Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Puidutöötleja, tase 3
Tagasi: Kutsestandardid |

Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Puidutöötleja, tase 3
EN: Woodworker, EstQF Level 3
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 07.10.2021
Kehtib kuni: 06.10.2026
Kutsestandardi versiooni number: 1
Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andja:
Õppekavad ja õppeasutused
  Õppeasutus Õppekava nimetus Õppekava kood Õppekava tase ja liik Õppimise kestus aastat/kuud Õppekava registreerimise kuupäev Vastuvõtt
1 Haapsalu Kutsehariduskeskus Puidutöötleja 230362 431 Kolmanda taseme kutseõpe (vv alates 01.09.2013) 1/6 13.04.2022 Avatud
2 Valgamaa Kutseõppekeskus Puidutöötleja 232184 431 Kolmanda taseme kutseõpe (vv alates 01.09.2013) 1/6 11.05.2022 Avatud
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Puidutöötleja, tase 3 on üldise ettevalmistusega tööline puidutöötlus- ja mööblitööstusettevõtete abi- ja põhitööprotsessides (sae-, höövli-, spooni-, vineeri-, liimpuitmaterjalide- ja mööblitööstus, sh pehmemööblitööstus, puitmaju tootvad ettevõtted jt).
Puidutöötleja, tase 3 töötab üldjuhul tutta...
vas olukorras iseseisvalt, keerulisemate tööülesannete puhul vajab juhendamist.
Ta töötab reeglina meeskonna liikmena.
Puidutöötleja töökeskkond võib olla mürarohke. Töö nõuab füüsilist pingutust, töötempo on vahelduv.
Sama kutseala kutsed on puidupingioperaator, tase 3, puitmajaehitaja, tase 3, puidupingioperaator, tase 4 ning tisler, tase 4.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Tööprotsessi kavandamine ja materjalide ettevalmistamine
A.2.2 Puittoodete valmistamine, komplekteerimine ja pakendamine
Valitavad tööosad
A.2.3 Puitehistöö
A.2.4 Pehmemööbli karkassi koostamine
A.2.5 Ehituslaudsepatoodete valmistamine
A.2.6 Puithoone karkassi ja karkassielementide valmistamine
A.2.7 Puittoodete parandamine
A.2.8 Puittoodete tööstuslik lõiketöötlemine
A.2.9 Puittoodete tööstuslik viimistlemine
A.2.10 Puittoodete...
tööstuslik pealistamine
Loe edasi
Peida
A.3 Kutsealane ettevalmistus
Puidutöötleja, tase 3 on läbinud erialase kutseõppe. Kutseoskused võivad olla omandatud ka töökohal.
A.4 Enamlevinud ametinimetused
Puidutööline, puiduettevõtte/puidutööstuse tööline.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Puidutöötleja, tase 3 kutse taotlemisel tuleb tõendada üldoskused B.2, kohustuslikud kompetentsid B.3.1 ja B.3.2 ning vähemalt üks valitavatest kompetentsidest B.3.3 – B.3.10.
B.2 Puidutöötleja, tase 3 üldoskused
Tegevusnäitajad:
1. Täidab keskkonnakaitse, töötervishoiu, töö- ja tuleohutuse nõudeid puiduettevõttes.
2. Järgib tööga seonduvaid õigusakte, ettevõtte sisekorraeeskirju ning üldiseid eetilisi tõekspidamisi ja väärtusi.
3. Võtab vastu asjakohaseid otsuseid vastavalt etteantud nõetele ja vastutab ...
enda töö tulemuste eest.
4. Kasutab tööaega, töövahendeid ja materjale säästlikult ning praaki vältides, teavitab ilmnenud puudustest otsest juhti.
5. Tegutseb meeskonna liikmena ühiste eesmärkide saavutamisel ja saab aru oma rollist meeskonnas ning tööosa olulisusest ettevõtte tehnoloogiaprotsessis.
6. Suhtleb töökaaslastega lugupidavalt ja austavalt ning käitub vastastikust suhtlemist toetaval viisil.
7. Kasutab võimalusi enesearendamiseks ning oma oskuste täiendamiseks.
8. Kasutab igapäevatöös arvutit algtasemel kasutaja tasemel (vt lisa 1 – digipädevuste enesehindamise skaala).
9. Tegutseb õnnetusjuhtumi puhul vastavalt ettenähtud korrale.

Loe edasi
Peida
B.3 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.1 Tööprotsessi kavandamine ja materjalide ettevalmistamine 3

Tegevusnäitajad:
1. Tutvub tööülesande täitmiseks vajaliku dokumentatsiooniga. ning vajadusel täpsustab tööülesande sisu;
2. Loeb lihtsamaid tööjooniseid ja visandab eskiise (käsitsi koostatav mõõtkavavaba joonis).
3. Kavandab oma tegevuse tööprotsessi täitmiseks lähtudes tööülesandest.
4. Valib vastavalt tööülesandele (töökäsk, tööjoonis, tükitabel ja tehnoloogiakaart) toorikud, abimaterjalid ja vajalikud töövahendid (tööpingid, käsitöövahendid, elektri- ja pneumotööriistad ning surveseadmed, mõõtmis- ja kontrollimisvahendid jne) ning hindab nende seisundit.
5. Valmistab ette oma vahetu töökoha lähtudes tööülesandest (arvestades materjali kogust, töövõtete ratsionaalset sooritamist ja ergonoomikat jne).
6. Korrastab ja puhastab tööpinki, töövahendeid, seadmeid ja töökohta ning teeb vajadusel lihtsamaid hooldustöid (käsitööriistade teritamine jne).
7. Koostab toorikute paketid (materjali kuivatamiseks, transpordiks jne).
8. Valmistab ette ning hoiab korras ladustamiskohad ja kasutatavad seadmed (käsitranspordiseadmed: käru, kahveltõstuk, kahvelkäru, kuivatuskärud jne).
9. Ladustab materjalid (paigutab transpordivahendile, toimetab need ettenähtud kohta ning vajadusel virnastab need nõuetekohaselt) ning täidab dokumentatsiooni (materjal, toote kirjeldus, kogus jne).
B.3.2 Puittoodete valmistamine, komplekteerimine ja pakendamine 3

Tegevusnäitajad:
1. Mõõdab, märgib ja märgistab töödeldavat materjali ja toorikuid lähtudes tööjoonisest ja töötlemisviisist.
2. Valmistab detaile ja lihtsamaid seotisi (puit-, kruvi-, naelseotised) kasutades käsitööriistu.
3. Seadistab tavatööpingi (saag-, höövel-, puur-, frees- ja lihvpingi) ja töötab erinevatel seadistatud puidutöötluspinkidel.
4. Valmistab saematerjalist latt-toorikuid ning liimib need lihtsamaid survevahendeid kasutades liimkilbiks.
5. Sooritab lihtsamaid pealistustöid käsitöövahenditega.
6. Paneb kokku alakoostud ja tooted (sahtlid, jalaraamid jne) kasutades käsisuruteid lähtuvalt tehnilisest dokumentatsioonist.
7. Valmistab viimistletava pinna ette (krundib, kohtpahteldab, lihvib, eemaldab tolmu jne).
8. Viimistleb käsitsi puittooteid (vahatab, õlitab, peitsib, lakib, värvib jne).
9. Kontrollib toote, detaili või koostu mõõtmeid ja kvaliteeti ning võrdleb tulemusi etteantud nõuetega, valides sobivad mõõte- ja kontrollimisvahendid.
10. Komplekteerib ja pakendab pool- ja valmistooteid vastavalt etteantud nõuetele.
Valitavad kompetentsid
Tuleb tõendada vähemalt üks valitavatest kompetentsidest B.3.3 – B.3.10.
    Nimetus EKR tase
B.3.3 Puitehistöö 3

Tegevusnäitajad:
1. Koostab eseme valmistamise kava.
2. Valmistab eseme lähtudes kavandist kasutades põhilisi puitehistöö tehnikaid (vestmine, saagimine, hööveldamine, puurimine jne).
B.3.4 Pehmemööbli karkassi koostamine 3

Tegevusnäitajad:
1. Komplekteerib joonise põhjal detailid pehmemööbli karkassi koostamiseks.
2. Koostab detailidest karkassi.
B.3.5 Ehituslaudsepatoodete valmistamine 3

Tegevusnäitajad:
1. Valmistab ehituslaudsepatoodete (puittrepp, uksed, aknad jne) lihtsamaid detaile.
2. Koostab lihtsamaid laudsepatooteid ja osaleb paigaldamisel meekonnaliikmena.
B.3.6 Puithoone karkassi ja karkassielementide valmistamine 3

Tegevusnäitajad:
1. Valmistab karkassielementide lihtsamaid detaile.
2. Koostab eelnevalt valmistatud detailidest karkassi kasutades tapp-, nael-, kruvi- ja poltliiteid.
B.3.7 Puittoodete parandamine 3

Tegevusnäitajad:
1. Hindab taastatava toote (v.a ehituskonstruktsiooni osad) seisundit, kavandab tööprotsessi ja valib vajalikud materjalid.
2. Parandab või asendab puittoote vigased detailid ja seotised ning viimistleb käsitsi toote pinnad.
B.3.8 Puittoodete tööstuslik lõiketöötlemine 3

Tegevusnäitajad:
1. Valmistab puittooteid tööstuslikel puidulõikepinkidel (saagpink, nelikanthöövelpink, tapilõikepink, puurpink).
2. Hindab detaili ja toote kvaliteeti ning sorteerib materjali vastuvõtmisel.
B.3.9 Puittoodete tööstuslik viimistlemine 3

Tegevusnäitajad:
1. Viimistleb lihtsamaid detaile ja tooteid tööstuslikel viimistlusseadmetel.
2. Ladustab viimistletud detailid kattetahkumiseks.
B.3.10 Puittoodete tööstuslik pealistamine 3

Tegevusnäitajad:
1. Koostab spoonisärgi ja pealistab laipindu tööstuslikel seadmetel.
2. Pealistab kilpdetailide servpindu tööstuslikel seadmetel.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 16-07102021-2.1/1k
Kutsetegevuse valdkond: Metsandus
Vastutav kutsenõukogu: Metsanduse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 23
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 07.10.2021
EKR tase: 3
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 3
Valdkond: TEHNIKA, TOOTMINE JA TÖÖTLEMINE
Kutseala: Puidutöötlemine
Kutse grupp: Puidutöötleja
Ametite (ISCO) klassifikaator: 7 Oskus- ja käsitöölised
75 Toiduaine-, puidu- ning rõivatööstuse jms oskus- ja käsitöölised
752 Puidutöötlejad, tislerid jms töölised
7521 Puidutöötlejad
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
072 Tootmine ja töötlemine
0722 Materjalide töötlemine (klaas, paber, plast ja puit)
EMTAK klassifikaator: C TÖÖTLEV TÖÖSTUS
16 Puidutöötlemine ning puit- ja korktoodete tootmine, v.a mööbel; õlest ja punumismaterjalist toodete tootmine
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Digipädevuste enesehindamise skaala
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Tarmo Kalmann Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus
Ants Tarraste Tallinna Ülikool
Tenno Teder AS Standard
Aivo Kimber Thermory AS
Andres Veel Eesti Puitmajaliit
Eneli Org Eesti Mööblitootjate Liit

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist