Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Autoplekksepp, tase 4
Tagasi: Kutsestandardid |

Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Autoplekksepp, tase 4
EN: Car panel complector, EstQF Level 4
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 20.10.2021
Kehtib kuni: 19.10.2026
Kutsestandardi versiooni number: 8
Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:
Muutus kutsestandardi nimi. Kutsestandardisse on lisatud turvasüsteemide vahetamise ja seadistamisega ning kere ja raami mõõtmisega seotud kompetentsid. Kutsestandardi sisu on põhjalikult üle vaadatud, sõnastusi uuendatud ning täpsustatud.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andja:
Õppekavad ja õppeasutused
  Õppeasutus Õppekava nimetus Õppekava kood Õppekava tase ja liik Õppimise kestus aastat/kuud Õppekava registreerimise kuupäev Vastuvõtt
1 Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool Autoplekksepp 241187 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 2/0 03.05.2023 Avatud
2 Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool Autoplekksepp 241186 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 03.05.2023 Avatud
3 Tartu Rakenduslik Kolledž Autoplekksepp 239424 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 23.03.2023 Avatud
4 Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool AUTOPLEKKSEPP 231622 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 2/0 11.05.2022 Avatud
5 Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool AUTOPLEKKSEPP 240563 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 01.03.2023 Avatud
6 Viljandi Kutseõppekeskus Autoplekksepp 243303 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 2/0 26.04.2023 Avatud
7 Viljandi Kutseõppekeskus Autoplekksepp 243323 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 28.08.2023 Avatud
8 Rakvere Ametikool Autoplekksepp-komplekteerija 198137 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 08.11.2023 Avatud
9 Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool Autoplekksepp-komplekteerija 201155 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 08.11.2023 Avatud
10 Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool Autoplekksepp-komplekteerija 190437 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 1/6 08.11.2023 Avatud
11 Tallinna Tööstushariduskeskus Autoplekksepp-komplekteerija 222024 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 08.11.2023 Avatud
12 Tallinna Tööstushariduskeskus Autoplekksepp-komplekteerija 184458 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 1/6 08.11.2023 Avatud
13 Tartu Rakenduslik Kolledž Autoplekksepp-komplekteerija 200520 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 01.11.2021 Avatud
14 Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool Autoplekksepp-komplekteerija 187338 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 1/6 08.11.2023 Avatud
15 Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool Autoplekksepp-komplekteerija 192878 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 08.11.2023 Avatud
16 Viljandi Kutseõppekeskus Autoplekksepp-komplekteerija 189179 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 08.11.2023 Avatud
17 Viljandi Kutseõppekeskus Autoplekksepp-komplekteerija 182677 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 1/6 08.11.2023 Avatud
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Autoplekksepa töö on sõiduki kere ja sisustuse osandamine ning koostamine, keevitustööde tegemine, tehniline mõõtmine, pindõgvendustööd ja keredetailide ühendamine, klaasitööde tegemine ja plastdetailide töötlemine.
Autoplekksepa töö eeldab tehniliste jooniste ja skeemide lugemise oskust ning juhen...
dmaterjalide kasutamist. Ta töötab iseseisvalt, kasutades vajadusel etteantud juhendit, kannab põhjendatud juhtumitel töövõtjana vastutust nii kvaliteedikontrolli, tööohutuse kui ka remondi tagajärjel tekkinud liiklusohtlike olukordade eest.
Autoplekksepp võib töötada nii üksi kui ka meeskonnas, töö eeldab suhtlemist kaastöötajatega.
Samal kutsealal on ka autokeretehniku, automaalri ning sõidukite kere- ja värvitööde meistri kutsed.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Autode puhastamine, osandamine ning koostamine puhastamiseks
A.2.2 Auto kere ja sisustuse osandamine ning koostamine
A.2.3 Elektriseadiste remont ja seadistamine ning mugavussüsteemide seadistamine
A.2.4 Turvasüsteemide vahetamine
A.2.5 Keevitustööde tegemine (teras ja alumiinium)
A...
.2.6 Kere ja raami mõõtmine
A.2.7 Pindõgvendustööd ja lehtmetallide töötlemine (teras ja alumiinium)
A.2.8 Mittestruktuursete keredetailide ühendamine
A.2.9 Klaasitööde tegemine
A.2.10 Plastdetailide töötlemine

Loe edasi
Peida
A.3 Kutsealane ettevalmistus
Kutsetööks vajalikud oskused on omandatud kutseõppes või ettevõttes erialasel tööl.
A.4 Enamlevinud ametinimetused
Autoplekksepp, autoplekksepp-komplekteerija.
A.6 Tulevikuoskused
Tulevikus muutub olulisemaks komposiitplastide töötlemise oskus ja alternatiivkütustega autodega seotud lisateadmised.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Kutse taotlemisel tuleb tõendada kõik kompetentsid ja üldoskused.
B.2 Autoplekksepp, tase 4 üldoskused
Tegevusnäitajad:
1. Järgib ettevõttes kehtivaid suhtlusstandardeid; suhtleb kaastöötajate ja klientidega sõbralikult ning arusaadavalt; lahendab konfliktseid olukordi rahulikult ja konstruktiivselt;
2. Järgib jäätmete käitlemisel keskkonnaohutuse nõudeid.
3. Kasutab töökoja seadmeid ja materjale ...
heaperemehelikult ja säästlikult, töö lõppedes korrastab oma töökoha ja paigutab töövahendid ettenähtud kohale.
4. Hangib, kasutab ja säilitab tööalast infot vastavalt sisekorraeeskirjale, kasutades erinevaid andmebaase; tunneb joonistel kasutatavad leppemärke ja sümboleid.
5. Teeb oma tööle kvaliteedikontrolli.
6. Kasutab oma töös eesti keelt tasemel B1 (vt lisa 1 „Keelte oskustasemete kirjeldused“) ja erialast inglise keelset sõnavara.
7. Kasutab oma töös arvutit vastavalt Digipädevuste enesehindamise skaala algtasemel kasutaja tasemele (vt lisa 2 Digipädevuste enesehindamise skaala).

Loe edasi
Peida
B.3 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.1 Autode puhastamine, osandamine ning koostamine puhastamiseks 4

Tegevusnäitajad:
1. Hindab sõiduki puhastamise vajadust lähtuvalt sõiduki seisukorrast, remondivajadusest ja töökäsust.
2. Puhastab sõiduki detaile säästlikult ning lisakahjustusi tegemata, kasutades selleks sobivat tehnoloogiat (töövahendid, materjalid, töövõtted) vastavalt sõiduki ja puhastusvahendite tootja etteantud juhistele.
3. Valmistab ette töökoha ja planeerib tööetapid.
4. Hooldab sõiduki sise- ja välispindasid vastavalt sõiduki ja hooldusvahendite tootja etteantud juhistele.
B.3.2 Auto kere ja sisustuse osandamine ning koostamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Avab, hindab, parandab/taastab, puurib, keermestab, sulgeb keermesliiteid autokere mittestruktuursetes osades vastavalt etteantud tehnoloogiale; valib poldi/mutri tugevuse vastavalt kinnituse iseloomule ja keerme parameetritele.
2. Eemaldab tüüblid, lukustusrõngad ja kinnitusklambrid ning hindab nende kasutuskõlblikkust; paigaldab ja fikseerib/pingutab (vajadusel asendab) tüüblid, lukustusrõngad ja kinnitusklambrid sobiva tehnoloogiaga vastavalt remondijuhendile ja tööohutusnõuetele; remondijuhise puudumisel valib sobiva tüübli vastavalt kinnitusele.
3. Markeerib, sorteerib, pakendab ja hoiustab või ladustab osasid vastavalt remondijuhisele ning ettevõttes kehtivale korrale.
4. Avab, suleb ja fikseerib pistmikke, lähtudes remondijuhendist, juhendi puudumisel pistmiku ehitusest; isoleerib kaableid ja kaablikimpe ning kinnitab need sõiduki osadele tootja nõuetele vastavalt.
5. Hindab rehvide ja velgede seisukorda; koostab, tasakaalustab ja vahetab rattaid vastavalt tootja kasutusjuhendile, kasutades selleks sobivaid seadmeid; hindab rattasuunangu vigadest või avariist tingitud rehvi kulumist ja kahjustusi, lähtudes kehtivatest tehnonõuetest.
B.3.3 Elektriseadiste remont ja seadistamine ning mugavussüsteemide seadistamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Käitleb akumulaatoreid ja pardapingeosasid vastavalt remondijuhendile ja tööohutusnõuetele.
2. Hindab ja vajadusel taastab madalpinge elektriühendusi (koostab kiirliiteid, joodab ja isoleerib) vastavalt vigastusele.
3. Loeb veakoode ja tuvastab komponentide seisukorra, järgides tootja nõudeid.
B.3.4 Turvasüsteemide vahetamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Osandab, koostab ja vahetab passiiv- ja aktiivohutusseadmeid ja nende komponente vastavalt tootja juhistele ja ohutusnõuetele.
2. Käitleb pürotehniliste ohutusseadmete osi vastavalt tootja juhistele ja ohutusnõuetele.
B.3.5 Autokere keevitustööde tegemine (teras ja alumiinium) 4

Tegevusnäitajad:
1. Kontrollib keevitusseadmete töökorras olekut ja katab keevitustöid ümbritsevad sädeme- ja tuleohtlikud pinnad enne töö alustamist vastavalt ohutusnõuetele.
2. Valmistab pinnad ette vastavalt tehnoloogilistele nõuetele ja remondijuhendile.
3. Valib sobiva keevitusviisi vastavalt remondijuhisele; keevitab mag- ja punktkeevitusega terasesulameid vastavalt remondijuhisele; hindab keevisõmbluste kvaliteeti vastavalt keevisõmblusele kehtestatud kvaliteedinõuetele ning parandab avastatud vead.
4. Häälestab Mig/Mag- ja punktkeevitusseadet ja spotter’it; jälgib keevitusseadmete korrasolekut ja hooldab keevitusseadmeid igapäevaselt vastavalt seadme kasutusjuhendile.
5. Teostab Mig-jootmist vastavalt remondijuhisele; hindab selle kvaliteeti vastavalt Mig-jootmisele esitatavatele nõuetele ning parandab avastatud vead.
6. Kontrollib induktsioonkuumuti korrasolekut ja häälestab selle enne töö alustamist; kuumutab metallpindu, kasutades ohutuid töövõtteid; hooldab seadet vastavalt kasutusjuhendile.
7. Hindab keevise järeltöötluse vajadust sõltuvalt keevituskoha edasisest viimistlusest ja keevise liigist; järeltöötleb keevisõmbluse, valides meetodi ja tööriistad vastavalt viimistletava pinna suurusele ja töödeldavale materjalile, säilitades keevisõmbluse nõutava tugevuse ja vajaliku pinnakvaliteedi järgnevaks tööetapiks.
B.3.6 Kere ja raami mõõtmine 4

Tegevusnäitajad:
1. Leiab andmebaasist sõidukile sobiva mõõtude andmelehe, teeb mõõtmistööd ning hindab vigastuste suurust ja ulatust, kasutades mõõtesüsteemi (andmebaasi ja mõõteseadet).
2. Eristab mõõtmistulemuste põhjal sõiduki kere strukturaalsed ja kosmeetilised vigastused.
B.3.7 Pindõgvendustööd ja lehtmetallide töötlemine (teras ja alumiinium) 4

Tegevusnäitajad:
1. Hindab mittestrukturaalsete kerepaneelide vigastusi ja valib remondimeetodi vastavalt vigastuste laadile ja autotootja tehnoloogilistele nõudmistele.
2. Valib remonditööks sobiva lehtmetalli, lähtudes asendatavast materjalist, selle omadustest ja kasutusotstarbest; lõikab, valtsib ja painutab lehtmetalli (teras), kasutades vastavaid seadmeid, vahendeid ja meetodeid vastavalt remondi iseloomule.
3. Venitab ja kahandab lehtmetalli (teras), kasutades erinevaid kuum- ja külmtöötluse vahendeid ja meetodeid vastavalt vigastusele.
4. Õgvendab lehtterasest ja alumiiniumist paneele, kasutades vastavaid tööriistu, vahendeid ja meetodeid pinna originaalkuju taastamiseks, lähtudes lehtmetalli tüübist ja paksusest, detaili kujust ning vigastusest.
5. Eemaldab vigastusi, kasutades plekksepa õgvendusvasaraid ja -alaseid, puit- ja plastvasaraid ning teisi vahendeid vastavalt töödeldavale materjalile ning töö iseloomule.
6. Kahandab välja veninud alasid, kasutades kuumkahandusmeetodit, valides tööks sobiva seadme (induktsioonkuumuti, gaasipõleti, söepulk/vaskelektrood) vastavalt töödeldavale materjalile ning töö iseloomule.
7. Hindab korrosioonikahjustuste ulatust ja tüüpi ning valib sobivad töövahendid ja remondimeetodid.
8. Eemaldab pindmise korrosiooni mehaaniliselt või keemiliselt, läbiva korrosioonikahjustuse korral eemaldab kahjustatud paneeli osa ja asendab selle uuega, kasutades sobivat tehnoloogiat.
9. Õgvendab kere välispaneele ühepoolse ligipääsuga kohtades, kasutades spotter´it, liugvasarat, venitussilda ja liimtõmmitsat, lähtudes vigastusest; spotter`i kasutamisel katab kõrvalolevad värvi- ja klaasipinnad sädemete eest kaitseks.
10. Teeb lehtmetalli erineva kujuga avasid, valides sobiva meetodi, seadme (nt trellpuur, puurmasin, perforaator, nakerdaja, tikksaag) ja vahendi avade tegemiseks lehtmetalli, lähtudes materjali paksusest, tugevusest, tehtava ava kujust ja suurusest ning tehnoloogilistest nõuetest.
B.3.8 Mittestruktuursete keredetailide ühendamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Planeerib tööetapid, valib sobiva liitmismeetodi (poltliide, keevitamine, jootmine, neetimine ja liimimine või nende kombineerimine), vajalikud tööriistad, seadmed ja materjalid vastavalt töökorraldusele, arvestades remondijuhist ja tööohutusnõudeid.
2. Valmistab liidetavad pinnad ette vastavalt liitmismeetodile, kasutades vastavaid tööriistu ja materjale, lähtudes tehnoloogilisest juhendist.
3. Sobitab mittestruktuursed plastist ja terasplekist keredetailid ja ühendab need vastavalt valitud tehnoloogiale ja/või meetodile.
4. Sobitab ja ühendab poltliitega alumiiniumplekist detaile.
5. Taastab keredetailide liidete hermeetilisuse, korrosioonikindluse ja originaalilähedase välimuse, lähtudes remondijuhisest.
6. Taastab kerekonstruktsiooni mürasummutuse vastavalt tehase remondijuhendile.
B.3.9 Klaasitööde tegemine 4

Tegevusnäitajad:
1. Tuvastab visuaalselt klaasi vigastuse ning selgitab välja vahetusvajaduse; valmistab sõiduki ette klaasi remondiks või vahetuseks.
2. Eemaldab ja paigaldab mitteliimitud klaasi vastavalt etteantud remondimeetodile ja arvestades klaasile kinnitatud lisaseadmeid.
3. Transpordib ja käitleb töökohal klaase, järgides ohutusnõudeid ja jäätmekäitluseeskirju.
B.3.10 Plastdetailide töötlemine 4

Tegevusnäitajad:
1. Teeb markeeringu või testi järgi kindlaks plasti liigi ja detailide remonditavuse tulenevalt autotootja juhendist ning valib vastavalt sellele remondi tehnoloogia.
2. Remondib plastdetailid, kasutades vastavalt vajadusele töömeetoditena õgvendamist, liimimist ja/või keevitamist, järgides remonditavale detailile sobivat tehnoloogiat, kvaliteedi- ja ohutusnõudeid.
3. Käitleb plasti vastavalt jäätmekäitluseeskirjale.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 12-20102021-2.1.1/8k
Kutsetegevuse valdkond: Transport ja Logistika
Vastutav kutsenõukogu: Transpordi ja Logistika Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 20
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 20.10.2021
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: TEHNIKA, TOOTMINE JA TÖÖTLEMINE
Kutseala: Sõidukite hooldus ja remont
Kutse grupp: Autoplekksepp
Ametite (ISCO) klassifikaator: 7 Oskus- ja käsitöölised
72 Metallitöötluse, masinaehituse jms oskustöölised
721 Lehtmetallitöölised, metallkonstruktsioonide valmistajad, valuvormide valmistajad, keevitajad jms töölised
7213 Lehtmetallitöölised
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
071 Tehnikaalad
0716 Mootorliikurid, laevandus- ja lennundustehnika
EMTAK klassifikaator: G HULGI- JA JAEKAUBANDUS; MOOTORSÕIDUKITE JA MOOTORRATASTE REMONT
45 Mootorsõidukite ja mootorrataste hulgi- ja jaemüük ning remont
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 2 Digipädevuste enesehindamise skaala
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Margus Ainsalu Tartu Kutsehariduskeskus
Lauri Käärik Tallinna Tööstushariduskeskus
Neeme Noppel Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool
Mairo Neem Unelmauto AS Lexus Tallinn
Margus Raud Benefit AS

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist