Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Ventilatsioonilukksepp, tase 4 esmane kutse

Üldandmed
Kasutusala:
Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalikke kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse koolituskavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Kutsestandard Ventilatsioonilukksepp, tase 4 esmane kutse on tasemeõppe õppekava ning koolilõpu kutse andmis...
e aluseks.
Loe edasi
Peida
Nimetus: ET: Ventilatsioonilukksepp, tase 4 esmane kutse
EN: Ventilation duct fitter, EstQF Level 4 VET level
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 06.05.2022
Kehtib kuni: 05.05.2027
Kutsestandardi versiooni number: 7
Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:
• Kutsestandardites olev teave on kantud uuele, varasemaga võrreldes muudetud, kutsestandardi vormile.
• Kutsestandardites olev teave on läbivalt ajakohastatud, sõnastusi parendatud,sh sõnastatud tulevikuoskused ja üldoskused.
• Kompetents „Energiatõhus ehitamine“ on viidud üldistesse kompetentsidesse.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andja:
Õppekavad ja õppeasutused
  Õppeasutus Õppekava nimetus Õppekava kood Õppekava tase ja liik Õppimise kestus aastat/kuud Õppekava registreerimise kuupäev Vastuvõtt
1 Tallinna Kopli Ametikool Hoone tehnosüsteemide ehitus 237822 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 21.12.2022 Avatud
2 Tallinna Kopli Ametikool Hoone tehnosüsteemide ehitus 152903 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 30.12.2022 Avatud
3 Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool Hoone tehnosüsteemide ehitus 169437 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 30.12.2022 Avatud
4 Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool Hoone tehnosüsteemide ehitus 241191 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 26.04.2023 Avatud
5 Viljandi Kutseõppekeskus Hoone tehnosüsteemide ehitus 146377 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 30.12.2022 Avatud
6 Viljandi Kutseõppekeskus Hoone tehnosüsteemide ehitus 240548 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 01.03.2023 Avatud
7 Viljandi Kutseõppekeskus Ventilatsioonilukksepp 233344 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 15.09.2022 Avatud
8 Viljandi Kutseõppekeskus Ventilatsioonilukksepp 152902 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 30.12.2022 Avatud
9 Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Ventilatsioonisüsteemide lukksepp 242682 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 26.04.2023 Avatud
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Ventilatsioonilukksepad töötavad peamiselt ehituse või kinnisvara korrashoiuga tegelevates ettevõtetes. Nende peamine tööülesanne on ventilatsioonisüsteemide ning -seadmete paigaldamine. Põhilised tegevused on ventilatsioonikanalite ja -torude lõikamine, ühendamine, monteerimine, isoleerimine, mõõtm...ine ja katsetamine. Ventilatsioonisüsteemide lukksepad tegelevad ka ventilatsioonisüsteemide hooldamise ja remondiga. Nad lokaliseerivad ja likvideerivad avariisid ning teostavad torude ja süsteemide hooldustöid (sh torusüsteemide ja kanalite puhastamine, survemõõtmised jne).

Ventilatsioonilukksepa 4. taseme esmane kutse annab isikule valmisoleku antud kutsealal tööd alustada. Selle taseme ventilatsioonilukksepp korraldab iseseisvalt oma töökoha ning täidab kvaliteetselt tööülesandeid tavapärastes olukordades. Vastutust nõudvate otsuste vastuvõtmise ning keerulisemate tööde tegemise juures vajab esmast kutset omav ventilatsioonilukksepp juhendamist.

Ventilatsioonilukksepa tööaeg on üldjoontes fikseeritud, kuid hooajati võib töö tempo olla pingelisem ja töömahud suuremad. Ventilatsioonilukksepa töö on raske ja nõuab füüsilist pingutust. Sageli tuleb tõsta raskeid materjale ja detaile, töötada sundasendis ja tõstukitel, ronida ajutistel tellingutel ja konstruktsioonidel. Töö võib toimuda erinevatel kõrgustel ja muutuvates keskkonnatingimustes, nii sees kui väljas. Üldehitusobjektidel töötavate ventilatsioonilukkseppade töökeskkonnas on kõrgendatud vigastuste tekkimise risk. Tervisekahjustusi võivad põhjustada ka ehitustolm, õhus lenduvad keemilised ühendid, müra, temperatuurikõikumised ja tuuletõmbus, mistõttu on kohustuslik kasutada kaitseriietust ja -vahendeid. Ventilatsioonilukksepp peab oma tööd tehes järgima tööeeskirju ning tervisekaitse- ja ohutusnõudeid.

Ventilatsioonilukksepp kasutab töö tegemisel tõstukit, ketaslõikurit, akutrelli, vibrotrelli, teemantpuurmasinat, presse toruliitmike tegemiseks, keevitusagregaate, plekikääre, ehitusnuga, mõõtmisvahendeid (mõõdulint, nivelliir, lasermõõtjad jne), tangid ja rakised jne.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Hoonesiseste ventilatsioonisüsteemide paigaldamine
A.2.2 Ventilatsioonisüsteemide hooldamine ja remontimine
A.2.3 Isolatsioonitööde tegemine
A.3 Kutsealane ettevalmistus
Ventilatsioonilukksepp, tase 4 esmane kutse saadakse kutseõppeasutuses vastava kutsehariduse õppekava täismahus lõpetamisel.
A.4 Enamlevinud ametinimetused
Ventilatsioonilukksepp, isoleerija.
A.6 Tulevikuoskused
Ehitusvaldkonna spetsialistide töös muutub järjest olulisemaks ehitusprotsessi kui terviku mõistmine, teadlikkus rohemajanduse põhimõtetest ehituses, energiatõhususe nõuetega arvestamise, lammutus- ja ehitustööde käigus tekkivate jäätmete korrektse sorteerimise ning saastatuse ärahoidmise oskus (tag...amaks ressursside maksimaalset ringlussevõttu). Samuti jooniste lugemise, sh 3D-jooniste, ning erialaste veebi- ja nutiseadmete rakenduste kasutamise oskus.
Loe edasi
Peida
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Ventilatsioonilukksepp, tase 4 esmane kutse moodustub üldoskustest ja kohustuslikest kompetentsidest. Kutse taotlemisel on nõutav üldoskuste ja kõikide kohustuslike kompetentside tõendamine.
B.2 Ventilatsioonilukksepp, tase 4 esmane kutse üldoskused
Tegevusnäitajad
1. Väljendab oma seisukohti selgelt ja hinnanguvabalt; suhtleb viisakalt, kasutab sobivaid suhtlemisvorme ja -viise; suhtleb konstruktiivselt hoiab häid suhted kolleegidega; tuleb toime keerukates suhtlusolukordades.
2. Kohandub meeskonnaga; teab ja arvestab enda ja teiste rolli me...
eskonnas; peab kinni meeskonna liikmete vahelistest kokkulepetest; on avatud koostööle ja toetab meeskonna tulemuslikku tegutsemist; jagab meeskonnaliikmetega vajalikku informatsiooni; korraldab enda töölõigu sujuva toimimise, lähtudes juhistest.
3. Mõistab pideva õppimise ja enesearendamise vajadust; seab eesmärgid professionaalseks arenguks; omandab uusi teadmisi ja oskusi ning rakendab neid oma töös.
4. Mõistab ehitusprotsesse ja nende järjestatust (üldine arusaam ehitustegevusest ja energiatõhususest ehitiste ehitamisel ehitustööde ettevalmistamisest kuni ehitise valmimiseni) ja arvestab seda oma töös.
5. Järgib asjakohaseid tööjuhiseid, materjalide tootjate poolt ettenähtud tehnoloogiaid ja etteantud kvaliteedinõudeid.
6. Tunneb tööks vajalikke mõõte vahendeid ja mehhanisme ja nende tööspetsiifikat ja kasutab neid töö tegemisel hoiab neid korras järgides kasutus- ning hooldusjuhiseid.
7. Teeb tõste- ja teisaldamistöödeks vajalikke troppimistöid.
8. Käitleb ehitusjäätmeid vastavalt juhistele.
9. Oskab lugeda ja saab aru ehitusjoonistest ja projektdokumentatsioonist. Määratleb vajadusel tööks vajalikud materjalid ja materjalide mahud.
10. Kasutab oma töös ergonoomilisi, energiasäästlikke ja ohutuid töövõtteid ning isikukaitsevahendeid, järgides kõikides tööprotsessietappides töötervishoiu-, keskkonnahoiu-, tööohutusnõudeid (sh tööaluste (väiketellingute) - ja ohutuspiirete paigaldamine, tagab töökoha valgustatuse, järgib ohutusnõudeid töötamisel tõstemehhanismide haardealas).
11. Tegutseb õnnetusjuhtumi korral vastavalt kokkulepitud juhistele, kutsub professionaalse abi ja teatab õnnetusjuhtumist tööandja poolt määratud tööohutuse eest vastutavale isikule.
12. Tugineb oma töös algteadmistele energiatõhususest, külmatehnikast ja ehitusfüüsikast (sh soojusisoleerimine, niiskuse- ja hüdroisoleerimine) ning lähtub keskkonna tingimustest.

Loe edasi
Peida
B.3 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.1 Hoonesiseste ventilatsioonisüsteemide paigaldamine 4

Tegevusnäitajad
1. Paigaldab kandilise ristlõikega ventilatsioonikanaleid, lähtudes tööülesandest, paigaldusjuhendist ja projektdokumentatsioonist. Kasutab kanalite paigaldamiseks sobilikke kinnitusvahendeid ja -viise.
2. Paigaldab ümmarguse ristlõikega ventilatsioonikanaleid (torusid), lähtudes tööülesandest, paigaldusjuhendist ja projektdokumentatsioonist. Kasutab kanalite paigaldamiseks sobilikke kinnitusvahendeid ja -viise.
3. Paigaldab plastist ventilatsioonikanaleid (torusid), lähtudes tööülesandest, paigaldusjuhendist ja projektdokumentatsioonist. Kasutab kanalite paigaldamiseks sobilikke kinnitusvahendeid ja -viise.
4. Paigaldab aspiratsioonitorustiku, lähtudes tööülesandest, paigaldusjuhendist ja projektdokumentatsioonist. Kasutab paigaldamiseks sobilikke kinnitusvahendeid ja -viise.
5. Teeb ja vormistab vastavalt etteantud märgistusele ventilatsioonisüsteemide jaoks vajalikke läbiviikusid, kasutades selleks elektrilisi ja käsi-tööriistu ning vahendeid.
6. Paigaldab koostöös kogenud kolleegiga sobivaid tule- ja suitsutõkkeklappe, lähtudes tööülesandest, paigaldusjuhendist ja projektdokumentatsioonist.
7. Paigaldab õhuhulkade reguleerimiseks erinevaid reguleerimisklappe ja mürasummuteid, lähtudes tööülesandest, paigaldusjuhendist ja projektdokumentatsioonist.
8. Paigaldab erinevat tüüpi õhujaotajaid, lähtudes tööülesandest, paigaldusjuhendist ja projektdokumentatsioonist.
9. Paigaldab koostöös kogenuma kolleegiga erinevat tüüpi kubusid ja tõmbekappe, lähtudes tööülesandest, paigaldusjuhendist ja projektdokumentatsioonist.
10. Kontrollib ventilatsiooniseadmete komplektsust ja vastavust projektdokumentatsioonile. Paigaldab või ühendab etteantud tööülesandest lähtudes ventilatsiooniseadmed.
11. Kontrollib juhendamisel töö vastavust tööülesandele ja paigaldusjuhendile.
12. Dokumenteerib juhendamisel tehtud tööd vastavalt antud juhistele.
B.3.2 Ventilatsioonisüsteemide hooldamine ja remontimine 4

Tegevusnäitajad
1. Teeb juhendamisel süsteemi korralisi hooldustöid (vahetab õhufiltreid ja puhastab soojustagasteid ja kalorifeere, reguleerib süsteemi töörežiime jm) vastavalt hooldusjuhendile.
2. Teeb juhendamisel ventilatsioonisüsteemide remonttöid vastavalt vajadusele, järgides juhendit.
3. Hooldab ventilatsioonikanaleid ja õhutöötlusseadmeid ning kontrollib tuletõkkeisolatsiooni ja tuletõkke- ja suitsuklappe, lähtudes etteantud tööülesandest.
4. Puhastab koostöös kogenuma kolleegiga ventilatsioonikanaleid ja õhutöötlusseadmeid, kasutades selleks ettenähtud puhastus- ja vaatlusseadmeid.
5. Dokumenteerib juhendamisel hooldus- ja remonttööd vastavalt antud juhistele.
B.3.3 Isolatsioonitööde tegemine 4

Tegevusnäitajad
1. Isoleerib paigaldatud ventilatsioonikanalid, lähtudes projektist või kehtestatud normidest.
2. Paigaldab isolatsioonimaterjalile kattepleki või muu projektdokumentatsioonis ette nähtud kattematerjali.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 22-14122021-1.2.4/7k
Kutsetegevuse valdkond: Arhitektuur, Geomaatika, Ehitus ja Kinnisvara
Vastutav kutsenõukogu: Arhitektuuri, Geomaatika, Ehituse ja Kinnisvara Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 40
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 14.12.2021
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: EHITUS, ARHITEKTUUR, KINNISVARA, GEOMAATIKA
Kutseala: Keskkonnatehnika
Kutse grupp: Ventilatsioonilukksepp
Ametite (ISCO) klassifikaator: 7 Oskus- ja käsitöölised
71 Ehitustöölised, v.a elektrikud
712 Ehitusviimistlejad jms töölised
7126 Torulukksepad
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
073 Arhitektuur ja ehitus
0732 Ehitus ja tsiviilrajatised
EMTAK klassifikaator: F EHITUS
43 Eriehitustööd
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Indrek Peterson Eesti Ehitusettevõtjate Liit
Margus Keerutaja AS Sovek
Ago Rehandi OÜ Viljandi Õhumeister
Jüri Naumov AS Clik
Kalmer Kollom Tartu Kutsehariduskeskus
Alar Suurväli Eesti Soojuspumba Liit
Raido Malõshev Eesti Soojuspumba Liit
Marko Ranniku Samtec OÜ

PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist