Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Puhkpilliorkestri juht, tase 8
Tagasi: Kutsestandardid |

Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Puhkpilliorkestri juht, tase 8
EN: Conductor, EstQF Level 8
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 03.11.2021
Kehtib kuni: 02.11.2026
Kutsestandardi versiooni number: 3
Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:
Muudatusteta pikendamine 5 aastaks.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andja:
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Puhkpilliorkestri juht on isik, kes omab muusikalisi võimeid, haridust ja kogemusi aktiivselt tegutseva orkestrikollektiivi juhtimiseks. Tema töö eesmärk on orkestri kunstiline juhtimine ning publikule kõrgetasemelise muusikaelamuse pakkumine.
Puhkpilliorkestri juhi töö on oma olemuselt pedagoogili...
ne ning eeldab lisaks muusikalistele oskustele ka iseseisvat tööd orkestriga ning metoodilisi ja psühholoogilisi teadmisi. Puhkpilliorkestri juht valdab dirigeerimistehnikat, tunneb ja tunnetab orkestrit kui instrumenti, oskab lugeda orkestri partituuri, tunneb orkestri literatuuri ja valdab erinevaid muusikastiile.
Puhkpilliorkestri juht, tase 8 on ka rahvusvaheliselt tunnustatud loovisik, kes osaleb aktiivselt puhkpillimuusika arendamisel nii Eestis kui rahvusvaheliselt. Ta osaleb juhatatava orkestriga üleriigilistel ja tunnustatud rahvusvahelistel orkestrite konkurssidel. Ta viib läbi puhkpilliorkestri muusika meistrikursusi. Käib võimalusel külalisdirigendiks nii amatöör- kui ka professionaalsete orkestrite juures ning võimalusel osaleb rahvusvahelistes žüriides või rahvusvaheliste organisatsioonide töö korraldamises.

Lisaks puhkpilliorkestri juht, tase 8-le on järgmised kutsed:
Puhkpilliorkestri juht, tase 5 on muusikalise ettevalmistusega loovisik, kes tagab isetegevusliku puhkpilliorkestri toimimise. Ta organiseerib esinemisi ning osaleb kohalikus kultuurielus ja orkestriliikumise tegevuses.

Puhkpilliorkestri juht, tase 6 on muusikalise ettevalmistusega loovisik, kes juhatab isetegevuslikku puhkpilliorkestrit ja osaleb orkestriga piirkondlikus kultuurielus. Ta võtab osa puhkpilliorkestrite konkurssidest Eestis ja/või juhatab orkestrit maakondlikel laulupäevadel.

Puhkpilliorkestri juht, tase 7 on muusikalise ettevalmistusega loovisik, kes juhatab isetegevuslikku ja/või professionaalset puhkpilliorkestrit. Ta osaleb juhatava orkestriga üleriigiliste ja rahvusvaheliste puhkpilliorkestrite konkurssidel ja/või festivalidel. Võtab osa konkursside žüriide tööst, on üldjuht/dirigent regionaalsel laulu- ja orkestrimuusika päeval ja/või üldlaulupeol (ka noorte laulupeol), avaldab erialaseid publikatsioone või tegutseb täiendkoolitajana.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Orkestri organisatsiooniline juhtimine
A.2.2 Orkestri kunstiline juhtimine
A.2.3 Töötamine repertuaariga
Valitavad tööosad
A.2.4 Orkestri loomine
A.2.5 Orkestri arendamine
A.3 Kutsealane ettevalmistus
Puhkpilliorkestrijuht, tase 8 on puhkpillimuusika või dirigeerimisalase magistritasemel haridusega isik, kes omab vähemalt kümneaastast töökogemust orkestrijuhina või töökogemust kutselise orkestri dirigendina.
A.4 Enamlevinud ametinimetused
Puhkpilliorkestri juht, orkestrijuht, puhkpilliorkestri dirigent, pasunakoori juht.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Puhkpilliorkestri juht, tase 8 kutse taotlemisel on nõutav üldoskuste B.2 ja kompetentside B.3.1-B.3.3 tõendamine ning ühe kompetentsi tõendamine valitavate kompetentside B.3.4 või B.3.5 hulgast.
B.2 Puhkpilliorkestri juht, tase 8 üldoskused
Tegevusnäitajad:
1. Loob positiivse töömeeleolu. On oma nõudmistes konkreetne ja eesmärgile orienteeritud.
2. Suhtleb edukalt inimestega erinevatel tasanditel (meedia, publik, kolleegid, orkestrandid jne). On avatud tagasisidele, publikut austav ja kriitikat analüüsiv.
3. Arendab erialaseid teadm...
isi läbi pideva professionaalse õppe (täienduskoolitused, meistrikursused jne). Loeb süstemaatiliselt erialast kirjandust ja hoiab end kursis puhkpillimuusika arengusuundadega. Kaasab oma töö ja orkestri kunstilise taseme hindamiseks eksperte rahvusvaheliselt tunnustatud loovisikuid. Antud hinnangute analüüsimisel teeb vajadusel korrektiive dirigendi töös.
4. Arvestab oma töös teadmistega kultuuriloost ja muusikaajaloost.
5. Järgib organisatsioonis kehtestatud nõudeid, sh tuleohutus- ja turvanõudeid.
6. Järgib oma töös eetikanorme.
7. Kasutab oma töös arvutit vastavalt digipädevuste enesehindamise skaala Algtasemel kasutaja tasemele. Kasutab tööks vajalikke eriprogramme, nt Sibelius, Finale.
8. Kasutab oma töös eesti keelt tasemel C1 ning ühte võõrkeelt tasemel B1 (vt lisa 2 Keelte oskustasemete kirjeldused).

Loe edasi
Peida
B.3 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.1 Orkestri organisatsiooniline juhtimine 8

Tegevusnäitajad:
1. Töötab välja repertuaariplaani vastavalt orkestri võimekusele, vajadusele ja/või tööandja tellimusele. Kooskõlastab tööandjaga orkestri hooajalise eelarve ja töögraafiku valitud repertuaarile.
2. Kooskõlastab tööandjaga orkestri tööks sobilike tingimuste, sh inventari ja sobilike tööruumide olemasolu.
3. Kooskõlastab tööandjaga orkestri struktuuri vastavalt repertuaariplaanile ning kunstilisele nägemusele.
4. Kontrollib proovi- ja esinemiskultuuri (distsipliin, käitumine, riietus jms) ning seatud kohustuste täitmist.
B.3.2 Orkestri kunstiline juhtimine 8

Tegevusnäitajad:
1. Valib ja kooskõlastab tööandjaga repertuaari vastavalt hooaja töögraafikule, järgides orkestri kunstilise arendamise lähemaid ja kaugemaid eesmärke.
2. Kooskõlastab orkestri juhtkonnaga noodimaterjali ettevalmistuse vastavalt hooaja töögraafikule.
3. Viib läbi orkestriproove (sh kontserdi peaproov, akustikaproov) vastavalt kooskõlastatud töögraafikule, kasutades prooviaega efektiivselt, nõudes orkestrilt tähelepanu ning distsipliini.
4. Kooskõlastab orkestri pillirühmade kontsertmeistritega rühmaproovid, lähtudes vajadusest ja repertuaari raskusastmest.
5. Dirigeerib orkestrit, lähtudes muusikast ja orkestri kunstilistest taotlustest, andes orkestrantidele vajalikud ja selged juhised orkestrimängu põhinõuete täitmiseks, järgides interpretatsiooni, stiilitunnetust, kunstilist üldmuljet ja dirigendi kunstilist nägemust ning suurendades nõudlikkust orkestri taseme suhtes.
6. Dirigeerib õpetatud repertuaari orkestri kontsertidel vastavalt hooajaplaanile ja orkestri kunstilisele tasemele. Kontserttegevuse korraldamisel on asjalik ja konkreetne ning lähtub kontserttegevuse plaanist.
B.3.3 Töötamine repertuaariga 8

Tegevusnäitajad:
1. Analüüsib repertuaariplaanis olevaid heliteoseid (heliteose taust, stiil, vorm, harmoonia, orkestratsioon jne), toetudes muusikateoreetilistele teadmistele; koostab heliteose interpretatsiooni plaani.
2. Kooskõlastab koos arranžeerija/heliloojaga vajalikud muudatused ning täiendused partituurides. Kooskõlastab heliloojaga tellimusrepertuaari loomise tehnilised tingimused (orkestri koosseis, temaatika, teose pikkus, raskusaste jms).
Valitavad kompetentsid
Kutse taotlemisel on nõutav lisaks ühe kompetentsi tõendamine valitavate kompetentside B.2.4 või B.2.5 hulgast.
    Nimetus EKR tase
B.3.4 Orkestri loomine 8

Tegevusnäitajad:
1. Arutab katusorganisatsiooniga läbi statsionaarse/projektorkestri loomise eeldused, mõju kohalikule ja/või regionaalsele kultuurielule. Kooskõlastab katusorganisatsiooniga loodava orkestri kunstilise suunitluse jne.
2. Esitab katusorganisatsioonile nõuded orkestri tegutsemiseks ja majandamiseks (orkestri tööruumid, pillide ja repertuaari ostmine jne) ning kooskõlastab dirigendi/orkestrantide palgatingimused jne.
3. Seab tegevusele eesmärgid ja toetab katusorganisatsiooni ressursside leidmisel. Jälgib protsesside toimimist, analüüsib olukorda ja tulemusi, vajadusel sekkub ja kavandab muudatused õigeaegselt.
4. Äratab läbi kõrgetasemeliste kontsertide huvi orkestrimängu vastu.
5. Vajaduse ja võimaluse korral suunab noori interpreete täiendusõppesse, kaasates puu-, vask- ja löökpilli spetsialiste.
6. Koos katusorganisatsiooni esindaja ja dirigendi assistentidega korraldab konkursi orkestri komplekteerimiseks.
7. Annab tegutsemiseks selged juhised, võtab vastutuse enda ja orkestri tegevuse eest. Motiveerib ja innustab orkestrante. Annab õigeaegset ja asjakohast tagasisidet. Kaasab, delegeerib vajadusel töö ning annab ülesandeid vastavalt orkestri struktuurile.
B.3.5 Orkestri arendamine 8

Tegevusnäitajad:
1. Arendab orkestri kunstilist taset ja olmetingimusi lähtuvalt rahvusvahelistest standarditest, kooskõlastades tööandjaga täiendavad meetmed orkestri arenguks.
2. Nõuab orkestrantidelt pidevat individuaalset tööd instrumendi paremaks valdamiseks. Jälgib ja vajaduse korral juhendab pillirühmade kontsertmeistrite tööd. Arendab orkestrit nõudliku repertuaari kaudu, korraldades orkestriga järjepidevalt kontserte ning osaledes rahvusvahelistel konkurssidel.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 19-03112021-2.4/3k
Kutsetegevuse valdkond: Kultuur
Vastutav kutsenõukogu: Kultuuri Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 23
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 03.11.2021
EKR tase: 8
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 8
Valdkond: HARIDUS JA KULTUUR
Kutseala: Muusika ja esituskunstid
Kutse grupp: Puhkpilliorkestri juht
Ametite (ISCO) klassifikaator: 2 Tippspetsialistid
26 Õigus-, sotsiaal- ja kultuurivaldkonna tippspetsialistid
265 Loomingulised töötajad
2652 Muusikud, lauljad ja heliloojad
ISCED klassifikaator: 02 Humanitaaria ja kunstid
021 Kunstid
0215 Muusika ja esituskunstid
EMTAK klassifikaator: R KUNST, MEELELAHUTUS JA VABA AEG
90 Loome-, kunsti- ja meelelahutustegevus
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Digipädevuste enesehindamise skaala
Lisa 2 Keelte oskustasemete kirjeldused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Andres Avarand Tallinna Linnatranspordi Puhkpilliorkester
Kalev Kütaru Salme Kultuurikeskus
Aavo Ots Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia
Valdo Rüütelmaa Eesti Puhkpillimuusika Ühing

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist