Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Kütte- ja jahutussüsteemide lukksepp, tase 4 esmane kutse
Tagasi: Kutsestandardid |

Üldandmed
Kasutusala:
Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalikke kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse koolituskavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Kutsestandard Kütte- ja jahutussüsteemide, tase 4 esmane kutse on tasemeõppe õppekava ning koolilõpu kutse a...
ndmise aluseks.
Loe edasi
Peida
Nimetus: ET: Kütte- ja jahutussüsteemide lukksepp, tase 4 esmane kutse
EN: Cooling and Heating System Technician, EstQF Level 4 VET level
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 06.05.2022
Kehtib kuni: 05.05.2027
Kutsestandardi versiooni number: 3
Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:
Muudatused on nii tehnilised kui sisulised.
• Kutsestandardites olev teave on kantud uuele, varasemaga võrreldes muudetud, kutsestandardi vormile.
• Kutsestandardites olev teave on läbivalt ajakohastatud, sh sõnastatud tulevikuoskused ja üldoskused.
• Kompetents „Energiatõhus ehitamine“ on viidud üldistesse kompetentsidesse.
• Kutsestandardi Kütte- ja jahutusüsteemide lukksepp, tase 4 esmane kutse valitavad kompetentsid on viidud kohustuslikeks kompetentsideks ning kutse koosneb nüüd 7st koh...
ustuslikust kompetentsist ja üldoskustest.
Loe edasi
Peida
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andja:
Õppekavad ja õppeasutused
  Õppeasutus Õppekava nimetus Õppekava kood Õppekava tase ja liik Õppimise kestus aastat/kuud Õppekava registreerimise kuupäev Vastuvõtt
1 Tallinna Kopli Ametikool Hoone tehnosüsteemide ehitus 237822 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 21.12.2022 Avatud
2 Tallinna Kopli Ametikool Hoone tehnosüsteemide ehitus 152903 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 30.12.2022 Avatud
3 Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool Hoone tehnosüsteemide ehitus 169437 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 30.12.2022 Avatud
4 Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool Hoone tehnosüsteemide ehitus 241191 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 26.04.2023 Avatud
5 Viljandi Kutseõppekeskus Hoone tehnosüsteemide ehitus 146377 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 30.12.2022 Avatud
6 Viljandi Kutseõppekeskus Hoone tehnosüsteemide ehitus 240548 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 01.03.2023 Avatud
7 Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kütte- ja jahutussüsteemide lukksepp 233382 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 08.06.2022 Avatud
8 Tallinna Ehituskool Kütte- ja jahutussüsteemide lukksepp 231662 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 04.07.2022 Avatud
9 Tallinna Ehituskool Kütte- ja jahutussüsteemide lukksepp 134971 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 30.12.2022 Avatud
10 Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool Kütte- ja jahutussüsteemide lukksepp 222003 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 30.12.2022 Avatud
11 Tartu Rakenduslik Kolledž Kütte- ja jahutussüsteemide lukksepp 151277 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 19.05.2022 Avatud
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Kütte- ja jahutussüsteemide lukksepad töötavad peamiselt ehituse või kinnisvara korrashoiuga tegelevates ettevõtetes. Nende peamine tööülesanne on kütte- ja jahutussüsteemide ning -seadmete paigaldamine. Põhilised tegevused on torude lõikamine, ühendamine ja painutamine, monteerimine, isoleerimine,... torude läbipesu, mõõtmine ja katsetamine. Välistrasside ja rajatiste ehitamisel lisanduvad torustike aluste rajamine ja kraavkaeviku tagasitäitmine.

Kütte- ja jahutussüsteemide lukksepad tegelevad ka kütte- ja jahutussüsteemide paigaldamise (väljaarvatud HFC-ainega külmakontuuri ühendamisega), hooldamise, remondi, käivitamise ja häälestamisega. Nad lokaliseerivad ja likvideerivad avariisid ning teevad küttesüsteemi, vee-ja kaudse külmakandja torude ja süsteemide hooldustöid.

Kütte- ja jahutussüsteemide lukksepp, tase 4 esmase kutse omaja teeb selliseid soojuspumpade paigalduse, hoolduse, remondiga ja avariide likvideerimisega seonduvaid töid, mis on seotud ainult soojuspumba veesüsteemi ja kaudse külmakandja kontuuriga** ning ei hõlma HFC, HCFC-külmaainetega* külmakontuuri ühendamisega seotud tegevusi, olenemata sellest, kas külmakontuur on vaja pärast külmaainega kohe täita või mitte .
Kütte- ja jahutussüsteemide lukksepp, tase 4 esmane kutse võib teha eelloetletud tööde käigus külmakontuuri kõva- ja pehmejoodisjootmise või keevitamistöid, kuid ainult külmamehaaniku kutse omaja järelevalve all, kes vastutab täielikult kõnealuse toimingu õigesti tegemise eest.

Kütte- ja jahutussüsteemide lukksepp, tase 4 esmase kutse omaja teeb gaasiseadmete paigaldamise seonduvaid töid, küttegaaside käitlemisega seotud tööd vajavad eripädevust.

Kütte- ja jahutussüsteemide lukksepa 4. taseme esmane kutse annab isikule valmisoleku antud kutsealal tööd alustada. Selle taseme kütte- ja jahutussüsteemide lukksepp korraldab iseseisvalt oma töökoha ning täidab kvaliteetselt tööülesandeid tavapärastes olukordades. Vastutust nõudvate otsuste vastuvõtmise ning keerulisemate tööde tegemise juures vajab esmast kutset omav kütte- ja jahutussüsteemide lukksepp juhendamist.

Kütte- ja jahutussüsteemide lukksepa tööaeg on üldjoontes fikseeritud, kuid hooajati võib töö tempo olla pingelisem ja töömahud suuremad. Kütte- ja jahutussüsteemide lukksepa töö on raske ja nõuab füüsilist pingutust. Sageli tuleb tõsta raskeid materjale ja detaile, töötada sundasendis ja tõstukitel, ronida ajutistel tellingutel ja konstruktsioonidel. Töö võib toimuda erinevatel kõrgustel ja muutuvates keskkonnatingimustes, nii sees kui väljas. Kütte- ja jahutussüsteemide lukksepa töökeskkonnaga on seotud kõrgendatud vigastuste tekkimise risk. Tervisekahjustusi võivad põhjustada ka tolm, õhus lenduvad keemilised ühendid, müra, temperatuurikõikumised ja tuuletõmbus ning seetõttu on kohustuslik kasutada kaitseriietust ja -vahendeid. Kütte- ja jahutussüsteemide lukksepp peab järgima tööeeskirju, tervisekaitse- ja ohutusnõudeid.

Kütte- ja jahutussüsteemide lukksepp kasutab töö tegemisel tõstukit, pinnasevibraatorit, ketaslõikurit, akutrelli, vibrotrelli, teemantpuurmasinat, presse toruliitmike tegemiseks, keevitusagregaate, plekikääre, ehitusnuga, mõõtmisvahendeid (mõõdulint, nivelliir, lasermõõtjad jne), tange ja rakiseid jne.

*HFC- ja HCFC-külmaainete all mõistetakse enamikus jahutus-(kliima)süsteemides ja soojuspumpades kasutatavaid fluoritud kasvuhoonegaase (HFC) ja osoonikihti kahandavaid aineid (HCFC).

**Kütte- ja jahutussüsteemide lukksepp, tase 4 esmase kutse omaja ei tohi teha Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 517/2014 artiklis 2 defineeritud paigaldus-, hooldus-, teenindus- ja remonditöid, külmakontuuri lekkekontrolli, ega soojuspumpasid kasutuselt kõrvaldada. Samuti on keelatud lisada HFC, HCFC-külmaaineid ja neid kokku koguda. Nende tööde jaoks on vaja eripädevust (vastav külmamehaaniku kutsetunnistus või ainult kokkukogumise jaoks osakutsetunnistus). On oluline teha vahet, milliste tööde jaoks on nõutud külmamehaaniku kutsetunnistus ja milliste jaoks mitte.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Hoonesiseste kütte- ja jahutussüsteemide paigaldamine
A.2.2 Välistrasside ja rajatiste ehitamine
A.2.3 Kütte- ja jahutussüsteemide ja seadmete hooldamine ja remontimine
A.2.4 Õhk-õhk tüüpi soojuspumpade paigaldamine
A.2.5 Õhk-vesi tüüpi soojuspumpade paigaldamine
A.2.6 Maasoojuspumpade pa...
igaldamine
A.2.7 Ventilatsioonisoojuspumpade paigaldamine

Loe edasi
Peida
A.3 Kutsealane ettevalmistus
Kütte- ja jahutussüsteemide lukksepp, tase 4 esmane kutse saadakse kutseõppeasutuses vastava kutsehariduse õppekava täismahus lõpetamisel.
A.4 Enamlevinud ametinimetused
Soojuspumpade paigaldaja, torulukksepp, isoleerija.
A.5 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Kütte- ja jahutussüsteemide lukksepad töötavad peamiselt ehituse või kinnisvara korrashoiuga tegelevates ettevõtetes. Nende peamine tööülesanne on kütte- ja jahutussüsteemide ning -seadmete paigaldamine. Põhilised tegevused on torude lõikamine, ühendamine ja painutamine, monteerimine, isoleerimine,... torude läbipesu, mõõtmine ja katsetamine. Välistrasside ja rajatiste ehitamisel lisanduvad torustike aluste rajamine ja kraavkaeviku tagasitäitmine.

Kütte- ja jahutussüsteemide lukksepad tegelevad ka kütte- ja jahutussüsteemide paigaldamise (väljaarvatud HFC-ainega külmakontuuri ühendamisega), hooldamise, remondi, käivitamise ja häälestamisega. Nad lokaliseerivad ja likvideerivad avariisid ning teevad küttesüsteemi, vee-ja kaudse külmakandja torude ja süsteemide hooldustöid.

Kütte- ja jahutussüsteemide lukksepp, tase 4 esmase kutse omaja teeb selliseid soojuspumpade paigalduse, hoolduse, remondiga ja avariide likvideerimisega seonduvaid töid, mis on seotud ainult soojuspumba veesüsteemi ja kaudse külmakandja kontuuriga** ning ei hõlma HFC, HCFC-külmaainetega* külmakontuuri ühendamisega seotud tegevusi, olenemata sellest, kas külmakontuur on vaja pärast külmaainega kohe täita või mitte .
Kütte- ja jahutussüsteemide lukksepp, tase 4 esmane kutse võib teha eelloetletud tööde käigus külmakontuuri kõva- ja pehmejoodisjootmise või keevitamistöid, kuid ainult külmamehaaniku kutse omaja järelevalve all, kes vastutab täielikult kõnealuse toimingu õigesti tegemise eest.

Kütte- ja jahutussüsteemide lukksepp, tase 4 esmase kutse omaja teeb gaasiseadmete paigaldamise seonduvaid töid, küttegaaside käitlemisega seotud tööd vajavad eripädevust.

Kütte- ja jahutussüsteemide lukksepa 4. taseme esmane kutse annab isikule valmisoleku antud kutsealal tööd alustada. Selle taseme kütte- ja jahutussüsteemide lukksepp korraldab iseseisvalt oma töökoha ning täidab kvaliteetselt tööülesandeid tavapärastes olukordades. Vastutust nõudvate otsuste vastuvõtmise ning keerulisemate tööde tegemise juures vajab esmast kutset omav kütte- ja jahutussüsteemide lukksepp juhendamist.

Kütte- ja jahutussüsteemide lukksepa tööaeg on üldjoontes fikseeritud, kuid hooajati võib töö tempo olla pingelisem ja töömahud suuremad. Kütte- ja jahutussüsteemide lukksepa töö on raske ja nõuab füüsilist pingutust. Sageli tuleb tõsta raskeid materjale ja detaile, töötada sundasendis ja tõstukitel, ronida ajutistel tellingutel ja konstruktsioonidel. Töö võib toimuda erinevatel kõrgustel ja muutuvates keskkonnatingimustes, nii sees kui väljas. Kütte- ja jahutussüsteemide lukksepa töökeskkonnaga on seotud kõrgendatud vigastuste tekkimise risk. Tervisekahjustusi võivad põhjustada ka tolm, õhus lenduvad keemilised ühendid, müra, temperatuurikõikumised ja tuuletõmbus ning seetõttu on kohustuslik kasutada kaitseriietust ja -vahendeid. Kütte- ja jahutussüsteemide lukksepp peab järgima tööeeskirju, tervisekaitse- ja ohutusnõudeid.

Kütte- ja jahutussüsteemide lukksepp kasutab töö tegemisel tõstukit, pinnasevibraatorit, ketaslõikurit, akutrelli, vibrotrelli, teemantpuurmasinat, presse toruliitmike tegemiseks, keevitusagregaate, plekikääre, ehitusnuga, mõõtmisvahendeid (mõõdulint, nivelliir, lasermõõtjad jne), tange ja rakiseid jne.

*HFC- ja HCFC-külmaainete all mõistetakse enamikus jahutus-(kliima)süsteemides ja soojuspumpades kasutatavaid fluoritud kasvuhoonegaase (HFC) ja osoonikihti kahandavaid aineid (HCFC).

**Kütte- ja jahutussüsteemide lukksepp, tase 4 esmase kutse omaja ei tohi teha Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 517/2014 artiklis 2 defineeritud paigaldus-, hooldus-, teenindus- ja remonditöid, külmakontuuri lekkekontrolli, ega soojuspumpasid kasutuselt kõrvaldada. Samuti on keelatud lisada HFC, HCFC-külmaaineid ja neid kokku koguda. Nende tööde jaoks on vaja eripädevust (vastav külmamehaaniku kutsetunnistus või ainult kokkukogumise jaoks osakutsetunnistus). On oluline teha vahet, milliste tööde jaoks on nõutud külmamehaaniku kutsetunnistus ja milliste jaoks mitte.

Loe edasi
Peida
A.6 Tulevikuoskused
Ehitusvaldkonna spetsialistide töös muutub järjest olulisemaks ehitusprotsessi kui terviku mõistmine, teadlikkus rohemajanduse põhimõtetest ehituses, energiatõhususe nõuetega arvestamise, lammutus- ja ehitustööde käigus tekkivate jäätmete korrektse sorteerimise ning saastatuse ärahoidmise oskus (tag...amaks ressursside maksimaalset ringlussevõttu). Samuti jooniste lugemise, sh 3D-jooniste, ning erialaste veebi- ja nutiseadmete rakenduste kasutamise oskus.
Loe edasi
Peida
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Kütte- ja jahutussüsteemide lukksepp, tase 4 esmane kutse moodustub üldoskustest ja kohustuslikest kompetentsidest. Kutse taotlemisel on nõutav üldoskuste ja kõikide kohustuslike kompetentside tõendamine.
B.2 Kütte- ja jahutussüsteemide lukksepp, tase 4 esmane kutse üldoskused
1. Väljendab oma seisukohti selgelt ja hinnanguvabalt; suhtleb viisakalt, kasutab sobivaid suhtlemisvorme ja -viise; suhtleb konstruktiivselt hoiab häid suhted kolleegidega; tuleb toime keerukates suhtlusolukordades.
2. Kohandub meeskonnaga; teab ja arvestab enda ja teiste rolli meeskonnas; peab ki...
nni meeskonna liikmete vahelistest kokkulepetest; on avatud koostööle ja toetab meeskonna tulemuslikku tegutsemist; jagab meeskonnaliikmetega vajalikku informatsiooni; korraldab enda töölõigu sujuva toimimise, lähtudes juhistest.
3. Mõistab pideva õppimise ja enesearendamise vajadust; seab eesmärgid professionaalseks arenguks; omandab uusi teadmisi ja oskusi ning rakendab neid oma töös.
4. Mõistab ehitusprotsesse ja nende järjestatust (üldine arusaam ehitustegevusest ja energiatõhususest ehitiste ehitamisel ehitustööde ettevalmistamisest kuni ehitise valmimiseni) ja arvestab seda oma töös.
5. Mõistab ja järgib oma tegevuses, kus lõpeb tema pädevus ja kus algab külmamehaaniku eripädevus.
6. Järgib asjakohaseid tööjuhiseid, materjalide tootjate poolt ettenähtud tehnoloogiaid ja etteantud kvaliteedinõudeid.
7. Tunneb fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate või sisaldama kavandavate soojuspumpade turulelaskmise keelde ja märgistusnõudeid.
8. Tunneb tööks vajalikke mõõtevahendeid ja mehhanisme ja nende tööspetsiifikat ja kasutab neid töö tegemisel. Hoiab neid korras, järgides kasutus- ning hooldusjuhiseid.
9. Teeb tõste- ja teisaldamistöödeks vajalikke troppimistöid.
10. Käitleb ehitusjäätmeid vastavalt juhistele.
11. Oskab lugeda ja saab aru tööjoonistest ja projektdokumentatsioonist. Määratleb vajadusel tööks vajalikud materjalid ja materjalide mahud.
12. Kasutab oma töös ergonoomilisi, energiasäästlikke ja ohutuid töövõtteid ning isikukaitsevahendeid, järgides kõikides tööprotsessietappides töötervishoiu-, keskkonnahoiu-, tööohutusnõudeid (sh tööaluste (väiketellingute) - ja ohutuspiirete paigaldamine, tagab töökoha valgustatuse, järgib ohutusnõudeid töötamisel tõstemehhanismide haardealas).
13. Mõistab soojuspumpades sisalduvate külmaainetega seotud tervise- ja keskkonnaohtusid.
14. Tegutseb õnnetusjuhtumi korral vastavalt kokkulepitud juhistele, kutsub professionaalse abi ja teatab õnnetusjuhtumist tööandja poolt määratud tööohutuse eest vastutavale isikule.
15. Tugineb oma töös algteadmistele energiatõhususest, külmatehnikast ja ehitusfüüsikast (sh soojusisoleerimine, niiskuse- ja hüdroisoleerimine) ning lähtub keskkonna tingimustest.
16. Kasutab oma igapäevatöös arvutit algasemel kasutaja tasemel (vt lisa 1 Digipädevuste enesehindamise skaala).

Loe edasi
Peida
B.3 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.1 Hoonesiseste kütte- ja jahutussüsteemide paigaldamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Mõõdab, lõikab ja painutab torusid, kasutades selleks sobivaid tööriistu või masinaid. Paigaldab koostöös kogenuma kolleegiga kütte- ja jahutussüsteemide torustikke vastavalt tööjoonistele, kasutades selleks sobivaid abivahendeid ning seadmeid; vee- ja kaudse soojuskandja torusid keevituse, pressimise, keermestamise jm abil. Paigaldab õhksoojuspumba HFC-külmaainest tühjasid sise- ja välisosa torustikke, aga ei tohi neid kokku ühendada.
2. Teeb ja vormistab torude ja toruliitmike jaoks vajalikud läbiviigud, lähtudes tööülesandest ja kasutades selleks sobivaid tööriistu.
3. Paigaldab juhendamisel küttekehi (radiaatorid, konvektorid, põrandaküttesüsteemid, õhkkütteseadmed, jahutusseadmed jne), lähtudes tööjoonisest, paigaldusjuhendist ja kvaliteedinõuetest.
4. Koostab ja paigaldab koostöös kogenuma kolleegiga kütte-ja jahutussüsteemide sõlmi (nt soojasõlmed, katlamajade sõlmed, jahutussõlmed) ja sõlmede juurde kuuluvaid seadmeid, lähtudes tööjoonisest, paigaldusjuhendist ja kvaliteedinõuetest.
5. Koostab ja paigaldab koostöös kogenuma kolleegiga katlasüsteeme (nt gaasikatel, õlikatel, puidukatel, graanulkatel) ja nende juurde kuuluvaid sõlmi ja seadmeid, lähtudes tööjoonisest, paigaldusjuhendist ja kvaliteedinõuetest.
6. Koostab ja paigaldab koostöös kogenuma kolleegiga soojuspumbasüsteeme (nt ventilatsiooni, maa-, õhk-õhk ja õhk-vesi tüüpi soojuspump) ja nende juurde kuuluvaid sõlmi ja seadmeid, lähtudes tööjoonisest, paigaldusjuhendist ja kvaliteedinõuetest.
7. Koostab ja paigaldab koostöös kogenuma kolleegiga päikeseküttesüsteeme ja nende juurde kuuluvaid sõlmi ning seadmeid, lähtudes tööjoonisest, paigaldusjuhendist ja kvaliteedinõuetest.
8. Veendub, et torustik ning seadmed on kinnitatud ja paigaldatud kvaliteedinõuetele vastavalt. Survestab koostöös kogenuma kolleegiga küttesüsteemide torustikke veendumaks, et paigaldatud torustik vastab etteantud normatiividele.
9. Isoleerib paigaldatud torustiku, lähtudes normidest ja etteantud standarditest.
B.3.2 Välistrasside ja rajatiste ehitamine 4

Tegevusnäitajad
1. Rajab kraavkaevikusse torustiku paigaldamiseks vajaliku liivaluse vastavalt projekteeritud kõrgusmärkidele ja ettenähtud torukalletele, järgides ohutusnõudeid.
2. Koostab ja paigaldab kütte- ja soojaveevarustuse välistorustiku, lähtudes tööjoonisest ja paigaldusjuhendist ning kvaliteedinõuetest.
3. Paigaldab koostöös kogenuma kolleegiga välistorustikele vajalikud seadmed (nt siibrid, kaevud, hargmikud jne), lähtudes tööjoonisest ja kvaliteedinõuetest.
4. Survestab juhendamisel torustikke veendumaks, et paigaldatud torustik vastab etteantud normatiividele. Teeb koostöös kogenuma kolleegiga vajalikud mõõtmistööd veendumaks torustike kallete õigsuses.
5. Täidab kraavkaeviku kohaliku peeneteralise pinnasega ja tihendab vajadusel pinnase kuni pinnakatte aluskihini.
B.3.3 Kütte- ja jahutussüsteemide ja seadmete remontimine ja hooldamine 4

Tegevusnäitajad
1. Teeb koostöös kogenuma kolleegiga kütte- ja jahutussüsteemide (soojasõlmed, katlaseadmed, jahutusseadmed jne) veesüsteemi/küttekontuuri ja kaudse külmakandja kontuuri hooldustöid, lähtudes hooldusjuhenditest ja tööülesandest.
2. Lokaliseerib kütte- ja jahutussüsteemide avariisid, lähtudes oma tegevuses hetkeolukorrast, oma pädevuse piiridest, seadmete ja süsteemide hooldus- ja kasutusjuhenditest ning tööülesandest. Teeb tööülesandest lähtudes kütte- ja jahutussüsteemide veesüsteemi/küttekontuuri ja kaudse külmakandja kontuuri remonditöid (torustike läbipesemine, liitmike, muhvide jne vahetamine, süsteemi seadmete asendamine, süsteemi rõhkude kontrollimine jne).
3. Dokumenteerib tehtud hooldus- ja remonditööd vastavalt antud juhistele.
B.3.4 Õhk-õhk tüüpi soojuspumpade paigaldamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Valib juhendamisel lähtuvalt hoone konstruktsioonist ja paigaldusjuhendist seadme välis- ja sisepaigalduse asukoha ja seadme kinnitusviisi. Veendub sobiliku elektritoiteallika olemasolus ja kondensvee ärajuhtimise võimaluses.
2. Paigaldab ja kinnitab koostöös kogenuma kolleegiga õhk-õhk tüüpi soojuspumba sise- ja välisosa valitud asukohta. Paigaldab koostöös kogenuma kolleegiga külmaaine torustiku sise- ja välisosa vahele ning ühendab kondensvee torustiku. Pärast külmamehaaniku pädevust nõudvate tööde tegemist ühendab juhendamisel toote elektritoiteallikaga ja käivitab seadme, järgides paigaldusjuhendit.
B.3.5 Õhk-vesi tüüpi soojuspumpade paigaldamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Valib juhendamisel lähtuvalt hoone konstruktsioonist ja paigaldusjuhendist seadme välis- ja sisepaigalduse asukoha ja seadme kinnitusviisi. Veendub sobiliku elektritoiteallika olemasolus ja kondensvee ärajuhtimise võimaluses.
2. Paigaldab ja kinnitab koostöös kogenuma kolleegiga välismooduliga õhk-vesi tüüpi soojuspumba valitud asukohta. Paigaldab, kuid ei ühenda, ühendab koostöös kogenuma kolleegiga sise- ja välisosa torustiku ning ühendab seadme hoone kütte- ja tarbeveetorustikuga. Paigaldab koostöös kogenuma kolleegiga kondensvee äravoolu torustiku. Teeb juhendamisel küttevee torustiku surveproovi. Pärast külmamehaaniku pädevust nõudvate tööde tegemist ühendab juhendamisel toote elektritoiteallikaga ja käivitab seadme, järgides paigaldusjuhendit.
3. Paigaldab ja kinnitab koostöös kogenuma kolleegiga siseruumidesse paigaldatava õhk-vesi tüüpi soojuspumba valitud asukohta. Ühendab juhendamisel seadme hoone kütte- ja tarbeveetorustikuga. Paigaldab koostöös kogenuma kolleegiga kondensvee äravoolu torustiku. Teeb juhendamisel küttevee torustiku surveproovi. Ühendab juhendamisel toote elektritoiteallikaga ja käivitab seadme.
B.3.6 Maasoojuspumpade paigaldamine 4

Tegevusnäitajad
1. Tutvub paigaldusjuhendi ja tööjoonisega. Veendub sobiliku toiteallika olemasolus. Märgib juhendamisel looduses maha maakontuuri, lähtudes tööjoonisest.
2. Veendub, et maakollektor on paigaldatud vastavalt tööjoonistele. Teeb juhendamisel surveprooviga kindlaks lekete puudumise ning teostab pinnase tagasitäite. Teeb torustiku isoleerimistööd vajalikus mahus.
3. Paigaldab koostöös kogenuma kolleegiga maasoojuspumba kütteruumi ning ühendab selle hoone kütte- ja tarbeveetorustikuga ning väliskontuuritorustikuga, järgides tööjoonist. Paigaldab juhendamisel vajalikud kaitse- ja ohutusseadmed, filtrid ning täiteseade. Teeb juhendamisel süsteemide läbipesu ja õhutab. Teostab juhendamisel kaabeldustööd. Käivitab ja seadistab juhendamisel seadme, järgides paigaldusjuhendit.
B.3.7 Ventilatsioonisoojuspumpade paigaldamine 4

Tegevusnäitajad
1. Tutvub paigaldusjuhendi ja tööjoonisega. Veendub, et ventilatsioonitorustik on paigaldatud vastavalt tööjoonistele, samuti sobiva toiteallika olemasolus.
2. Paigaldab koostöös kogenuma kolleegiga soojuspumba vastavalt tööjoonisele. Ühendab juhendamisel ventilatsioonitorustiku ja küttesüsteemi ning soojatarbeveetorustiku soojuspumbaga. Veendub, et hoone küttesüsteemis ei ole õhku, misjärel teeb küttevee torustiku surveproovi. Paigaldab koostöös kogenuma kolleegiga kondensvee äravoolu torustiku. Käivitab ja seadistab juhendamisel seadme, järgides paigaldusjuhendit.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 22-14122021-1.2.6/3k
Kutsetegevuse valdkond: Arhitektuur, Geomaatika, Ehitus ja Kinnisvara
Vastutav kutsenõukogu: Arhitektuuri, Geomaatika, Ehituse ja Kinnisvara Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 40
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 14.12.2021
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: EHITUS, ARHITEKTUUR, KINNISVARA, GEOMAATIKA
Kutseala: Keskkonnatehnika
Kutse grupp: Kütte- ja jahutussüsteemide lukksepp
Ametite (ISCO) klassifikaator: 7 Oskus- ja käsitöölised
71 Ehitustöölised, v.a elektrikud
712 Ehitusviimistlejad jms töölised
7126 Torulukksepad
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
073 Arhitektuur ja ehitus
0732 Ehitus ja tsiviilrajatised
EMTAK klassifikaator: F EHITUS
43 Eriehitustööd
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Digipädevuste enesehindamise skaala
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Indrek Peterson Eesti Ehitusettevõtjate Liit
Margus Keerutaja AS Sovek
Ago Rehandi OÜ Viljandi Õhumeister
Jüri Naumov AS Clik
Kalmer Kollom Tartu Kutsehariduskeskus
Alar Suurväli Eesti Soojuspumba Liit
Raido Malõshev Eesti Soojuspumba Liit
Marko Ranniku Samtec OÜ

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist