Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Rätsep-stilist, tase 5
Tagasi: Kutsestandardid |

Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Rätsep-stilist, tase 5
EN: Tailor, EstQF Level 5
Spetsialiseerumised:
  • Köösner, tase 5
  • Meesterätsep, tase 5
  • Nahkrõivaste rätsep, tase 5
  • Naiste ülerõivaste rätsep, tase 5
  • Pidulike kleitide rätsep, tase 5
Vaata veelPeida
Osakutsed:
Kehtib alates: 01.12.2021
Kehtib kuni: 30.11.2026
Kutsestandardi versiooni number: 2
Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:
Kutsestandard on uuendatud seoses kehtivusaja lõppemisega. Spetsialiseerumised muudeti valdkonnapõhiseks. Kõik tööosad on spetsialiseerumistega otseselt seotud. Lisandus spetsialiseerumine "Pidulike kleitide valmistamine". Varasem kompetents „Ettevõtlusalane tegevus“ on nüüd esitatud oskuste põhiselt (juhtimine, juhendamine ja turundamine). Korrigeeriti ka kompetentside ja tegevusnäitajate sõnastusi.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andja:
Õppekavad ja õppeasutused
  Õppeasutus Õppekava nimetus Õppekava kood Õppekava tase ja liik Õppimise kestus aastat/kuud Õppekava registreerimise kuupäev Vastuvõtt
1 Tartu Rakenduslik Kolledž Rätsep- stilist (spetsialiseerumine naiste ülerõivaste valmistamine) 197938 453 Viienda taseme kutseõppe jätkuõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 05.09.2022 Avatud
2 Tallinna Tööstushariduskeskus Rätsep-stilist (spetsialiseerumine meeste rõivaste valmistamine) 199999 453 Viienda taseme kutseõppe jätkuõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 06.05.2022 Avatud
3 Tartu Rakenduslik Kolledž Rätsep-stilist (spetsialiseerumine meeste rõivaste valmistamine) 194125 453 Viienda taseme kutseõppe jätkuõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 02.12.2021 Avatud
4 Pärnumaa Kutsehariduskeskus Rätsep-stilist (spetsialiseerumine naiste ülerõivaste valmistamine) 205838 453 Viienda taseme kutseõppe jätkuõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 02.12.2021 Avatud
5 Tallinna Tööstushariduskeskus Rätsep-stilist (spetsialiseerumine naiste ülerõivaste valmistamine) 200000 453 Viienda taseme kutseõppe jätkuõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 06.05.2022 Avatud
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Rätsep-stilist, tase 5 valmistab individuaaltellimusel tellija mõõtudele ja vajadustele vastavaid voodriga või voodrita rõivaid (tooteid). Ta omab kergete rõivaste valmistamise kogemust. Töö hõlmab rõivalisandite valmistamist, rõivaparandusi ning rõivaste kohandamist ja ümber kujundamist.
Rätsep-s...
tilist pakub tellijale stilistika alast nõustamist tegumoe, materjalide ja rõivalisandite valikul eesmärgiga leida esteetiline ja sobiv lahendus. Ta annab soovitusi rõivakandmise reeglite ja etiketi osas. Tellijatega suheldes on ta avatud, teenindusvalmis ja taktitundeline. Rätsep-stilist töötab meeskonnas (nt ateljees, rõiva tootmisettevõtte arendusosakonnas) või väikeettevõtjana.
Töö hõlmab tellijaga suhtlemist, kaastöötajate töö korraldamist ja juhendamist.

Rätsep-stilist spetsialiseerub järgmiselt:
- meesterätsep valmistab meeste rõivaid (särk, vest, ülikond, jope või mantel)
- naiste ülerõivaste rätsep valmistab naiste ülerõivaid (mantel, keep, jakk või jope)
- köösner valmistab karusnahast rõivaid (kasukas, vest, krae, kätised või muhv)
- nahkrõivaste rätsep valmistab nahkrõivaid (vest, püksid, seelik, mantel või jakk)
- pidulike kleitide rätsep valmistab pidulikke kleite (pulmakleit, korsettkleit)

Töökoormus võib jaotuda ebaühtlaselt. Töö võib olla kiire tempoga ja pingeline. Kokkupuude tekstiilitolmu ja eritöödeldud materjalidega võivad tundlikel inimestel põhjustada allergiat.
Rätsep-stilist kasutab oma töös õmblusmasinaid ja -seadmeid (nööpauguseade, kuumniiske töötlemise seade jm) ning käsitöö õmblusvahendeid.

Kutseala madalam tase:
Kergete rõivaste rätsep, tase 4 valmistab individuaaltellimusel kergeid voodrita rõivaid (tooteid).

Kutseala kõrgem tase:
Rätsep-stilist, tase 5 valmistab individuaaltellimusel voodriga ja voodrita rõivaid (tooteid).

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Tellimuse koostamine
A.2.2 Konstrueerimine ja modelleerimine
A.2.3 Juurdelõikus
A.2.4 Õmblemine
A.2.5 Toodete lõppviimistlemine ja üleandmine
A.2.6 Turundamine
A.2.7 Juhtimine
A.2.8 Juhendamine
A.3 Kutsealane ettevalmistus
Rätsep-stilistiks saab õppida kutseõppeasutuses või töökohal ja täienduskursustel.
Kutseõppeasutusse sisseastumine eeldab töökogemust õpitaval spetsialiseerumisel või 4. taseme kergete rõivaste rätsepa kompetentside olemasolu.
A.4 Enamlevinud ametinimetused
Rätsep-stilist, rätsep-konstruktor, meesterätsep, naisterätsep, naiste ülerõivaste rätsep, köösner, rõivaste korrigeerija (alterationist), konstruktor, juurdelõikaja, lõigete valmistaja.
A.5 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Puuduvad.
A.6 Tulevikuoskused
Uute materjalide ja seadmete kasutusele võtmine toob vajaduse omandada uusi tehnoloogiaalaseid oskusi ja teadmisi. Kasvav tähtsus on keskkonnasäästlikul tootmisel, toote elukaarel ja digioskustel.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Kutse taotlemisel tuleb tõendada üldoskused (B.2) ja kohustuslikud kompetentsid (B.3.1-B.3.8) vastavalt ühele valitud spetsialiseerumisele: naiste ülerõivaste, meeste rõivaste, karusnahast rõivaste, nahkrõivaste või pidulike kleitide valmistamine.
B.2 Rätsep-stilist, tase 5 üldoskused
Tegevusnäitajad:
1) Kasutab oma töös teadmisi stiili- ja materjaliõpetusest, moejoonistamisest, spetsialiseerumisele vastavast õmblustehnoloogiast, moeajaloost ja hetketrendidest.
2) Orienteerub õmblusalases terminoloogias, leppemärkides ja dokumentatsioonis. Järgib tehnoloogilisi juhendeid (tehni...
line moejoonis, õmblussõlme läbilõikeskeem või tehnoloogiline kaart).
3) Järgib säästva materjalikasutuse põhimõtteid.
4) Järgib oma töös kutsealaga seonduvaid õigusakte ja regulatsioone, organisatsiooni tööeeskirju ja reegleid ning ohutusnõudeid.
5) Lähtub teeninduse heast tavast ja normidest, arvestab autorikaitse ja tarbijakaitse aspektidega.
6) Kohandub meeskonnaga, teab ja arvestab enda ja teiste rolli meeskonnas.
7) Valib sihtgrupile vastava suhtlemiskanali (telefon, e-mail, sotsiaalmeedia jm), esitab teabe selgelt ja mõistetavalt.
8) On avatud koostööle, järgib kokkuleppeid ja toetab meeskonna tulemuslikku tegutsemist.
9) Kasutab aega efektiivselt, juhindub oma tööprotsessi jooksul tellimuse tähtaegadest.
10) Kindlustab oma tööde kvaliteedi, oskab oma tööd kriitiliselt hinnata, teha järeldusi ning leida probleemidele lahendusi.
11) Saab hakkama pingelistes ja emotsionaalsetes töösituatsioonides.
12) Omandab järjepidevalt uusi teadmisi ja oskusi ning rakendab neid oma töös.
13) Valdab eesti keelt vähemalt tasemel B2, erialast võõrkeelt tasemel A2 (vt lisa 1).
14) Kasutab oma töös digivahendeid vastavalt digipädevuste enesehindamise skaala iseseisva kasutaja tasemele infotöötluse, kommunikatsiooni ja ohutuse osas ning algtasemel kasutaja tasemele sisuloome ja probleemilahenduse osas (vt lisa 2).

Loe edasi
Peida
B.3 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.1 Tellimuse koostamine 5

Tegevusnäitajad:
1. Selgitab välja tellija soovi, loob kliendiga suheldes positiivse õhkkonna, kasutades aktiivse kuulamise ja küsitlemise tehnikaid.
2. Annab soovitusi rõivaste tegumoe, materjalide, värvide ja furnituuri valimise osas, kasutades moealast infot internetist ja kirjandusest. Nõustab tellijat rõivakandmise etiketi ja valmisrõivaste valimise osas.
3. Annab kliendile stilistikaalast nõu terviklikuks rõivakomplektiks, soovitades rõivalisandeid ja kaunistuselemente (nt vööd, ehted).
4. Joonistab kliendi soovile ja figuurile vastava moejoonise,
5. Valib moejoonisest ja kliendisoovidest lähtuvalt rõivaste valmistamiseks vajalikud materjalid, furnituuri ja abimaterjalid.
6. Stiliseerib rõivakomplekti, kasutades erinevaid tehnikaid (joonistamine, telestilistika, fotograafia, fotostilistika) ja arvutiprogramme.
7. Võtab kliendilt tellitava toote valmistamiseks vajaminevad mõõdud.
8. Arvestab materjalikulu vastavalt tellija mõõtudele ja tegumoele.
9. Planeerib tellimuse täitmiseks kuluva aja, arvestades tööde mahtu ja kliendi vajadusi.
10. Koostab rõiva valmistamise, parandamise või ümbertegemise hinnapakkumise (teenuse hind ja materjali kulud).
11. Kooskõlastab tellimuse kliendiga ja vormistab tellimuse vastavalt ettevõtte eeskirjadele.
B.3.2 Konstrueerimine ja modelleerimine 5

Tegevusnäitajad:
1. Valib tegumoele, materjalile ja tootele vastava õmblustehnoloogia.
2. Koostab toote töötlemise tehnoloogilise järjestuse.
3. Konstrueerib ja modelleerib lõiked joonestus-ja mõõtevahenditega käsitsi või arvutil, lähtudes kliendi mõõtudest ja valitud konstrueerimissüsteemi tabelitest.
4. Valmistab väikepartii toodete või näidistoote juurdelõikuseks vajalikud lekaalid.
5. Lisab lõigetele vastasmärkide ning voltide, taskute, nööpaukude ja dekoratiivdetailide asukohad.
6. Valmistab keerulisemate mudelite või täpsustamist vajavate detailide puhul proovikangast maketi (mulaaži) või kontrollimist vajavad detailid.
B.3.3 Juurdelõikus 5

Tegevusnäitajad:
1. Valmistab materjali ette juurdelõikuseks, nt märgistab defektsed kohad, aurutab ja triigib kanga.
2. Paigutab käsitsi või arvutiga konstrueeritud lõiked või lekaalid materjalile sh voodrile, jälgides materjali lõimesuunda, mustrit, struktuuri ja defekte, vajadusel märgib materjalile õmblusvarud.
3. Lõikab välja põhidetailid, arvestades väikedetailidele (kraed, kandid jne) jäetava materjalivaruga.
4. Lõikab juurde vajalikud abimaterjalid (nt liimiriie, vaheriie).
B.3.4 Õmblemine 5

Tegevusnäitajad:
1. Töötleb vajalikud detailid liimiriidega või liimipaelaga arvestades materjali ja toote eripära;
2. Õmbleb kokku rõiva detailid ja tehnoloogilised sõlmed käsitsi või õmblusseadmetega järgides tehnoloogilist juhendit, vastasmärke ja õmblusvarusid.
3. Teeb kuumniisket töötlemist töö erinevatel etappidel, arvestades materjali omadustega.
4. Kontrollib proovides valmistatava rõiva istuvust, tuvastab ja märgib istuvusvead ning teeb vajalikud parandused.
5. Õmbleb valmistoote, viies sisse prooviparandused vastavalt märgistusele, lisab ja õmbleb kinnitus- ja kaunistuselemendid.
6. Õmbleb valmis väikepartii või näidistoote, järgides etteantud tehnilist moejoonist, õmblussõlmede läbilõikeskeeme ja tehnoloogilist järjestust..
7. Teeb erinevaid parandustöid, nt muudab valmisrõiva pikkust ja laiust, parandab rõiva defekte ja vahetab voodri.
8. Kohandab valmisrõiva kliendi figuurile sobivaks.
B.3.5 Toodete lõppviimistlemine ja üleandmine 5

Tegevusnäitajad:
1. Triigib või pressib toote, arvestades materjali koostist ja omadusi.
2. Korrastab toote, kasutades rõivamaterjalile sobivaid puhastusvõtteid ja hooldusvahendeid.
3. Hindab visuaalsel vaatlusel rõiva või toote kvaliteeti enne kliendile üle andmist.
4. Valmistab rõiva või toote ette turvaliseks hoiustamiseks ja transportimiseks.
5. Annab tellijale soovitusi rõiva või toote kasutuse ja hoolduse osas, vastavalt materjalile ja hooldusmärgistusele.
B.3.6 Turundamine 5

Tegevusnäitajad:
1. Kujundab toote ja/või teenuse sobivaima teostusviisi, lähtudes sihtgrupist, logistikast, tasuvusest ja tootmisbaasist.
2. Kujundab tootele ja/või teenusele hinna, lähtudes sihtgrupist, ettevõtluskuludest ja turuhindadest.
3. Teeb tootest fotod turunduse ja reklaami eesmärgil.
4. Analüüsib klientide tagasisidet eesmärgiga hinnata tooteuuenduse või uue toote arendamise vajadusi.
5. Leiab võimalusi toote ja/või teenuse tutvustamiseks ja müügiks ning hindab müügikanali sobivust vastavalt sihtgrupile.
6. Kasutab tehnilisi vahendeid ja erinevate veebikeskkondade võimalusi toote ja/või teenuse tutvustamiseks.
B.3.7 Juhtimine 5

Tegevusnäitajad:
1. Moodustab meeskonna, valides ja värvates töötajad lähtuvalt ettevõtte vajadustest ja eesmärkidest.
2. Korraldab meeskonna töö, annab töötajatele asjakohaseid ja võimetele vastavaid tööülesandeid, määrab ajagraafiku ja leiab ressursid.
3. Väikeettevõtjana juhib ettevõtte igapäevast tööd, järgib õigusakte ja väikeettevõtte juhtimise põhimõtteid. Planeerib koos meeskonnaga tegevuskava ettevõtte eesmärkide saavutamiseks.
4. Tagab töötajate informeerituse töötervishoiu- ja tööohutusnõuetest, jälgib nende täitmist.
5. Motiveerib, tunnustab ja toetab töötajaid.
6. Hindab töötajate tööalast kompetentsust ning vajadusel suunab täienduskoolitusele.
B.3.8 Juhendamine 5

Tegevusnäitajad:
1. Juhendab ja nõustab kolleege, pakub tuge tekkinud probleemide lahendamisel.
2. Aitab tõsta juhendatava töö kvaliteeti, õpetades ratsionaalseid töövõtteid, andes soovitusi tööga paremaks toimetulekuks.
3. Korraldab juhendamise, sh koostab tegevuskava, lähtudes töö eesmärgist, juhendatava võimetest ja olemasolevatest oskustest.
4. Annab juhendatavale selgesõnaliselt ja õigeaegselt tagasisidet tema tegevuse kohta, märkab edusamme ja tunnustab.
Spetsialiseerumistega seotud kompetentsid
Naiste ülerõivaste rätsep, tase 5
    Kompetents EKR tase
B.3.1 Tellimuse koostamine 5

Tegevusnäitajad:
1. Selgitab välja tellija soovi, loob kliendiga suheldes positiivse õhkkonna, kasutades aktiivse kuulamise ja küsitlemise tehnikaid.
2. Annab soovitusi rõivaste tegumoe, materjalide, värvide ja furnituuri valimise osas, kasutades moealast infot internetist ja kirjandusest. Nõustab tellijat rõivakandmise etiketi ja valmisrõivaste valimise osas.
3. Annab kliendile stilistikaalast nõu terviklikuks rõivakomplektiks, soovitades rõivalisandeid ja kaunistuselemente (nt vööd, ehted).
4. Joonistab kliendi soovile ja figuurile vastava moejoonise,
5. Valib moejoonisest ja kliendisoovidest lähtuvalt rõivaste valmistamiseks vajalikud materjalid, furnituuri ja abimaterjalid.
6. Stiliseerib rõivakomplekti, kasutades erinevaid tehnikaid (joonistamine, telestilistika, fotograafia, fotostilistika) ja arvutiprogramme.
7. Võtab kliendilt tellitava toote valmistamiseks vajaminevad mõõdud.
8. Arvestab materjalikulu vastavalt tellija mõõtudele ja tegumoele.
9. Planeerib tellimuse täitmiseks kuluva aja, arvestades tööde mahtu ja kliendi vajadusi.
10. Koostab rõiva valmistamise, parandamise või ümbertegemise hinnapakkumise (teenuse hind ja materjali kulud).
11. Kooskõlastab tellimuse kliendiga ja vormistab tellimuse vastavalt ettevõtte eeskirjadele.
B.3.2 Konstrueerimine ja modelleerimine 5

Tegevusnäitajad:
1. Valib tegumoele, materjalile ja tootele vastava õmblustehnoloogia.
2. Koostab toote töötlemise tehnoloogilise järjestuse.
3. Konstrueerib ja modelleerib lõiked joonestus-ja mõõtevahenditega käsitsi või arvutil, lähtudes kliendi mõõtudest ja valitud konstrueerimissüsteemi tabelitest.
4. Valmistab väikepartii toodete või näidistoote juurdelõikuseks vajalikud lekaalid.
5. Lisab lõigetele vastasmärkide ning voltide, taskute, nööpaukude ja dekoratiivdetailide asukohad.
6. Valmistab keerulisemate mudelite või täpsustamist vajavate detailide puhul proovikangast maketi (mulaaži) või kontrollimist vajavad detailid.
B.3.3 Juurdelõikus 5

Tegevusnäitajad:
1. Valmistab materjali ette juurdelõikuseks, nt märgistab defektsed kohad, aurutab ja triigib kanga.
2. Paigutab käsitsi või arvutiga konstrueeritud lõiked või lekaalid materjalile sh voodrile, jälgides materjali lõimesuunda, mustrit, struktuuri ja defekte, vajadusel märgib materjalile õmblusvarud.
3. Lõikab välja põhidetailid, arvestades väikedetailidele (kraed, kandid jne) jäetava materjalivaruga.
4. Lõikab juurde vajalikud abimaterjalid (nt liimiriie, vaheriie).
B.3.4 Õmblemine 5

Tegevusnäitajad:
1. Töötleb vajalikud detailid liimiriidega või liimipaelaga arvestades materjali ja toote eripära;
2. Õmbleb kokku rõiva detailid ja tehnoloogilised sõlmed käsitsi või õmblusseadmetega järgides tehnoloogilist juhendit, vastasmärke ja õmblusvarusid.
3. Teeb kuumniisket töötlemist töö erinevatel etappidel, arvestades materjali omadustega.
4. Kontrollib proovides valmistatava rõiva istuvust, tuvastab ja märgib istuvusvead ning teeb vajalikud parandused.
5. Õmbleb valmistoote, viies sisse prooviparandused vastavalt märgistusele, lisab ja õmbleb kinnitus- ja kaunistuselemendid.
6. Õmbleb valmis väikepartii või näidistoote, järgides etteantud tehnilist moejoonist, õmblussõlmede läbilõikeskeeme ja tehnoloogilist järjestust..
7. Teeb erinevaid parandustöid, nt muudab valmisrõiva pikkust ja laiust, parandab rõiva defekte ja vahetab voodri.
8. Kohandab valmisrõiva kliendi figuurile sobivaks.
B.3.5 Toodete lõppviimistlemine ja üleandmine 5

Tegevusnäitajad:
1. Triigib või pressib toote, arvestades materjali koostist ja omadusi.
2. Korrastab toote, kasutades rõivamaterjalile sobivaid puhastusvõtteid ja hooldusvahendeid.
3. Hindab visuaalsel vaatlusel rõiva või toote kvaliteeti enne kliendile üle andmist.
4. Valmistab rõiva või toote ette turvaliseks hoiustamiseks ja transportimiseks.
5. Annab tellijale soovitusi rõiva või toote kasutuse ja hoolduse osas, vastavalt materjalile ja hooldusmärgistusele.
B.3.6 Turundamine 5

Tegevusnäitajad:
1. Kujundab toote ja/või teenuse sobivaima teostusviisi, lähtudes sihtgrupist, logistikast, tasuvusest ja tootmisbaasist.
2. Kujundab tootele ja/või teenusele hinna, lähtudes sihtgrupist, ettevõtluskuludest ja turuhindadest.
3. Teeb tootest fotod turunduse ja reklaami eesmärgil.
4. Analüüsib klientide tagasisidet eesmärgiga hinnata tooteuuenduse või uue toote arendamise vajadusi.
5. Leiab võimalusi toote ja/või teenuse tutvustamiseks ja müügiks ning hindab müügikanali sobivust vastavalt sihtgrupile.
6. Kasutab tehnilisi vahendeid ja erinevate veebikeskkondade võimalusi toote ja/või teenuse tutvustamiseks.
B.3.7 Juhtimine 5

Tegevusnäitajad:
1. Moodustab meeskonna, valides ja värvates töötajad lähtuvalt ettevõtte vajadustest ja eesmärkidest.
2. Korraldab meeskonna töö, annab töötajatele asjakohaseid ja võimetele vastavaid tööülesandeid, määrab ajagraafiku ja leiab ressursid.
3. Väikeettevõtjana juhib ettevõtte igapäevast tööd, järgib õigusakte ja väikeettevõtte juhtimise põhimõtteid. Planeerib koos meeskonnaga tegevuskava ettevõtte eesmärkide saavutamiseks.
4. Tagab töötajate informeerituse töötervishoiu- ja tööohutusnõuetest, jälgib nende täitmist.
5. Motiveerib, tunnustab ja toetab töötajaid.
6. Hindab töötajate tööalast kompetentsust ning vajadusel suunab täienduskoolitusele.
B.3.8 Juhendamine 5

Tegevusnäitajad:
1. Juhendab ja nõustab kolleege, pakub tuge tekkinud probleemide lahendamisel.
2. Aitab tõsta juhendatava töö kvaliteeti, õpetades ratsionaalseid töövõtteid, andes soovitusi tööga paremaks toimetulekuks.
3. Korraldab juhendamise, sh koostab tegevuskava, lähtudes töö eesmärgist, juhendatava võimetest ja olemasolevatest oskustest.
4. Annab juhendatavale selgesõnaliselt ja õigeaegselt tagasisidet tema tegevuse kohta, märkab edusamme ja tunnustab.
 
Meesterätsep, tase 5
    Kompetents EKR tase
B.3.1 Tellimuse koostamine 5

Tegevusnäitajad:
1. Selgitab välja tellija soovi, loob kliendiga suheldes positiivse õhkkonna, kasutades aktiivse kuulamise ja küsitlemise tehnikaid.
2. Annab soovitusi rõivaste tegumoe, materjalide, värvide ja furnituuri valimise osas, kasutades moealast infot internetist ja kirjandusest. Nõustab tellijat rõivakandmise etiketi ja valmisrõivaste valimise osas.
3. Annab kliendile stilistikaalast nõu terviklikuks rõivakomplektiks, soovitades rõivalisandeid ja kaunistuselemente (nt vööd, ehted).
4. Joonistab kliendi soovile ja figuurile vastava moejoonise,
5. Valib moejoonisest ja kliendisoovidest lähtuvalt rõivaste valmistamiseks vajalikud materjalid, furnituuri ja abimaterjalid.
6. Stiliseerib rõivakomplekti, kasutades erinevaid tehnikaid (joonistamine, telestilistika, fotograafia, fotostilistika) ja arvutiprogramme.
7. Võtab kliendilt tellitava toote valmistamiseks vajaminevad mõõdud.
8. Arvestab materjalikulu vastavalt tellija mõõtudele ja tegumoele.
9. Planeerib tellimuse täitmiseks kuluva aja, arvestades tööde mahtu ja kliendi vajadusi.
10. Koostab rõiva valmistamise, parandamise või ümbertegemise hinnapakkumise (teenuse hind ja materjali kulud).
11. Kooskõlastab tellimuse kliendiga ja vormistab tellimuse vastavalt ettevõtte eeskirjadele.
B.3.2 Konstrueerimine ja modelleerimine 5

Tegevusnäitajad:
1. Valib tegumoele, materjalile ja tootele vastava õmblustehnoloogia.
2. Koostab toote töötlemise tehnoloogilise järjestuse.
3. Konstrueerib ja modelleerib lõiked joonestus-ja mõõtevahenditega käsitsi või arvutil, lähtudes kliendi mõõtudest ja valitud konstrueerimissüsteemi tabelitest.
4. Valmistab väikepartii toodete või näidistoote juurdelõikuseks vajalikud lekaalid.
5. Lisab lõigetele vastasmärkide ning voltide, taskute, nööpaukude ja dekoratiivdetailide asukohad.
6. Valmistab keerulisemate mudelite või täpsustamist vajavate detailide puhul proovikangast maketi (mulaaži) või kontrollimist vajavad detailid.
B.3.3 Juurdelõikus 5

Tegevusnäitajad:
1. Valmistab materjali ette juurdelõikuseks, nt märgistab defektsed kohad, aurutab ja triigib kanga.
2. Paigutab käsitsi või arvutiga konstrueeritud lõiked või lekaalid materjalile sh voodrile, jälgides materjali lõimesuunda, mustrit, struktuuri ja defekte, vajadusel märgib materjalile õmblusvarud.
3. Lõikab välja põhidetailid, arvestades väikedetailidele (kraed, kandid jne) jäetava materjalivaruga.
4. Lõikab juurde vajalikud abimaterjalid (nt liimiriie, vaheriie).
B.3.4 Õmblemine 5

Tegevusnäitajad:
1. Töötleb vajalikud detailid liimiriidega või liimipaelaga arvestades materjali ja toote eripära;
2. Õmbleb kokku rõiva detailid ja tehnoloogilised sõlmed käsitsi või õmblusseadmetega järgides tehnoloogilist juhendit, vastasmärke ja õmblusvarusid.
3. Teeb kuumniisket töötlemist töö erinevatel etappidel, arvestades materjali omadustega.
4. Kontrollib proovides valmistatava rõiva istuvust, tuvastab ja märgib istuvusvead ning teeb vajalikud parandused.
5. Õmbleb valmistoote, viies sisse prooviparandused vastavalt märgistusele, lisab ja õmbleb kinnitus- ja kaunistuselemendid.
6. Õmbleb valmis väikepartii või näidistoote, järgides etteantud tehnilist moejoonist, õmblussõlmede läbilõikeskeeme ja tehnoloogilist järjestust..
7. Teeb erinevaid parandustöid, nt muudab valmisrõiva pikkust ja laiust, parandab rõiva defekte ja vahetab voodri.
8. Kohandab valmisrõiva kliendi figuurile sobivaks.
B.3.5 Toodete lõppviimistlemine ja üleandmine 5

Tegevusnäitajad:
1. Triigib või pressib toote, arvestades materjali koostist ja omadusi.
2. Korrastab toote, kasutades rõivamaterjalile sobivaid puhastusvõtteid ja hooldusvahendeid.
3. Hindab visuaalsel vaatlusel rõiva või toote kvaliteeti enne kliendile üle andmist.
4. Valmistab rõiva või toote ette turvaliseks hoiustamiseks ja transportimiseks.
5. Annab tellijale soovitusi rõiva või toote kasutuse ja hoolduse osas, vastavalt materjalile ja hooldusmärgistusele.
B.3.6 Turundamine 5

Tegevusnäitajad:
1. Kujundab toote ja/või teenuse sobivaima teostusviisi, lähtudes sihtgrupist, logistikast, tasuvusest ja tootmisbaasist.
2. Kujundab tootele ja/või teenusele hinna, lähtudes sihtgrupist, ettevõtluskuludest ja turuhindadest.
3. Teeb tootest fotod turunduse ja reklaami eesmärgil.
4. Analüüsib klientide tagasisidet eesmärgiga hinnata tooteuuenduse või uue toote arendamise vajadusi.
5. Leiab võimalusi toote ja/või teenuse tutvustamiseks ja müügiks ning hindab müügikanali sobivust vastavalt sihtgrupile.
6. Kasutab tehnilisi vahendeid ja erinevate veebikeskkondade võimalusi toote ja/või teenuse tutvustamiseks.
B.3.7 Juhtimine 5

Tegevusnäitajad:
1. Moodustab meeskonna, valides ja värvates töötajad lähtuvalt ettevõtte vajadustest ja eesmärkidest.
2. Korraldab meeskonna töö, annab töötajatele asjakohaseid ja võimetele vastavaid tööülesandeid, määrab ajagraafiku ja leiab ressursid.
3. Väikeettevõtjana juhib ettevõtte igapäevast tööd, järgib õigusakte ja väikeettevõtte juhtimise põhimõtteid. Planeerib koos meeskonnaga tegevuskava ettevõtte eesmärkide saavutamiseks.
4. Tagab töötajate informeerituse töötervishoiu- ja tööohutusnõuetest, jälgib nende täitmist.
5. Motiveerib, tunnustab ja toetab töötajaid.
6. Hindab töötajate tööalast kompetentsust ning vajadusel suunab täienduskoolitusele.
B.3.8 Juhendamine 5

Tegevusnäitajad:
1. Juhendab ja nõustab kolleege, pakub tuge tekkinud probleemide lahendamisel.
2. Aitab tõsta juhendatava töö kvaliteeti, õpetades ratsionaalseid töövõtteid, andes soovitusi tööga paremaks toimetulekuks.
3. Korraldab juhendamise, sh koostab tegevuskava, lähtudes töö eesmärgist, juhendatava võimetest ja olemasolevatest oskustest.
4. Annab juhendatavale selgesõnaliselt ja õigeaegselt tagasisidet tema tegevuse kohta, märkab edusamme ja tunnustab.
 
Köösner, tase 5
    Kompetents EKR tase
B.3.1 Tellimuse koostamine 5

Tegevusnäitajad:
1. Selgitab välja tellija soovi, loob kliendiga suheldes positiivse õhkkonna, kasutades aktiivse kuulamise ja küsitlemise tehnikaid.
2. Annab soovitusi rõivaste tegumoe, materjalide, värvide ja furnituuri valimise osas, kasutades moealast infot internetist ja kirjandusest. Nõustab tellijat rõivakandmise etiketi ja valmisrõivaste valimise osas.
3. Annab kliendile stilistikaalast nõu terviklikuks rõivakomplektiks, soovitades rõivalisandeid ja kaunistuselemente (nt vööd, ehted).
4. Joonistab kliendi soovile ja figuurile vastava moejoonise,
5. Valib moejoonisest ja kliendisoovidest lähtuvalt rõivaste valmistamiseks vajalikud materjalid, furnituuri ja abimaterjalid.
6. Stiliseerib rõivakomplekti, kasutades erinevaid tehnikaid (joonistamine, telestilistika, fotograafia, fotostilistika) ja arvutiprogramme.
7. Võtab kliendilt tellitava toote valmistamiseks vajaminevad mõõdud.
8. Arvestab materjalikulu vastavalt tellija mõõtudele ja tegumoele.
9. Planeerib tellimuse täitmiseks kuluva aja, arvestades tööde mahtu ja kliendi vajadusi.
10. Koostab rõiva valmistamise, parandamise või ümbertegemise hinnapakkumise (teenuse hind ja materjali kulud).
11. Kooskõlastab tellimuse kliendiga ja vormistab tellimuse vastavalt ettevõtte eeskirjadele.
B.3.2 Konstrueerimine ja modelleerimine 5

Tegevusnäitajad:
1. Valib tegumoele, materjalile ja tootele vastava õmblustehnoloogia.
2. Koostab toote töötlemise tehnoloogilise järjestuse.
3. Konstrueerib ja modelleerib lõiked joonestus-ja mõõtevahenditega käsitsi või arvutil, lähtudes kliendi mõõtudest ja valitud konstrueerimissüsteemi tabelitest.
4. Valmistab väikepartii toodete või näidistoote juurdelõikuseks vajalikud lekaalid.
5. Lisab lõigetele vastasmärkide ning voltide, taskute, nööpaukude ja dekoratiivdetailide asukohad.
6. Valmistab keerulisemate mudelite või täpsustamist vajavate detailide puhul proovikangast maketi (mulaaži) või kontrollimist vajavad detailid.
B.3.3 Juurdelõikus 5

Tegevusnäitajad:
1. Valmistab materjali ette juurdelõikuseks, nt märgistab defektsed kohad, aurutab ja triigib kanga.
2. Paigutab käsitsi või arvutiga konstrueeritud lõiked või lekaalid materjalile sh voodrile, jälgides materjali lõimesuunda, mustrit, struktuuri ja defekte, vajadusel märgib materjalile õmblusvarud.
3. Lõikab välja põhidetailid, arvestades väikedetailidele (kraed, kandid jne) jäetava materjalivaruga.
4. Lõikab juurde vajalikud abimaterjalid (nt liimiriie, vaheriie).
B.3.4 Õmblemine 5

Tegevusnäitajad:
1. Töötleb vajalikud detailid liimiriidega või liimipaelaga arvestades materjali ja toote eripära;
2. Õmbleb kokku rõiva detailid ja tehnoloogilised sõlmed käsitsi või õmblusseadmetega järgides tehnoloogilist juhendit, vastasmärke ja õmblusvarusid.
3. Teeb kuumniisket töötlemist töö erinevatel etappidel, arvestades materjali omadustega.
4. Kontrollib proovides valmistatava rõiva istuvust, tuvastab ja märgib istuvusvead ning teeb vajalikud parandused.
5. Õmbleb valmistoote, viies sisse prooviparandused vastavalt märgistusele, lisab ja õmbleb kinnitus- ja kaunistuselemendid.
6. Õmbleb valmis väikepartii või näidistoote, järgides etteantud tehnilist moejoonist, õmblussõlmede läbilõikeskeeme ja tehnoloogilist järjestust..
7. Teeb erinevaid parandustöid, nt muudab valmisrõiva pikkust ja laiust, parandab rõiva defekte ja vahetab voodri.
8. Kohandab valmisrõiva kliendi figuurile sobivaks.
B.3.5 Toodete lõppviimistlemine ja üleandmine 5

Tegevusnäitajad:
1. Triigib või pressib toote, arvestades materjali koostist ja omadusi.
2. Korrastab toote, kasutades rõivamaterjalile sobivaid puhastusvõtteid ja hooldusvahendeid.
3. Hindab visuaalsel vaatlusel rõiva või toote kvaliteeti enne kliendile üle andmist.
4. Valmistab rõiva või toote ette turvaliseks hoiustamiseks ja transportimiseks.
5. Annab tellijale soovitusi rõiva või toote kasutuse ja hoolduse osas, vastavalt materjalile ja hooldusmärgistusele.
B.3.6 Turundamine 5

Tegevusnäitajad:
1. Kujundab toote ja/või teenuse sobivaima teostusviisi, lähtudes sihtgrupist, logistikast, tasuvusest ja tootmisbaasist.
2. Kujundab tootele ja/või teenusele hinna, lähtudes sihtgrupist, ettevõtluskuludest ja turuhindadest.
3. Teeb tootest fotod turunduse ja reklaami eesmärgil.
4. Analüüsib klientide tagasisidet eesmärgiga hinnata tooteuuenduse või uue toote arendamise vajadusi.
5. Leiab võimalusi toote ja/või teenuse tutvustamiseks ja müügiks ning hindab müügikanali sobivust vastavalt sihtgrupile.
6. Kasutab tehnilisi vahendeid ja erinevate veebikeskkondade võimalusi toote ja/või teenuse tutvustamiseks.
B.3.7 Juhtimine 5

Tegevusnäitajad:
1. Moodustab meeskonna, valides ja värvates töötajad lähtuvalt ettevõtte vajadustest ja eesmärkidest.
2. Korraldab meeskonna töö, annab töötajatele asjakohaseid ja võimetele vastavaid tööülesandeid, määrab ajagraafiku ja leiab ressursid.
3. Väikeettevõtjana juhib ettevõtte igapäevast tööd, järgib õigusakte ja väikeettevõtte juhtimise põhimõtteid. Planeerib koos meeskonnaga tegevuskava ettevõtte eesmärkide saavutamiseks.
4. Tagab töötajate informeerituse töötervishoiu- ja tööohutusnõuetest, jälgib nende täitmist.
5. Motiveerib, tunnustab ja toetab töötajaid.
6. Hindab töötajate tööalast kompetentsust ning vajadusel suunab täienduskoolitusele.
B.3.8 Juhendamine 5

Tegevusnäitajad:
1. Juhendab ja nõustab kolleege, pakub tuge tekkinud probleemide lahendamisel.
2. Aitab tõsta juhendatava töö kvaliteeti, õpetades ratsionaalseid töövõtteid, andes soovitusi tööga paremaks toimetulekuks.
3. Korraldab juhendamise, sh koostab tegevuskava, lähtudes töö eesmärgist, juhendatava võimetest ja olemasolevatest oskustest.
4. Annab juhendatavale selgesõnaliselt ja õigeaegselt tagasisidet tema tegevuse kohta, märkab edusamme ja tunnustab.
 
Nahkrõivaste rätsep, tase 5
    Kompetents EKR tase
B.3.1 Tellimuse koostamine 5

Tegevusnäitajad:
1. Selgitab välja tellija soovi, loob kliendiga suheldes positiivse õhkkonna, kasutades aktiivse kuulamise ja küsitlemise tehnikaid.
2. Annab soovitusi rõivaste tegumoe, materjalide, värvide ja furnituuri valimise osas, kasutades moealast infot internetist ja kirjandusest. Nõustab tellijat rõivakandmise etiketi ja valmisrõivaste valimise osas.
3. Annab kliendile stilistikaalast nõu terviklikuks rõivakomplektiks, soovitades rõivalisandeid ja kaunistuselemente (nt vööd, ehted).
4. Joonistab kliendi soovile ja figuurile vastava moejoonise,
5. Valib moejoonisest ja kliendisoovidest lähtuvalt rõivaste valmistamiseks vajalikud materjalid, furnituuri ja abimaterjalid.
6. Stiliseerib rõivakomplekti, kasutades erinevaid tehnikaid (joonistamine, telestilistika, fotograafia, fotostilistika) ja arvutiprogramme.
7. Võtab kliendilt tellitava toote valmistamiseks vajaminevad mõõdud.
8. Arvestab materjalikulu vastavalt tellija mõõtudele ja tegumoele.
9. Planeerib tellimuse täitmiseks kuluva aja, arvestades tööde mahtu ja kliendi vajadusi.
10. Koostab rõiva valmistamise, parandamise või ümbertegemise hinnapakkumise (teenuse hind ja materjali kulud).
11. Kooskõlastab tellimuse kliendiga ja vormistab tellimuse vastavalt ettevõtte eeskirjadele.
B.3.2 Konstrueerimine ja modelleerimine 5

Tegevusnäitajad:
1. Valib tegumoele, materjalile ja tootele vastava õmblustehnoloogia.
2. Koostab toote töötlemise tehnoloogilise järjestuse.
3. Konstrueerib ja modelleerib lõiked joonestus-ja mõõtevahenditega käsitsi või arvutil, lähtudes kliendi mõõtudest ja valitud konstrueerimissüsteemi tabelitest.
4. Valmistab väikepartii toodete või näidistoote juurdelõikuseks vajalikud lekaalid.
5. Lisab lõigetele vastasmärkide ning voltide, taskute, nööpaukude ja dekoratiivdetailide asukohad.
6. Valmistab keerulisemate mudelite või täpsustamist vajavate detailide puhul proovikangast maketi (mulaaži) või kontrollimist vajavad detailid.
B.3.3 Juurdelõikus 5

Tegevusnäitajad:
1. Valmistab materjali ette juurdelõikuseks, nt märgistab defektsed kohad, aurutab ja triigib kanga.
2. Paigutab käsitsi või arvutiga konstrueeritud lõiked või lekaalid materjalile sh voodrile, jälgides materjali lõimesuunda, mustrit, struktuuri ja defekte, vajadusel märgib materjalile õmblusvarud.
3. Lõikab välja põhidetailid, arvestades väikedetailidele (kraed, kandid jne) jäetava materjalivaruga.
4. Lõikab juurde vajalikud abimaterjalid (nt liimiriie, vaheriie).
B.3.4 Õmblemine 5

Tegevusnäitajad:
1. Töötleb vajalikud detailid liimiriidega või liimipaelaga arvestades materjali ja toote eripära;
2. Õmbleb kokku rõiva detailid ja tehnoloogilised sõlmed käsitsi või õmblusseadmetega järgides tehnoloogilist juhendit, vastasmärke ja õmblusvarusid.
3. Teeb kuumniisket töötlemist töö erinevatel etappidel, arvestades materjali omadustega.
4. Kontrollib proovides valmistatava rõiva istuvust, tuvastab ja märgib istuvusvead ning teeb vajalikud parandused.
5. Õmbleb valmistoote, viies sisse prooviparandused vastavalt märgistusele, lisab ja õmbleb kinnitus- ja kaunistuselemendid.
6. Õmbleb valmis väikepartii või näidistoote, järgides etteantud tehnilist moejoonist, õmblussõlmede läbilõikeskeeme ja tehnoloogilist järjestust..
7. Teeb erinevaid parandustöid, nt muudab valmisrõiva pikkust ja laiust, parandab rõiva defekte ja vahetab voodri.
8. Kohandab valmisrõiva kliendi figuurile sobivaks.
B.3.5 Toodete lõppviimistlemine ja üleandmine 5

Tegevusnäitajad:
1. Triigib või pressib toote, arvestades materjali koostist ja omadusi.
2. Korrastab toote, kasutades rõivamaterjalile sobivaid puhastusvõtteid ja hooldusvahendeid.
3. Hindab visuaalsel vaatlusel rõiva või toote kvaliteeti enne kliendile üle andmist.
4. Valmistab rõiva või toote ette turvaliseks hoiustamiseks ja transportimiseks.
5. Annab tellijale soovitusi rõiva või toote kasutuse ja hoolduse osas, vastavalt materjalile ja hooldusmärgistusele.
B.3.6 Turundamine 5

Tegevusnäitajad:
1. Kujundab toote ja/või teenuse sobivaima teostusviisi, lähtudes sihtgrupist, logistikast, tasuvusest ja tootmisbaasist.
2. Kujundab tootele ja/või teenusele hinna, lähtudes sihtgrupist, ettevõtluskuludest ja turuhindadest.
3. Teeb tootest fotod turunduse ja reklaami eesmärgil.
4. Analüüsib klientide tagasisidet eesmärgiga hinnata tooteuuenduse või uue toote arendamise vajadusi.
5. Leiab võimalusi toote ja/või teenuse tutvustamiseks ja müügiks ning hindab müügikanali sobivust vastavalt sihtgrupile.
6. Kasutab tehnilisi vahendeid ja erinevate veebikeskkondade võimalusi toote ja/või teenuse tutvustamiseks.
B.3.7 Juhtimine 5

Tegevusnäitajad:
1. Moodustab meeskonna, valides ja värvates töötajad lähtuvalt ettevõtte vajadustest ja eesmärkidest.
2. Korraldab meeskonna töö, annab töötajatele asjakohaseid ja võimetele vastavaid tööülesandeid, määrab ajagraafiku ja leiab ressursid.
3. Väikeettevõtjana juhib ettevõtte igapäevast tööd, järgib õigusakte ja väikeettevõtte juhtimise põhimõtteid. Planeerib koos meeskonnaga tegevuskava ettevõtte eesmärkide saavutamiseks.
4. Tagab töötajate informeerituse töötervishoiu- ja tööohutusnõuetest, jälgib nende täitmist.
5. Motiveerib, tunnustab ja toetab töötajaid.
6. Hindab töötajate tööalast kompetentsust ning vajadusel suunab täienduskoolitusele.
B.3.8 Juhendamine 5

Tegevusnäitajad:
1. Juhendab ja nõustab kolleege, pakub tuge tekkinud probleemide lahendamisel.
2. Aitab tõsta juhendatava töö kvaliteeti, õpetades ratsionaalseid töövõtteid, andes soovitusi tööga paremaks toimetulekuks.
3. Korraldab juhendamise, sh koostab tegevuskava, lähtudes töö eesmärgist, juhendatava võimetest ja olemasolevatest oskustest.
4. Annab juhendatavale selgesõnaliselt ja õigeaegselt tagasisidet tema tegevuse kohta, märkab edusamme ja tunnustab.
 
Pidulike kleitide rätsep, tase 5
    Kompetents EKR tase
B.3.1 Tellimuse koostamine 5

Tegevusnäitajad:
1. Selgitab välja tellija soovi, loob kliendiga suheldes positiivse õhkkonna, kasutades aktiivse kuulamise ja küsitlemise tehnikaid.
2. Annab soovitusi rõivaste tegumoe, materjalide, värvide ja furnituuri valimise osas, kasutades moealast infot internetist ja kirjandusest. Nõustab tellijat rõivakandmise etiketi ja valmisrõivaste valimise osas.
3. Annab kliendile stilistikaalast nõu terviklikuks rõivakomplektiks, soovitades rõivalisandeid ja kaunistuselemente (nt vööd, ehted).
4. Joonistab kliendi soovile ja figuurile vastava moejoonise,
5. Valib moejoonisest ja kliendisoovidest lähtuvalt rõivaste valmistamiseks vajalikud materjalid, furnituuri ja abimaterjalid.
6. Stiliseerib rõivakomplekti, kasutades erinevaid tehnikaid (joonistamine, telestilistika, fotograafia, fotostilistika) ja arvutiprogramme.
7. Võtab kliendilt tellitava toote valmistamiseks vajaminevad mõõdud.
8. Arvestab materjalikulu vastavalt tellija mõõtudele ja tegumoele.
9. Planeerib tellimuse täitmiseks kuluva aja, arvestades tööde mahtu ja kliendi vajadusi.
10. Koostab rõiva valmistamise, parandamise või ümbertegemise hinnapakkumise (teenuse hind ja materjali kulud).
11. Kooskõlastab tellimuse kliendiga ja vormistab tellimuse vastavalt ettevõtte eeskirjadele.
B.3.2 Konstrueerimine ja modelleerimine 5

Tegevusnäitajad:
1. Valib tegumoele, materjalile ja tootele vastava õmblustehnoloogia.
2. Koostab toote töötlemise tehnoloogilise järjestuse.
3. Konstrueerib ja modelleerib lõiked joonestus-ja mõõtevahenditega käsitsi või arvutil, lähtudes kliendi mõõtudest ja valitud konstrueerimissüsteemi tabelitest.
4. Valmistab väikepartii toodete või näidistoote juurdelõikuseks vajalikud lekaalid.
5. Lisab lõigetele vastasmärkide ning voltide, taskute, nööpaukude ja dekoratiivdetailide asukohad.
6. Valmistab keerulisemate mudelite või täpsustamist vajavate detailide puhul proovikangast maketi (mulaaži) või kontrollimist vajavad detailid.
B.3.3 Juurdelõikus 5

Tegevusnäitajad:
1. Valmistab materjali ette juurdelõikuseks, nt märgistab defektsed kohad, aurutab ja triigib kanga.
2. Paigutab käsitsi või arvutiga konstrueeritud lõiked või lekaalid materjalile sh voodrile, jälgides materjali lõimesuunda, mustrit, struktuuri ja defekte, vajadusel märgib materjalile õmblusvarud.
3. Lõikab välja põhidetailid, arvestades väikedetailidele (kraed, kandid jne) jäetava materjalivaruga.
4. Lõikab juurde vajalikud abimaterjalid (nt liimiriie, vaheriie).
B.3.4 Õmblemine 5

Tegevusnäitajad:
1. Töötleb vajalikud detailid liimiriidega või liimipaelaga arvestades materjali ja toote eripära;
2. Õmbleb kokku rõiva detailid ja tehnoloogilised sõlmed käsitsi või õmblusseadmetega järgides tehnoloogilist juhendit, vastasmärke ja õmblusvarusid.
3. Teeb kuumniisket töötlemist töö erinevatel etappidel, arvestades materjali omadustega.
4. Kontrollib proovides valmistatava rõiva istuvust, tuvastab ja märgib istuvusvead ning teeb vajalikud parandused.
5. Õmbleb valmistoote, viies sisse prooviparandused vastavalt märgistusele, lisab ja õmbleb kinnitus- ja kaunistuselemendid.
6. Õmbleb valmis väikepartii või näidistoote, järgides etteantud tehnilist moejoonist, õmblussõlmede läbilõikeskeeme ja tehnoloogilist järjestust..
7. Teeb erinevaid parandustöid, nt muudab valmisrõiva pikkust ja laiust, parandab rõiva defekte ja vahetab voodri.
8. Kohandab valmisrõiva kliendi figuurile sobivaks.
B.3.5 Toodete lõppviimistlemine ja üleandmine 5

Tegevusnäitajad:
1. Triigib või pressib toote, arvestades materjali koostist ja omadusi.
2. Korrastab toote, kasutades rõivamaterjalile sobivaid puhastusvõtteid ja hooldusvahendeid.
3. Hindab visuaalsel vaatlusel rõiva või toote kvaliteeti enne kliendile üle andmist.
4. Valmistab rõiva või toote ette turvaliseks hoiustamiseks ja transportimiseks.
5. Annab tellijale soovitusi rõiva või toote kasutuse ja hoolduse osas, vastavalt materjalile ja hooldusmärgistusele.
B.3.6 Turundamine 5

Tegevusnäitajad:
1. Kujundab toote ja/või teenuse sobivaima teostusviisi, lähtudes sihtgrupist, logistikast, tasuvusest ja tootmisbaasist.
2. Kujundab tootele ja/või teenusele hinna, lähtudes sihtgrupist, ettevõtluskuludest ja turuhindadest.
3. Teeb tootest fotod turunduse ja reklaami eesmärgil.
4. Analüüsib klientide tagasisidet eesmärgiga hinnata tooteuuenduse või uue toote arendamise vajadusi.
5. Leiab võimalusi toote ja/või teenuse tutvustamiseks ja müügiks ning hindab müügikanali sobivust vastavalt sihtgrupile.
6. Kasutab tehnilisi vahendeid ja erinevate veebikeskkondade võimalusi toote ja/või teenuse tutvustamiseks.
B.3.7 Juhtimine 5

Tegevusnäitajad:
1. Moodustab meeskonna, valides ja värvates töötajad lähtuvalt ettevõtte vajadustest ja eesmärkidest.
2. Korraldab meeskonna töö, annab töötajatele asjakohaseid ja võimetele vastavaid tööülesandeid, määrab ajagraafiku ja leiab ressursid.
3. Väikeettevõtjana juhib ettevõtte igapäevast tööd, järgib õigusakte ja väikeettevõtte juhtimise põhimõtteid. Planeerib koos meeskonnaga tegevuskava ettevõtte eesmärkide saavutamiseks.
4. Tagab töötajate informeerituse töötervishoiu- ja tööohutusnõuetest, jälgib nende täitmist.
5. Motiveerib, tunnustab ja toetab töötajaid.
6. Hindab töötajate tööalast kompetentsust ning vajadusel suunab täienduskoolitusele.
B.3.8 Juhendamine 5

Tegevusnäitajad:
1. Juhendab ja nõustab kolleege, pakub tuge tekkinud probleemide lahendamisel.
2. Aitab tõsta juhendatava töö kvaliteeti, õpetades ratsionaalseid töövõtteid, andes soovitusi tööga paremaks toimetulekuks.
3. Korraldab juhendamise, sh koostab tegevuskava, lähtudes töö eesmärgist, juhendatava võimetest ja olemasolevatest oskustest.
4. Annab juhendatavale selgesõnaliselt ja õigeaegselt tagasisidet tema tegevuse kohta, märkab edusamme ja tunnustab.

C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 24-01122021-1.1.2/2k
Kutsetegevuse valdkond: Tehnika, Tootmine ja Töötlemine
Vastutav kutsenõukogu: Tehnika, Tootmise ja Töötlemise Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 24
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 01.12.2021
EKR tase: 5
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 5
Valdkond: TEHNIKA, TOOTMINE JA TÖÖTLEMINE
Kutseala: Rõivatootmine
Kutse grupp: Rätsep
Ametite (ISCO) klassifikaator: 7 Oskus- ja käsitöölised
75 Toiduaine-, puidu- ning rõivatööstuse jms oskus- ja käsitöölised
753 Rõivatööstuse jms töölised
7531 Rätsepad, köösnerid ja kübarategijad
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
072 Tootmine ja töötlemine
0723 Tekstiili, rõivaste, jalatsite valmistamine ning naha töötlemine
EMTAK klassifikaator: C TÖÖTLEV TÖÖSTUS
14 Rõivatootmine
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 2 Digipädevuste enesehindamise skaala
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Riina Tenno Tallinna Tööstushariduskeskus
Pille Kompus KompArtly OÜ
Liisa Brochard Tresor OÜ

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist