Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Laoabiline, tase 3
Tagasi: Kutsestandardid |

Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Laoabiline, tase 3
EN: Warehouse helper, EstQF Level 3
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 29.04.2022
Kehtib kuni: 28.04.2027
Kutsestandardi versiooni number: 5
Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:
3. taseme kutsestandardi (taas)koostamise ettepanek on tulnud eelkõige haridusmaailma poolt, et pakkuda ka madalamal tasemel väljaõpet.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andja: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Laoabilise tööülesanneteks on kaupade vastuvõtmine, hoiustamine ja väljastamine ning vajadusel klientide teenindamine, kasutades laoseadmeid ja infosüsteeme. Laoabiline töötab meeskonnas.
Kutsealal on ka laotöötaja, tase 4 ja laojuht, tase 5 kutsed.
A.2 Tööosad
A.2.1 Kauba vastuvõtmine
A.2.2 Kaupade hoiustamine
A.2.3 Kauba väljastamine
A.2.4 Lao klienditeenindus
A.3 Kutsealane ettevalmistus
Laoabilise kutseoskused on omandatud täienduskoolitusel, kutseõppes või töökohal.
A.4 Enamlevinud ametinimetused
Laoabiline, lao abitöötaja.
A.5 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks puuduvad.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Kutse taotlemisel tuleb tõendada üldoskused B.2 ja kompetentsid B.3.1-B.3.4.
B.2 Laoabiline, tase 3 üldoskused
Tegevusnäitajad:
1. tegutseb eesmärgipäraselt ja vastutustundlikult, järgib töötervishoiu, tööohutuse ja keskkonnahoiu nõudeid;
2. kasutab laoseadmeid ja muid töövahendeid otstarbekohaselt, heaperemehelikult ja säästvalt;
3. kohandub meeskonnaga, tunnetab oma rolli selles, on suhtlemisel positiiv...
ne ja koostöövalmis; kohaneb ja tuleb toime mitmekultuurilises töökeskkonnas;
4. järgib oma tööga seotud õigusakte;
5. kasutab oma töös digivahendeid vastavalt digipädevuste enesehindamise skaalale ohutuse, infotöötluse, kommunikatsiooni ja probleemilahenduse osas algtasemel kasutaja tasemel (vt lisa 1);
6. kasutab dokumentide lugemiseks eesti, inglise või vene keelt oma eriala piires.

Loe edasi
Peida
B.3 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.1 Kauba vastuvõtmine 3

Tegevusnäitajad:
1. laadib kaubad maha, kasutades sobivaid laoseadmeid ja töövahendeid;
2. hindab iga pakkeüksuse seisundit visuaalselt ning fikseerib vigastused ja kaubakahjustused veodokumentides;
3. sorteerib pakkeüksused, ühitab (konsolideerib) ja ristlaadib (cross-docking) lao- ja otsesaadetised;
4. tuvastab tooted ja võrdleb nende (kogused, toodete realiseerimisajad, partiinumbrid jms) vastavust pakkedokumentidele ja ostutellimustele visuaalselt või elektroonselt (emakeeles);
5. kontrollib toodete komplektsust vastavalt ette antud spetsifikatsioonile (loetelule) (emakeeles);
6. koostab hoiuühikud lähtuvalt kauba eripärast ja hoiukohtade suurusest;
7. registreerib vastuvõtudokumendil vastuvõetud tooteartiklid ja nende kogused, toodete realiseerimisajad, partiinumbrid, kõrvalekalded jms, edastab dokumendi andmesisestajale.
B.3.2 Kaupade hoiustamine 3

Tegevusnäitajad:
1. paigutab kaubad hoiukohtadele või edasise käitlemise alale kasutades mehaanilisi tõsteseadmeid;
2. registreerib vastuvõtudokumendil laoaadressidel hoiule paigutatud tooted tooteartiklite ja -koguste lõikes, sisestab andmed või edastab dokumendi andmesisestajale;
3. korrastab perioodiliselt hoiukohti eemaldades pakkematerjali jääke ja puhastades vajadusel kaupu vastavalt laos kehtivale korrale;
4. tuvastab laoaadressid, laoartiklid ja nende kogused lugemislehelt;
5. fikseerib laoartiklite saldod, realiseerimistähtajad, seeria- või partiinumbrid lugemislehel; sisestab andmed või edastab dokumendi andmesisestajale;
6. sildistab vajadusel tooted, lisab kasutusjuhendid või teeb muud lisaväärtustoimingud.
B.3.3 Kauba väljastamine 3

Tegevusnäitajad:
1. komplekteerib väljastustellimuse, kasutades laojuhtimissüsteemis seadistatud meetodeid (ühe tellimuse kaupa, mass-, rühm- või tsoonkomplekteerimine) käsiterminali või häälkomplekteerimise või märgutule juhitud komplekteerimise tehnoloogiat;
2. valib toodete omadustele (kogus, maht või kaal) sobiva pakenditüübi (kaubaalus, väikepakend jm);
3. koostab komplekteeritud toodetest kompaktse pakkeüksuse;
4. pakendab saadetised, arvestades kauba, veoahelas kasutatava transpordiliigi või veoviisi eripäraga;
5. lisab saadetisele pakkelehe ja transpordietiketi(d) ja paigutab väljastatavad pakkeüksused väljastusalale.
B.3.4 Lao klienditeenindus 3

Tegevusnäitajad:
1. teenindab lattu saabunud sisekliente kooskõlas ettevõttes sätestatud klienditeeninduse põhimõtetega;
2. võtab vastu ja käsitleb tellimusi, lähtudes töökorraldusest;
3. vastab siseklientide päringutele, vahendades saadetise ja kaubaga seotud informatsiooni.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 12-29042022-1.4/5k
Kutsetegevuse valdkond: Transport ja Logistika
Vastutav kutsenõukogu: Transpordi ja Logistika Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 23
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 29.04.2022
EKR tase: 3
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 3
Valdkond: TRANSPORT JA LOGISTIKA
Kutseala: Logistika
Kutse grupp: Laohoidja
Ametite (ISCO) klassifikaator: 4 Kontoritöötajad ja klienditeenindajad
43 Arvepidamise ja materjaliarvestuse kontoritöötajad
432 Materjaliarvestuse ja transpordivaldkonna kontoritöötajad
4321 Laoarvestuse kontoritöötajad
ISCED klassifikaator: 10 Teenindus
104 Transporditeenused
1041 Transporditeenused
EMTAK klassifikaator: H VEONDUS JA LAONDUS
52 Laondus ja veondust abistavad tegevusalad
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Digipädevuste enesehindamise skaala
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Peep Tomingas Eesti Tarneahelate Juhtimise Ühing
Tiina Kraav Tartu Rakenduslik Kolledž
Marek Järlak Coop Eesti Keskühistu
Ene Roosmann BE Group OÜ

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist