Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Personalijuht, tase 6

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Personalijuht, tase 6
EN: Human resource manager, EstQF Level 6
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 23.11.2021
Kehtib kuni: 22.11.2022
Kutsestandardi versiooni number: 9
Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:
Kutsestandard on sisult ja struktuurilt põhjalikult uuendatud. Tase 6 uues versioonis ei ole spetsialiseerumisi. Kõikides kutsestandardites on kohustuslikeks kompetentsideks töösuhete haldamine, tervisedenduse korraldamine ja tööturvalisuse tagamine, õppimis- ja arendustegevuse planeerimine ja korraldamine, personali planeerimine, värbamine ja valimine ja personali tasustamine.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andja: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Personalijuht omab head arusaama kõikidest personalijuhtimise töövaldkondadest ja nende seostest. Personalijuht võib vastutada organisatsioonis kogu personalitöö eest või on oma töös spetsialiseerunud ja tunneb süvitsi ühte suuremat või mitut personalitöö valdkonda, seda iseseisvalt korraldades. Per...sonalijuhi peamisteks tööülesanneteks on töösuhete haldamine, tervisedenduse korraldamine ja tööturvalisuse tagamine, õppimis- ja arendustegevuste korraldamine ja planeerimine, personali planeerimine, värbamine, valimine ja tasustamise korraldamine.
Personalijuht analüüsib, suunab ja kujundab põhimõtteid keskkonna vajadustest lähtuvate projektide käivitamiseks ja elluviimiseks, algatab erinevaid tegevusi lähtuvalt organisatsiooni eripäradest ja tegevuseesmärkidest. Töö keerukus eeldab teabe analüüsimist ja faktipõhist argumenteerimist otsuste langetamisel. Personalijuht tegeleb tööprotsesside optimeerimise ja strateegiliste plaanide loomise ja rakendamisega, teeb koostööd ning mõjutab oma otsustega organisatsiooni tervikuna, kliente ja sidusrühmi väljaspool organisatsiooni.
Personalijuhil võib olla alluvaid ning ta võib vastutada personali või oma valdkonna eelarve eest. Ta juhib protsesse ning võib juhtida projekte, võib osaleda organisatsiooni strateegiliste tegevuste planeerimisel ning juhendada ja koolitada kolleege oma valdkonnas.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Töösuhete haldamine
A.2.2 Tervisedenduse korraldamine ja tööturvalisuse tagamine
A.2.3 Õppimis- ja arendustegevuse planeerimine ja korraldamine
A.2.4 Personali planeerimine
A.2.5 Värbamine ja valimine
A.2.6 Personali tasustamine
A.3 Kutsealane ettevalmistus
6. taseme personalijuhil on tavapäraselt kõrgharidus ja personalitöö alane koolitus või kutseharidus ja erialane töökogemus.
A.4 Enamlevinud ametinimetused
Personalipartner, personalijuht, personali arenduse projektijuht.
A.6 Tulevikuoskused
Digitaalse äri mõistmine;
rootsilauatüüpi kogutasupakettide loomine ja personaalse väärtuspakkumise võimaldamine.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Kutse taotlemisel tuleb tõendada kõik kompetentsid.
B.2 Personalijuht, tase 6 üldoskused
Tegevusnäitajad:
1. hindab analüüsi või uuringu tulemusi lähtudes probleemi olemusest ja kontekstist. Märkab loogikavigu, eristab antud olude seisukohast olulist informatsiooni ebaolulisest, tegelikke põhjus-tagajärg seoseid näilistest. Hindab sündmuste toimumise tõenäosust ja võimalikku mõju. Rake...
ndab otsusele jõudmiseks sobilikke meetodeid. Väldib subjektiivsete järelduste tegemist, teadvustades iseenda kognitiivset kallutatust;
2. lahendab keerulisi olukordi rakendades sobivaid tehnikaid. Kasutab erinevaid nõustamistehnikaid töötades nii üksikisikute kui gruppidega. Märkab käitumises mustreid ja aitab neid muuta. Juhendab gruppi soovitud tulemuse saavutamise suunas nii probleemi lahendamisel, usalduslike suhete loomisel kui konflikti lahendamisel;
3. toetab organisatsiooni algatuste väljatöötamisega. Rakendab uuenduslikke juhtimisviise. Kasutab erinevaid meetodeid meeskondade ja organisatsiooni arendamiseks (nt tulemuslikkuse treenimine, pädevuste arendamine, töötajakogemuse kujundamine). Ennetab vastupanu kavandatud muudatustele, kaasates elluviimisesse organisatsioonisiseseid sidusrühmi ja korraldades sisekommunikatsiooni. Loob kultuuri, mis toetab proaktiivset tegutsemist, õppimist, arengut ja arendamist nii indiviidi kui organisatsiooni tasandil;
4. analüüsib organisatsiooni tegevusmudeli, kultuuri ja strateegia vahelisi seoseid. Osaleb organisatsiooni tegevusmudelist tulenevate protsesside arendamises. Seab personaliprotsessidele mõõdikud ja algatab vajadusel parendustegevusi. Analüüsib tegevuskeskkonna arengute võimalikku mõju organisatsiooni majandustulemustele ja inimkapitalile. Teeb koostööd huvigruppidega nii organisatsiooni sees, kui ka organisatsioonist väljapoole;
5. valib sobivad suhtluskanalid ja meetodid meeskonnas koostöö edendamiseks ja koostööpartneritega suhete loomiseks. Peab läbirääkimisi osapooltest lugupidaval viisil ning arvestab teiste arvamusega iseenda seisukohtade kujundamisel. Toetab ja hõlbustab meeskondade ühistööd, ka erialade ja funktsioonide vahel ja üleselt. Arvestab suhete loomisel ja hoidmisel kultuuriliste eripärade ning mitmekesisusega. Algatab ja edendab koostöösuhteid nii organisatsiooni sees kui ka väljas, oma valdkonnas ja tegevusharus. Arendab ja kasutab professionaalseid võrgustikke;
6. lahendab eetilisi dilemmasid, rakendab eetilise otsustamise põhimõtteid ja eetikastandardeid. Leiab sobiva tasakaalu üksikisiku ja organisatsiooni huvide vahel. Tugineb oma tegevuses faktipõhisele informatsioonile;
7. kasutab digivahendeid vastavalt digipädevuste enesehindamise skaala (lisa 1) Algtasemel kasutaja tasemele.

Loe edasi
Peida
B.3 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.1 Töösuhete haldamine 6

Tegevusnäitajad:
1. Korraldab töösuhete haldamise ning valdkonna protsesside optimeerimise.
2. Analüüsib töötaja kui kliendi ja kasutaja teekonda, teeb ja viib ellu ettepanekud töötajakogemuse parendamiseks.
3. Koostab juhtimist ja töösuhteid arendavaid ning toetavaid dokumente ja juhiseid (korrad, juhendid, protsessikaardistused).
4. Valmistab ette töövaidluste lahendamise dokumente. Esindab tööandjat kollektiivsetes töösuhetes.
B.3.2 Tervisedenduse korraldamine ja tööturvalisuse tagamine 6

Tegevusnäitajad:
1. Analüüsib tegevusi ja nende mõju ohutegurite põhiselt ja organisatsiooni tegevusest tulenevaid erinõudeid arvestades.
2. Analüüsib ja parendab valdkonna korraldust (sh tervisedendus, vähenenud töövõimega töötajate toetamine) ressursside kasutamise seisukohalt. Nõustab juhtkonda vajalike tegevuste osas.
3. Valib sobivad tervishoiuteenused (sh töötajate tervisekontroll, täiendav tervisekindlustus, töökoha ergonoomika, teraapiad, nõustamine), peab läbirääkimisi teenuste pakkujatega.
4. Viib ellu töötajate heaolu ja elukvaliteedi tõstmisega seotud tegevusi, pidades silmas psühhosotsiaalseid ning töötajate vaimset tervist hoidvaid aspekte.
5. Veab eest töötajate heaolu tõstmiseks algatatud projekte.
B.3.3 Koolitus- ja arendustegevuse planeerimine ja korraldamine 6

Tegevusnäitajad:
1. Koostab pädevusmudeli või kirjeldab muul viisil tööülesannete elluviimiseks vajalikud oskused, teadmised ja hoiakud.
2. Loob pädevuste olemasolu tagamiseks koolitus-arendusmeetodite plaani ja eelarve.
3. Rakendab organisatsiooni jaoks kõige tõhusamaid töötajate arendamise ja pühendumuse soodustamise meetodeid.
4. Hangib ja kasutab usaldusväärseid ja asjakohaseid andmeid töötajate segmenteerimiseks.
5. Viib koostatud koolitus-arendustegevuste plaani ellu, jälgides eelarve täitmist ja soovitud tulemuste saavutamist.
6. Hindab koolitus-arendusmeetodite tulemuslikkust.
B.3.4 Personali planeerimine 6

Tegevusnäitajad:
1. Planeerib töötajate vajadust lühi- ja keskpikas perspektiivis.
2. Teeb ettepanekuid organisatsiooni struktuuri ja ametikohtade ümberkujundamiseks.
3. Edendab suhteid väliste partneritega töötajate ajutiseks kaasamiseks, vähendamiseks või kriitilistele ametikohtadele järelkasvu kujundamiseks.
4. Koostab keskkonna ja tööturu andmetele tuginedes organisatsiooni arendamiseks vajalikke analüüse. Koostab analüüside põhjal personalivajaduse ja rakendamise plaane.
B.3.5 Värbamine ja valimine 6

Tegevusnäitajad:
1. Kujundab organisatsiooni värbamise ja valiku põhimõtted ning tööandja brändi põhisõnumid.
2. Hindab personali värbamise ja valiku meetodite tõhusust ja rahalist maksumust, juhib protsessi kulusid.
3. Rakendab alternatiivse värbamise võimalusi (näiteks renditöötajad, tööampsajad, praktikandid, allhange).
4. Juhib iseseisvalt personali värbamise- ja valiku projekte.
5. Korraldab sisserände, ümberasumise ja sisseelamisega seotud tegevusi ning juhib vastavaid protsesse.
6. Jälgib tööturu trende ja sektori teiste tööandjate värbamistegevust.
B.3.6 Personali tasustamine 6

Tegevusnäitajad:
1. Kujundab organisatsiooni tasusüsteemi ja väärtuspakkumise.
2. Korraldab ametikohtade hindamise või tagab muul viisil tasustamise sisemise õigluse.
3. Analüüsib tööturu trende tasustamise vaates, kujundab sellest lähtudes personaliinvesteeringute ettepanekud.
4. Informeerib tänaseid ja potentsiaalseid töötajaid organisatsiooni väärtuspakkumisest.
5. Analüüsib üldist majanduse- ja tööjõuturu olukorda ning teeb ettepanekuid tasusüsteemide arendamiseks.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 14-23112021-04/9k
Kutsetegevuse valdkond: Äriteenindus ja Muu Äritegevus
Vastutav kutsenõukogu: Äriteeninduse ja Muu Äritegevuse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 21
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 23.11.2021
EKR tase: 6
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 6
Valdkond: ÄRINDUS, HALDUS
Kutseala: Personalitöö
Kutse grupp: Personalijuht
Ametite (ISCO) klassifikaator: 1 Juhid
12 Äriteenindus- ja haldusjuhid
121 Äriteenindus- ja haldusjuhid
1212 Personalijuhid
ISCED klassifikaator: 04 Ärindus, haldus ja õigus
041 Ärindus ja haldus
0417 Tööoskused
EMTAK klassifikaator: N HALDUS- JA ABITEGEVUSED
78 Tööhõive
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Digipädevuste enesehindamise skaala
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Helo Tamme Eesti Personalijuhtimise Ühing PARE
Ilona Lott Human Element Solutions OÜ
Indrek Sarjas AS G4S Eesti
Palmi Lindjärv Brink’s Estonia OÜ
Annika Alt Verston OÜ
Helen Raid Tallinna Majanduskool
Liina Randmann TalTech
Kadri Lääne Eesti Personalijuhtimise Ühing PARE

PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist