Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Ärikorralduse spetsialist, tase 5
Tagasi: Kutsestandardid |

Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Ärikorralduse spetsialist, tase 5
EN: Business Administration Specialist, EstQF Level 5
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 05.05.2022
Kehtib kuni: 04.05.2027
Kutsestandardi versiooni number: 9
Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:
Uuendatud kutsestandardis ei ole enam spetsialiseerumisi. Baastasemel teadmised varem spetsialiseerumisena kirjeldatud valdkondadest on vajalikud kõigile, spetsialisti tasemel pole aga võimalik neid oskusi laia õppekava raames omandada. Kogu sisu on põhjalikult üle vaadatud ja kaasajastatud. Väga palju sisulisi muudatusi.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andja:
Õppekavad ja õppeasutused
  Õppeasutus Õppekava nimetus Õppekava kood Õppekava tase ja liik Õppimise kestus aastat/kuud Õppekava registreerimise kuupäev Vastuvõtt
1 Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Ärikorralduse spetsialist 233262 452 Viienda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 2/0 08.06.2022 Avatud
2 Kuressaare Ametikool Ärikorralduse spetsialist 242142 452 Viienda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 2/0 23.03.2023 Avatud
3 Pärnumaa Kutsehariduskeskus Ärikorralduse spetsialist 233402 452 Viienda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 2/0 08.06.2022 Avatud
4 Tallinna Majanduskool Ärikorralduse spetsialist 233062 452 Viienda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 2/0 08.06.2022 Avatud
5 Võrumaa Haridus- ja Tehnoloogiakeskus Ärikorralduse spetsialist 233403 452 Viienda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 2/0 08.06.2022 Avatud
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Ärikorralduse spetsialist täidab majandus- ja ettevõtlusalast kompetentsust nõudvaid ülesandeid esmatasandi juhina või spetsialistina ettevõtte tegevusvaldkonnas: näiteks turundustegevus, müügi-, tootmis-, teenindus- või ostuprotsessi korraldamine. Ärikorralduse spetsialist on kaasatud ettevõtte juh...timistegevusse. Tema põhilised tööülesanded tulenevad ettevõtte tegevusvaldkonnast, vajadustest ning eesmärkidest. Ärikorralduse spetsialisti töös on olulised suhtlemis-, meeskonnatöö- ja juhtimisoskus.
Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Müügi ja turunduse korraldamine
A.2.2 Tootmise korraldamine
A.2.3 Hanke- ja ostutoimingute korraldamine
A.2.4 Klienditeeninduse korraldamine
A.2.5 Majandusarvestus
A.2.6 Juhtimine
A.3 Kutsealane ettevalmistus
Selle kutseala esindajatel on keskharidus, kutsekeskharidus, kutseeriharidus või kõrgem haridus või on kutseoskused omandatud töökohal.
A.4 Enamlevinud ametinimetused
Valdkonna esmatasandi juht, nt müügijuht, klienditeeninduse juht, projektijuht, büroojuht;
valdkonna spetsialist, nt ostuspetsialist, müügispetsialist, tootmisspetsialist, teenindusspetsialist, tootmisspetsialist ning muud juhtide tegevust toetavad ametikohad.
A.5 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks puuduvad.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Kutse taotlemisel tuleb tõendada kõik kompetentsid.
B.2 Ärikorralduse spetsialist, tase 5 üldoskused
Tegevusnäitajad:
1. valib asjakohase käitumis- ja väljendusviisi, kuulates partnerit ja esitades asjakohaseid küsimusi ning reageerides adekvaatselt saadud tagasisidele ja situatsioonile;
2. loob ja hoiab suhteid, väljendades oma seisukohti kindlalt, selgelt ja hinnanguvabalt, aktsepteerides enes...
e ning teiste vajadusi ja valikuid;
3. valib edastamiseks asjakohase informatsiooni, analüüsides ja struktureerides erinevatest allikatest saadud teavet, tuginedes tõenditele ja faktidele;
4. koostab korrektseid ametlikke ja ärikirju;
5. analüüsib ja lahendab probleeme, kasutades erinevaid tehnikaid;
6. tuleb toime pinge- ja konfliktsituatsioonidega, reageerides adekvaatselt ning lahendusele orienteeritult; tuleb toime ebaõnnestumiste ja kriitikaga;
7. teeb koostööd klientide ja kolleegidega, kaasab kolleege ja teisi partnereid aruteludesse, otsustamisesse, peab kinni ühistest reeglitest ja kokkulepitud põhimõtetest;
8. järgib võrdõiguslikkuse põhimõtteid, eetilisi tõekspidamisi ja ettevõtte väärtusi (sh sotsiaalne vastutus);
9. järgib valdkonna head tava ja õigusaktide nõudeid;
10. järgib jätkusuutlikku ja keskkonnasäästlikku mõtteviisi, sh ringmajanduse põhimõtteid;
11. seab enesearendamisele eesmärgid, analüüsib ja arendab ennast sihipäraselt, otsides ja kasutades erinevaid õppimisvõimalusi;
12. hoiab töö ja eraelu tasakaalus ning hoolitseb oma tervise ja töövõime hoidmise eest;
13. töötab süsteemselt, organiseeritult ning tõhusalt; keskendub tulemustele ja isiklike tööeesmärkide saavutamisele;
14. kasutab igapäevatöös erialast tarkvara, valides olemasolevatest IKT vahenditest sobivaimad; kasutab digivahendeid vastavalt digipädevuste enesehindamise skaala iseseisva kasutaja tasemele (Lisa1);
15. kasutab korrektselt riigikeelt tasemel B2, kasutab vähemalt ühte võõrkeelt (soovitavalt inglise või vene keel) tasemel B1 (Lisa 2).

Loe edasi
Peida
B.3 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.1 Müügi ja turunduse korraldamine 5

Tegevusnäitajad:
1. määratleb klientide vajadused ja ootused ning kliendigrupid, pidades silmas ettevõtte eesmärke;
2. osaleb turunduskommunikatsiooni plaani koostamisel ja elluviimisel;
3. osaleb toote- ja teenusearendamise protsessides, arvestades turu arenguid, kliendi vajadusi ja ootusi;
4. uuendab turunduskanalites toodete ja teenuste teavet, müügi- ja turundusinfot jm, kasutades erinevaid andmeallikaid vastavalt ettevõtte eesmärkidele;
5. korraldab müügiprotsessi (sh eksport) erinevates kanalites; valmistab ette, juhendab ja viib läbi tooteesitlusi, kliendikohtumisi ja messil osalemist;
6. valmistab ette pakkumusi ja müügilepinguid, arvestades ettevõtte vajadusi, turu nõudlust ja kokkuleppeid klientidega;
7. koondab andmed müügi tulemusnäitajate kohta müügianalüüsi koostamiseks, kasutades vastavat tarkvara;
8. koostab lühi- ja pikaajalise müügiprognoose, lähtudes ettevõtte eripärast ja ettevõtluskeskkonnast.
B.3.2 Tootmise korraldamine 5

Tegevusnäitajad:
1. selgitab välja tellimuste täitmiseks vajalike ressursside olemasolu, arvestades ettevõtte tööprotsessi, kasutades planeerimise tarkvara;
2. jälgib tootmisprotsessi kvaliteedinäitajaid ning teavitab parendustegevuste vajadustest vastavalt ettevõtte töökorraldusele;
3. osaleb tootmisprotsessi analüüside ja kokkuvõtete koostamisel vastavalt töökorraldusele ja etteantud mudelile;
4. koondab andmed tootmise tulemusnäitajate kohta ja teeb nendest kokkuvõtte.
B.3.3 Hanke- ja ostutoimingute korraldamine 5

Tegevusnäitajad:
1. määratleb kliendi vajaduse ja koostab hanke-ostu tegevusplaani, arvestades ettevõtte strateegiat;
2. kaardistab potentsiaalseid tarnijaid ja analüüsib tarneturgu, koondab andmed ja teeb ettepanekuid parimate tarnijate leidmiseks;
3. analüüsib kulude kujunemist; koostab hankedokumente ja korraldab hankeid;
4. osaleb müügilepingute koostamisel, arvestades lepingu sõlmimisega seotud õiguslikke kohustusi ning korraldab läbirääkimisi tarnijatega;
5. jälgib, prognoosib ja korraldab laovarusid vastavalt ettevõtte vajadustele;
6. korraldab ja haldab siseneva logistika toiminguid, järgides nõudeid dokumentatsioonile (sh rahvusvahelise kaubandusega seotud nõudeid ja tingimusi);
7. kontrollib planeeritud tegevuste eesmärgipärast elluviimist, hindab tulemuste saavutatust vastavalt seatud standarditele ning teeb parendusettepanekuid.
B.3.4 Klienditeeninduse korraldamine 5

Tegevusnäitajad:
1. korraldab klienditeeninduse ja hoiab kliendisuhteid, arvestades ettevõtte eesmärke ja klienditeeninduse põhimõtteid, kasutades erinevaid nõustamis- ja müügitehnikaid;
2. kogub ja analüüsib klientide tagasisidet;
3. käsitleb kliendi reklamatsioone, kaasates erinevaid osapooli;
4. koondab ja analüüsib protsessi- ja tulemusnäitajaid, teeb ettepanekuid klienditeeninduse parendamiseks.
B.3.5 Majandusarvestus 5

Tegevusnäitajad:
1. koostab raamatupidamise alg- ja koonddokumente vastavalt Eesti finantsaruandluse standardile ja õigusaktide nõuetele;
2. kogub sisendandmeid valdkondlike finantsplaanide ja eelarvete koostamiseks, lähtudes müügiprognoosist, ettevõtte eripärast ja ettevõtluskeskkonnast;
3. arvestab omahinna ja kujundab müügihinna, arvestades kuluelemente (sh tööjõukulu), ettevõtte kulustruktuuri ja turutingimusi;
4. analüüsib finantsaruandeid, hindab riske ja võimalusi ettevõtte edasises tegevuses.
B.3.6 Juhtimine 5

Tegevusnäitajad:
1. seab eesmärke ja planeerib tegevusi, lähtudes ettevõtte strateegiast, ettevõtluskeskkonnast ja jätkusuutliku arengu põhimõtetest; koostab tegevuskava, arvestab riske ja võimalusi;
2. organiseerib ressursid (sh personal, töövahendid) ja loob tööprotseduurid oma töövaldkonna piires;
3. algatab tegevusi, kaasab, motiveerib ja toetab meeskonna liikmeid, lähtudes inimkeskse organisatsioonikultuuri põhimõtetest;
4. kontrollib planeeritud tegevuste eesmärgipärast elluviimist, hindab tulemuste saavutatust vastavalt seatud standardile; teeb parendusettepanekuid.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 14-05052022-3.5/9k
Kutsetegevuse valdkond: Äriteenindus ja Muu Äritegevus
Vastutav kutsenõukogu: Äriteeninduse ja Muu Äritegevuse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 24
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 05.05.2022
EKR tase: 5
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 5
Valdkond: ÄRINDUS, HALDUS
Kutseala: Juhtimine ja haldus
Kutse grupp: Ärijuht
Ametite (ISCO) klassifikaator: 3 Tehnikud ja keskastme spetsialistid
33 Äri ja halduse keskastme spetsialistid
332 Ostu- ja müügiagendid ja -vahendajad
3322 Müügiesindajad
ISCED klassifikaator: 04 Ärindus, haldus ja õigus
041 Ärindus ja haldus
0413 Juhtimine ja haldus
EMTAK klassifikaator: S MUUD TEENINDAVAD TEGEVUSED
94 Organisatsioonide tegevus
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 2 Digipädevuste enesehindamise skaala
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Ott Alemaa Pilt ja Paber OÜ
Kerttily Golubeva Carlsberg Group Baltic
Indrek Jänes Tallinna Majanduskool
Ille Kukk Pärnumaa Kutsehariduskeskus
Jane Mägi Kuressaare Ametikool
Henn Tarro Võrumaa Kutsehariduskeskus

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist