegevusnäitajad
1. Juhendab ja nõustab kolleege, pakub tuge tekkinud probleemide lahendamisel.
2. Aitab tõsta juhendatava töö kvaliteeti, õpetades ratsionaalseid töövõtteid, andes soovitusi tööga paremaks toimetulekuks.
3. Korraldab juhendamise, sh koostab juhendamise tegevuskava, lähtudes töö eesmärgist, juhendatava võimetest ja olemasolevatest oskustest.
4. Annab juhendatavale selgesõnaliselt ja õigeaegselt tagasisidet tema tegevuse kohta, märkab edusamme ja tunnustab.
Valitavad kompetentsid
Kutse taotlemisel on võimalus valida ja tõendada lisakompetentsid B.2.7 – B.2.11.
    Nimetus EKR tase
B.2.7 Muru rajamine ja hooldamine 4

Tegevusnäitajad
1. Valib murutüübi, arvestades projekti.
2. Valib muruseemne liigid ja sordid vastavalt murutüübile ja kasvukohale.
3. Märgib maha ala muru rajamiseks, lähtudes projektist (töökirjeldusest).
4. Valmistab ette pinnase, arvestades olemasoleva pinnase eripära; vajadusel teeb keemilist umbrohutõrjet, kasutades tehnilisi vahendeid.
5. Külvab käsitsi või külvikuga muruseemne ja väetise arvestades külvinormidega ning tihendab pinnase.
6. Paigaldab siirdemuru, arvestades maapinna eripära ja ilmastikutingimusi.
7. Hooldab ja kastab muru rajamisjärgselt.
8. Hindab regulaarselt hooldustööde vajadust ja teeb hooldustöid (multšimine, õhustamine, samblatõrje, parandus- ja täienduskülv, väetamine, niitmine, kastmine jm).
B.2.8 Aiakaupade müümine 4

Tegevusnäitajad
1. Kujundab müügikoha sisustuse ja väljapaneku, tehes vajadusel koostööd spetsialistidega ja arvestades müügikoha eripära.
2. Valmistab kauba müügiks ette ning paigutab müügisaali, arvestades müügikoha ja e-poe eripära.
3. Koostab ja käsitleb kauba saatedokumente ja kaubaaruannet; kontrollib kaupade laoseisu vastavalt vajadustele.
4. Selgitab välja kliendi vajadused, esitades suunavaid küsimusi ning arvestades kliendi võimalusi ja soove; nõustab klienti ja tutvustab kaupa, pakkudes erinevaid lahendusi nii kohapeal kui virtuaalselt.
5. Vormistab tellimuse ning korraldab selle täitmise, arvestades tellimuse eripära.
6. Müüb kaubad ja pakub kliendile lisaostu võimalust, vajadusel koostab arve.
7. Pakib kauba, arvestades ilmastikutingimusi, transpordivahendit ja e-poe tarne eripära.
11. Lahendab kliendi probleeme ja kaebusi nii kohapeal kui virtuaalselt oma pädevuse piires, vajadusel suunab kliendi teise valdkonna spetsialisti poole.
B.2.9 Lilleseadete ja kompositsioonide valmistamine 4

Tegevusnäitajad
1. Püstitab tööeesmärgi enda või kliendi vajadustest lähtuvalt ning valib eesmärgipärased töövõtted, materjalid ja tehnika, arvestades konkreetse töö nõudeid (mahtu, raskusastet, kestvust jm tingimusi); valib ideele ja kompositsioonireeglitele vastava lilleseade või kompositsiooni lahenduse.
2. Teeb erinevaid lilleseadeid, sh ruumi-, pulma-, leinaseaded kasutades asjakohast tehnikat, töövahendeid ja -materjale.
3. Arvestab töö hinna, lähtudes töö mahust, materjalist, keerukusest jm tingimustest.
4. Pakib lilleseaded, arvestades töö eripära ja ilmastikutingimusi.
5. Organiseerib vajadusel lilleseadete transpordi, lähtudes tellimusest.
B.2.10 Sisehaljastuse rajamine ja hooldamine 4

Tegevusnäitajad
1. Analüüsib olukorda sisehaljastusobjektil, arvestades objekti eripära ja eesmärki (ärihooned, kultuuri- ja haridusasutused jm).
2. Koostab projekti, töökirjelduse ja eelarve, arvestades sisehaljastuse rajamise ja hooldamise töömahtu ning materjale.
3. Rajab sisehaljastuse, lähtudes projektist, töökirjeldusest ja objekti eripärast (ärihooned, kultuuri- ja haridusasutused jm).
4. Koostab hoolduskava ja hooldab haljastust, lähtudes taimede kasvunõuetest ja materjalide eripärast.
5. Teeb taimekaitsetöid, kasutades taimekaitsevahendeid vastavalt nõuetele; peab taimekaitsevahendite arvestust.
B.2.11 Istutusalade rajamine ja hooldamine 4

Tegevusnäitajad
1. Märgib istutusalad ja nende kõrgused ning taimede asukohad, kasutades vastavaid mõõteriistu ja lähtudes projektist või töökirjeldusest.
2. Valmistab ette kasvualuse, arvestades projekti, pinnast ja planeeritud taimede kasvunõudeid ning teeb vajadusel umbrohutõrjet.
3. Paigaldab istutusala servad, lähtudes objekti vertikaalplaneerimisest; paigaldab geotekstiilid, multšid või teised materjalid lähtudes projektist või töökirjeldusest ning objekti eripärast.
4. Külvab seemned istutusalale; istutab, kastab, toestab ja lõikab tagasi taimed (sh sibullilled, suvelilled, püsililled, roosid, veetaimed jm), lähtudes projektist või töökirjeldusest, arvestades istiku tüüpi, suurust, taime liiki, kasvunõudeid, ilmastiku- ja mullatingimusi.
5. Istutab puud/põõsad, sh suured puud, arvestades projekti või töökirjeldust; rakendab puude ja põõsaste istutuse tehnoloogiaid, arvestades projekti, juhendeid või õigusakte.
6. Pügab või noorendab hekke, kasutades selleks ettenähtud hekilõikureid ja -kääre.
7. Hooldab regulaarselt (toestab, lõikab, kastab, multšib, kobestab, rohib, valmistab talveks ette) taimi ja istutusalasid, arvestades taimede hooldusnõudeid.
8. Teeb taimekaitsetöid, kasutades taimekaitsevahendeid vastavalt nõuetele.
9. Väetab vastavalt väetusskeemile, arvestades väetusnorme.
10. Teeb puude ja põõsaste hooldus-, kujundus- ja noorenduslõikust, lähtudes hooldus- ja kujunduslõikuse eesmärgist; teavitab arboristi kaasamise vajadusest.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.12 Aednik, tase 4 kutset läbiv kompetents 4

Tegevusnäitajad
1. Järgib aiakultuuride agrotehnoloogiat.
2. Valmistab ette töökeskkonna, esemed, materjalid ja seadmed ning pärast töö lõpetamist korrastab tööala, ruumi ja seadmed.
3. Kavandab, ajastab ja korraldab oma tööd tõhusalt, et saavutada eesmärgid minimaalse ressursikuluga.
4. Kontrollib töö vastavust etteantud kvaliteedinormidele.
5. Komposteerib taimejäätmed orgaanilise aineringe tagamiseks, arvestades komposti kasutamise eesmärke.

Teadmised
1. teab taimede eesti- ja ladinakeelseid nimetusi liigi tasandil (vt lisa 1 „Taimmaterjali nimekiri“);
2. tunneb ja mõistab taimede anatoomiat, füsioloogiat ja süstemaatikat;
3. tunneb enamlevinud umbrohtude, haiguste ja kahjurite liike;
4. tunneb taimekaitse põhimõtteid nii tava- kui mahetootmises.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 11-27112020-1.2/9k
Kutsetegevuse valdkond: Toiduainetööstus ja Põllumajandus
Vastutav kutsenõukogu: Toiduainetööstuse ja Põllumajanduse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 17
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 27.11.2020
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: PÕLLUMAJANDUS, KALANDUS, METSANDUS, TOIDUAINETÖÖSTUS
Kutseala: Aiandus ja maastikuehitus
Kutse grupp: Aednik
Ametite (ISCO) klassifikaator: 6 Põllumajanduse, metsanduse, kalanduse ja jahinduse oskustöölised
61 Põllumajanduse oskustöölised
611 Taimekasvatuse oskustöölised
6113 Aednikud, puukooli töötajad ja istikukasvatajad
ISCED klassifikaator: 08 Põllumajandus, metsandus, kalandus ja veterinaaria
081 Põllumajandus
0812 Aiandus
EMTAK klassifikaator: A PÕLLUMAJANDUS, METSAMAJANDUS JA KALAPÜÜK
01 Taime- ja loomakasvatus, jahindus ja neid teenindavad tegevusalad
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Taimmaterjali nimekiri
Lisa 2 Digipädevuste enesehindamise skaala
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Ain Järve Kadrioru Park
Katrin Uurman Räpina Aianduskool
Kristiina Laurson LilledEst OÜ
Madis Kahu Sagro AS
Mihkel Saar Hansaplant OÜ
Raimond Strastin Eesti Aiandusliit
Tiina Matsulevitš SA Innove
Tiit Juhani Plantex AS (Juhani Puukool)
Ulve Pärn TPJ Inseneribüroo

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist