Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Teedeehitaja, tase 4

Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalikke kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse koolituskavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Teedeehitaja, tase 4
EN: Road Worker, EstQF Level 4
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 06.05.2022
Kehtib kuni: 05.05.2027
Kutsestandardi versiooni number: 3
Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:
Kutsestandardi muudatused on tehnilised ja sisulised.
1. Tehnilised muudatused on tingitud kutsestandardi vormi muutumisest.
2. Kutsestandardis olev teave on läbivalt ajakohastatud, sh sõnastatud tulevikuoskused.
3. Muudetud on mõningate kompetentside nimetusi, nt „Mullatööde tegemine“ asendati „Pinnasetööde tegemine“, kuna kompetents on laiem kui üksnes mullatööde tegemine.
4. Ära on jäetud ära kompetents „Troppimistööd“, kuna see ei ole eraldiolevalt vajalik ning asendatakse üldises sõnas...
tuse üldoskuste juures.
5. Ära on jäetud kompetents „Liikur- ja teedeehitusmasinate juhtimine, seadmete ja tööriistade hooldamine ning remontimine“, kuna see ei ole eraldiseisvalt vajalik ja on sisse kirjutatud teistesse kompetentsidesse.

Loe edasi
Peida
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andja:
Õppekavad ja õppeasutused
  Õppeasutus Õppekava nimetus Õppekava kood Õppekava tase ja liik Õppimise kestus aastat/kuud Õppekava registreerimise kuupäev Vastuvõtt
1 Järvamaa Kutsehariduskeskus Teedeehitaja 142137 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 03.06.2022 Avatud
2 Järvamaa Kutsehariduskeskus Teedeehitaja 217736 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 2/0 03.06.2022 Avatud
3 Järvamaa Kutsehariduskeskus Teedeehitaja 241742 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 23.03.2023 Avatud
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Teedeehitaja on oskustööline, kelle peamine tööülesanne on uute teede ehitamine ning olemasolevate rekonstrueerimine ja remontimine, kasutades selleks ettenähtud masinaid, seadmeid ja tööriistu. Teedeehitajad hooldavad ka olemasolevaid teid. Teedeehitaja töötab üldjuhul meeskonnas (kuid võib töötada... ka üksi) tööjuhi juhtimisel. Teedeehitaja vastutab oma isiklike tööülesannete kvaliteetse täitmise ning ka meeskonnale pandud tööülesannete õigeaegse ja nõuetele vastava täitmise eest, mis looksid kõigile liiklejatele ja tööprotsessis osalejatele eeldused turvaliseks liikumiseks ja töötamiseks.

Teedeehitaja töö toimub aastaringselt välitingimustes. Tulenevalt teetööde hooajalisest iseloomust ei pruugi tööga kindlustatus olla aastaringne, seevastu hooajal võivad tööpäevad kujuneda pikaks ja töö tempo pingeliseks. Sõltuvalt objekti asukohast võib ette tulla pikemaajalisi töölähetusi, mõningatel juhtudel tuleb töötada ka nädalavahetustel ja öösiti. Tööde tegemist võivad raskendada äärmuslikud ilmastikutingimused (nt tugev tuul, äike, üleujutus, tuisk, õhutemperatuuri järsk tõus ja langus jne). Teedeehitaja töö on füüsiliselt raske ning eeldab head tervislikku seisundit ja füüsilist vastupidavust. Teatud tööd nõuavad ronimist või kõrgemates kohtades töötamist. Tervist kahjustavateks faktoriteks on tolm, müra, vibratsioon, töötamine sundasendis (masinajuhid) ja õues (temperatuurikõikumised, puugid jne), sageli töötamine liiklussituatsioonis. Oluline on tööohutuse tagamine kogu tööprotsessi jooksul.

Töö tegemisel kasutab teedeehitaja teetöömasinaid* ja -seadmeid, elektrilisi- ja käsitööriistu, mõõtmisvahendid ja -seadmeid, mistõttu on äärmiselt oluline järgida ohutustehnikanõudeid. Nende eiramine võib põhjustada tööõnnetuse.

*Teetöömasina kasutamise all mõistetakse antud kutsestandardi raames nii masina hooldamist ja juhtimist oma pädevuse piirides kui ka kasutamist teise vajalikku pädevust omava isiku juhituna. Teetöömasinate (ekskavaator, teehöövel, kopplaadur, buldooser, teerull jne) juhtimiseks on vajalik vastava kategooria juhiluba.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Ettevalmistus- ja lammutustööde tegemine
A.2.2 Pinnasetööde tegemine
A.2.3 Teekatendi ehitamine
A.2.4 Liikluskorraldus- ja liiklusohutusvahendite paigaldamine
A.2.5 Tee korrashoiutööde tegemine
A.2.6 Teedeehitusega seonduvate maastikukujundustööde tegemine ja teepäraldiste rajamine
A.3 Kutsealane ettevalmistus
Üldjuhul töötavad teedeehitajana inimesed, kellel on erialane kutseharidus või kellel on põhiharidus ja kes on kutsealased oskused omandanud praktilise töökogemuse ja erialase täienduskoolituse käigus.
A.4 Enamlevinud ametinimetused
Teetööline, asfalteerija, mehhanisaator, laoturijuht, laadurijuht, ekskavaatorijuht, buldooserijuht, teehöövlijuht, teerullijuht, teefreesijuht, teemasinate operaator, markeerija.
A.6 Tulevikuoskused
Teedeehituse spetsialisti töös muutuvad järjest olulisemaks teede-ehitusprotsessi terviku nägemine ja mõistmine, kus teatud tööoperatsioonid ehitusprotsessis paiknevad ning kuidas need mõjutavad ehitusprotsessi kui tervikut; teadmised ressursitõhususest ja oskus teha oma tööd ressursitõhusalt (elekt...er, kütus, vesi…), kasutades tööks vajalikke materjale, seadmeid ning tööriistu sihipäraselt, säästlikult ja keskkonnateadlikult. Samuti baasoskused 2D, 3D masinjuhtimisest, jooniste lugemise oskus (nii 2D- kui ka 3D joonised) ja nutiseadmete ja neile kohaldatud erialaste rakenduste kasutamine.
Loe edasi
Peida
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Teedeehitaja, tase 4 kutse koosneb üldoskustest ja kohustuslikest kompetentsidest. Teedeehitaja, tase 4 kutse saamiseks tuleb taotlejal tõendada üldoskused ja kõik kohustuslikud kompetentsid.
B.2 Teedeehitaja, tase 4 üldoskused
Tegevusnäitaja
1. Väljendab oma seisukohti selgelt ja hinnanguvabalt; suhtleb viisakalt, kasutab sobivaid suhtlemisvorme ja -viise; suhtleb konstruktiivselt hoiab häid suhted kolleegidega; tuleb toime keerukates suhtlusolukordades.
2. Kohandub meeskonnaga; teab ja arvestab enda ja teiste rolli mee...
skonnas; peab kinni meeskonna liikmete vahelistest kokkulepetest; on avatud koostööle ja toetab meeskonna tulemuslikku tegutsemist; jagab meeskonnaliikmetega vajalikku informatsiooni; korraldab enda töölõigu sujuva toimimise, lähtudes juhistest.
3. Mõistab pideva õppimise ja enesearendamise vajadust; seab eesmärgid professionaalseks arenguks; omandab uusi teadmisi ja oskusi ning rakendab neid oma töös.
4. Mõistab ehitusprotsesse ja nende järjestatust (üldine arusaam ehitustegevusest ehitiste ehitamisel ehitustööde ettevalmistamisest kuni ehitise valmimiseni) ja arvestab seda oma töös.
5. Järgib asjakohaseid tööjuhiseid, materjalide tootjate poolt ettenähtud ladustamistingimusi, tehnoloogiaid ja kvaliteedinõudeid.
6. Tunneb tööks vajalikke mõõtevahendeid/instrumente (lasermõõtja, nivelliir, lood jt) ja nende tööspetsiifikat ja kasutab neid töö tegemisel, hoiab neid korras järgides kasutus ning hooldusjuhiseid.
7. Tunneb tööks vajalikke tõste- ja paigaldusmehhanisme ja nende tööspetsiifikat ning kasutab neid töö tegemisel; tunneb tööks vajalikke elektrilisi ja mehaanilisi tööriistu ja kasutab neid töö tegemisel ja hoiab neid korras, järgides kasutus ning hooldusjuhiseid; probleemide või rikete korral informeerib sellest oma vahetut juhti või seadme omanikku.
8. Teeb tõste-, paigaldamis- ja teisaldamistöödeks vajalikke troppimistöid oma pädevuse piires.
9. Käitleb ehitusjäätmeid vastavalt juhistele.
10. Oskab lugeda ja saab aru ehitusjoonistest ja projektdokumentatsioonist. Määratleb vajadusel oma tööks vajalikud materjalid ja materjalide mahud.
11. Järgib liikluskeskkonnas töötades liikluskorraldust ja liiklejate head tava arvestada teistega, vältimaks liiklejate, kaastöötajate ja enda elu ning tervise ohtu seadmist.
12. Kasutab oma töös ergonoomilisi ja ohutuid töövõtteid ning isikukaitsevahendeid, järgides kõikides tööprotsessietappides töötervishoiu-, keskkonnahoiu-, tööohutusnõudeid (sh tööaluste (väiketellingute) - ja ohutuspiirete ja ajutiste käiguteede paigaldamine, tagab töökoha valgustatuse, järgib ohutusnõudeid töötamisel tõstemehhanismide haardealas).
13. Tegutseb õnnetusjuhtumi korral vastavalt kokkulepitud juhistele, kutsub professionaalse abi ja teatab õnnetusjuhtumist objektijuhile või tööandjale.
14. Tugineb oma töös algteadmistele ehitusfüüsikast (s.h niiskus- ja hüdroisoleerimine), teetöödega seonduvate ehitusmaterjalide omadustest ja pinnasemehhaanikast ning ilmastiku mõjust (sh talvetingimused) töödele.

Loe edasi
Peida
B.3 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.1 Ettevalmistus- ja lammutustööde tegemine 4

Tegevusnäitajad
1. Paigaldab ja käitleb etteantud tööülesandest lähtudes ajutisi liikluskorraldusvahendeid.
2. Teeb kindlaks enne ettevalmistustöödega alustamist maa-aluste olemasolevate tehnovõrkude olemasolu ja asukohad ning veendub, et need on vastavuses tööjoonisel märgituga. Teavitab leitud ebatäpsustest tööjuhti.
3. Eemaldab käsitsi või asjakohaseid väikemehhanisme kasutades tööd takistavad objektid: juurib välja ja/või saeb maha ettejäävad puud, raadab võsa, eemaldab kivid jne. Paigaldab etteantud tööülesandest lähtudes enne ehitustööde algust säilitatavate puude tüvedele ja muudele objektidele kaitse(tõkked), et vältida ehitustööde käigus tekkida võivaid vigastusi ja kahjustusi või otsest hävimist.
4. Eemaldab (vajadusel lammutab) olemasoleva teekonstruktsiooni mittevajalikud osad (nt vanad äärekivid, vana teekatend, liikluskorraldusvahendite vundamendid) lähtudes projektist või antud tööülesandest.
5. Sorteerib ja käitleb ettenähtud korrast lähtudes tekkinud lammutusjäätmed (sh taaskasutusele kuuluvad materjalid ja jäätmed).
B.3.2 Pinnasetööde tegemine 4

Tegevusnäitajad
1. Märgib etteantud tööjoonisest lähtudes ja tööjuhi juhendamisel maha kaeviku piirjooned ja kõrgused, märgistab need ettenähtud korras.
2. Veendub, et masin on töökorras. Seadistab iga tööülesande eel nii masinjuhtimise kui ka masinkontrolli 2D, 3D süsteemid.
3. Koorib kasvupinnase ettenähtud korras kogu kihi sügavuselt. Teisaldab ja ladustab selle nõuetekohaselt selleks ettenähtud paika. Objekti eripärast ja etteantud tööülesandest lähtudes eemaldab vajadusel ka muu pinnase (mh ebasobiva nõrga kandejõuga) ja ladustab selle.
4. Paigaldab etteantud tööülesandest lähtudes geosünteedi (nt geotekstiili, -võrgu, - membraani, komposiidi vms).
5. Laotab kiht-kihilt pinnase, tasandab ja tihendab selle etteantud tihedusastmeni ja kõrguseni, vajadusel lisab pinnast (kui projektijärgne kõrgus seda nõuab). Viimistleb muldkeha pealispinna vastavalt etteantud nõuetele. Paigaldab erosiooni tõkestamiseks nõlvadele erosioonitõkkematid, geokärjed vms.
6. Kaevab ajutised (nt liigvee ärajuhtimiseks) ja alalised kraavid, lähtudes etteantud tööülesandest ja kasutades ettenähtud masinaid ja seadmeid. Kindlustab kraavi nõlvad ja põhja, kasutades selleks ettenähtud materjale.
7. Kaevab õige suuna, sügavuse ja kaldega kaeviku ning rajab torustikule sobiva aluse. Paigaldab drenaažitorud, toruühendused ja kaevud, lähtudes etteantud tööjoonisest. Katab torustiku täitematerjaliga (nt killustik) ja geotekstiiliga ning teeb kaeviku tagasitäite koos tihendamisega.
8. Kaevab õige suuna, sügavuse ja kaldega kaeviku ning rajab truubi ja selle elemendid järgides tööülesannet.
9. Hooldab ja remondib olemasolevad veeviimarid (kraavid, truubid, dreentorud, restid, kaevud ja teised elemendid) lähtudes antud tööülesandest.
B.3.3 Teekatendi ehitamine 4

Tegevusnäitajad
1. Ehitab täitematerjalidest katte alus- ja pealiskihid: märgib tööjoonisest lähtudes välja kihi ehitamiseks vajalikud kõrgused ja piirjooned; laotab ja tihendab nõuetekohaselt täitematerjalid, kasutades sobivaid masinaid ja seadmeid. Immutab laotatud täitematerjali ettenähtud sideainega seotud kattekihi ehitamisel.
2. Ehitab stabiliseeritud kihi: laotab ja tihendab nõuetekohaselt taaskasutatavad ja/või uued täitematerjalid kasutades sobivaid masinaid ja seadmeid; doseerib sideaine(d) ja segab need laotatud täitematerjaliga; planeerib ja tihendab segatud materjalid, kasutades ettenähtud masinaid ja seadmeid.
3. Ehitab asfaltsegust katendi kattekihi: puhastab ja vajadusel krundib enne kattekihtide paigaldamist aluse pealispinna; paigaldab ja tihendab asfaltsegude kihid, lähtudes tööülesandest ning kasutades ettenähtud masinaid ja seadmeid.
4. Puhastab enne pindamistööde alustamist teekatte. Pihustab bituumeni või bituumenemulsiooni teekattele ja laotab sellele pindamiskillustiku kihi. Tihendab laotatud kihi ja harjab ettenähtud ajal üleliigse killustiku kasutades ettenähtud masinaid ja seadmeid.
5. Ehitab teepeenra kasutades selleks ettenähtud täitematerjali. Kontrollib teepeenra kaldeid ja kandevõimet, kasutades selleks ettenähtud masinaid ja -seadmeid.
6. Märgib tööjoonisest lähtudes maha äärekivide asukohad ja kõrguse. Rajab äärekivi aluse (nt kaevab süvendi, valab betoonaluse vm) ja paigaldab sellele äärekivid.
7. Märgib tööjoonisest lähtudes kivi- või plaatsillutiste paigaldamiseks vajaliku aluse kõrgused ja piirjooned. Laotab ja tihendab nõuetekohaselt sillutise aluskihid, kasutades sobivaid masinaid ja seadmeid. Paigaldab sängituskihi (vajadusel koos geotekstiiliga) ja sillutise. Täidab vuugid ja tihendab sillutise pinna.
B.3.4 Liikluskorraldus- ja liiklusohutusvahendite paigaldamine 4

Tegevusnäitajad
1. Märgib tööjoonisest lähtudes paigaldatavate liiklusmärkide asukohad. Rajab liiklusmärgi vundamendi aluse, paigaldab vundamendi (teeb kohtbetoneerimistöö või paigaldab betoonelemendi). Paigaldab posti, portaali või konsooli ning kinnitab sellele nõuetekohaselt liiklusmärgi(d).
2. Märgistab tööjoonisest lähtudes paigaldatavate teepiirete ja tähispostide ning teetähiste asukohad. Paigaldab teepiirdeelemendid (nt trossid, latid, kompensaatorid, terminalid jne) ja tähispostid, lähtudes tööülesandest ja kasutades sobilikke masinaid ja -seadmeid.
3. Paigaldab tööjoonisest lähtudes teekattemärgistuse kasutades selleks ettenähtud materjale ja sobilikke masinaid ja -seadmeid.
B.3.5 Tee korrashoiutööde tegemine 4

Tegevusnäitajad
1. Teeb talveperioodil lumekoristus- ja libedustõrjetöid, kasutades selleks sobilikke masinaid ja seadmeid.
2. Paigaldab tuisutõkke ja piirdeaia lähtudes tööülesandest, kasutades selleks sobilikke masinaid ja seadmeid.
3. Profileerib kruusakattega teid, vajadusel lisab täitematerjali. Teeb tolmutõrjetöid (nt soolatamine), kasutades selleks sobilikke masinaid ja seadmeid.
4. Hooldab teed eemaldades kõvakattelt tolmu, liiva, killustiku jms. Niidab ja trimmerdab teemaa-alale jäävat haljastust (muru ja võsa), eemaldab murdunud puud ja oksad.
5. Hooldab teerajatisi (nt sillad, viaduktid, müratõkkeseinad, loomatõkkeaiad jm rajatised) lähtudes tööülesandest. Vahetab välja kahjustatud ja nõuetele mitte vastavad liikluskorraldusvahendid, puhastab truubiotsad, truubid jne.
6. Remondib teekattes tekkinud defekte (auke, vajumeid, pragusid, jne), lähtudes tööülesandest ja kasutades selleks ettenähtud materjale ning sobilikke masinaid ja seadmeid.
B.3.6 Teedeehitusega seonduvate maastikukujundustööde tegemine ja teepäraldiste rajamine 4

Tegevusnäitajad
1. Valmistab ette ja paigaldab haljastuseks vajaliku kasvupinnase, tasandab ja tihendab selle.
2. Rajab ettevalmistatud kasvupinnasele muru, lähtudes tööülesandest.
3. Istutab teemaa-alale puud ja põõsad, vajadusel toestab need, lähtudes tööülesandest.
4. Rajab teepäraldise vundamendi. Paigaldab või ehitab päraldise (nt müratõkkevalli, müratõkkeseina, bussiootekoja, prügikasti, trepi, kaldtee, jalgtee eralduselemendi jne), lähtudes tööülesandest.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 22-14122021-1.5.1/3k
Kutsetegevuse valdkond: Arhitektuur, Geomaatika, Ehitus ja Kinnisvara
Vastutav kutsenõukogu: Arhitektuuri, Geomaatika, Ehituse ja Kinnisvara Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 40
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 14.12.2021
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: EHITUS, ARHITEKTUUR, KINNISVARA, GEOMAATIKA
Kutseala: Teedeehitus
Kutse grupp: Teedeehitaja
Ametite (ISCO) klassifikaator: 9 Lihttöölised
93 Mäetööstuse, ehituse, töötleva tööstuse ja veonduse lihttöölised
931 Mäetööstuse ja ehituse lihttöölised
9312 Rajatiste ehituse lihttöölised
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
073 Arhitektuur ja ehitus
0732 Ehitus ja tsiviilrajatised
EMTAK klassifikaator: F EHITUS
42 Rajatiste ehitus (Teed, raudteed, sillad)
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Ivar Kohjus Järvamaa Kutsehariduskeskus
Martti Kiisa Tallinna Tehnikakõrgkool
Merike Pillesson YIT Eesti AS
Tiina Reismann Maanteeamet
Laas Õun Nordecon AS
Gregor Reimets YIT Eesti AS
Jüri Läll Tallinna Teed AS
Taavi Treier Tallinna Teed AS
Meelis Seppam Teede REV 2
Tarmo Trei ESTAL
Richard Viies ESTAL
Timo Tsefels Teede Tehnokeskus

PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist