Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Külmamehaanik, tase 3
Tagasi: Kutsestandardid |

Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Külmamehaanik, tase 3
EN: Refrigeration Mechanic, EstQF Level 3
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
  • KKSP seadmete ja süsteemide lekkekontroll jahutuskontuuri avamata, tase 3
  • Külmaaine kokku kogumine KKSP seadmetest ja mahutitest, tase 3
Kehtib alates: 10.11.2021
Kehtib kuni: 09.11.2026
Kutsestandardi versiooni number: 8
Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:
1. Kutsetasemete pädevuspiirid kirjutati selgemaks ning kutsestandardile lisati kutse pädevusi selgitav skeem - pädevustabel, mis on kooskõlas Euroopa Liidu õiguse ja valdkonna standarditega.
2. Kutsestandardi mõistmise hõlbustamiseks on kutsestandardi osas A.1 sõnastatud mõisted „külmaaine“, „seade“ ja „süsteem“.
3. Täpsustatud on kutsealal töötamise regulatsioone (vt kutsestandardi osa A.5) ja viidud need Euroopa Liidu õigusega kooskõlla.
4. Muudetud on tööosade nimetusi lähtudes sellest, ...
et tööosa oleks terviklik tööülesannete grupp. Tööosast lähtuvalt on sõnastatud kompetentsid ja kirjeldatud nende tegevusnäitajad.
5. Külmamehaanik, tase 3 kutsele on lisatud digipädevuse ja keeleoskuse nõue ning kutsestandardile nõuet sisustavad lisad – digipädevuse enesehindamise skaala ja keelte oskustasemete kirjeldused.

Loe edasi
Peida
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andja:
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Külmamehaanik, tase 3 paigaldab, hooldab ja remondib külmaaineid* sisaldavaid külma-, kliima-, soojuspump- (edaspidi KKSP) seadmeid** ja -süsteeme*** tehiskliima loomiseks kaubanduses, transpordis, elamutes, tööstuses vastavalt LISAS 1 esitatud pädevusele.
Külmamehaanik, tase 3 kontrollib süsteemi...
lekkeid avamata külmakontuurides ning kogub külmaainet sõltumata kogusest.
Külmamehaanik, tase 3 töötab tavaliselt töörühma liikmena, mõningatel juhtudel ka iseseisvalt, nt töödel, milles ta on varem osalenud. Ta võib vajada juhendamist. Vastutab oma töölõigu nõuetekohase täitmise eest.
Külmamehaanik, tase 3 võib teha KKSP seadmete ja süsteemide paigaldamise, hooldamise ja remondiga seonduvaid surve-, lukksepa-, elektri- ning automaatika jms töid, kus on pädevuse tõendamine nõutav vastavas valdkonnas omandatud pädevuse piires.
Töötatakse nii sise- kui ka välitingimustes. Töö võib toimuda kõrgustes. Esineda võivad müra, vibratsioon, tolm ja temperatuurikõikumised.
Võimalik on kokkupuude pingestatud seadmetega ning külmaainetega, mis võivad kokkupuutel naha ja silmadega esile kutsuda tugevat ärritust, kudede külmakahjustusi, samuti koordinatsiooni- ja südame rütmihäireid ning halvemal juhul ka lämbumist, mistõttu nõutakse tööohutusnõuete täpset täitmist, vajaduse korral isikukaitsevahendite (kaitseprillid, kindad) kasutamist ja eririietuse kandmist. Järgida tuleb seadmete ja töövahendite (sh tööriistad) kasutamise ohutusnõudeid.
Põhilised töövahendid on elektrilised või mehaanilised käsi- ja spetsiaaltööriistad ning mõõteseadmed (testrid, ampermeetrid jt). Tuleohtlike külmaainetega töötades peavad elektrilised või mehaanilised käsitööriistad olema plahvatusohud.
Töö eeldab füüsilist vastupidavust, täpseid ja koordineeritud liigutusi, normaalset nägemist ja kuulmist. Edukat tööd toetavad pidev enesearendamine, järjekindlus, meeskonnas töötamise oskus emotsionaalne stabiilsus ning keskendumis-, kohanemis- ja analüüsivõime.
Külmamehaanik, tase 3 täiskutse vastab Euroopa Komisjoni rakendusmääruse (EL) 2015/2067 II kategooriale, osakutse „Külmaaine kokkukogumine“ II kategooriale ja osakutse „Külmasüsteemi lekkekontroll kontuuri avamata “ IV kategooriale (vt teadmiste ja oskuste osas määruse 2015/2067 lisa).
3. taseme külmamehaaniku tervikkutse sisaldab kahte osakutset: „KKSP seadme ja süsteemi lekkekontroll jahutuskontuuri avamata“ ja „Külmaaine kokkukogumine KKSP seadmetest ja mahutitest“.
Kutseala teised kutsestandardid on Külmamehaanik, tase 4 ja Külmatehnika paigaldusjuht, tase 5.
Külmamehaanik, tase 4 - paigaldab, hooldab ja remondib, käivitab, häälestab KKSP seadmeid** ja -süsteeme*** tehiskliima loomiseks kaubanduses, transpordis, elamutes, tööstuses piiranguteta.
Külmatehnika paigaldusjuht, tase 5 - paigaldab, hooldab ja remondib, käivitab, häälestab KKSP seadmeid** ja -süsteeme*** tehiskliima loomiseks kaubanduses, transpordis, elamutes, tööstuses ning juhib eelnimetatud töid piiranguteta, lisaks juhib töö tegemist ning vastutab töö tulemuste eest.
Kutsete Külmamehaanik, tase 3, Külmamehaanik, tase 4, Külmatehnika paigaldusjuht, tase 5 pädevused on esitatud Lisas 1.
*Külmaainete all mõistetakse KKSP seadmetes ja süsteemides kasutatavat ainet (osoonikihi kahandavaid aineid, fluoritud kasvuhoonegaase, HC-d, CO2, HFO-d, NH3 jm).
**Seadme all mõistetakse tehases valmistatud hermeetiliselt suletud külmaringiga KKSP masinat.
**Süsteemi all mõistetakse eri komponentidest tarbimiskohas koostatud KKSP külmaringi.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 KKSP seadmete ja süsteemide paigaldamine ning ühendamine.
A.2.2 KKSP seadmete ja süsteemide hooldus, häälestamine ja käitamine.
A.2.3 KKSP seadmete ja süsteemide remont.
A.2.4 KKSP seadmete ja süsteemide lekkekontroll jahutuskontuuri avamata.
A.2.5 Külmaaine kokku kogumine KKSP seadmetest ...
ja mahutitest.
Loe edasi
Peida
A.3 Kutsealane ettevalmistus
Kutsega külmamehaanik, tase 3 töötajalt eeldatakse põhiharidust ja kutsealase koolituse läbimist kutsekoolis/koolituskursusel või põhiharidust ja valdkondlikku töökogemust.
A.4 Enamlevinud ametinimetused
Külmutus- ja kliimaseadmete mehaanik, soojuspumpade paigaldaja, laeva külmutusseadmete mehaanik.
A.5 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 517/2014 fluoritud kasvuhoonegaaside kohta ja Euroopa Komisjoni määruse (EL) nr 2015/2067, millega kehtestatakse miinimumnõuded fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate paiksete jahutus- ja kliimaseadmete ja soojuspumpadega ning külmikveokite ja -haagiste k...ülmutusseadmetega ning äriühinguid seoses fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate paiksete jahutus- ja kliimaseadmete ja soojuspumpadega, samuti sellise sertifitseerimise vastastikuse tunnustamise tingimused järgi nõutakse kasvuhoonegaase sisaldavate seadmete paigalduse, hoolduse, teeninduse, remondi, lekkekontrolli ning gaaside kokkukogumisega ning seadmete kasutuselt kõrvaldamisega seotud ametikohtadel töötamiseks sertifikaati.

Atmosfääriõhu kaitse seaduse § 194 kohaselt peab fluoritud kasvuhoonegaaside käitlemisega tegeleval füüsilisel isikul (edaspidi töötaja) olema eelviidatud Euroopa Komisjoni määruse kohane töötaja sertifikaat või kutse- või osakutsetunnistus.

Töötajate pädevust nõutakse ka Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 1005/2009 osoonikihti kahandavate ainete kohta. Külmatehniku kutsetunnistusega võib töötada ka kuni 3 kg osoonikihti kahandavate seadmetega või hermeetiliselt suletud seadmetega kuni 6 kg ainega. Külmutuskontuuri avamata võib teha ka lekkekontrolli.

Loe edasi
Peida
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid:
Külmamehaanik, tase 3 kutse taotlemisel on nõutav üldoskuste (B.2) ja kõikide kompetentside (B.3.1 – B.3.5) tõendamine.
Osakutse „KKSP seadmete ja süsteemide lekkekontroll jahutuskontuuri avamata“ taotlemisel on nõutav üldoskuste (B.2) ja kohustusliku kompetentsi B.3.4 tõendamine.
Osakutse „Külmaa...
ine kokku kogumine KKSP seadmetest ja mahutitest“ taotlemisel on nõutav üldoskuste (B.2) ja kohustusliku kompetentsi B.3.5 tõendamine.
Loe edasi
Peida
B.2 Külmamehaanik, tase 3 üldoskused
Tegevusnäitajad:
1. Väljendab oma seisukohti selgelt; suhtleb viisakalt, kasutab sobivaid suhtlemisvorme ja -viise; suhtub kriitikasse rahulikult, ei võta seda isiklikult ja õpib tagasisidest.
2. Kohandub meeskonnaga, teab ja arvestab enda ja teiste rolli meeskonnas; peab kinni meeskonna liikmete ...
vahelistest kokkulepetest.
3. Täiendab ennast erialaselt.
4. Järgib oma töös kutsealaga seonduvaid õigusakte ja regulatsioone.
5. Loeb ja saab aru tehnilistest joonistest ja dokumentatsioonist.
6. Järgib oma töös ohutus- ja turvanõudeid, kasutab isiku- ja töökaitsevahendeid; hoiab oma töökeskkonna ja töövahendid korras.
7. Arvestab oma töös külmaainete ja jahutuskompressori õlide omaduste ning külmasüsteemide ja nende kasutusohutusega.
8. Kasutab arvutit tasemel "Algtasemel kasutaja“ (vt lisa 2 Digipädevuste enesehindamise skaala).
9. Kasutab korrektset suhtluskeelt ja erialast terminoloogiat; kasutab ühte võõrkeelt tasemel B1 koos erialase sõnavaraga (vt lisa 3 Keelte oskustasemete kirjeldused).
10. Tugineb oma töös teadmistele termodünaamikast, elektrotehnikast, automaatikast ning elektroonikast, külmatehnikast- ja ainetest, sh nende keskkonnamõjust, tuleohutus- ja terviseohutusnõuetest.

Loe edasi
Peida
B.3 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.1 KKSP seadmete ja süsteemide paigaldamine ning ühendamine 3

Tegevusnäitajad:
1. Paigaldab ja kinnitab torud etteantud paigaldusdokumentatsiooni alusel.
2. Teeb kaabeldustöid vastavalt kaabeldusjuhendile kasutusalast ja liigist lähtuvalt.
3. Paigaldab seadme oma asukohale vastavalt paigaldusdokumentatsioonile ja lähteülesandele või eelnevale juhendamisele.
4. Ühendab torud jootmise või keermes(mutter) ühenduse abil, tagades külmaaine lekkekindluse.
5. Ühendab seadme tehnotrassidega vajadusel juhendamisel.
6. Teostab süsteemi survestamise inertse gaasiga.
7. Vakumeerib süsteemi.
8. Käivitab seadmed vastavalt LISAS 1 toodud pädevusele ja paigaldusdokumentatsioonile.
9. Dokumenteerib seadmete ja süsteemide paigaldamise ning ühendamise tööd vastavalt antud tööülesandele.
B.3.2 KKSP seadmete ja süsteemide hooldus, häälestamine ja käitamine 3

Tegevusnäitajad:
1. Käitab seadmeid vastavalt tehase instruktsioonidele.
2. Kontrollib seadmete seadistusi vastavalt hooldus- ja kasutusjuhendile.
3. Kontrollib seadmeid vastavalt tehase poolt antud tingimustele, nt teeb simulatsioonitesti.
4. Puhastab seadme vastavalt hooldus- ja kasutusjuhendile.
5. Kontrollib seadistusi, teeb vajadusel seadme testi vastavalt tehase instruktsioonidele.
6. Dokumenteerib tehtud hooldustööd ja mõõdetud parameetrid vastavalt kokkuleppele tööde tellijaga.
B.3.3 KKSP seadmete ja süsteemide remont 3

Tegevusnäitajad:
1. Määrab mõõteriistu kasutades kindlaks seadme defektid ja kõrvaldab need vastavalt LISAS 1 toodud pädevusele.
2. Teeb seadme survetesti tugevuse ja hermeetilisuse kontrollimiseks.
3. Vakumeerib seadme õhu ja niiskuse eemaldamiseks.
4. Testib seadet ja vajadusel korrigeerib seadistusi tavakasutaja tasemel vastavalt käivitusjuhenditele.
5. Jälgib seadme tööd kindlate perioodide/välpade jooksul.
6. Dokumenteerib töö (fikseerib andmed hoolduseraamatusse).
B.3.4 KKSP seadmete ja süsteemide lekkekontroll jahutuskontuuri avamata 3

Tegevusnäitajaid:
1. Kontrollib vastpaigaldatud KKSP seadme ja süsteemi lekkekindlust visuaalselt ja manuaalselt inertse gaasi survestamise teel järgides komisjoni määrust (EÜ) nr 1516/2007.
2. Kontrollib KKSP seadme ja süsteemi lekkekindlust kasutades kaudseid ja otseseid meetodeid järgides määrust (EÜ) nr 1516/2007 ning süsteemi kasutusjuhendit.
3. Registreerib lekkekontrolli tulemused ettenähtud korra kohaselt.
4. Teatab avastatud leketest järgides avariijuhendeid.
5. Teeb lekkekindluse järelkontrolli pärast lekete kõrvaldamist.
6. Registreerib kõik toimingud selleks ettenähtud korra kohaselt.
B.3.5 Külmaaine kokkukogumine KKSP seadmetest ja mahutitest 3

Tegevusnäitajad:
1. Kogub kogumisseadmeid kasutades jahutuskontuurist külamaine kokku võimalikult minimaalsete kadudega.
2. Kogub kogumisseadmeid kasutades jahutuskontuurist õli kokku vältides keskkonnareostust.
3. Käitleb külmaaine mahuteid (sh markeerib ja hoiustab) vastavalt ettenähtud korrale.
4. Dokumenteerib kõik toimingud selleks ettenähtud korra kohaselt.
5. Demonteerib ja utiliseerib seadmed tagades ohutuse ümbritsevale keskkonnale.
Osakutsega seotud kompetentsid
KKSP seadmete ja süsteemide lekkekontroll jahutuskontuuri avamata, tase 3 EKR tase: 3
  Kompetents EKR tase
B.3.4 KKSP seadmete ja süsteemide lekkekontroll jahutuskontuuri avamata 3

Tegevusnäitajaid:
1. Kontrollib vastpaigaldatud KKSP seadme ja süsteemi lekkekindlust visuaalselt ja manuaalselt inertse gaasi survestamise teel järgides komisjoni määrust (EÜ) nr 1516/2007.
2. Kontrollib KKSP seadme ja süsteemi lekkekindlust kasutades kaudseid ja otseseid meetodeid järgides määrust (EÜ) nr 1516/2007 ning süsteemi kasutusjuhendit.
3. Registreerib lekkekontrolli tulemused ettenähtud korra kohaselt.
4. Teatab avastatud leketest järgides avariijuhendeid.
5. Teeb lekkekindluse järelkontrolli pärast lekete kõrvaldamist.
6. Registreerib kõik toimingud selleks ettenähtud korra kohaselt.
 
Külmaaine kokku kogumine KKSP seadmetest ja mahutitest, tase 3 EKR tase: 3
  Kompetents EKR tase
B.3.5 Külmaaine kokkukogumine KKSP seadmetest ja mahutitest 3

Tegevusnäitajad:
1. Kogub kogumisseadmeid kasutades jahutuskontuurist külamaine kokku võimalikult minimaalsete kadudega.
2. Kogub kogumisseadmeid kasutades jahutuskontuurist õli kokku vältides keskkonnareostust.
3. Käitleb külmaaine mahuteid (sh markeerib ja hoiustab) vastavalt ettenähtud korrale.
4. Dokumenteerib kõik toimingud selleks ettenähtud korra kohaselt.
5. Demonteerib ja utiliseerib seadmed tagades ohutuse ümbritsevale keskkonnale.

C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 07-10112021-4.1.1/8k
Kutsetegevuse valdkond: Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstus
Vastutav kutsenõukogu: Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstuse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 24
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 10.11.2021
EKR tase: 3
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 3
Valdkond: ENERGEETIKA JA ELEKTRIALA
Kutseala: Külmatehnika
Kutse grupp: Külmamehaanik
Ametite (ISCO) klassifikaator: 7 Oskus- ja käsitöölised
71 Ehitustöölised, v.a elektrikud
712 Ehitusviimistlejad jms töölised
7127 Kliima- ja külmutusseadmete mehaanikud
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
071 Tehnikaalad
0713 Elektrienergia ja energeetika
EMTAK klassifikaator: C TÖÖTLEV TÖÖSTUS
33 Masinate ja seadmete remont ja paigaldus
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Pädevustabel
Lisa 2 Digipädevuste enesehindamise skaala
Lisa 3 Keelte oskustasemete kirjeldused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Stanislav Štõtkov Eesti Keskkonnauuringute Keskus
Ene Kriis Eesti Keskkonnauuringute Keskus
Roland Jung Eesti Külmaliit
Imre Soorand Eesti Külmaliit
Riho Pilv Eesti Külmaliit
Viljo Kaul Tamrex OÜ

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist