Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Väikeettevõtja, tase 5
Tagasi: Kutsestandardid |

Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Väikeettevõtja, tase 5
EN: Small Business Entrepreneur, EstQF Level 5
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 05.05.2022
Kehtib kuni: 04.05.2027
Kutsestandardi versiooni number: 5
Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:
Tootearendust ja eksporditegevuste arendamist ei ole enam kirjeldatud eraldi kompetentsidena, vaid teiste kompetentside osana. Kogu sisu on põhjalikult üle vaadatud ja kaasajastatud. Väga palju sisulisi muudatusi.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andja:
Õppekavad ja õppeasutused
  Õppeasutus Õppekava nimetus Õppekava kood Õppekava tase ja liik Õppimise kestus aastat/kuud Õppekava registreerimise kuupäev Vastuvõtt
1 Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Väikeettevõtja 233302 452 Viienda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 1/6 08.06.2022 Avatud
2 Kuressaare Ametikool Väikeettevõtja 233442 452 Viienda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 1/6 08.06.2022 Avatud
3 Pärnumaa Kutsehariduskeskus Väikeettevõtja 252122 452 Viienda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 1/6 15.01.2024 Avatud
4 Tallinna Majanduskool Väikeettevõtja 233064 452 Viienda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 1/6 08.06.2022 Avatud
5 Tartu Rakenduslik Kolledž Väikeettevõtja 243264 452 Viienda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 1/6 18.08.2023 Avatud
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Väikeettevõtja käivitab ja arendab väikeettevõtet valitud majandustegevuse valdkonnas, näiteks tootmine, teenindus, vahendus. Ta hindab ettevõtlusega seotud võimalusi ja riske, oskab oma tooteid ning teenuseid arendada, turundada ja müüa. Väikeettevõtja analüüsib väliskeskkonda, ärivõimalusi ja oma... ettevõtte majandusseisu, korraldab ja juhib ettevõtte äritegevust tasuval viisil.
Ta tegutseb muutuvas keskkonnas, toimib paindlikult ja loovalt vastavalt olukorrale ja klientide vajadustele, kasutab kaasaegseid ettevõtte toimimist toetavaid info- ja kommunikatsioonitehnoloogilisi lahendusi. Ta arvestab oma tegevustes äritegevust mõjutavate õigusaktidega sätestatud nõuetega, jätkusuutliku arengu põhimõtetega ning mõistab elukestva õppe vajalikkust.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Äritegevuse kavandamine
A.2.2 Äritegevuse käivitamine
A.2.3 Äriprotsesside korraldamine
A.2.4 Äritegevuse arendamine
A.2.5 Majandusarvestus
A.2.6 Juhtimine
A.3 Kutsealane ettevalmistus
Selle kutseala esindajatel on tavaliselt keskharidus, kutsekeskharidus, kutseeriharidus või kõrgem haridus või on kutseoskused omandatud töökohal.
A.4 Enamlevinud ametinimetused
Väikeettevõtja, väikeettevõtte tegevjuht, väikeettevõtte juht.
A.5 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks puuduvad.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Kutse taotlemisel tuleb tõendada kõik kompetentsid.
B.2 Väikeettevõtja, tase 5 üldoskused
Tegevusnäitajad:
1. valib asjakohase käitumis- ja väljendusviisi, kuulates partnerit ja esitades asjakohaseid küsimusi ning reageerides adekvaatselt saadud tagasisidele ja situatsioonile;
2. loob ja hoiab suhteid, väljendades oma seisukohti kindlalt, selgelt ja hinnanguvabalt, aktsepteerides enes...
e ning teiste vajadusi ja valikuid;
3. valib edastamiseks asjakohase informatsiooni, analüüsides ja struktureerides erinevatest allikatest saadud teavet, tuginedes tõenditele ja faktidele;
4. koostab korrektseid ametlikke ja ärikirju;
5. analüüsib ja lahendab probleeme, kasutades erinevaid tehnikaid;
6. tuleb toime pinge- ja konfliktsituatsioonidega, reageerides adekvaatselt ning lahendusele orienteeritult; tuleb toime ebaõnnestumiste ja kriitikaga;
7. teeb koostööd klientide ja kolleegidega, kaasab kolleege ja teisi partnereid aruteludesse, otsustamisesse, peab kinni ühistest reeglitest ja kokkulepitud põhimõtetest;
8. järgib võrdõiguslikkuse põhimõtteid, eetilisi tõekspidamisi ja ettevõtte väärtusi (sh sotsiaalne vastutus);
9. järgib valdkonna head tava ja õigusaktide nõudeid;
10. järgib jätkusuutlikku ja keskkonnasäästlikku mõtteviisi, sh ringmajanduse põhimõtteid;
11. seab enesearendamisele eesmärgid, analüüsib ja arendab ennast sihipäraselt, otsides ja kasutades erinevaid õppimisvõimalusi;
12. hoiab töö ja eraelu tasakaalus ning hoolitseb oma tervise ja töövõime hoidmise eest;
13. töötab süsteemselt, organiseeritult ning tõhusalt; keskendub tulemustele ja isiklike tööeesmärkide saavutamisele;
14. kasutab igapäevatöös erialast tarkvara, valides olemasolevatest IKT vahenditest sobivaimad; kasutab digivahendeid vastavalt digipädevuste enesehindamise skaala iseseisva kasutaja tasemele (Lisa1);
15. kasutab korrektselt riigikeelt tasemel B2, kasutab vähemalt ühte võõrkeelt (soovitavalt inglise või vene keel) tasemel B1 (Lisa 2).

Loe edasi
Peida
B.3 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.1 Äritegevuse kavandamine 5

Tegevusnäitajad:
1. loob ja kujundab äriidee, määratleb sihtgrupi vajadused;
2. analüüsib äriideed, arvestades keskkonna ja konkurentsiolukorra arenguperspektiive nii sise- kui välisturgudel ning lähtudes vastutustundliku ettevõtluse põhimõtetest;
3. koostab ettevõttele sobiva ärimudeli, strateegia ja äriplaani, valib ettevõtlusvormi, kavandab äritegevuseks vajalikud ressursid;
4. kujundab tooted ja teenused, lähtudes disainmõtlemise printsiipidest jakavandades vajalikud turundus- ja müügitoimingud.
B.3.2 Äritegevuse käivitamine 5

Tegevusnäitajad:
1. asutab ettevõtte, teeb õigusaktides ettenähtud toimingud, hangib äritegevuseks vajalikud load ja litsentsid, käivitab ettevõtte raamatupidamise;
2. viib läbi äritegevuse käivitamiseks vajalikud hanked, sõlmib vajalikud lepingud ning käivitab toodete valmistamise või teenuste osutamise vastavalt tegevuskavale ja kvaliteedistandardile;
3. toob toote või teenuse turule (lansseerib) vastavalt koostatud turundus- ja müügiplaanile;
4. värbab ettevõttele sobiva meeskonna;
5. jälgib lepingute ja kohustuste, sh maksukohustuste täitmist, arvestades kehtivates õigusaktides sätestatud nõudeid.
B.3.3 Äriprotsesside korraldamine 5

Tegevusnäitajad:
1. loob ja kirjeldab äriprotsessid, sh põhi- ja tugiprotsessid;
2. viib ellu suhtekorraldus- ja turundustegevusi (sh e-turundus), lähtudes ettevõtte vajadustest, võimalustest ja turunduskeskkonnast;
3. korraldab klienditeeninduse ja teenindab, sh nõustab kliente, arvestades kliendikeskse teeninduse põhimõtteid ja ettevõtte eesmärke;
4. peab läbirääkimisi ja korraldab müügitegevusi, arvestades klientide soove; koostab pakkumisi ja müügilepinguid, lähtudes müügieesmärkidest;
5. korraldab klientide tagasiside kogumise ja analüüsi, lahendab klientide pretensioone; viib ellu parendustegevused;
6. korraldab logistika-, hanke- ja ostutegevused (nt ostuplaani koostamine, tarnijate kaardistamine, hinnapäringute ja pakkumuskutsete koostamine, laovaru jälgimine);
7. korraldab personalitöö ning koostab töösuhtealaseid dokumente (nt lepingud, ametijuhendid, tööajaarvestuse tabelid, puhkuste ajakava, töögraafikud, tööohutusjuhendid, koolitusplaan), lähtudes ettevõtte vajadustest;
8. korraldab ettevõttes töötervishoiu ja tööohutuse, lähtudes ettevõtte tegevusvaldkonnast;
9. haldab dokumente, lähtudes ettevõtte tegevusvaldkonnast ning dokumendisüsteemi eripärast;
10. vajadusel väljub ärilistest suhetest või lõpetab ettevõtte tegevuse, arvestades ettevõtte majandusseisu ja keskkonda.
B.3.4 Äritegevuse arendamine 5

Tegevusnäitajad:
1. analüüsib regulaarselt ettevõtte äritegevusega seotud võimalusi ja riske, kasutab analüüsi tulemusi ettevõtte arendamiseks;
2. analüüsib regulaarselt ressursside kasutust ja tulemuslikkust, viib ellu ettevõtte eesmärkidest lähtuvad vajalikud parendustegevused;
3. teeb lähtuvalt ettevõtte eesmärkidest koostööd erinevate sidusgruppidega ja osaleb võrgustikes;
4. analüüsib teenuse- või toote elukaart (sh tasuvust), arvestades turu ja ettevõtluskeskkonna muutusi;
5. koostab tootearendusplaani ja viib selle ellu; kohandab oma toote või teenuse uue turu keskkonnale ja selle klientide vajadustele sobivaks;
6. analüüsib toote või teenuse uute turgude ärilist potentsiaali ning koostab selle alusel tegevusplaani (sh ekspordiplaani);
7. leiab erinevaid võimalusi uutele turgudele sisenemiseks, sh kaalub finantseerimisvõimalusi, analüüsib sihtturgu;
8. valib ettevõtte arengut soodustavad tehnoloogilised lahendused ja hindab nende mõju äritegevusele.
B.3.5 Majandusarvestus 5

Tegevusnäitajad:
1. koostab raamatupidamise alg- ja koonddokumente vastavalt Eesti finantsaruandluse standardile ja õigusaktide nõuetele;
2. töötleb sisendandmeid raamatupidamise aruannete, valdkondlike finantsplaanide ja eelarvete koostamiseks, lähtudes müügiprognoosist, ettevõtte eripärast ja ettevõtluskeskkonnast;
3. arvestab omahinna ja kujundab müügihinna, arvestades kuluelemente, ettevõtte kulustruktuuri ja turutingimusi;
4. analüüsib finantsaruandeid, hindab riske ja võimalusi ettevõtte edasises tegevuses ning kasutab neid juhtimisotsuste tegemisel;
5. määratleb ettevõtte äritegevuseks vajalikud investeeringud, lähtudes ettevõtte äriplaanist, eesmärkidest ja võimalustest;
6. koostab eelarve, arvestades ettevõtte äriplaani ja müügiprognoosi.
B.3.6 Juhtimine 5

Tegevusnäitajad:
1. seab eesmärke ja planeerib tegevusi, lähtudes ettevõtte strateegiast ja ettevõtluskeskkonnast; koostab tegevuskava, arvestab riske ja võimalusi;
2. organiseerib ressursid (sh personal, töövahendid, IT) ja loob tööprotseduurid;
3. algatab tegevusi, kaasab, motiveerib ja toetab meeskonna liikmeid;
4. kontrollib planeeritud tegevuste eesmärgipärast elluviimist, hindab tulemuste saavutatust vastavalt seatud standardile; teeb parendusettepanekuid.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 14-05052022-3.4/5k
Kutsetegevuse valdkond: Äriteenindus ja Muu Äritegevus
Vastutav kutsenõukogu: Äriteeninduse ja Muu Äritegevuse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 24
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 05.05.2022
EKR tase: 5
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 5
Valdkond: ÄRINDUS, HALDUS
Kutseala: Juhtimine ja haldus
Kutse grupp: Väikeettevõtja
Ametite (ISCO) klassifikaator: 3 Tehnikud ja keskastme spetsialistid
33 Äri ja halduse keskastme spetsialistid
333 Äriteenuste agendid
3339 Äriteenuste agendid, mujal liigitamata
ISCED klassifikaator: 04 Ärindus, haldus ja õigus
041 Ärindus ja haldus
0413 Juhtimine ja haldus
EMTAK klassifikaator: S MUUD TEENINDAVAD TEGEVUSED
94 Organisatsioonide tegevus
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 2 Digipädevuste enesehindamise skaala
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Ott Alemaa Pilt ja Paber OÜ
Kerttily Golubeva Carlsberg Group Baltic
Indrek Jänes Tallinna Majanduskool
Ille Kukk Pärnumaa Kutsehariduskeskus
Jane Mägi Kuressaare Ametikool
Henn Tarro Võrumaa Kutsehariduskeskus

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist