Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Turvasüsteemide paigaldaja, tase 3
Tagasi: Kutsestandardid |

Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Turvasüsteemide paigaldaja, tase 3
EN: Security and Fire Protection Systems Installer, EstQF Level 3
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 01.04.2021
Kehtib kuni: 31.03.2026
Kutsestandardi versiooni number: 1
Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andja:
Õppekavad ja õppeasutused
  Õppeasutus Õppekava nimetus Õppekava kood Õppekava tase ja liik Õppimise kestus aastat/kuud Õppekava registreerimise kuupäev Vastuvõtt
1 Tartu Rakenduslik Kolledž Turvasüsteemide paigaldaja 222670 431 Kolmanda taseme kutseõpe (vv alates 01.09.2013) 0/6 08.06.2021 Avatud
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Turvasüsteemide paigaldaja, tase 3 tööks on turvasüsteemide ja tuleohutuspaigaldiste paigaldus- ja hooldustöödes osalemine. Turvasüsteemide paigaldaja, tase 3 täidab juhendaja antud tööülesandeid.

Turvasüsteemide tehniku kutsealal töötab ka turvasüsteemide tehnik, tase 4 esmane kutse, kes osale...
b turvasüsteemide ja tuleohutuspaigaldiste paigaldus- ja hooldustööde tegemises; turvasüsteemide tehnik, tase 4, kes teeb turvasüsteemide ja tuleohutuspaigaldiste paigaldus- ja hooldustöid iseseisvalt ja turvasüsteemide vastutav spetsialist, tase 5, kelle ülesanne on turvasüsteemide ja tuleohutuspaigaldiste paigaldamise ja hooldamise korraldamine, sh turvasüsteemide paigaldaja, tase 3 ja turvasüsteemide tehnik, tase 4 ning turvasüsteemide tehnik, tase 4 esmane kutse töö juhtimine.

Turvasüsteemide paigaldaja, tase 3 teeb turvasüsteemide paigaldamise ja hooldamisega seonduvaid muid töid, kus on pädevuse tõendamine nõutav (nt elektri- ning automaatika jms) vastavas valdkonnas omandatud pädevuse piires.

Turvasüsteemide paigaldaja töövahenditeks on käsi- ja spetsiaaltööriistad, redelid, tõstukid, mõõteseadmed, tehniline dokumentatsioon ning isikukaitsevahendid vastavalt objekti eripärale. Töö eripäraks võib olla: töö kõrgustes, välitingimustes, tolm, müra, madalad ja kõrged temperatuurid, niiskus.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Paigaldiste ning seadmete paigaldus- hooldustööd.
A.3 Kutsealane ettevalmistus
Turvasüsteemide paigaldaja, tase 3 on tavapäraselt põhiharidusega isik, kes on kutsealased oskused omandanud töö käigus või kutseõppeasutuses või täiendkoolitusel.
A.4 Enamlevinud ametinimetused
Valve-, turva-, tuleohutussüsteemide paigaldaja.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Kutse moodustub üldoskustest (B.2) ja kohustuslikust kompetentsist (B.3.1). Kutse taotlemisel tuleb tõendada üldoskused ja kohustuslik kompetents.
B.2 Turvasüsteemide paigaldaja, tase 3 üldoskused
1. Kasutab eesti keelt tasemel A2 (vt lisa 1 "Keelte oskustasemete kirjeldused").
2. Arvestab oma töös tööohutusnõuetega ja kasutab asjakohaseid isikukaitsevahendeid.
3. Arvestab oma töös elektri- ja tuleohutusnõuetega.
4. Oskab lugeda ja saab aru tehnilistest joonistest.
5. Kohandub meeskonna...
ga, teab ja arvestab enda ja teiste rolli meeskonnas; peab kinni meeskonna liikmete vahelistest kokkulepetest.
6. Suhtleb viisakalt, kasutab sobivaid suhtlemisvorme ja -viise.
7. Hoiab oma tööpaiga korras.

Loe edasi
Peida
B.3 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.1 Paigaldiste ning seadmete paigaldus- ja hooldustööd 3

Tegevusnäitajad:
1. tutvub tööülesande sisuga ning järjestab oma tegevused, juhindudes vahetult juhilt saadud korraldustest ja juhendist;
2. teeb paigaldus- ja hooldustöid oma valdkonnas vastavalt juhistele, arvestades üldehituslikke nõudeid ja objekti eripära, säilitades teiste süsteemide terviklikkuse ning kasutades etteantud töövahendeid;
3. paigaldab kaableid, kasutades etteantud töövahendeid ja materjale ning rajab kaabliteid, arvestades etteantud juhiseid;
4. paigaldab seadmeid, kasutades etteantud töövahendeid ja materjale ning arvestades juhiseid;
5. järgib töö tegemisel ehituslikke ohutusnõudeid, objektil eeskirju ja ohutusnõudeid ning tule- ja elektriohutuse nõudeid.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 07-01042021-1.5.1/1k
Kutsetegevuse valdkond: Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstus
Vastutav kutsenõukogu: Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstuse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 20
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 01.04.2021
EKR tase: 3
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 3
Valdkond: ENERGEETIKA JA ELEKTRIALA
Kutseala: Elektritöö ja automaatika
Kutse grupp: Turvasüsteemide tehnik
Ametite (ISCO) klassifikaator: 7 Oskus- ja käsitöölised
74 Elektri- ja elektroonikavaldkonna töölised
742 Elektroonika- ja telekommunikatsiooniseadmete paigaldajad ja hooldajad
7422 IKT-seadmete paigaldajad ja hooldajad
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
071 Tehnikaalad
0714 Elektroonika ja automaatika
EMTAK klassifikaator: C TÖÖTLEV TÖÖSTUS
26 Arvutite, elektroonika- ja optikaseadmete tootmine
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Oliver Riik Telegrupp AS
Tõnu Kutsar Eule OÜ
Tarmo Nigols G4S Eesti AS
Marina Koit Henert Grupp OÜ
Ülo Kala Selerek OÜ
Neeme Ervin Import Service OÜ
Ergo Manninen Päästeamet
Mihkel Kask Politsei- ja Piirivalveamet
Andre Lilleleht Eesti Turvaettevõtete Liit

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist