Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Betoonkonstruktsioonide ehitaja, tase 4

Üldandmed
Kasutusala:
Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalikke kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse koolituskavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Kutsestandard Betoonkonstruktsioonide ehitaja, tase 4 on täienduskoolituse õppekava ja töömaailma kutse andm...
ise aluseks. See kutsestandard ei ole tasemeõppe õppekava ning koolilõpu kutse andmise aluseks.
Loe edasi
Peida
Nimetus: ET: Betoonkonstruktsioonide ehitaja, tase 4
EN: Concrete worker, EstQF Level 4
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 06.05.2022
Kehtib kuni: 05.05.2027
Kutsestandardi versiooni number: 7
Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:
Muudatused on nii tehnilised kui ka sisulised.
• Kutsestandardites olev teave on kantud uuele, varasemaga võrreldes muudetud, kutsestandardi vormile.
• Kutsestandardites olev teave on läbivalt ajakohastatud, sh sõnastatud tulevikuoskused ja üldoskused.
• Muutunud on kutsestandardi kompetentside koostamise põhimõte: konstruktsioonipõhine kompetents → tööliigi põhine kompetents, tööülesanne on konstruktsioonipõhine tööliigi sees. Sellest tulenevalt on kompetentsid: lint- ja plaatvundamentide ...
raketiste ehitamine; püst- ja rõhttarindite ning treppide raketiste ehitamine; betoonkonstruktsioonide sarrustamine; rõhttarindite ja kaldpindade (sh treppide) betoneerimine; püsttarindite betoneerimine; Kivistuvate betoonpindade töötlemine ja järelhooldus.
• Kompetents „Energiatõhus ehitamine“ on viidud üldoskuste juurde.

Loe edasi
Peida
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andja:
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Betoonkonstruktsioonide ehitaja on oskustöötaja, kes töötab ehitusettevõttes või betoonelemente valmistavas tehases. Betoonkonstruktsioonide ehitaja peamised tööülesanded on betoon- ja raudbetoonkonstruktsioonide ehitamine ja valmistamine.

Betoonkonstruktsioonide ehitaja, tase 4 kutsega isik kor...
raldab iseseisvalt oma töökoha ja vastutab oma tööülesannete kvaliteetse täitmise eest. Töökorraldusest lähtuvalt võib ta oma kutsealal juhendada ja nõustada vähem kogenud kolleege nende tavatöös.

Betoonkonstruktsioonide ehitaja töö nõuab füüsilist pingutust. Sageli tuleb tõsta raskeid ehitusdetaile, töötada sundasendis, ronida tellingutel, redelitel ning konstruktsioonidel. Töö toimub erinevatel kõrgustel ja muutuvates keskkonnatingimustes, valdavalt välitingimustes. Betoonkonstruktsioonide ehitaja töökeskkonnaga on seotud kõrgendatud risk vigastuse tekkimiseks. Samuti võivad tervisekahjustusi põhjustada tolm, õhus lenduvad keemilised ühendid, müra, temperatuurikõikumised ja tuuletõmbus ning seetõttu on kohustuslik kasutada kaitseriietust ja -vahendeid. Betoonkonstruktsioonide ehitaja peab järgima tööeeskirju, tervisekaitse- ja ohutusnõudeid.

Betoonkonstruktsioonide ehitaja peamisteks töövahenditeks on betoonimikserid, betoonipumbad, betoonilaoturid, betoonitihendajad, laba-, teemant-, nurk- jm lihvijad, teemantlõikur, sarruse painutuspink, piikvasar, erinevad elektrilised ja mehaanilised (nt vasarad, saed, kirved, höövlid, peitlid) tööriistad, erinevad mõõteriistad (loodid, nivelliirid jne).

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Lint- ja plaatvundamentide raketiste ehitamine.
A.2.2 Püst-, rõht- ja kaldtarindite (sh treppide) raketiste ehitamine.
A.2.3 Betoonkonstruktsioonide sarrustamine.
A.2.4 Rõhttarindite ja kaldpindade (sh treppide) betoneerimine.
A.2.5 Püsttarindite betoneerimine.
A.2.6 Kivistuvate betoonpin...
dade töötlemine ja järelhooldus.
A.2.7 Raudbetoondetailide montaaž.
A.2.8 Madalama kvalifikatsiooniga betoonkonstruktsioonide ehitaja nõustamine ja juhendamine.

Loe edasi
Peida
A.3 Kutsealane ettevalmistus
Üldjuhul on 4. taseme betoonkonstruktsioonide ehitajana töötavatel inimestel kas erialane kutseharidus ja kutsealane töökogemus ehitusettevõttes või keskharidus ning kutsealane töökogemus ehitusettevõttes.
A.4 Enamlevinud ametinimetused
Betoneerija, sarrustaja/armeerija, puussepp, raketise ehitaja.
A.6 Tulevikuoskused
Ehitusvaldkonna spetsialistide töös muutub järjest olulisemaks ehitusprotsessi kui terviku mõistmine, teadlikkus rohemajanduse põhimõtetest ehituses, energiatõhususe nõuetega arvestamise, lammutus- ja ehitustööde käigus tekkivate jäätmete korrektse sorteerimise ning saastatuse ärahoidmise oskus (tag...amaks ressursside maksimaalset ringlussevõttu). Samuti jooniste lugemise, sh 3D-jooniste, ning erialaste veebi- ja nutiseadmete rakenduste kasutamise oskus.
Loe edasi
Peida
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Betoonkonstruktsioonide ehitaja, tase 4 kutse moodustub üldoskustest ja kohustuslikest kompetentsidest. Kutse taotlemisel on nõutav üldoskuste ja kõikide kohustuslike kompetentside tõendamine.
B.2 Betoonkonstruktsioonide ehitaja, tase 4 üldoskused
Tegevusnäitajad:
1. Väljendab oma seisukohti selgelt ja hinnanguvabalt; suhtleb viisakalt, kasutab sobivaid suhtlemisvorme ja -viise; suhtleb konstruktiivselt hoiab häid suhted kolleegidega; tuleb toime keerukates suhtlusolukordades.
2. Kohandub meeskonnaga; teab ja arvestab enda ja teiste rolli m...
eeskonnas; peab kinni meeskonna liikmete vahelistest kokkulepetest; on avatud koostööle ja toetab meeskonna tulemuslikku tegutsemist; jagab meeskonnaliikmetega vajalikku informatsiooni; korraldab enda töölõigu sujuva toimimise, lähtudes juhistest.
3. Mõistab pideva õppimise ja enesearendamise vajadust; seab eesmärgid professionaalseks arenguks; omandab uusi teadmisi ja oskusi ning rakendab neid oma töös.
4. Mõistab ehitusprotsesse ja nende järjestatust (üldine arusaam ehitustegevusest ja energiatõhususest ehitiste ehitamisel ehitustööde ettevalmistamisest kuni ehitise valmimiseni) ja arvestab seda oma töös.
5. Järgib asjakohaseid tööjuhiseid, materjalide tootjate poolt ettenähtud tehnoloogiaid ja etteantud kvaliteedinõudeid.
6. Tunneb tööks vajalikke mõõte vahendeid/instrumente (lasermõõtja, nivelliir, lood jt) ja nende tööspetsiifikat ja kasutab neid töö tegemisel hoiab neid korras järgides kasutus ning hooldusjuhiseid.
7. Tunneb tööks vajalikke mehhanisme (betoonipump, pumi, upitaja, kolu, käru, pinnase tihendaja, betooni vibraator jt) ja nende tööspetsiifikat ning kasutab neid töö tegemisel; tunneb tööks vajalikke elektrilisi ja mehaanilisi tööriistu ja kasutab neid töö tegemisel ja hoiab neid korras järgides kasutus ning hooldusjuhiseid; probleemide või rikete korral informeerib sellest oma vahetut juhti.
8. Teeb tõste-, paigaldamis- ja teisaldamistöödeks vajalikke troppimistöid.
9. Käitleb ehitusjäätmeid vastavalt juhistele.
10. Oskab lugeda ja saab aru ehitusjoonistest ja projektdokumentatsioonist. Määratleb vajadusel tööks vajalikud materjalid ja materjalide mahud.
11. Kasutab oma töös ergonoomilisi, energiasäästlikke ja ohutuid töövõtteid ning isikukaitsevahendeid, järgides kõikides tööprotsessietappides töötervishoiu-, keskkonnahoiu-, tööohutusnõudeid (sh tööaluste (väiketellingute) - ja ohutuspiirete paigaldamine, tagab töökoha valgustatuse, järgib ohutusnõudeid töötamisel tõstemehhanismide haardealas).
12. Tegutseb õnnetusjuhtumi korral vastavalt kokkulepitud juhistele, kutsub professionaalse abi ja teatab õnnetusjuhtumist objektijuhile või tööandjale.
13. Tugineb oma töös algteadmistele energiatõhususest, ehitusfüüsikast (sh soojusisoleerimine, niiskuse- ja hüdroisoleerimine), betoonitöödega seonduvate ehitusmaterjalide omadustest ja lähtub ilmastiku mõjust (sh talvetingimused) betoonitöödel.

Loe edasi
Peida
B.3 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.1 Lint- ja plaatvundamintide raketiste ehitamine 4

Tegevusnäitajad
1. Valmistab aluspinnase ette betoonitöödeks, kasutades sobivaid töövahendeid. Vajadusel eemaldab või dreenib liigvee.
2. Kontrollib aluspinna vastavust tööjoonisele ja sobivust järgnevate tööde tegemiseks, kasutades sobivaid mõõtevahendeid. Rajab tasanduskihi ning tihendab selle. Paigaldab projektijärgsed aluskihid (nt geotekstiil).
3. Veendub, et kõik vajalikud raketise elemendid ja detailid on olemas ning paigaldamiseks valmis.
4. Märgib maha raketiste asukohad. Komplekteerib ja/või valmistab raketised. Paigaldab, rihib, kinnitab ja toestab raketised. Märgib ja paigaldab projektist lähtuvalt raketistele avamoodustajad. Töötleb raketiste pinnad (raketis- või vormiõli jne.) Vajaduse korral paigaldab raketistele töölavad ja käiguteed. Kontrollib tehtud tööd, et veenduda raketise nõuetekohases paigalduses.
5. Eemaldab betoonijäägid ja betoonivalu ajal kasutusel olnud ajutised abivahendid. Eemaldab toed, sidemed ja kilbid, lähtudes etteantud tööülesandest, raketise eripärast ja betooni kivistumisastmest/lahtirakestamise tugevusest. Puhastab raketised ja nende kinnitusdetailid ning ladustab need.
B.3.2 Püst-, rõht- ja kaldtarindite (sh treppide) raketiste ehitamine 4

Tegevusnäitajad
1. Valmistab vajadusel aluspinnase ette betoonitöödeks, kasutades sobivaid töövahendeid. Eemaldab või dreenib liigvee.
2. Kontrollib visuaalse vaatluse teel aluspinna vastavust tööjoonisele ja sobivust järgnevate tööde tegemiseks, kasutades sobivaid mõõtevahendeid. Puuduste avastamisel teavitab oma vahetut juhti. Vajaduse korral puhastab aluspinnad ja jätkurauad ning eemaldab mittevajalikud detailid.
3. Veendub, et kõik vajalikud raketise elemendid, detailid ja kinnitusvahendid on olemas ning paigaldamiseks valmis.
4. Märgib maha raketiste asukohad. Komplekteerib ja/või valmistab raketised. Paigaldab, rihib, kinnitab ja toestab raketised. Märgib ja paigaldab projektist lähtuvalt raketistele avamoodustajad. Töötleb raketiste pinnad (raketis- või vormiõli jne). Vajaduse korral paigaldab raketistele töölavad ja käiguteed. Kontrollib tehtud tööd, et veenduda raketiste nõuetekohases paigalduses.
5. Eemaldab betoonijäägid ja betoonivalu ajal kasutusel olnud ajutised abivahendid. Eemaldab toed, sidemed ja kilbid, lähtudes etteantud tööülesandest, raketise eripärast ja betooni kivistumisastmest/lahtirakestamise tugevusest. Paigaldab vajadusel järeltoestuse. Puhastab raketised ja nende kinnitusdetailid ning ladustab need.
B.3.3 Betoonkonstruktsioonide sarrustamine 4

Tegevusnäitajad
1. Valmistab sarrused (lõikab, painutab, komplekteerib jne) vastavalt etteantud joonistele.
2. Paigaldab sarrustamiseks vajalikud fiksaatorid ja abirauad, et tagada sarruste projektijärgne asukoht betoonkonstruktsioonis.
3. Paigaldab, fikseerib ja kinnitab sarrused või valmis sarruskarkassid, sõltuvalt konstruktsiooni tüübist.
4. Teeb vajadusel terasdetailidele korrosioonitõrjetööd.
5. Kontrollib tehtud tööd, et veenduda sarruste nõuetekohases paigalduses.
B.3.4 Rõhttarindite ja kaldpindade (sh treppide) betoneerimine 4

Tegevusnäitajad
1. Kontrollib betoneerimistöödeks vajalike tehniliste seadmete, vajalike kõrgusmärkide ja elektri olemasolu.
2. Veendub, et raketises ei oleks kõrvalisi esemeid (praht, vesi, lumi, jää jne).
3. Betoneerib lähtuvalt betooni omadustest ja raketiste tüübist. Järgib vajadusel etteantud valutõusukiirust.
4. Kontrollib töö käigus betoonivalu vastavust kõrgusmärkidele ja teostab raketiste järelkontrolli (loodsus, gabariidid, läbivajumine jne).
B.3.5 Püsttarindite betoneerimine 4

Tegevusnäitajad
1. Kontrollib betoneerimistöödeks vajalike tehniliste seadmete (sh töölavade), vajalike kõrgusmärkide ja elektri olemasolu.
2. Veendub, et raketises ei oleks kõrvalisi esemeid (praht, vesi, lumi, jää jne).
3. Betoneerib lähtuvalt betooni omadustest ja raketiste tüübist. Betoneerimisel järgib etteantud valutõusukiirust.
4. Kontrollib töö käigus betoonivalu vastavust kõrgusmärkidele ja teostab raketiste järelkontrolli (rihib loodsust kaldtugedega, gabariidid, läbivajumine jne).
B.3.6 Kivistuvate betoonpindade töötlemine ja järelhooldus 4

Tegevusnäitajad
1. Tasandab rihtlatiga kivistuva betoonpinna etteantud kõrgusmärkidest ja kalletest lähtuvalt
2. Hõõrub käsi- või masinhõõrutiga tarduva betoonpinna, valides õige ajahetke ja kestuse ning lähtudes pinnale soovitud lõppilmest ja etteantud kvaliteedist.
3. Silub siluri või masinhõõrutiga tarduva betoonpinna, valides õige ajahetke ja kestuse ning lähtudes pinnale soovitud lõppilmest ja etteantud kvaliteedist.
4. Harjab harjaga tarduva betoonpinna, valides õige ajahetke ja kestuse ning lähtudes pinnale soovitud lõppilmest ja etteantud kvaliteedist.
5. Katab töödeldud või töötlemata betoonipinna kilega või järelhooldusainega, et vältida vee liiga kiiret välja aurumist betoonist ja tagada töödeldud betoonpinna kvaliteedi püsivus.
B.3.7 Raudbetoondetailide montaaž 4

Tegevusnäitajad
1. Kontrollib visuaalse vaatlusega aluspinna sobivust ja vastavust tööjoonisele, kasutades sobivaid mõõtevahendeid.
2. Valmistab ette kinnitussõlmed, paigaldab vajaduse korral ja tehnoloogiast lähtudes ajutised toed ja muud abivahendid (mört, neopreenriba, rihtimislapid, kiilud jm).
3. Paigaldab monteeritava elemendi tööjoonisel ettenähtud asendisse ja vajaduse korral toestab ajutiselt, rihib elemendi.
4. Sarrustab, rakestab ja betoneerib montaažielementide liited vastavalt tööjoonisele ja etteantud kvaliteedinõuetele.
5. Teostab vajaduse korral terasdetailide korrosioonitõrje.
B.3.8 Madalama tasemega betoonkonstruktsioonide ehitaja nõustamine ja juhendamine 4

Tegevusnäitajad
1. Juhendab madalama kvalifikatsiooniga kolleege, pakub tuge tekkinud probleemide ja küsimuste lahendamisel; aitab tõsta juhendatava töö kvaliteeti, õpetades vajalikke ja kasulikke töövõtteid.
2. Jälgib juhendatava töö kvaliteeti ja kehtestatud nõuetest kinnipidamist.
3. Annab juhendatavale selgesõnaliselt ja õigeaegselt tagasisidet tema tegevuse kohta.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 22-14122021-1.4.1/7k
Kutsetegevuse valdkond: Arhitektuur, Geomaatika, Ehitus ja Kinnisvara
Vastutav kutsenõukogu: Arhitektuuri, Geomaatika, Ehituse ja Kinnisvara Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 40
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 14.12.2021
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: EHITUS, ARHITEKTUUR, KINNISVARA, GEOMAATIKA
Kutseala: Üldehitus
Kutse grupp: Betoonkonstruktsioonide ehitaja
Ametite (ISCO) klassifikaator: 7 Oskus- ja käsitöölised
71 Ehitustöölised, v.a elektrikud
711 Üldehitustöölised
7114 Betoneerijad, betoonpindade viimistlejad jms töölised
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
073 Arhitektuur ja ehitus
0732 Ehitus ja tsiviilrajatised
EMTAK klassifikaator: F EHITUS
43 Eriehitustööd
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Tõnu Peipman Inseneribüroo Printsiip OÜ
Indrek Peterson Eesti Ehitusettevõtjate Liit
Kalev Ramjalg Betooniühing
Enno Põder Merko Ehitus Eesti AS
Meelis Kann Nordecon AS
Mikk Mänd Tallinna Ehituskool
Priit Alas vabakutseline
Andres Madalik Merko Ehitus Eesti AS

PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist