Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Puhkpilliorkestri juht, tase 5
Tagasi: Kutsestandardid |

Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Puhkpilliorkestri juht, tase 5
EN: Conductor, EstQF Level 5
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 03.11.2021
Kehtib kuni: 02.11.2026
Kutsestandardi versiooni number: 6
Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:
Muudatusteta pikendamine 5 aastaks.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andja:
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Puhkpilliorkestri juht on isik, kes omab muusikalisi võimeid, haridust ja kogemusi aktiivselt tegutseva orkestrikollektiivi juhtimiseks. Tema töö eesmärk on orkestri kunstiline juhtimine ning publikule muusikaelamuse pakkumine.
Puhkpilliorkestri juhi töö on oma olemuselt pedagoogiline ning eeldab ...
lisaks muusikalistele oskustele ka iseseisvat tööd orkestriga ning metoodilisi ja psühholoogilisi teadmisi. Puhkpilliorkestrijuht valdab dirigeerimistehnikat, tunneb ja tunnetab orkestrit kui instrumenti, oskab lugeda orkestri partituuri, tunneb orkestri literatuuri ja valdab erinevaid muusikastiile.
Puhkpilliorkestri juht, tase 5 on muusikalise ettevalmistusega loovisik, kes tagab isetegevusliku puhkpilliorkestri toimimise. Ta organiseerib esinemisi ning osaleb kohalikus kultuurielus ja orkestriliikumise tegevuses.

Lisaks puhkpilliorkester, tase 5-le on järgmised kutsed:
Puhkpilliorkestri juht, tase 6 on muusikalise ettevalmistusega loovisik, kes juhatab isetegevuslikku puhkpilliorkestrit ja osaleb orkestriga piirkondlikus kultuurielus. Ta võtab osa puhkpilliorkestrite konkurssidest Eestis ja/või juhatab orkestrit maakondlikel laulupäevadel.

Puhkpilliorkestri juht, tase 7 on muusikalise ettevalmistusega loovisik, kes juhatab isetegevuslikku ja/või professionaalset puhkpilliorkestrit. Ta osaleb juhatatava orkestriga üleriigiliste ja rahvusvaheliste puhkpilliorkestrite konkurssidel ja/või festivalidel. Võtab osa konkursside žüriide tööst, on üldjuht/dirigent piirkondlikul laulu- ja orkestrimuusika päeval ja/või üldlaulupeol (ka noorte laulupeol), avaldab erialaseid publikatsioone või tegutseb täiendkoolitajana.

Puhkpilliorkestri juht, tase 8 on ka rahvusvaheliselt tunnustatud loovisik, kes osaleb aktiivselt puhkpillimuusika arendamisel nii Eestis kui rahvusvaheliselt. Ta osaleb juhatatava orkestriga üleriigilistel ja tunnustatud rahvusvahelistel orkestrite konkurssidel. Ta viib läbi puhkpilliorkestri muusika meistrikursusi. Käib võimalusel külalisdirigendiks nii amatöör- kui ka professionaalsete orkestrite juures ning võimalusel osaleb rahvusvahelistes žüriides või rahvusvaheliste organisatsioonide töö korraldamises.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Orkestri organisatsiooniline juhtimine
A.2.2 Orkestri kunstiline juhtimine
A.2.3 Töötamine repertuaariga
Valitavad tööosad
A.2.4 Orkestri loomine
A.2.5 Orkestri arendamine
A.3 Kutsealane ettevalmistus
Puhkpilliorkestri juht, tase 5 on üldjuhul muusikalise kutsekeskharidusega või keskharidusega ja dirigeerimisalase koolitusega ning omab vähemalt kolmeaastast töökogemust orkestrijuhina.
A.4 Enamlevinud ametinimetused
Puhkpilliorkestri juht, orkestrijuht, puhkpilliorkestri dirigent, pasunakoori juht.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Puhkpilliorkestri juht, tase 5 kutse taotlemisel on nõutav üldoskuste B.2 ja kompetentside B.3.1-B.3.3 tõendamine. Lisaks on võimalik tõendada valitavaid kompetentse B.3.4 ja B.3.5.
B.2 Puhkpilliorkestri juht, tase 5 üldoskused
Tegevusnäitajad:
1. Loob positiivse töömeeleolu. On oma nõudmistes konkreetne ja eesmärgile orienteeritud.
2. Suhtleb edukalt inimestega erinevatel tasanditel (meedia, publik, kolleegid, orkestrandid jne). On avatud tagasisidele, publikut austav ja kriitikat analüüsiv.
3. Arendab erialaseid teadm...
isi läbi pideva professionaalse õppe (täienduskoolitused, meistrikursused jne).
4. Arvestab oma töös teadmistega kultuuriloost ja muusikaajaloost.
5. Järgib organisatsioonis kehtestatud nõudeid, sh tuleohutus- ja turvanõudeid.
6. Järgib oma töös eetikanorme.
7. Kasutab oma töös arvutit vastavalt digipädevuste enesehindamise skaala Algtasemel kasutaja tasemele. Kasutab tööks vajalikke eriprogramme, nt Sibelius, Finale.
8. Kasutab oma töös eesti keelt tasemel B2 ja ühte võõrkeelt tasemel B1 (vt lisa 2 Keelte oskustasemete kirjeldused).

Loe edasi
Peida
B.3 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.1 Orkestri organisatsiooniline juhtimine 5

Tegevusnäitajad:
1. Koostab orkestri hooajalise töögraafiku ja eelarve kooskõlastatult tööandjaga.
2. Organiseerib orkestri tööks vajaliku inventari (nt toolid, puldid, noodid jms), lähtudes orkestri töökorraldusest. Korraldab orkestriproovide tegemiseks sobilikud tingimused (valgus, akustika, õhk, temperatuur jne).
3. Koostöös orkestrantidega valib orkestri juhatuse (orkestrivanem, noodikoguhoidja jt) ning jagab neile ülesanded, lähtudes orkestri koosseisust ning vajadustest.
4. Tutvustab orkestrile proovi- ja esinemiskultuuri (distsipliin, käitumine, riietus jms) ning kontrollib nende kohustuste täitmist.
B.3.2 Orkestri kunstiline juhtimine 5

Tegevusnäitajad:
1. Valib orkestri repertuaari vastavalt orkestri võimetele, loomingulistele taotlustele ning ürituste vajadustele, järgides orkestri kunstilise arendamise lähemaid ja kaugemaid eesmärke.
2. Valmistab ette noodimaterjali, kirjutab vajaduse korral orkestri (lisa)partiisid.
3. Juhatab orkestriproove (sh kontserdi peaproov, akustikaproov), kasutades prooviaega efektiivselt, nõudes orkestrilt tähelepanu ning distsipliini.
4. Vastavalt valitud repertuaari raskusastmele ning orkestriproovide tulemustele teeb vajaduse korral eraldi proove pillirühmadega.
5. Dirigeerib orkestrit, lähtudes muusikast ja orkestri kunstilisest taotlusest, andes orkestrantidele vajalikud ja selged juhised orkestrimängu põhinõuete täitmiseks, järgides interpretatsiooni, stiilitunnetust ja kunstilist üldmuljet.
6. Dirigeerib õpetatud repertuaari orkestri kontsertidel vastavalt hooajaplaanile ja orkestri kunstilisele tasemele. Kontserttegevuse korraldamisel on asjalik ja konkreetne ning lähtub kontserttegevuse plaanist.
B.3.3 Töötamine repertuaariga 5

Tegevusnäitajad:
1. Analüüsib esimese kuni kolmanda raskusastme puhkpilliorkestri repertuaariplaanis olevaid heliteoseid (heliteose taust, stiil, vorm, harmoonia, orkestratsioon jne), toetudes muusikateoreetilistele teadmistele; koostab heliteose interpretatsiooni plaani.
2. Vastavalt orkestri koosseisule ja orkestrantide mänguoskusele kohandab vajaduse korral valitud repertuaari (pillide asendamine partituuris, partituuris puuduvate pillipartiide kirjutamine, üksikute pillipartiide lihtsustamine jne).
Valitavad kompetentsid
Lisaks on võimalik tõendada valitavaid kompetentse B.3.4 ja B.3.5.
    Nimetus EKR tase
B.3.4 Orkestri loomine 6

Tegevusnäitajad:
1. Arutab katusorganisatsiooniga (kool, kultuurikeskus, KOV jne) läbi orkestri loomise võimalused. Analüüsib koos katusorganisatsiooniga orkestri loomise mõju kohalikule kultuurielule. Tutvustab loodava orkestri eesmärke ning plaane katusorganisatsiooni juhtkonnale.
2. Koostab orkestri eelarve ja koostöös katusorganisatsiooniga lepib kokku orkestri ülalpidamiskulud (töötasud, harjutusruumi rent, noodimaterjali ost, pillide soetamine, transport, osalustasud jms) ja orkestri majandamise viisid (klubiline asutus, muusikaring, MTÜ, projektipõhisus, sponsorlus jne).
3. Lepib organisatsioonide (koolid, kultuurikeskused jne) juhtkonnaga kokku kohtumise pillimänguhuvilistega (sh vajaduse korral pillide tutvustamine), mille eesmärgiks on potentsiaalsetes mängijates huvi äratamine ning liikmete leidmine orkestrisse.
4. Organiseerib leitud pillimänguhuvilistele pilliõppe (puu-, vask- ja löökpillid) vastavalt loodava orkestri vajadustele ja võimalustele. Pillimängu õpetamisel arvestab puhkpillimängu õpetamise metoodika, pedagoogika ja ansamblimängu alustega.
5. Koondab pillimängu oskavad huvilised orkestrisse, jaotades mängijad pillirühmadesse vastavalt nende võimetele ja sobivusele.
6. Annab tegutsemiseks selged juhised, võtab vastutuse enda ja orkestri tegevuse eest. Motiveerib ja innustab orkestrante. Annab õigeaegset ja asjakohast tagasisidet.
B.3.5 Orkestri arendamine 5

Tegevusnäitajad:
1. Kaasajastab orkestri repertuaari ning tellib uudisloomingut vastavalt orkestri tasemele ja kunstilistele eesmärkidele. Täiendab ja uuendab orkestri inventari, kaasajastab olmetingimusi.
2. Arendab orkestri mängutaset läbimõeldult, kasutades orkestrantide mänguoskust toetavat ja rahvusvaheliselt tunnustatud metoodikat (individuaalne töö, grupiproovid, kollektiivsed harjutused jne). Osaleb orkestriga konkurssidel vastavalt võimalustele ja orkestri tasemele.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 19-03112021-2.1/6k
Kutsetegevuse valdkond: Kultuur
Vastutav kutsenõukogu: Kultuuri Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 23
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 03.11.2021
EKR tase: 5
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 5
Valdkond: HARIDUS JA KULTUUR
Kutseala: Muusika ja esituskunstid
Kutse grupp: Puhkpilliorkestri juht
Ametite (ISCO) klassifikaator: 2 Tippspetsialistid
26 Õigus-, sotsiaal- ja kultuurivaldkonna tippspetsialistid
265 Loomingulised töötajad
2652 Muusikud, lauljad ja heliloojad
ISCED klassifikaator: 02 Humanitaaria ja kunstid
021 Kunstid
0215 Muusika ja esituskunstid
EMTAK klassifikaator: R KUNST, MEELELAHUTUS JA VABA AEG
90 Loome-, kunsti- ja meelelahutustegevus
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Digipädevuste enesehindamise skaala
Lisa 2 Keelte oskustasemete kirjeldused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Andres Avarand Tallinna Linnatranspordi Puhkpilliorkester
Kalev Kütaru Salme Kultuurikeskus
Aavo Ots Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia
Valdo Rüütelmaa Eesti Puhkpillimuusika Ühing

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist