Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Turvasüsteemide tehnik, tase 4
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala:
Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Turvasüsteemide tehnik, tase 4 kutsestandard on täienduskoolituse õppe...
kava koostamise ja töömaailma kutse andmise aluseks.
Loe edasi
Peida
Nimetus: ET: Turvasüsteemide tehnik, tase 4
EN: Security and Fire Protection Systems Installer, EstQF Level 4
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 01.04.2021
Kehtib kuni: 07.11.2022
Kutsestandardi versiooni number: 1
Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:
- Parendati läbivalt terminoloogiat ja tegevusnäitajate sõnastusi.
- Kirjutati selgemaks turvatehnika valdkonna erinevate tasemete kutsete omavaheline tööjaotus/korraldus.
- Kohustuslik kompetents Paigaldiste ning seadmete paigaldus- ja ehitustööd, süsteemide üleandmine jagati eraldi kompetentsideks: Paigaldiste ning seadmete paigaldus- ja ehitustööd; Süsteemi häälestamine ja testimine; Paigaldustööde dokumenteerimine ja dokumentide allkirjastamine; Hooldustööde dokumenteerimine ja dokumentid...
e allkirjastamine. Kompetentsi jagamine on vajalik, et tuleks paremini välja kutsetaseme roll ja vastutus tööülesande, -osa täitmisel.
- Lisati kompetents Kasutajakoolituste läbi viimine, mis on vajalik praktikast ja töö terviklikkusest tulenevalt.
- Valitav kompetents Turvasüsteemide paigaldamine ja hooldus jagati vastavalt kompetentsiga hõlmatavatele süsteemidele kaheks: häiresüsteemi paigaldamine ja hooldus; jälgimissüsteemi paigaldamine ja hooldus. Jagamise aluseks võeti turvaseaduses sätestatu.
- Lisati kompetents Tuleohutusautomaatika paigaldamine ja hooldamine.

Loe edasi
Peida
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andja: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Turvasüsteemide tehnik, tase 4 tööks on turvasüsteemide ja tuleohutuspaigaldiste paigaldamine, hooldamine ja hooldusaktide allkirjastamine. Turvasüsteemide tehnik, tase 4 täidab oma tööülesandeid iseseisvalt ja vastutab oma töö eest. Turvasüsteemide tehnik, tase 4 võib juhendada turvasüsteemide paig...aldaja, tase 3 tööde tegemist.

Turvasüsteemide tehnik, tase 4 teeb turvasüsteemide paigaldamise ja hooldamisega seonduvaid muid töid, kus on pädevuse tõendamine nõutav (nt elektri- ning automaatika jms) vastavas valdkonnas omandatud pädevuse piires.

Turvasüsteemide tehnik, tase 4 tegutseb vähemalt ühel järgmistest tegevusvaldkondadest: häireseadmestiku paigaldamine ja hooldamine; jälgimisseadmestiku paigaldamine ja hooldamine; tulekahjusignalisatsioonisüsteemi paigaldamine ja hooldamine; gaaskustutussüsteemi paigaldamine ja hooldamine; vee- ja vahttulekustutuse süsteemide paigaldamine ja hooldamine; suitsutõrjesüsteemi paigaldamine ja hooldamine; ehitise teavitamissüsteemi paigaldamine ja hooldamine; hädavalgustuse paigaldamine ja hooldamine; tuleohutusautomaatika paigaldamine ja hooldamine; fluoreeritud gaase sisaldavate gaaskustutussüsteemide käitlemine.

Turvasüsteemide tehnika kutsealal töötab ka turvasüsteemide paigaldaja, tase 3 ja turvasüsteemide tehnik, tase 4 esmane kutse, kes osalevad turvasüsteemide ja tuleohutuspaigaldiste paigaldamises ja hooldamises ning turvasüsteemide vastutav spetsialist, tase 5, kelle ülesanne on turvasüsteemide ja tuleohutuspaigaldiste paigaldamise ja hooldamise korraldamine, sh turvasüsteemide paigaldaja, tase 3 ja turvasüsteemide tehnik, tase 4 ning turvasüsteemide tehnik, tase 4 esmane kutse töö juhtimine.

Turvasüsteemide tehniku töövahenditeks on käsi- ja spetsiaaltööriistad, redelid, tõstukid, mõõteseadmed, tehniline dokumentatsioon, normdokumendid (standardid, juhendid), arvutid ja nende tarkvara, spetsiaalseid seadmed ja programmid ning isikukaitsevahendid vastavalt objekti eripärale. Töö eripäraks võib olla: töö kõrgustes, välitingimustes, tolm, müra, madalad ja kõrged temperatuurid, niiskus.

Turvasüsteemide tehnik, tase 4 omab ka turvasüsteemide paigaldaja tase 3 kompetentsi.

Selle kutsestandardi raames mõistetakse:
- häireseadmestiku all häire edastussüsteeme (HES), sissetungi- ja paanikahäire süsteeme (SHS), läbipääsusüsteeme (LPS);
- jälgimisseadmestiku all videovalvesüsteeme (VVS).

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Paigaldiste ning seadmete paigaldus
A.2.2 Süsteemi häälestamine ja testimine
A.2.3 Paigaldiste kontroll ja hooldamine
A.2.4 Kasutajakoolituse läbi viimine
Valitavad tööosad
A.2.5 Häireseadmestiku paigaldamine ja hooldamine.
A.2.6 Jälgimisseadmestiku paigaldamine ja hooldamine.
A.2.7 Tulekahjusignalisatsioonisüsteemi paigaldamine ja hooldamine.
A.2.8 Gaaskustutussüsteemi paigaldamine ja hooldamine.
A.2.9 Vee- ja vahttulekustutuse süsteemide paigaldamine ja hooldamin...
e.
A.2.10 Suitsutõrjesüsteemi paigaldamine ja hooldamine.
A.2.11 Ehitise teavitamissüsteemi paigaldamine ja hooldamine.
A.2.12 Hädavalgustuse paigaldamine ja hooldamine.
A.2.13 Tuleohutusautomaatika paigaldamine ja hooldamine.
A.2.14 Fluoreeritud gaase sisaldavate gaaskustutussüsteemide käitlemine.

Loe edasi
Peida
A.3 Kutsealane ettevalmistus
Turvasüsteemide tehnik, tase 4 on tavapäraselt keskharidusega või kutsekeskharidusega isik, kes on kutsealased oskused omandatud töö käigus või kutseõppeasutuses või täienduskoolitusel.
A.4 Enamlevinud ametinimetused
Valve-, turva-, tuleohutussüsteemide tehnik, paigaldustehnik, hooldustehnik.
A.5 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Töötamine turvasüsteemide tehnik, tase 4-na on reguleeritud tuleohutuse seaduse ja turvaseadusega.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid:
Selle kutse taotlemisel on nõutav üldoskuste (B.2) ja kohustuslike kompetentside B.3.1-B.3.4 tõendamine. Valitavatest kompetentsidest B.3.5-B.3.14 tuleb tõendada vähemalt üks arvestades järgnevat:
1. valitavat kompetentsi B.3.13 Tuleohutusautomaatika paigaldamine ja hooldamine saab valida tõendades...
samaaegselt valitavad kompetentsid: B.3.7 Tulekahjusignalisatsioonisüsteemi paigaldamine ja hooldamine, B.3.9 Vee- ja vahttulekustutuse süsteemide paigaldamine ja hooldamine ja B.3.10 Suitsutõrjesüsteemi paigaldamine ja hooldus;
2. valitavat kompetentsi B.3.14 Fluoreeritud gaase sisaldavate gaasikustutussüsteemide käitlemine saab tõendada, samaaegselt tõendatakse valitav kompetents B.3.8 Gaaskustutussüsteemi paigaldamine ja hooldamine.

Loe edasi
Peida
B.2 Turvasüsteemide tehnik, tase 4 üldoskused
1. Kasutab eesti keelt tasemel B1 (vt lisa 1 "Keelte oskustasemete kirjeldused"); mõistab erialast inglise keelt.
2. Oskab lugeda ja saab aru tehnilistest joonistest ja dokumentatsioonist.
3. Kasutab arvutit vastavalt DigComp digipädevuste enesehindamise skaala „Algtasemel kasutaja“ tasemele (vt L...
isa 2).
4. Arvestab tööohutusnõuetega ja kasutab asjakohaseid isikukaitsevahendeid.
5. Hoiab oma tööpaiga korras.
6. Kohandub meeskonnaga; teab ja arvestab enda ja teiste rolli meeskonnas, juhendab meeskonnaliikmete tavatööd; peab kinni meeskonna liikmete vahelistest kokkulepetest; on avatud koostööle ja toetab meeskonna tulemuslikku tegutsemist; reageerib asjakohaselt meeskonnaliikmete vajadustele ja tagasisidele; jagab meeskonnaliikmetega vajalikku informatsiooni; korraldab töölõigu sujuva toimimise, lähtudes juhistest.
7. Väljendab oma seisukohti selgelt ja hinnanguvabalt; suhtleb viisakalt, kasutab sobivaid suhtlemisvorme ja -viise; suhtleb konstruktiivselt hoiab häid suhted klientide ja kolleegidega; tuleb toime keerukates suhtlusolukordades.
8. Mõistab pideva õppimise ja enesearendamise vajadust; seab eesmärgid professionaalseks arenguks; omandab uusi teadmisi ja oskusi ning rakendab neid oma töös.

Loe edasi
Peida
B.3 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.1 Paigaldiste ning seadmete paigaldus 4

Tegevusnäitajad:
1. tutvub tööülesande sisuga, juhindudes vahetult juhilt saadud korraldustest ja juhendist;
2. järjestab oma tegevused, arvestades ülesannete loogilist järjekorda tööetappide teostamiseks;
3. valib paigaldiste ning seadmete paigaldus- ja ehitustöödeks vajalikud töövahendid ja komplekteerib seadmed ja materjalid; valmistab töövahendid tööks ette vastavalt juhenditele;
4. teeb paigaldustöid oma valdkonnas vastavalt projektile, arvestades üldehituslikke nõudeid ja objekti eripära, säilitades teiste süsteemide terviklikkuse;
5. järgib ehituslikke ohutusnõudeid, objektil eeskirju ja ohutusnõudeid ning tule- ja elektriohutuse nõudeid;
6. paigaldab kaableid kasutades sobivaid installatsioonimaterjale ning rajab kaabliteid arvestades tootja juhendeid, standardeid ja nõudeid; markeerib kaablid vastavalt projektile;
7. paigaldab seadmeid, kasutades sobivaid materjale, arvestades tootja juhendeid, kehtivaid standardeid ja nõudeid;
8. teeb vajalikud ühendused, arvestades tootja juhendeid;
9. dokumenteerib paigaldustööd vastavalt juhistele.
B.3.2 Süsteemi häälestamine ja testimine 4

Tegevusnäitajad:
1. häälestab ja reguleerib süsteemi vastavalt lähteülesandele, arvestades objekti eripära;
2. testib süsteemi toimimist koostöös teiste süsteemidega vastavalt töövõtu piirile;
3. dokumenteerib ja allkirjastab (vajadusel) häälestamise ja testimise tulemuse vastavalt juhistele.
B.3.3 Paigaldiste kontroll ja hooldamine 4

Tegevusnäitajad:
1. teostab kontrolli- ja hooldustoimingud vastavalt tehnilistele normidele, hooldusjuhendile, õigusaktidele;
2. teostab tehnilisi mõõtmisi vastavalt hooldusjuhendile, kasutades nõuetele vastavaid mõõteseadmeid;
3. tuvastab rikke, uurib välja põhjuse; teavitab asjaosalisi vastavalt korrale; kõrvaldab rikke oma pädevuse piires;
4. hindab süsteemi efektiivsust, töökindlust ja stabiilsust; teeb asjaosalistele ettepanekuid puuduste kõrvaldamiseks ja süsteemi parendamiseks oma pädevuse piires;
5. dokumenteerib hooldustegevused ja tulemused vastavalt kehtestatud korrale ja antud juhistele.
B.3.4 Kasutajakoolituse läbiviimine 4

Tegevusnäitajad:
1. teeb kasutajakoolituse vastavalt juhistele;
2. vormistab koolitusakti vastavalt juhistele.
Valitavad kompetentsid
- valitavat kompetentsi B.3.13 Tuleohutusautomaatika paigaldamine ja hooldamine saab valida tõendades samaaegselt valitavad kompetentsid: B.3.7 Tulekahjusignalisatsioonisüsteemi paigaldamine ja hooldamine, B.3.9 Vee- ja vahttulekustutuse süsteemide paigaldamine ja hooldamine ja B.3.10 Suitsutõrjesüs...teemi paigaldamine ja hooldus; - valitavat kompetentsi B.3.14 Fluoreeritud gaase sisaldavate gaasikustutussüsteemide käitlemine saab tõendada, samaaegselt tõendatakse valitav kompetents B.3.8 Gaaskustutussüsteemi paigaldamine ja hooldamine.
Loe edasi
Peida
    Nimetus EKR tase
B.3.5 Häireseadmestiku paigaldamine ja hooldamine 4

Tegevusnäitajad:
1. paigaldab ja seadistab häireseadmestiku vastavalt projektile ja õigusaktidele;
2. hooldab häireseadmestikku vastavalt asjakohastele regulatsioonidele ja juhistele;
3. konfigureerib häireseadmestiku vastavalt objekti eripärale, juhistele ja lähteülesandele;
4. testib ja kontrollib häireseadmestiku toimimist tervikuna; teostab vajalikud mõõtmised.
B.3.6 Jälgimisseadmestiku paigaldamine ja hooldamine 4

Tegevusnäitajad:
1. paigaldab ja seadistab jälgimisseadmestiku vastavalt projektile ja õigusaktidele;
2. hooldab jälgimisseadmestikku vastavalt asjakohastele regulatsioonidele ja juhistele;
3. konfigureerib jälgimisseadmestiku vastavalt objekti eripärale, juhistele ja lähteülesandele;
4. testib ja kontrollib jälgimisseadmestiku toimimist tervikuna; teostab vajalikud mõõtmised.
B.3.7 Tulekahjusignalisatsioonisüsteemi paigaldamine ja hooldamine 4

Tegevusnäitajad:
1. paigaldab ja seadistab tulekahjusignalisatsioonisüsteeme vastavalt projektile ja õigusaktidele;
2. hooldab tulekahjusignalisatsioonisüsteeme vastavalt asjakohastele regulatsioonidele ja juhistele;
3. konfigureerib tulekahjusignalisatsioonisüsteeme vastavalt objekti eripärale, juhistele ja lähteülesandele;
4. testib ja kontrollib tulekahjusignalisatsioonisüsteemide toimimist tervikuna; teostab vajalikud mõõtmised.
B.3.8 Gaaskustutussüsteemi paigaldamine ja hooldamine 4

Tegevusnäitajad:
1. paigaldab ja seadistab gaasikustutussüsteeme vastavalt projektile ja õigusaktidele;
2. hooldab gaasikustutussüsteeme vastavalt asjakohastele regulatsioonidele ja juhistele;
3. konfigureerib gaasikustutussüsteeme vastavalt objekti eripärale, juhistele ja lähteülesandele;
4. testib ja kontrollib gaasikustutussüsteemide toimimist tervikuna; teostab vajalikud mõõtmised.
B.3.9 Vee- ja vahtkustutuse süsteemide paigaldamine ja hooldamine 4

Tegevusnäitajad:
1. paigaldab ja seadistab vee- ja vahtkustutuse süsteeme vastavalt projektile ja õigusaktidele;
2. hooldab vee- ja vahtkustutuse süsteeme vastavalt asjakohastele regulatsioonidele ja juhistele;
3. konfigureerib vee- ja vahtkustutuse süsteeme vastavalt objekti eripärale, juhistele ja lähteülesandele;
4. testib ja kontrollib vee- ja vahtkustutuse süsteemide toimimist tervikuna; teostab vajalikud mõõtmised.
B.3.10 Suitsutõrjesüsteemi paigaldamine ja hooldamine 4

Tegevusnäitajad:
1. paigaldab ja seadistab suitsutõrjesüsteeme vastavalt projektile ja õigusaktidele;
2. hooldab suitsutõrjesüsteeme vastavalt asjakohastele regulatsioonidele ja juhistele;
3. konfigureerib suitsutõrjesüsteeme vastavalt objekti eripärale, juhistele ja lähteülesandele;
4. testib ja kontrollib suitsutõrjesüsteemide toimimist tervikuna; teostab vajalikud mõõtmised.
B.3.11 Ehitise teavitamissüsteemi paigaldamine ja hooldamine 4

Tegevusnäitajad:
1. paigaldab ja seadistab ehitise teavitamissüsteeme vastavalt projektile ja õigusaktidele;
2. hooldab ehitise teavitamissüsteeme vastavalt asjakohastele regulatsioonidele ja juhistele;
3. konfigureerib ehitise teavitamissüsteeme vastavalt objekti eripärale, juhistele ja lähteülesandele;
4. testib ja kontrollib ehitise teavitamissüsteemide toimimist tervikuna; teostab vajalikud mõõtmised.
B.3.12 Hädavalgustuse paigaldamine ja hooldamine 4

Tegevusnäitajad:
1. paigaldab ja seadistab hädavalgustuse vastavalt projektile ja õigusaktidele;
2. hooldab hädavalgustust vastavalt asjakohastele regulatsioonidele ja juhistele;
3. konfigureerib hädavalgustuse vastavalt objekti eripärale, juhistele ja lähteülesandele;
4. testib ja kontrollib hädavalgustuse toimimist tervikuna; teostab vajalikud mõõtmised.
B.3.13 Tuleohutusautomaatika paigaldamine ja hooldamine 4

Tegevusnäitajad:
1. paigaldab ja seadistab tuleohutusautomaatika vastavalt projektile ja õigusaktidele;
2. hooldab tuleohutusautomaatikat vastavalt asjakohastele regulatsioonidele ja juhistele;
3. konfigureerib tuleohutusautomaatikat vastavalt objekti eripärale, juhistele ja lähteülesandele;
4. testib ja kontrollib tuleohutusautomaatika toimimist tervikuna; teostab vajalikud mõõtmised.
B.3.14 Fluoreeritud gaase sisaldavate gaasikustutussüsteemide käitlemine 4

Tegevusnäitajad:
1. käitleb ohutult fluoreeritud gaase sisaldavaid gaaskustutussüsteeme vastavalt Euroopa Komisjoni asjakohaste määruste nõuetele, kasutades vajalikke seadmeid ja töövahendeid ning töövõtteid;
2. käitleb fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavaid gaaskustutussüsteemi mahuteid, arvestades survestatud mahutite teisaldamise nõudeid;
3. kontrollib gaaskustutussüsteemi dokumente enne lekkekontrolli läbiviimist ning probleemsete kohtade ja korduvate probleemide kindlakstegemist; teostab nõuetekohase lekkekontrolli;
4. dokumenteerib hooldustegevused vastavalt kehtestatud korrale.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 07-01042021-1.6.1/1k
Kutsetegevuse valdkond: Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstus
Vastutav kutsenõukogu: Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstuse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 20
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 01.04.2021
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: ENERGEETIKA JA ELEKTRIALA
Kutseala: Elektritöö ja automaatika
Kutse grupp: Turvasüsteemide tehnik
Ametite (ISCO) klassifikaator: 3 Tehnikud ja keskastme spetsialistid
31 Loodus- ja inseneriteaduste keskastme spetsialistid
311 Füüsika- ja tehnikateaduste tehnikud
3114 Elektroonikatehnikud
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
071 Tehnikaalad
0714 Elektroonika ja automaatika
EMTAK klassifikaator: C TÖÖTLEV TÖÖSTUS
26 Arvutite, elektroonika- ja optikaseadmete tootmine
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 2 Digipädevuste enesehindamise skaala
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Oliver Riik Telegrupp AS
Tõnu Kutsar Eule OÜ
Tarmo Nigols G4S Eesti AS
Marina Koit Henert Grupp OÜ
Ülo Kala Selerek OÜ
Neeme Ervin Import Service OÜ
Ergo Manninen Päästeamet
Mihkel Kask Politsei- ja Piirivalveamet
Andre Lilleleht Eesti Turvaettevõtete Liit

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist