Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Ofsettrükkal, tase 4
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala:
Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid.

Ofsettrükkal, tase 4 kutsestandard on välja töötatud:
a) Kutsehariduse vastava taseme õppekava aluseks
b) Isikute kutsealase kompetentsuse h...
indamiseks
c) Erialaste täiendkoolituste õppekavade aluseks.

Loe edasi
Peida
Nimetus: ET: Ofsettrükkal, tase 4
EN: Printing machine operator, level 4
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 19.04.2022
Kehtib kuni: 04.10.2023
Kutsestandardi versiooni number: 7
Muudatused:
05.10.2023 Otsus nr 27/2.3 tühistatud Tehnika, Tootmise ja Töötlemise Kutsenõukogu 05.10.2023 otsusega nr 28/1.
13.04.2023 Kutsestandard kantakse arhiivi Tehnika, Tootmise ja Töötlemise Kutsenõukogu 13.04.2023 otsusega nr 27/2.3.
------------------------------------
19.04.2022 Muudatusteta pikendamine 07.11.2023
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
4. taseme ofsettrükkali töö sisuks on ofsettrükimasinal trükkimine.
Töö eesmärk: kindlustada kvaliteetsete ofsettrükiste tootmine. Ofsettrükkal seadistab ofsettehnoloogial põhineva trükiseadme ning jälgib ja kontrollib pidevalt kogu trükiprotsessi.
Ofsettrükkali elukutse on täpsust ja pühendumist...
nõudev, mis eeldab keerulise seadmepargi käsitsemis- ja hooldusoskust.
Trükkal töötab valdavalt iseseisvalt, vajadusel ka meeskonnas. Ofsettrükkal peab olema valmis ennast pidevalt arendama ja koolitama, et tulla toime uute seadmete ja töövõtetega.
Ofsettrükkal töötab enamasti trükikodades. Ta võib tööd leida ka trükiseadmete hooldusettevõtetes või pakenditootmise ettevõtetes.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Trükiprotsessi ettevalmistamine
1. Trükimaterjalide ettevalmistamine
2. Trükimasina seadistamine

A.2.2 Ofsettrükimasinal trükkimine
1. Trükiprotsessi alustamine ja ohjamine
2. Trükiprotsessi järeltoimingud

A.2.3 Trükikvaliteedi ohjamine
1. Trükikvaliteedi jälgimine
2. Protses...
si parameetrite korrigeerimine
Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Töökeskkonnas võivad esineda riskitegurid: müra, vibratsioon ja tolm. Töö eripära nõuab head stressitaluvust, füüsilist vastupidavust ning valmisolekut töötada öösel, nädalavahetustel ja riiklikel pühadel. Töö nõuab täpset värvuste eristamist. Sel kutsealal töötaja peab olema valmis pidevaks füüsili...seks pingutuseks (raskuste teisaldamiseks).
Oma igapäevatöös puutub trükkal kokku kemikaalidega, mis võivad ülitundlikel inimestel põhjustada allergiat.

Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Trükimasinad ja -seadmed, trükikvaliteedi kontrollimise mõõteriistad ja -seadmed, järeltöötlusseadmed.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Tööga toimetulek eeldab huvi kaasaegse trüki- ja infotehnoloogia vastu, head värvitaju, analüüsivõimet, pingetaluvust, otsustus- ja vastutusvõimet ning suhtlemis- ja koostöövalmidust.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Erialane kutseharidus või töökohal õppides omandatud kompetentsid.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Ofsettrükkal, poognaofsettrükkal, trükkal.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Selle kutse taotlemisel on nõutav kõikide kompetentside B.2.1 – B.2.4 tõendamine.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Trükiprotsessi ettevalmistamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Valmistab ette värvid (vajadusel segab spotvärvid), materjalid ja trükivormid vastavalt etteantud töökäsule ja paberi spetsifikatsioonile;
2. Kontrollib masina tehnilist korrasolekut vastavalt seadme kasutus- ja ohutusjuhendile;
3. Sisestab trükimaterjali formaadi ja paksuse vastavalt töökäsule;
4. Seadistab paberi söötmisseadme ja väljatoomise, reguleerib poognaliikumise ning otsa ja külgtõkised;
5. Eelhäälestab värvi- ja niisutusaparaadi vastavalt etteantud töökäsule ja töö iseloomule.
B.2.2 Ofsettrükimasinal trükkimine 4

Tegevusnäitajad:
1. Reguleerib värvide kokkutrükki ja optilist tihedust (densiteeti) vastavalt etteantud kvaliteedijuhistele;
2. Kontrollib proovitõmmise vastavust trükikojas kasutuselolevale standardile või proovitrükile;
3. Jälgib, hindab ja korrigeerib trükiprotsessi vastavalt tootmisprotsessis kehtestatud nõuetele;
4. Märgistab valmistoodangu ja täidab dokumentatsiooni vastavalt trükikoja töökorraldusele;
5. Puhastab ja hooldab trükimasina vastavalt etteantud juhistele.
B.2.3 Trükikvaliteedi ohjamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Jälgib, hindab ja korrigeerib trükikvaliteeti etteantud parameetrite alusel;
2. Mõõdab kontrolltõmmiseid, korrigeerib värvide ja trükirastri vastavust etteantud standardile ja proovitrükile, järgides värvihalduse põhimõtteid;
3. Tuvastab kõrvalekalded ja korrigeerib protsessi parameetreid vastavalt etteantud juhistele.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.4 Ofsettrükkal, tase 4 kutset läbiv kompetents 4

Tegevusnäitajad:
1. Loeb ja mõistab tehnilist dokumentatsiooni;
2. Orienteerub enamlevinud trükitehnoloogiates ja nendega seotud standardites;
3. Töötab eesmärgipäraselt ja organiseeritult; planeerib oma tööaega;
4. Mõistab tootmise tervikprotsessi, saab aru organisatsiooni eri osakondade funktsioonidest;
5. Kasutab seadmeid ja mõõteriistu heaperemehelikult, eesmärgipäraselt ja ratsionaalselt ning hoiab need korras.
6. Käitub oskuslikult õnnetusjuhtumi korral;
7. Teeb koostööd ja kohandub meeskonnaga, suhtleb korrektselt kaastöötajatega;
8. Järgib tööeeskirju ja ohutusnõudeid, kasutab efektiivseid ja ergonoomilisi töövõtteid;
9. Hoiab igas tööetapis oma töökoha korras;
10. Orienteerub trükinduses kasutatavates materjalides, järgib säästva materjalikasutuse ning keskkonna hoiu põhimõtteid;
11. Kasutab võõrkeelsete dokumentide lugemiseks vähemalt üht võõrkeelt (inglise või saksa) oma eriala piires, tase A2 komponent: MÕISTMINE. Vt. Lisa 1 "Keelte oskustasemete kirjeldused“;
12. Kasutab oma töös IKT-vahendeid ja arvutit vastavalt baasmoodulitele Arvuti põhitõed, Interneti põhitõed, Tekstitöötlus, Tabeltöötlus ja standardmoodulitele IT-turvalisus ja Koostöö internetis. Vt. Lisa 2 „Arvuti kasutamise oskused“.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 24-19042022-2.1/7k
Kutsetegevuse valdkond: Tehnika, Tootmine ja Töötlemine
Vastutav kutsenõukogu: Tehnika, Tootmise ja Töötlemise Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 25
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 19.04.2022
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: TEHNIKA, TOOTMINE JA TÖÖTLEMINE
Kutseala: Trükitööstus
Kutse grupp: Trükkal
Ametite (ISCO) klassifikaator: 7 Oskus- ja käsitöölised
73 Käsitöömeistrid, täppisinstrumentide valmistajad ja trükitöölised
732 Trükitööstuse töölised
7322 Trükkalid
ISCED klassifikaator: 02 Humanitaaria ja kunstid
021 Kunstid
0211 Audiovisuaalsed tehnikad ja meedia tootmine
EMTAK klassifikaator: C TÖÖTLEV TÖÖSTUS
18 Trükindus ja salvestiste paljundus
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 2 Arvuti kasutamise oskused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Külli Tammes Pakett AS
Marko Levin TPT
Merle Okas AS Kroonpress
Kati Rostfeldt Eesti Trüki- ja Pakenditööstuse Liit

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist