Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Kaldkatuseehitaja, tase 4 esmane kutse
Tagasi: Kutsestandardid |

Üldandmed
Kasutusala:
Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalikke kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse koolituskavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Kutsestandard Kaldkatuseehitaja, tase 4 esmane kutse on tasemeõppe õppekava ning koolilõpu kutse andmise alu...
seks.
Loe edasi
Peida
Nimetus: ET: Kaldkatuseehitaja, tase 4 esmane kutse
EN: Sloping Roof Builder, EstQF Level 4 VET level
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 06.05.2022
Kehtib kuni: 05.05.2027
Kutsestandardi versiooni number: 2
Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:
Kutsestandardis tehtud muudatused on nii tehnilised ja kui ka sisulised.
1. Tehnilised muudatused on tingitud kutsestandardi vormi muutumisest.
2. Muutunud on kutsestandardi Kaldkatuseehitaja tase 3 EKR tase → Kaldkatuseehitaja, tase 4 esmane kutse. Kutsestandardi Kaldkatuseehitaja, tase 4 esmasest kutsest tingituna on vajalik muuta/koostada uus standardiga seotud õppekava.
3. Kutsestandardis olev teave on läbivalt ajakohastatud, sh sõnastatud tulevikuoskused ja üldoskused.
4. Kutsestandardi...
sse on lisatud tööosa „Katuse kandekonstruktsiooni ehitamine“. Tegemist on ehituspuusepa kutse kompetentsiga kattuva kompetentsiga, mis on vajalik kompetents ka kaldkatuseehtaja töös.
5. Kutseõppega seotud kutsestandardisse on lisatud kompetents „Looduslike katusekattematerjalide paigaldamine“ sarnaselt töömaailma kutsestandardiga, kuna nt roovitise paigaldamine on sarnane muude kaldkatuse kattematerjalidega kaetavate katuste roovitise paigaldamisega. Looduslike katusekattematerjalide paigaldamine nõuab küll mõningast vilumust, kuid juhendamisel saab sellega edukalt toime ka kutseõppe lõpetaja.

Loe edasi
Peida
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andja:
Õppekavad ja õppeasutused
  Õppeasutus Õppekava nimetus Õppekava kood Õppekava tase ja liik Õppimise kestus aastat/kuud Õppekava registreerimise kuupäev Vastuvõtt
1 Haapsalu Kutsehariduskeskus Kaldkatuseehitaja 234145 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 09.11.2022 Avatud
2 Järvamaa Kutsehariduskeskus Kaldkatuseehitaja 233524 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 01.09.2022 Avatud
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Kaldkatuseehitaja ehitab erinevaid katusekattematerjale kasutades sademetekindla katuse. Ta paigaldab tuuletõkke, aluskatte ja roovitise, ehitab vajalikud sõlmed ning paigaldab kattematerjali, vajadusel lammutab ja parandab olemasolevaid katuseid. Kaldkatuseehitaja valdab puusepa oskusi tasemel, et ...teostada vajalikud, konstruktsiooniinseneri kinnitatud, muudatused olemasolevates kandekonstruktsioonides ning ehitada tööprojekti staadiumis ehitusprojekti järgi uusi kandekonstruktsioone.

Kaldkatuseehitaja, tase 4 esmane kutse töötab meeskonnas, täites kas iseseisvalt või juhendamisel temale tööjuhi poolt ette antud tööülesandeid.

Kaldkatuseehitajad töötavad üldjuhul viis päeva nädalas, kaheksa tundi päevas, kuid sõltuvalt objektist, ilmastikust ja valmimistähtaegadest võib tööaeg muutuda. Töö tempo ja tööülesanded on vahelduvad.
Kaldkatuseehitaja töötingimused on muutlikud ja võivad olla ebamugavad, kuna tööd tuleb teha aastaringselt ja välitingimustes. Töö sõltub paljuski ilmatikutingimustest (tuul, sademed, temperatuuri kõikumised). Töö toimub valdavalt kõrgustes, mis tähendab et kaldkatuseehitaja peab olema oma tööd tehes väga tähelepanelik. Töötades on vajalik kasutada spetsiaalset turvavarustust (turvarakmed vm). Turvanõuete eiramise ning hooletu käitumise tagajärjel võivad juhtuda raskete kehavigastuste või lausa surmaga lõppevad tööõnnetused. Töö käigus tuleb sageli tõsta ja teisaldada raskeid ehitusmaterjale ning tegutseda sundasendites, nt põlvitades või kükitades.

Kaldkatuseehitaja kasutab töö tegemisel erinevad elektrilisi, mehaanilisi ja pneumaatilisi tööriistu.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Katuse kandekonstruktsiooni ehitamine
A.2.2 Ettevalmistustööd aluskatuse ehitamiseks ja katusekatte paigaldamiseks
A.2.3 Aluskatuse ehitamine
A.2.4 Kivikatuste paigaldamine
A.2.5 Metallist katusekattematerjalide paigaldamine
A.2.6 Bituumenist, klaasplastist ja PVC-materjalist katusekattem...
aterjalide paigaldamine
A.2.7 Looduslike katusekattematerjalide paigaldamine
A.2.8 Ripprennidega vihmaveesüsteemide paigaldamine

Loe edasi
Peida
A.3 Kutsealane ettevalmistus
4. taseme kaldkatuseehitaja esmane kutse saadakse kutseõppeasutuses vastava kutsehariduse õppekava täismahus lõpetamisel.
A.4 Enamlevinud ametinimetused
Katuseehitaja, kaldkatuseehitaja.
A.6 Tulevikuoskused
Ehitusvaldkonna spetsialistide töös muutub järjest olulisemaks ehitusprotsessi kui terviku mõistmine, teadlikkus rohemajanduse põhimõtetest ehituses, energiatõhususe nõuetega arvestamise, lammutus- ja ehitustööde käigus tekkivate jäätmete korrektse sorteerimise ning saastatuse ärahoidmise oskus (tag...amaks ressursside maksimaalset ringlussevõttu). Samuti jooniste lugemise, sh 3D-jooniste, ning erialaste veebi- ja nutiseadmete rakenduste kasutamise oskus.
Loe edasi
Peida
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Kaldkatuseehitaja, tase 4 esmane kutse moodustub üldoskustest ja kohustuslikest kompetentsidest. Kutse taotlemisel on nõutav üldoskuste ja kõikide kohustuslike kompetentside tõendamine.
B.2 Kaldkatuseehitaja, tase 4 esmane kutse üldoskused
1. Väljendab oma seisukohti selgelt ja hinnanguvabalt; suhtleb viisakalt, kasutab sobivaid suhtlemisvorme ja -viise; suhtleb konstruktiivselt hoiab häid suhted kolleegidega; tuleb toime keerukates suhtlusolukordades.
2. Kohandub meeskonnaga; teab ja arvestab enda ja teiste rolli meeskonnas; peab ki...
nni meeskonna liikmete vahelistest kokkulepetest; on avatud koostööle ja toetab meeskonna tulemuslikku tegutsemist; jagab meeskonnaliikmetega vajalikku informatsiooni; korraldab enda töölõigu sujuva toimimise, lähtudes juhistest.
3. Mõistab pideva õppimise ja enesearendamise vajadust; seab eesmärgid professionaalseks arenguks; omandab uusi teadmisi ja oskusi ning rakendab neid oma töös.
4. Mõistab ehitusprotsesse ja nende järjestatust (üldine arusaam ehitustegevusest ja energiatõhususest ehitiste ehitamisel ehitustööde ettevalmistamisest kuni ehitise valmimiseni) ja arvestab seda oma töös.
5. Järgib asjakohaseid tööjuhiseid, materjalide tootjate paigaldusjuhendeid ja etteantud kvaliteedinõudeid ning asjakohaseid EVS standardeid.
6. Tunneb tööks vajalikke mõõte vahendeid/instrumente ja nende tööspetsiifikat ja kasutab neid töö tegemisel hoiab neid korras järgides kasutus ning hooldusjuhiseid.
7. Käitleb ehitusjäätmeid vastavalt juhistele.
8. Oskab lugeda ja saab aru ehitusjoonistest ja projektdokumentatsioonist. Määratleb vajadusel tööks vajalikud materjalid ja materjalide mahud.
9. Kasutab oma töös ergonoomilisi, energiasäästlikke ja ohutuid töövõtteid ning isikukaitsevahendeid, järgides kõikides tööprotsessietappides töötervishoiu-, keskkonnahoiu-, tööohutusnõudeid (sh tööaluste (väiketellingute) - ja ohutuspiirete paigaldamine, tagab töökoha valgustatuse, järgib ohutusnõudeid töötamisel tõstemehhanismide haardealas).
10. Tegutseb õnnetusjuhtumi korral vastavalt kokkulepitud juhistele, kutsub professionaalse abi ja teatab õnnetusjuhtumist objektijuhile või tööandjale.
11. Tugineb oma töös algteadmistele energiatõhususest, ehitusfüüsikast (sh soojusisoleerimine, niiskuse- ja hüdroisoleerimine, tuulutus), katusetöödega seonduvate ehitusmaterjalide omadustest ja lähtub keskkonna tingimustest.
12. Kasutab oma igapäevatöös arvutit algasemel kasutaja tasemel (vt lisa 1 Digipädevuste enesehindamise skaala).
13. Kasutab oma töös eesti keelt tasemel A2 (vt lisa 2 Keelte oskustasemete kirjeldused) koos erialase sõnavaraga.

Loe edasi
Peida
B.3 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.1 Katuse kandekonstruktsiooni ehitamine 4

Tegevusnäitajad
1. Paigaldab tööjooniseid järgides puitkonstruktsiooni alla hüdroisolatsiooni, kasutades ratsionaalseid töövõtteid ning sobilikke tööriistu.
2. Monteerib tööjooniseid järgides katusesõrestikud, kasutades ratsionaalseid töövõtteid ja sobilikke tööriistu.
3. Ehitab tööjooniseid järgides sarikate ja pennidega katuse, kasutades ratsionaalseid töövõtteid ja sobilikke tööriistu.
4. Ehitab tööjooniseid järgides pärlinitega või toolvärgiga katuse, kasutades ratsionaalseid töövõtteid ja sobilikke tööriistu.
5. Remondib juhendamisel ja tööjooniseid järgides renoveeritava katuse, kasutades ratsionaalseid töövõtteid ja sobilikke tööriistu.
B.3.2 Ettevalmistustööd aluskatuse ehitamiseks ja katusekatte paigaldamiseks 4

Tegevusnäitajad
1. Mõõdistab katuse ja teeb mõõtude põhjal eskiisjoonise. Konsulteerib kõrgema kvalifikatsiooniga kaldkatuseehitajaga keerukamate objektide mõõdistamisel.
2. Arvestab juhendamisel tehtud mõõdistuste või projekti alusel välja tööks vajaliku materjalide nomenklatuuri ja koguse.
3. Ladustab materjalid ettenähtud kohta vastavalt materjali ladustamise nõuetele. Jätab materjalidele ligipääsuks vajalikud käiguteed, lähtudes etteantud tööülesandest ja tööohutusplaanist. Piirab etteantud juhiste kohaselt materjalide tõstmise ajaks töötsooni ja tagab ohutuse.
4. Kinnitab või koormab materjalid nii, et need ei hakkaks tuule või muude tegurite mõjul liikuma.
5. Katab ladustatud materjalid asjakohaste vahenditega, kaitsmaks neid ilmastikumõjude eest.
B.3.3 Aluskatuse ehitamine 4

Tegevusnäitajad
1. Paigaldab katusele tuuletõkkematerjali, lähtudes ehitusprojektist ja tööülesandest.
2. Paigaldab katusele aluskatte ja tuulutusroovi lähtudes ehitusprojektist ja tööülesandest.
3. Ehitab juhendamisel katuse läbiviigud (korstnad, luugid, katuseaknad jne), lähtudes ehitusprojektist ja tööülesandest ning kasutades selleks sobilikke tööriistu.
4. Ehitab juhendamisel katusel olevate turvaelementide ja/või tehniliste seadmete aluskonstruktsioonid, lähtudes ehitusprojektist ja tööülesandest, kasutades selleks sobilikke tööriistu.
B.3.4 Kivikatuste paigaldamine 4

Tegevusnäitajad
1. Paigaldab juhendamisel roovitise lähtudes paigaldatava katusekattematerjali paigaldusjuhendst ja tööülesandest.
2. Paigaldab juhendamisel katusele turvaelemendid ja/või tehniliste seadmed lähtudes projektist ja tööülesandest.
3. Paigaldab keraamilisi katusekive, sh profiilseid ja tasapinnalisi, valtsidega ja valtsideta katusekive, lähtudes katusekattematerjali paigaldusjuhendist ja tööülesandest.
4. Paigaldab betoonkatusekive, sh profiilseid ja tasapinnalisi katusekive, lähtudes katusekattematerjali paigaldusjuhendist ja tööülesandest.
5. Paigaldab kiltkive, lähtudes katusekattematerjali paigaldusjuhendist ja tööülesandest.
6. Paigaldab kiudtsemendist laineplaate, lähtudes katusekattematerjali paigaldusjuhendist ja tööülesandest.
7. Paigaldab erimõõdulisi eterniidist katuse- ja fassaadiplaate, lähtudes katusekattematerjali paigaldusjuhendist ja tööülesandest.
B.3.5 Metallist katusekattematerjalide paigaldamine 4

Tegevusnäitajad
1. Paigaldab juhendamisel roovitise lähtudes paigaldatava katusekattematerjali paigaldusjuhendist ja tööülesandest.
2. Paigaldab juhendamisel katusele turvaelemendid ja/või tehniliste seadmed, lähtudes projektist, paigaldusjuhendist ja tööülesandest.
3. Paigaldab profiilseid katusekatteplekke, lähtudes katusekattematerjali paigaldusjuhendist ja tööülesandest.
4. Paigaldab metallsindleid, lähtudes projektist/paigaldusjuhendist ja tööülesandest.
B.3.6 Bituumenist, klaasplastist ja PVC-materjalist katusekattematerjalide paigaldamine 4

Tegevusnäitajad
1. Paigaldab juhendamisel roovitise, lähtudes katusekattematerjali paigaldusjuhendist ja tööülesandest.
2. Paigaldab juhendamisel katusele turvaelemendid ja/või tehniliste seadmed, lähtudes projektist, paigaldusjuhendist ja tööülesandest.
3. Paigaldab katusele PVC-st ja klaasplastist profiilplaate või kihtklaasist elemente, lähtudes katusekattematerjali paigaldusjuhendist ja tööülesandest.
4. Paigaldab katusele bituumenlaineplaate, lähtudes katusekattematerjali paigaldusjuhendist ja etteantud tööülesandest.
5. Paigaldab bituumensindleid, lähtudes katusekattematerjali paigaldusjuhendist ja etteantud tööülesandest.
6. Paigaldab tuletöid mittevajavaid tehnoloogiaid kasutades bituumenist ja PVC-st rullmaterjale, lähtudes katusekattematerjali paigaldusjuhendist ja etteantud tööülesandest.
B.3.7 Looduslike katusekattematerjalide paigaldamine 4

Tegevusnäitajad
1. Paigaldab juhendamisel roovitise lähtuvalt katusekattematerjali paigaldusjuhendist ja tööülesandest.
2. Paigaldab juhendamisel katusele turvaelemendid ja/või tehniliste seadmed lähtudes projektist, paigaldusjuhendist ja tööülesandest.
3. Paigaldab juhendamisel katusele puidust katusekatteid (kimmid, sindlid, laastud, lauad), lähtudes traditsioonilistest tehnoloogiatest ja tööülesandest.
B.3.8 Ripprennidega vihmaveesüsteemide paigaldamine 4

Tegevusnäitajad
1. Märgib juhendamisel vihmaveesüsteemi paigaldamiseks vajalikud mõõdud.
2. Paigaldab vihmaveesüsteemi lähtudes paigaldusjuhendist ja tööülesandest.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 22-14122021-1.1.4/2k
Kutsetegevuse valdkond: Arhitektuur, Geomaatika, Ehitus ja Kinnisvara
Vastutav kutsenõukogu: Arhitektuuri, Geomaatika, Ehituse ja Kinnisvara Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 40
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 14.12.2021
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: EHITUS, ARHITEKTUUR, KINNISVARA, GEOMAATIKA
Kutseala: Üldehitus
Kutse grupp: Kaldkatuseehitaja
Ametite (ISCO) klassifikaator: 7 Oskus- ja käsitöölised
71 Ehitustöölised, v.a elektrikud
712 Ehitusviimistlejad jms töölised
7121 Katusekatjad
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
073 Arhitektuur ja ehitus
0732 Ehitus ja tsiviilrajatised
EMTAK klassifikaator: F EHITUS
43 Eriehitustööd
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 2 Digipädevuste enesehindamise skaala
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Omari Sinijärv Astro Ehitus OÜ
Kaupo Jälle AS Jälle ja Ko
Tõnu Peipman Inseneribüroo Printsiip OÜ
Peeter Kärp Eesti Katuse- ja Fassaadimeistrite Liit
Alar Kurg Tallinna Ehituskool
Christopher Raitviir Eraisik, spetsialist

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist