Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Lõhkaja, tase 3
Tagasi: Kutsestandardid |

Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid.

Lõhkaja, tase 3 kutsestandard on tööturu nõudmistele vastavate koolituskavade õppekavade koostamise ning kompetentsuse hindamise alus.
Nimetus: ET: Lõhkaja, tase 3
EN: Blaster, level 3
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 01.04.2021
Kehtib kuni: 31.03.2026
Kutsestandardi versiooni number: 6
Muudatused:
Muudatusteta pikendamine 5 aastaks.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad:
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Lõhkajad töötavad kaevandustes, karjäärides ja valdkondades, kus on vajadus muuta lõhkeaine plahvatusega loodusliku või tehismaterjali vormi.

3. taseme lõhkaja valmistab lõhkemeistri või lõhkematerjali käitlemise korraldaja juhendamisel
ette lõhkamisobjekti ja lõhkeaine ning töötleb objekti lõh...
keainega.
Lõhkaja on teadlik oma kohustustest, vastutusest ja õigustest, ta peab kinni meeskonnatöö käitumisreeglitest.
Lõhkaja vastutab tema kasutuses oleva lõhkematerjali hoidmise ja sihipärase kasutamise eest.
Kutsealal on koostatud ka lõhkemeistri kutsestandard.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Ettevalmistustööd
1. Tegevuse kavandamine
2. Seadmete ja töövahendite komplekteerimine
3. Lõhkematerjalide komplekteerimine

A.2.2 Lõhkamiskoha ettevalmistamine
1. Töö- ja ohuala tähistamine
2. Lõhkeaukude ülevaatus ja ettevalmistamine
3. Lõhkematerjali paigutamine

A.2.3 Lõhkeauk...
ude laadimine
1. Löökpadrunite valmistamine ja lõhkeaukude laadimine
2. Lõhkevõrgu korrasoleku kontroll

A.2.4 Lõhkamine
1. Töö- ja ohuala ohutuse tagamine
2. Lõhkamine järelevalve all
3. Visuaalne ülevaatus

A.2.5 Lõhkamise lõpetamine
1. Lõhkamisala korrastamine

Loe edasi
Peida
Valitavad tööosad
2.6 Allmaa lõhketöö
2.7 Pealmaa lõhketöö
2.8 Veealused lõhketööd
A.3 Töö keskkond ja eripära
Lõhkaja töötab peamiselt välistingimustes, allmaatööde puhul maa-alustes kaeveõõntes. Töökeskkond on eriti ohtlik, võimalikud ohutegurid on muljumis-, plahvatus-, mürgitus- ja varisemisoht. Töö nõuab lõhketöö ohutute töömeetodite tundmist, tööohutusnõuete täpset täitmist, lõhkeainete sihtotstarbelis...t kasutamist ning isikukaitsevahendite kasutamist (isoleerkindad, kaitsekiiver, kaitseprillid jne).
Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Töövahenditeks on laadimismasinad lõhkeaukude laadimiseks, süüteseadmed lõhkevõrgu initsieerimiseks, kontrollmõõteriistad lõhkevõrgu korrasoleku kontrolliks, laadimisvardad, eritööriistad löökpadrunite valmistamiseks, nuga, helisignalisatsioonivahendid, kell, sidevahendid jne.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Lõhkaja töö eeldab kõrgendatud ohutunnetust, pingetaluvust, aja- ja ruumitaju, loogilist mõtlemist, kiiret reaktsiooni ja tähelepanuvõimet.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Lõhkajal on töökohal õppides ja erialastel kursustel omandatud kutseoskused. Ta omab praktilist töökogemust vastavalt lõhkematerjaliseadusele.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Lõhkaja.
A.8 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Lõhkajana töötamisel on nõutud lõhkaja kutsetunnistus, alus: lõhkematerjaliseadus.
Tegutsemine vastavalt lõhkematerjaliseadusest tulenevatele nõuetele.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Lõhkaja, tase 3 kutse taotlemisel on nõutav kompetentside B.2.1 – B.2.5 tõendamine ja vähemalt ühe kompetentsi tõendamine valikust B.2.6 - B.2.8.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Ettevalmistustööd 3

Tegevusnäitajad:
1. Loeb lõhketööde projekte ja jooniseid.
2. Järjestab tööülesandest lähtuvad tööoperatsioonid, arvestab järgib ajagraafikut ja lõhketööde protseduurireegleid.
3. Komplekteerib vajalikud töövahendid (sh isikukaitsevahendid), mõõteriistad ja masinad.
4. Kontrollib seadmete ja instrumentide nõuetele vastavust ja teavitab olukorrast.
5. Võtab vastavalt töökäsule lõhkematerjalilaost või -hoidlast välja töökäsus ettenähtud koguses lõhkematerjali, kasutades vajadusel lao tõstemehhanisme.
6. Valmistab lõhkematerjali veoks ette.
7. Vajadusel paigutab lõhkematerjali transpordivahendile viisil, mis tagab auto stabiilsuse ja veo ohutuse.
8. Kinnitab lõhkematerjali vastuvõtmist, tagastamist ning kasutatud lõhkematerjali kulu (sh konteinerlao puhul).
9. Peab kinni lõhkeaine veo- ja ladustamiseeskirjadest.
10. Vajadusel teostab lõhkematerjali jälgitavuse protseduure vastavalt EU dir nr 2008/43/EÜ.

Teadmised:
1) enamkasutatavate seadmete ja mehhanismide liigid.
B.2.2 Lõhkamiskoha (lõhketööde tööala, lõhketööde ala) ettevalmistamine 3

Tegevusnäitajad:
1. Lõhkemeistri juhiste järgi märgistab tööalal kõrvalistele isikutele keelatud laadimisala, kasutab seejuures lõhkematerjali ja lõhketöö läbiviimisega seotud ohumärke.
2. Saab aru ohumärkide liigitusest.
3. Järgib lõhketööde ohutusnõudeid.
4. Osaleb lõhkeaukude laadimiskõlblikkuse kontrollis.
5. Tuvastab võimalikud kõrvalekalded, teavitab avastatud puudustest või ebakõladest (nt veega täitumine, kinnikülmumine, sisemised varingud).
6. Kontrollib topismaterjali olemasolu, arvestab topismaterjalide eripäraga.
7. Kontrollib, et lõhkamiskohal ei oleks kõrvalisi esemeid, vajadusel eemaldab need, lähtudes materjalide loetelust, mis ei tohi sattuda purustisse või prügilasse (nt metallesemed).
8. Kannab ettenähtud koguse lõhkeainet lõhkeaukude juurde ja täidab laadimismasina lõhkeainega (masinlaadimine) vastavalt lõhkematerjalide käsitsikandmise ja laadimismasina lõhkeainega täitmise nõuetele.
9. Kontrollib laadimismasina ja laadimisvooliku korrasolekut, hoolitseb, et laadimismasin oleks tühi ja laadimisvalmis.

Teadmised:
1) Lõhkematerjalide omadused ja kasutusala.
B.2.3 Lõhkeaukude laadimine 3

Tegevusnäitajad:
1. Valmistab löökpadrunid vastavalt tööülesandele.
2. Paigaldab lõhkemeistri juhendamisel löökpadrunid ja täidab lõhkeaugu lõhkeainega.
3. Topistab lõhkemeistri juhendamisel lõhkeaugud.
4. Osaleb elektri- või mitteelektrilise lõhkevõrgu monteerimisel lähtudes tootja poolt etteantud kasutusjuhendist.
5. Peab kinni lõhkeaugu täitmise järjekorrast.
6. Tagab vajadusel kasutatud lõhkematerjalide jälgitavuse.
7. Järgib tööohutuse nõudeid nõudeid kõigis lõhkeaukude laadimise etappides.
8. Paigaldab magistraalvõrgu vastavalt tööülesandele.
9. Mõõdab elektrilõhkamise puhul lõhkevõrgu takistust, lähtudes mõõtmismetoodikatest, mõõteriistade tööpõhimõtetest, kasutamispraktikast ning lõhkevõrgu takistuse kontrollimise meetoditest.
10. Kontrollib visuaalselt mitteelektrilise lõhkevõrgu korrasolekut.
B.2.4 Lõhkamine 3

Tegevusnäitajad:
1. Järgib signaliseerimise ja hoiatuse andmise viise ja põhimõtteid (nt helisignaalid ja raketid).
2. Annab lõhkemeistri korraldusel hoiatussignaale.
3. Ühendab lõhkemeistri järelevalve all ja juhendamisel magistraaljuhtmed lõhkevõrgu initsieerimisallikaga.
4. Saadab lõhkemeistri korraldusel välja lõhkamissignaali.
5. Initsieerib lõhkemeistri järelevalve all ja juhendamisel lõhkelaengud.
6. Teeb visuaalse vaatluse kaudu kindlaks võimalike ripikute olemasolu, vajadusel eemaldab need või teatab nendest tellijale või kaevandajale, tähistades ripikud eelnevalt nõuetekohaselt.
B.2.5 Lõhkamise lõpetamine 3

Tegevusnäitajad:
1. Puhastab astangu prahist.
2. Kogub kokku kasutatud taara, tarvikud.
Valitavad kompetentsid
Kutse taotlemisel on nõutav vähemalt ühe kompetentsi tõendamine valikust B.2.6 - B.2.8.
    Nimetus EKR tase
B.2.6 Allmaa lõhketöö 3

Tegevusnäitajad:
1. Loeb allmaatööde puur-lõhketööde projekte ja passe, mõistab vastavate ohu- ja tingmärkide tähendust.
2. Koostöös lõhkemeistriga järgib allmaa lõhketöö tehnoloogiat.
3. Arvestab lae toestamise, laekäitluse ja tuulutusega.
4. Järgib allmaa töödega seonduvaid ohutusnõudeid nt potentsiaalselt plahvatusohtlikus keskkonnas.
5. Järgib keskkonnakaitse ja jäätmekäitluse nõudeid.
B.2.7 Pealmaa lõhketöö 3

Tegevusnäitajad:
1. Loeb pealmaatööde puur-lõhketööde projekte,mõistab vastavate ohu- ja tingmärkide tähendust.
2. Koostöös lõhkemeistriga järgib pealmaalõhketööde tehnoloogiat.
3. Järgib keskkonnakaitse ja jäätmekäitluse nõudeid.
4. Järgib avakaevanduse ohutusnõudeid.
5. Tunneb ära ohtlikud olukorrad, käitub ohuolukorras adekvaatselt.
B.2.8 Veealused lõhketööd 3

Tegevusnäitajad:
1. Loeb veealuste puur-lõhketööde projekte, mõistab vastavate ohu- ja tingmärkide tähendust.
2. Koostöös lõhkemeistriga järgib veealuse lõhketöö tehnoloogiat, nt paigaldab laenguid.
3. Järgib keskkonnakaitse ja jäätmekäitluse nõudeid.
4. Järgib ohutusnõudeid, arvestab ilmastikumuutuste, laevaliikluse jm.
5. Järgib vajadusel kaevandusloas määratletud ettekirjutusi (nt ilmastikumuutus).
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 07-01042021-1.2.1/6k
Kutsetegevuse valdkond: Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstus
Vastutav kutsenõukogu: Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstuse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 20
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 01.04.2021
EKR tase: 3
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 3
Valdkond: TEHNIKA, TOOTMINE JA TÖÖTLEMINE
Kutseala: Puurimis- ja lõhkamistööd
Kutse grupp: Lõhkaja
Ametite (ISCO) klassifikaator: 7 Oskus- ja käsitöölised
75 Toiduaine-, puidu- ning rõivatööstuse jms oskus- ja käsitöölised
754 Muud oskus- ja käsitöölised
7542 Lõhkajad ja õhkijad
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
072 Tootmine ja töötlemine
0724 Kaevandamine ja rikastamine
EMTAK klassifikaator: B MÄETÖÖSTUS
09 Kaevandamist abistavad tegevusalad
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Ants Vannus Eesti Energia Kaevandused AS
Andre Lüüde Eesti Energia Kaevandused AS
Andrei Geimonen Eesti Energia Kaevandused AS
Viive Tuuna Voglers Eesti OÜ
Janek Järv Tehnilise Järelevalve Amet
Kaimar Eilo Tehnilise Järelevalve Amet
Arno Pugonen Päästeamet
Tõnu Tomberg Tallinna Tehnikaülikool
Jüri Järvet Balrock OÜ
Rein Voog EMTEL

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist