Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Maakorraldaja, tase 5
Tagasi: Kutsestandardid |

Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Maakorraldaja, tase 5
EN: Land Surveyor, EstQF Level 5
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 19.04.2022
Kehtib kuni: 18.04.2027
Kutsestandardi versiooni number: 3
Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:
- kutsestandard on viidud uuele kutsestandardi vormile ja läbivalt ajakohastatud, sh sõnastatud üldoskused.

- kutsestandard on nimetatud ümber Maakorraldaja, tase 5 kutsestandardiks, kuna kutse hõlmab ka maakorraldaja kompetentse. Senine maamõõtja nimetusega kutse, mis kuulus maakorraldaja kutse alla, tekitas segadust.

- ära on jäetud kompetentsid „Suhtlemine kliendiga ja lähtematerjali kogumine“ ning „Andmete ja dokumentide haldamine“, mis on lõimitud teistesse kompetentsidesse.

- Kompetents...
i „Maakorralduslike toimingute tegemine“ lihtsamate maakorraldustoimingute tegemist käsitlevad tegevusnäitajad on lisatud kompetentsile „Katastrimõõdistamine“, mis on kutsestandardi uues versioonis sõnastatud vastavalt uuenenud sisule „Katastrimõõdistamine ja lihtsamate maakorraldustoimingute tegemine“. Kinnisomandi kitsenduste väljaselgitamise tegevuse tegevusnäitajad moodustavad uues kutsestandardi versioonis eraldi kompetentsi „Kinnisomandi kitsenduste selgitamine“.
Loe edasi
Peida
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andja:
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Maakorraldaja omab ettevalmistust töötamiseks nii avalik-õiguslikus sektoris (nt kohalikes omavalitsustes ja riigiametites) kui eraettevõtluses (nt maamõõdubüroodes või füüsilisest isikust ettevõtjana). Maakorraldus on juriidilise, majandusliku ja tehnilise iseloomuga tegevus, mille eesmärk on võima...luste loomine maasuhete reguleerimiseks ning maa otstarbekamaks kasutamiseks ja majandamiseks.

Maakorraldaja põhilised tööülesanded sõltuvad kutsealase pädevuse piiridest, mis on lihtsate maakorraldus-toimingute ja katastrimõõdistamistööde tegemine, maa kohta käiva teabe kogumine ja haldamine, kinnisasjale servituutide ning isiklike kasutusõiguste seadmise nõustamine ja nendega seotud toimingute korraldamine.

Maakorraldaja peab oma töös järgima kutse-eetika nõudeid ning head tava.

Maakorralduse kutseala kutsed on kirjeldatud kolmel tasemel:
maakorraldaja tase 5;
maakorraldaja tase 6;
maakorraldaja tase 7.

Käesolevas standardis kirjeldatakse 5. taseme maakorraldaja töökompetentse.

5. taseme maakorraldaja on spetsialist, kelle peamised tööülesanded on katastrimõõdistamise ja lihtsate maakorraldustoimingute läbiviimine ja isikute nõustamine nendes küsimustes.
6. taseme maakorraldaja on vähemalt keskastme spetsialist, kelle peamised tööülesanded on maakorralduslike toimingute tegemine (lihtsate maakorraldustoimingute ja ümberkruntimise läbiviimine), klientide ja isikute konsulteerimine maakorraldusega seotud küsimustes ning planeeringuid välja töötavates töörühmades osalemine.
7. taseme maakorraldaja on tippspetsialist, kes juhib ja viib läbi maakorralduslikke töid, vajadusel lahendab keerukamaid piirivaidlusi ning koostab ekspertarvamusi. Tema töö hõlmab ka osalemist valdkondliku seadusloome protsessis, maakorralduslike analüüside ja uuringute tegemist, maaressursside haldamist ja administreerimist ning maapoliitika väljatöötamisega seotud tööde tegemist.

Maakorraldajad töötavad nii kontoris kui väliobjektidel. Tööaeg on paindlik, sõltuvalt ilmastikuoludest (temperatuur, sademed jne), aastaajast (piisav valgus). Töö iseloom on vahelduv, töö maht ja rütm sõltuvad tellimuste hulgast ja objekti keerukusest. Töökeskkond või objekt võib asuda väga eraldatud ligipääsuga asukohas, kaugel sõiduteest või inimasustusest.
Maakorraldaja töökeskkonnaga seotud riskifaktorid tulenevad peamiselt liiklusest ning ehitiste, ehitus- ja tööstusobjektide eripärast, seetõttu peab ta rangelt järgima kehtivaid ohutusnõudeid. Märkimisväärseks ohufaktoriks võivad olla ka kodu- ja metsloomad, puugid, lahtised kaevud, lagunenud ehitised, varemed jne.
Tööülesannete täitmisel tuleb arvestada, et maamõõtjal tuleb siseneda eravaldustesse, riigi piiritsooni või muudele piiratud ligipääsuga territooriumitele. Sellisel juhul on vajalik eelnevalt hankida luba nimetatud territooriumil viibimiseks ja töötamiseks. Võõral kinnisasjal viibimise puhul tuleb olemasolul ja vajadusel kaasas kanda ning nõudmisel (soovituslikult omal initsiatiivil) esitada maakorraldustööde tegevuslitsentsi olemasolu tõendav töötõend.
Maakorraldaja töövahendid kontoritingimustes on kontoritehnika ning erialased tarkvaraprogrammid. Välitingimustes kasutab maamõõtja asjakohaseid mõõteinstrumente (nt tahhümeeter, GNSS-mõõteriistad jne), tavapäraseid käsitööriistu ning fotoaparaati ja/või telefoni. Olenevalt välitöö objektist on kohustuslik kaasas kanda metallidetektorit, telefoni ja kanda turvavarustust (kiiver, helkurvest).

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Katastrimõõdistamine ja lihtsate maakorraldustoimingute tegemine
A.2.2 Kinnisomandi kitsenduste selgitamine
A.2.3 Konsulteerimine ja nõustamine
A.3 Kutsealane ettevalmistus
5. taseme maakorraldajatena töötavad valdavalt inimesed, kellel on erialane kutse- või kõrgharidus või muu lähedase eriala kõrgharidus ja läbitud täiendkoolitused ning kellel on praktiline töökogemus maakorralduse (katastrimõõdistamiste) valdkonnas. Kasuks tuleb ka praktiline töökogemus geodeesia va...ldkonnas.
Loe edasi
Peida
A.4 Enamlevinud ametinimetused
Maamõõtja, maakorraldaja.
A.5 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Maakatastriseaduse kohaselt on maakorraldustööde tegevuslitsentsi saamise eelduseks maakorraldaja kutse.
(Maakorraldusseaduse kohaselt võib lihtsaid maakorraldustoiminguid läbi viia isik, kellele on väljastatud maakorraldustööde tegevuslitsents.)
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Kutse Maakorraldaja, tase 5 saamiseks tuleb tõendada üldoskused ja kohustuslikud kompetentsid.
B.2 Maakorraldaja, tase 5 üldoskused
Tegevusnäitajad:
1. Järgib oma töös Euroopa maamõõtjate tegevusjuhendit ja Eesti Geodeetide Ühingu eetikakoodeksis (vt lisa 3) ja heade tavade koodeksis (vt lisa 4) sõnastatud põhimõtteid.
2. Kasutab aega efektiivselt, töötab süsteemselt ja organiseeritult ning järgib tegevusjuhiseid, protseduure ...
ja nõudeid.
3. Tegutseb vastutustundlikult, arvestab protsesside ja tegevuste majanduslikku, keskkondlikku ja sotsiaalset mõju ning tagajärgi.
4. Suhtleb viisakalt ja lugupidavalt, kasutab sobivaid suhtlemisvorme ja -viise, arvestades olukorda ja suhtlemispartnerit, sh suhtluspartneri erinevat religioosset tausta ja väärtushinnanguid.
5. Väljendab ennast nii kõnes kui kirjas struktureeritult, sisutihedalt ja sihtgrupile mõistetavalt, vältides ebavajalikku slängi ja keeruliste keelendite kasutamist.
6. Loob kontakte võimalike koostööpartneritega ning arendab välja koostöövõrgustiku; peab läbirääkimisi kasutades asjakohaseid tehnikaid.
7. Osaleb meeskonnatöös, toetab oma tegevuses meeskonna tulemuslikku tegutsemist.
8. On kohanemisvõimeline, talub pinget ja töötab tulemuslikult ka pingelistes situatsioonides. Suhtub kriitikasse rahulikult, et võta seda isiklikult ja õpib tagasisidest.
9. Otsib õppimisvõimalusi ja omandab uusi töömeetodeid ja tehnikaid. Läheneb olukordade ja probleemide lahendamisele innovaatiliselt ja loovalt.
10. Kasutab oma töös riigikeelt tasemel B2 koos korrektse erialase terminoloogia ja õigusalase sõnavaraga; kasutab oma töös vähemalt ühte võõrkeelt tasemel B1 (vt lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused).
11. Kasutab oma igapäevatöös arvutit iseseisva kasutaja tasemel (vt lisa 2 Digipädevuste enesehindamise skaala).
12. Rakendab oma töös CAD ja GIS programme.

Loe edasi
Peida
B.3 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.1 Katastrimõõdistamine ja lihtsate maakorraldustoimingute tegemine 5

Tegevusnäitajad:
1. Määratleb tööülesandest lähtuvalt esialgse töömahu, arvestades töö iseloomu, keerukust ja ajakulu. Koostab hinnapakkumise.
2. Lepib kokku töö teostamise tähtaja ja tingimused. Korraldab ja/või sõlmib lepingu, arvestades võlaõigusseaduse sätteid.
3. Kogub tööülesande täitmiseks vajalikku teavet, kasutades selleks erinevaid andmebaase, arhiive ja muid allikaid.
4. Koostab maakorralduskava vastavalt õigusaktides sätestatud nõuetele.
5. Määrab katastriüksuse piiri arvestades maastikul olevaid piirimärke, maastikusituatsiooni ja puudutatud katastriüksuste alusandmeid. Tähistab piiri piirmärkidega, vajadusel korrastab olemasolevad ja taastab hävinenud piirimärgid. Mõõdistab piirimärgid ja piiriga seotud maastikuobjektid, kasutades asjakohaseid mõõtevahendeid ja lähtudes õigusaktides kehtestatud nõuetest.
6. Kutsub piiri kätte näitamisele puudutatud katastriüksuste omanikud, tutvustab piirimärkide asukohti ning annab selgitusi piiri ja piirimärkide kohta ning selgitab piirimärkide alalhoiukohustust. Vormistab piiri ja piirimärkide asukoha maastikul ettenäitamise kohta piiriprotokolli, lähtudes õigusaktides kehtestatud nõuetest.
7. Esitab mõõdistamisandmed ning dokumendid katastripidajale vastavalt õigusaktides kehtestatud nõuetele.
B.3.2 Kinnisomandi kitsenduste selgitamine 5

Tegevusnäitajad:
1. Määratleb tööülesandest lähtuvalt esialgse töömahu, arvestades töö iseloomu, keerukust ja ajakulu. Koostab hinnapakkumise.
2. Lepib kokku töö teostamise tähtaja ja tingimused. Korraldab ja/või sõlmib lepingu, arvestades võlaõigusseaduse sätteid.
3. Kogub tööülesande täitmiseks vajalikku teavet, kasutades selleks erinevaid andmebaase, arhiive ja muid allikaid.
4. Koostab kinnisomandi kitsendusi põhjustava objekti asukoha ja ulatuse (servituudi ala) plaani, kasutades aja- ja asjakohaseid infotehnoloogilisi lahendusi.
5. Kooskõlastab kitsendusi põhjustava objekti asukoha ja ulatuse plaani kinnisasja omaniku ja asjaõiguse omajaga, arvestades õigusaktides sätestatud nõudeid.
B.3.3 Konsulteerimine ja nõustamine 5

Tegevusnäitajad:
1. Nõustab kliente lihtsate maakorralduslike toimingute, nt katastriüksuste moodustamise, jagamise vm osas.
2. Nõustab kliente kinnisasja vahetuse või jagamise, kinnisasja piiri kindlaksmääramise ja kinnisomandi kitsenduste selgitamise teemadel.
3. Selgitab klientidele maamõõdutoimingute eesmärke, sisu ja protseduure ning osapoolte kohustusi ja õigusi, sealjuures informeerib tellijat piiri kindlaksmääramise toimingu läbiviimise vajadusest katastrimõõdistamise teel vastavalt õigusaktidele.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 22-19042022-3.3.1/3k
Kutsetegevuse valdkond: Arhitektuur, Geomaatika, Ehitus ja Kinnisvara
Vastutav kutsenõukogu: Arhitektuuri, Geomaatika, Ehituse ja Kinnisvara Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 42
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 19.04.2022
EKR tase: 5
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 5
Valdkond: EHITUS, ARHITEKTUUR, KINNISVARA, GEOMAATIKA
Kutseala: Geomaatika
Kutse grupp: Maakorraldaja
Ametite (ISCO) klassifikaator: 2 Tippspetsialistid
21 Loodus- ja tehnikateaduste tippspetsialistid
216 Arhitektid, planeerijad, maamõõtjad ja disainerid
2165 Kartograafid ja maamõõtjad
ISCED klassifikaator: 05 Loodusteadused, matemaatika ja statistika
053 Füüsikalised loodusteadused
0532 Maateadus
EMTAK klassifikaator: M KUTSE-, TEADUS- JA TEHNIKAALANE TEGEVUS
71 Arhitekti- ja inseneritegevused; teimimine ja analüüs
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 2 Digipädevuste enesehindamise skaala
Lisa 3 Eesti Geodeetide Ühingu eetikakoodeks
Lisa 4 Eesti Geodeetide Ühingu heade tavade koodeks
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Evelin Jürgenson Eesti Maaülikool
Tiina Oeselg Maa-amet, Eesti Geodeetide Ühing
Margus Forsel Maa-amet
Merje Krinal Maa-amet
Iren Liiv TOPP Geodeesia OÜ
Ivo Maasik Kobras OÜ
Anna Grete Kompus Harku Vallavalitsus

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist