Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Hanke- ja ostuspetsialist, tase 5

Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Hanke- ja ostuspetsialist, tase 5
EN: Procurement and Purchasing Specialist, EstQF Level 5
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
  • Ostuspetsialist, tase 5
Kehtib alates: 19.02.2021
Kehtib kuni: 18.02.2026
Kutsestandardi versiooni number: 1
Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andja:
Õppekavad ja õppeasutused
  Õppeasutus Õppekava nimetus Õppekava kood Õppekava tase ja liik Õppimise kestus aastat/kuud Õppekava registreerimise kuupäev Vastuvõtt
1 Tallinna Majanduskool Ostu- ja hankespetsialist 199539 453 Viienda taseme kutseõppe jätkuõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 03.06.2021 Avatud
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Hanke- ja ostuspetsialisti töö eesmärk on tagada tootmis-, kaubandus-, teenindusettevõtete ja avaliku sektori asutuste vajadusi seadmete, materjalide, toodete, kaupade ja teenuste osas.
Hanke- ja ostuspetsialist on meeskonna liige, kes korraldab sise- ja välisklientide vajadustest ning ettevõtte e...
esmärkidest lähtuvat hanke- ja ostutegevust kaubanduse, teeninduse, tootmise ja töötlemisega seotud valdkondades (toidu- ja joogitööstuse, puidutöötlemise, saetööstuse, mööbli tootmise, rõiva-, tekstiili-, metalli-, plasti-, elektroonika-, keemia- ja trükitööstuse jm ettevõtetes).
Hanke- ja ostuspetsialist tegeleb tarnijate leidmise, valiku ja hinnalepetega, tema ülesanne on seostada hanke- ja ostutegevusi ning meetodeid ja analüüsida nende pikemaajalisi tagajärgi.
Hanke- ja ostuspetsialist töötab iseseisvalt ettearvamatustes ja uuenduslikku käsitlust nõudvates olukordades ning vastutab individuaalse töötulemuse eest.
Hanke- ja ostuspetsialisti töö eeldab valmisolekut töölähetusteks.
Ostuspetsialisti töö sisu on pidevas muutumises, mis eeldab enesetäiendamist.
Lähedased kutsed: Hankejuht, tase 6, Ärikorralduse spetsialist, tase 5 (ostuspetsialisti spetsialiseerumine).

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Hanketegevuse planeerimine
A.2.2 Hanketegevuse korraldamine
A.2.3 Ostuprotsessi korraldamine
A.2.4 Hankeprotsessi tulemuslikkuse analüüsimine
A.3 Kutsealane ettevalmistus
Hanke- ja ostuspetsialistiks saab õppida kutseõppeasutuses, täiskasvanute tööalase koolituse kursustel või töökohal.
A.4 Enamlevinud ametinimetused
Hankespetsialist, hankeassistent, kategooriaspetsialist (tootmises), ostuspetsialist, vanemostja, ostja, ostuassistent.
A.5 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Regulatsioon puudub.
A.6 Tulevikuoskused
Kasvav tähtsus on digilahenduste kasutamisel. Hanke- ja ostuspetsialist peab üha enam olema suuteline tegutsema protsesside automatiseerimise teenuse tellijana.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: See kutse koosneb neljast kompetentsist. Kutse taotlemisel on nõutav üldoskuste ja kõikide kompetentside tõendamine.
Ostuspetsialisti osakutse taotlemisel on nõutav üldoskuste (B.2) ja kompetentsi B.3.3, B.3.4 tõendamine.
B.2 Hanke- ja ostuspetsialist, tase 5 üldoskused
1. Võib juhendada madalama astme töötajaid luues tööks sobivad hoiakud. Valmistab juhendavat ette tööks, toetades muudatustega toimetulekut ja võimekuse arendamiseks ja rakendamiseks.
2. Tegutseb eesmärgipäraselt ja vastutustundlikult, järgib töötervishoiu, tööohutuse ja keskkonnahoiu nõudeid.
3. ...
Järgib ostueetika põhimõtteid, rahvusvahelisi (nt CIPS Code of Conduct) ja siseriiklikke norme ja seadusi (nt võlaõigusseadus, konkurentsiseadus, riigihangete seadus).
4. Orienteerub tarneahela tervikprotsessides ja osaliste rollides.
5. Arvestab tarneahela riskiteguritega, kasutab meetmeid riskide maandamiseks ja kahjude vähendamiseks.
6. Kasutab klienditeeninduse hea tava norme valides sihtgrupile vastava suhtlemisviisi ja esitab teabe arusaadavalt.
7. Teeb konstruktiivset koostööd (sh sidusvaldkondades), toetab meeskonna tulemuslikku tegutsemist.
8. Kasutab oma töös vähemalt üht võõrkeelt erialase informatsiooni leidmiseks, jagamiseks ja vahetamiseks B2 tasemel (vt Lisa 1 „Keelte oskustasemete kirjeldused“).
9. Kasutab tööalaselt arvutit ja järgmisi digioskusi: sisuloome ja probleemilahendus, ohutus, infotöötlemine ja kommunikatsioon iseseisva kasutaja tasemel (vt lisa 2 Digipädevuste enesehindamisskaala).
10. Kasutab peakasutajana erinevaid ostu ja hanke tegevusega seotud vajalikke tarkvarasid.
11. Kasutab IKT lahendusi protsesside arendamiseks ja automatiseerimiseks ning võrgustike loomiseks järgides andmekaitse nõudeid.
12. Teeb ettevõtte juhtkonnale ettepanekuid infotehnoloogia süsteemide arendamiseks.
13. Kasutab ressursse otstarbekalt ja efektiivselt.

Loe edasi
Peida
B.3 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.1 Hanketegevuse planeerimine 5

Tegevusnäitajad:
1. Ettevõtte tegevuse analüüsimine: lähtuvalt ettevõtte/asutuse eesmärkidest, tuleviku ostuvajadustest ja strateegiast kogub analüüsiks vajalikke ostuandmeid, hankeprotsessi võtmenäitajaid; hindab kategooriate mõju- (nt ABC analüüs (PARETO), Kralijc maatriks) ja riskianalüüsi, mille alusel teeb põhjendatud ettepanekud hankejuhile.
2. Tarnijate turu analüüsimine: kaardistab vajamineva toote ja teenuse saadavust turul, viies läbi infopäringuid (RFI); vastavalt tulemustele teeb ettepanekuid korrigeerida toote ja teenuse tehnilist kirjeldust; lähtuvalt ettevõtte poliitikast, kliendi nõudmistest, standarditest jm regulatsioonidest töötab välja tarnijate kvalifitseerimise tingimused.
3. Hankeplaani väljatöötamine: lähtudes ostupoliitikast, tarnijate turu analüüsist ja ettevõtte vajadusest teeb ettepaneku igale tootekategooriale valida vastav ostustrateegia; lähtudes ettevõtte eesmärkidest ja ettevõtte tarneahelate juhtimise kavadest teeb ettepaneku hanke- ja ostutegevuse tegevusnäitajate (kriteeriumid, raamid) määramiseks.
B.3.2 Hanketegevuse korraldamine 5

Tegevusnäitajad:
1. Tarnijate valik: lähtuvalt tarnijate kvalifikatsiooninõuetest viib vajadusel läbi tarnijate eelkvalifitseerimise, valides igale kategooriale potentsiaalsed tarnijad; kogub konkreetseks hankeks vajaliku toodete, teenuste ja tarnijatega seonduva info (nõudlus, hanke kogus, kvaliteet, hind jm).
2. Hangete läbiviimine: järgib konkurentsiseadust, regulatsioone (avaliku sektori puhul riigihangete seadus) ja ettevõtte eetikanorme; koostab hanke läbiviimiseks vajaliku dokumentatsiooni (pakkumise kutse, kvalifitseerimise ankeet, hinnapäringu vorm, lepingu üldtingimused jm); kvalifitseerib tarnijad ja pakkumused vastavalt hankedokumentatsiooni lähtetingimustele; valib sobivaima pakkumuse ja teeb volitatud isikule ettepaneku hankelepingu sõlmimiseks; mõistab lepingu olemust, struktuuri ja sisu ning järgides lepingutes kohaldatavaid õigusakte (nt võlaõigusseadus ja konkurentsiseadus).
3. Tarnijasuhete haldamine: lähtuvalt kategooria ostustrateegiast planeerib tarnijate elukaare; osaleb vajadusel tarnijate regulaarses auditeerimises, kaasates sidusgruppide eksperte; arendab koostööd tarnijatega hankeprotsessi tõhustamiseks, arvestades eelnevaid sooritusi ja tuleviku vajadusi; administreerib tarnijate baasi, arvestades erinevate kategooriate ostustrateegiaid.
4. Varude juhtimine: analüüsib regulaarselt kategooria varusid, arvestades nõudluse muutust, prognoose ja tarneaegu; rakendab adekvaatseid meetmeid vähe- ja mittelikviidsete varude realiseerimiseks, utiliseerimiseks ja hävitamiseks minimaalsete kuludega, järgides õigusakte ja regulatsioone; töötleb varudega seotud andmevooge, salvestades ja analüüsides andmeid.
B.3.3 Ostuprotsessi korraldamine 5

Tegevusnäitajad:
1. Ostutoimingute korraldamine: lähtudes kategooria hankestrateegiast ja ostuvajadusest, viib läbi ostutoimingud: koostab ja edastab vastavalt sisendile ostutellimuse, tagab tarnija poolse ostutellimuse kinnitamise, vajadusel suhtleb tarnijaga ja korrigeerib ostutellimust.
2. Ostulogistika korraldamine: vastutab ostulogistika toimingute eest (transport, toll jm), tagades optimaalse tööprotsessi ning kontrollides väliskaubanduse regulatsioonidest (tolliregulatsioonid, tollitariifistikud, kindlustustingimused, väliskaubanduspiirangud (sanktsioonid ja tollikvoodid)) kinnipidamist.
3. Tarne vastuvõtt ja ostuarve kinnitamine ning maksele suunamine: veendub, et lattu jõudnud tarne vastab tellimuses esitatud tingimustele ja kaubasaatedokumentidele.
4. Reklamatsioonide käsitlemine: jälgib tarneprotsessi (tarne kulgemist) ja tarnitavaid koguseid, tarneaegu või tarnetingimusi, probleemide esinemisel teeb koostööd tarnijaga; ostuprotsessi mittevastavuse korral kooskõlastab selle esindajaga edasise korrigeeriva tegevuse.
B.3.4 Hankeprotsessi tulemuslikkuse analüüsimine 5

Tegevusnäitajad:
1. Protsessi tulemuslikkuse mõõtmine: mõõdab ja analüüsib kvaliteedinäitajaid; kontrollib hankelepete tingimuste täitmist ning ettevõtte/asutuse hanke- ja ostustrateegia eesmärkide saavutamist.
2. Muudatusettepanekute tegemine: lähtudes analüüsi tulemustest ja mittevastavuste esinemisel teeb parendusettepanekuid; osaleb parenduste elluviimisel.
Osakutsega seotud kompetentsid
Ostuspetsialist, tase 5 EKR tase: 5
  Kompetents EKR tase
B.3.3 Ostuprotsessi korraldamine 5

Tegevusnäitajad:
1. Ostutoimingute korraldamine: lähtudes kategooria hankestrateegiast ja ostuvajadusest, viib läbi ostutoimingud: koostab ja edastab vastavalt sisendile ostutellimuse, tagab tarnija poolse ostutellimuse kinnitamise, vajadusel suhtleb tarnijaga ja korrigeerib ostutellimust.
2. Ostulogistika korraldamine: vastutab ostulogistika toimingute eest (transport, toll jm), tagades optimaalse tööprotsessi ning kontrollides väliskaubanduse regulatsioonidest (tolliregulatsioonid, tollitariifistikud, kindlustustingimused, väliskaubanduspiirangud (sanktsioonid ja tollikvoodid)) kinnipidamist.
3. Tarne vastuvõtt ja ostuarve kinnitamine ning maksele suunamine: veendub, et lattu jõudnud tarne vastab tellimuses esitatud tingimustele ja kaubasaatedokumentidele.
4. Reklamatsioonide käsitlemine: jälgib tarneprotsessi (tarne kulgemist) ja tarnitavaid koguseid, tarneaegu või tarnetingimusi, probleemide esinemisel teeb koostööd tarnijaga; ostuprotsessi mittevastavuse korral kooskõlastab selle esindajaga edasise korrigeeriva tegevuse.
B.3.4 Hankeprotsessi tulemuslikkuse analüüsimine 5

Tegevusnäitajad:
1. Protsessi tulemuslikkuse mõõtmine: mõõdab ja analüüsib kvaliteedinäitajaid; kontrollib hankelepete tingimuste täitmist ning ettevõtte/asutuse hanke- ja ostustrateegia eesmärkide saavutamist.
2. Muudatusettepanekute tegemine: lähtudes analüüsi tulemustest ja mittevastavuste esinemisel teeb parendusettepanekuid; osaleb parenduste elluviimisel.

C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 12-19022021-01/1k
Kutsetegevuse valdkond: Transport ja Logistika
Vastutav kutsenõukogu: Transpordi ja Logistika Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 16
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 19.02.2021
EKR tase: 5
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 5
Valdkond: TRANSPORT JA LOGISTIKA
Kutseala: Logistika
Kutse grupp: Ostujuht
Ametite (ISCO) klassifikaator: 1 Juhid
13 Põhitegevuse ja valdkondade juhid
132 Töötleva ja mäetööstuse ning ehitus- ja turustusjuhid
1324 Tarne-, turustus- jms juhid
ISCED klassifikaator: 04 Ärindus, haldus ja õigus
041 Ärindus ja haldus
0413 Juhtimine ja haldus
EMTAK klassifikaator: H VEONDUS JA LAONDUS
52 Laondus ja veondust abistavad tegevusalad
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 2 Digipädevuste enesehindamise skaala
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Kerttily Golubeva Carlsberg Group Balticum
Indrek Jänes Tallinna Majanduskool
Anu Liblik ABB GBS
Henn Tarro Võrumaa Kutsehariduskeskus
Peep Tomingas Prolog Eesti Tarneahelate Juhtimise Ühing MTÜ

PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist