Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Võlanõustaja, tase 6

Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Võlanõustaja, tase 6
EN: Debt Counsellor, EstQF Level 6
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
  • Majandamisnõustaja, tase 5
Kehtib alates: 04.05.2022
Kehtib kuni: 03.05.2027
Kutsestandardi versiooni number: 3
Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:
Kogu kutsestandardi sisu on põhjalikult üle vaadatud ja uuendatud, sh on ümberkujundatud kompetentside struktuur. Kutsestandardi uuendamisel on arvestatud sotsiaalministeeriumi eestvedamisel koostatud võlanõustaja koolitusprogrammi sisu. Lisatud on majandamisnõustaja osakutse. Kutsestandardis ei ole enam võlanõustaja assistendi osakutset.Varasemalt eraldiseisev enesearenguga seotud kompetents on kirjeldatud üldoskusena.Ennetus- ja teavitustöö kompetents on muudetud valitavaks. Valitavate kompete...ntside Koolitamine, Juhtimine ja Juhendamine kirjeldustena on kasutatud universaalseid ülekantavaid kompetentsikirjeldusi.Usaldusisikuks olemise valitavat kompetentsi enam ei ole.Samuti ei ole eraldi teenuse arendamise kompetentsi. Kohustuslike kompetentsidena on lisaks välja toodud nõustamine kohtu- ja täitemenetluste korral ning maksejõuetusmenetluse algatamisel.
Loe edasi
Peida
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andja:
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Võlanõustaja töö on võlaprobleemidega ja raskes majanduslikus olukorras üksikisikute, perede ja leibkondade nõustamine, toetamine ning abistamine nende toimetuleku parandamiseks ja majanduslike raskuste ületamiseks.
Võlanõustamise eesmärk on kliendi võlasituatsiooni kaardistamine ning sellest lähtu...
valt võlgnevuse likvideerimine või selle talutavaks muutmine, võlgade tekkimise vältimine ning muude võlgadega seonduvate probleemide lahendamine.
Võlanõustaja suhtleb oma töös aktiivselt klientide, võlausaldajate, koostöövõrgustike liikmete, kolleegide ja teiste asjassepuutuvate osapooltega.
Võlanõustaja kutse sisaldab osakutset majandamisnõustaja, kes nõustab kliente võlgade ennetamisel ja majandusliku toimetuleku parendamisel.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Koostöö teenuse tellijaga
A.2.2 Võlasituatsiooni määratlemine
A.2.3 Võlasituatsiooni lahenduste hindamine
A.2.4 Nõustamine võlgade ennetamisel
A.2.5 Võlanõustamine kohtu- ja täitemenetluse korral
A.2.6 Võlanõustamine maksejõuetusmenetluste algatamisel
Valitavad tööosad
A.2.7 Koolitamine
A.2.8 Ennetus- ja teavitustöö tegemine ühiskonnas
A.2.9 Juhtimine
A.2.10 Juhendamine
A.3 Kutsealane ettevalmistus
Võlanõustaja on kõrgharidusega (soovitavalt majanduse, õiguse või sotsiaalvaldkonnas) spetsialist, kes on omandanud erialased oskused võlanõustamise koolitusel ja töö käigus.
A.4 Enamlevinud ametinimetused
Võlanõustaja.
A.5 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Sotsiaalhoolekandeseadus.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Kutse taotlemisel tuleb tõendada üldoskused ja kohustuslikud kompetentsid B.3.1-B.3.6. Lisaks on võimalik tõendada valitavaid kompetentse B.3.7-B.3.10.
Majandamisnõustaja, tase 5 osakutse tõendamiseks tuleb tõendada üldoskused ja kohustuslikud kompetentsid B.3.1 ja B.3.4.
B.2 Võlanõustaja, tase 6 üldoskused
Tegevusnäitajad:
1. täiendab pidevalt oma kutsealaseid teadmisi ja oskusi, kasutades selleks erinevaid võimalusi (nt seminarid, koolitused, töörühmad, erialane kirjandus, tutvumine õigusaktide ja kohtulahenditega);
2. kasutab oma töös eesti keelt tasemel C1 (vt lisa 1);
3. kasutab oma töös arvut...
it vastavalt digipädevuste enesehindamise skaalale: osaoskusi infotöötlus ja kommunikatsioon iseseisva kasutaja tasemel ning sisuloome, ohutuse ja probleemilahenduse osaoskusi algtasemel kasutaja tasemel (vt lisa 2);
4. loob usaldusliku kontakti klientide, kolleegide ja koostööpartneritega, suhtleb konstruktiivselt kõikide osapooltega;
5. tuleb toime konfliktidega ning teeb meeskonnatööd; esineb enesekindlalt ja professionaalselt, on usaldusväärne;
6. järgib oma töös kutse-eetikat;
7. järgib oma töös valdkonnaga seotud õigusakte, sh andmekaitsenõudeid.

Loe edasi
Peida
B.3 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.1 Koostöö teenuse tellijaga 5

Tegevusnäitajad:
1. teeb tellijale ja tööandjale ettepanekuid teenuse sisu ja tingimuste osas;
2. dokumenteerib nõustamised tööandja või tellijaga kokkulepitud viisil;
3. koostab ja esitab tööandjale vajaliku aruandluse, annab teenuse tellijale ja tööandjale tagasisidet klientide nõustamiste kohta kokkulepitud kujul.
B.3.2 Võlasituatsiooni määratlemine 6

Tegevusnäitajad:
1. loob nõustamisel kliendiga usaldusliku ja positiivse õhkkonna, kuulab ära kliendi selgitused olukorra kohta;
2. kaardistab koos kliendiga hetkeolukorra tutvudes kliendi esitatud dokumentide ja võlanõuetega, abistab klienti andmete leidmisel registritest;
3. koostab vajadusel infopäringud kliendi võlanõuete selgitamiseks;
4. selgitab kliendile dokumentide sisu ning registritest saadud andmete tähendust;
5. analüüsib võlajuhtumit ning leibkonna võimalusi võlakohustuste täitmisel;
6. selgitab kliendile tema õiguseid ja kohustusi kliendi teadlikkuse tõstmiseks ja tegevuskava koostamiseks.
B.3.3 Võlasituatsiooni lahenduste hindamine 6

Tegevusnäitajad:
1. osaleb läbirääkimistes ja kokkulepete sõlmimisel võlausaldajatega ja võlausaldajate esindajatega vastavalt kliendi võlasituatsioonile;
2. hindab refinantseerimisvõimalusi, arvestades võlasituatsiooni ja kliendi võimekust;
3. hindab nõuete seaduslikkust, lähtudes kehtivatest õigusaktidest ja kohtupraktikast;
4. hindab nõuete aegumist, selgitab kliendile tema õigusi seoses nõuete aegumisega ja juhendab aegumise taotlemisel;
5. selgitab kliendile pärimise ja pärimismenetlusega seotud õigusi ja kohustusi.
B.3.4 Nõustamine võlgade ennetamisel 5

Tegevusnäitajad:
1. juhendab klienti tuludest ja kuludest ülevaate saamisel, selgitab välja leibkonna majandusliku toimetuleku;
2. juhendab klienti pere-eelarve koostamisel;
3. õpetab kliendile majanduslikult soodsamate tehingute tegemist, pakkudes välja erinevaid valikuid;
4. selgitab kliendile laenude võtmisega seotud kohustusi ja kaasnevaid riske ning riskide maandamise võimalusi.
5. soovitab sotsiaalvaldkonna teenuste ja toetuste taotlemist, lähtuvalt kliendi vajadustest;
B.3.5 Võlanõustamine kohtu- ja täitemenetluse korral 6

Tegevusnäitajad:
1. hindab makseettepanekutele ja hagiavaldustele vastuväidete esitamise perspektiivikust;
2. juhendab klienti kohtule esitatavate dokumentide koostamisel ja seadusjärgsetest tähtaegadest kinnipidamisel oma pädevuse piires;
3. nõustab klienti elatisnõude ja elatisabitaotluse esitamisel ja vormikohase avalduse koostamisel;
4. selgitab elatisvõlglasele tema õigusi ja kohustusi, juhendab vajalike dokumentide koostamisel ja kompromisslahenduste leidmisel;
5. selgitab kliendile sissenõude varale pööramise protsessi ja sekkumisvõimalusi;
6. selgitab kliendile kohtutäituri õigusi sissetuleku arestimisel; arvestab välja võlgniku minimaalse mittearestitava sissetuleku ja juhendab klienti taotluse esitamisel mittearestitava sissetuleku vabastamiseks;
7. selgitab kliendile täitemenetluse kulgu ning osapoolte (kohtutäituri, võlgniku ja sissenõudja) kohustusi ja õigusi (sh kaebuse esitamise võimalusi kohtutäituri tegevusele).
B.3.6 Võlanõustamine maksejõuetusmenetluste algatamisel 6

Tegevusnäitajad:
1. selgitab kliendile erinevate maksejõuetusmenetluste sisu, kulgu ja kohustusi;
2. hindab koostöös kliendiga tema maksejõulisust, nõustab klienti sobivama menetluse valimisel;
3. juhendab klienti kohtule esitatava avalduse vormistamisel.
Osakutsega seotud kompetentsid
Majandamisnõustaja, tase 5 EKR tase: 5
  Kompetents EKR tase
B.3.1 Koostöö teenuse tellijaga 5

Tegevusnäitajad:
1. teeb tellijale ja tööandjale ettepanekuid teenuse sisu ja tingimuste osas;
2. dokumenteerib nõustamised tööandja või tellijaga kokkulepitud viisil;
3. koostab ja esitab tööandjale vajaliku aruandluse, annab teenuse tellijale ja tööandjale tagasisidet klientide nõustamiste kohta kokkulepitud kujul.
B.3.4 Nõustamine võlgade ennetamisel 5

Tegevusnäitajad:
1. juhendab klienti tuludest ja kuludest ülevaate saamisel, selgitab välja leibkonna majandusliku toimetuleku;
2. juhendab klienti pere-eelarve koostamisel;
3. õpetab kliendile majanduslikult soodsamate tehingute tegemist, pakkudes välja erinevaid valikuid;
4. selgitab kliendile laenude võtmisega seotud kohustusi ja kaasnevaid riske ning riskide maandamise võimalusi.
5. soovitab sotsiaalvaldkonna teenuste ja toetuste taotlemist, lähtuvalt kliendi vajadustest;

Valitavad kompetentsid
Lisaks on võimalik tõendada valitavaid kompetentse B.3.7-B.3.10.
    Nimetus EKR tase
B.3.7 Koolitamine 6

Tegevusnäitajad:
1. selgitab välja koolitusel osalejate koolitusvajadused, lähtudes õppijate/õppegrupi eripärast, arvestades varasemat õpi- ja töökogemust;
2. sõnastab koolituse eesmärgid ja õpiväljundid, koostab koolituskava; kavandab koolituse lähtuvalt koolituskavast ja õppijate eripärast, valides koolituse läbiviimiseks asja- ja ajakohased õppematerjalid ning tagades nende õigeaegse olemasolu ja kavandades koolituskavast lähtuvalt õpikeskkonna ning õppe- ja hindamismeetodid; kohandab koostöös kolleegidega koolituskava, arvestades sihtrühma vajadusi;
3. viib koolituse läbi, lähtudes kavandatust ning õpi- või töökeskkonna eripärast, ohutusnõuetest ja õppijate/ sihtrühma eripärast; kasutab asjakohaseid õppe- ja hindamismeetodeid; juhib õppeprotsessi, tehes sellesse vastavalt õppijate edasijõudmisele vajalikke muudatusi;
4. jälgib grupiprotsesside kujunemist ja rakendab mitmekesiseid võtteid õppimist toetava koostööõhkkonna loomiseks, sh konflikti ennetavaid- ja konstruktiivse lahendamise võtteid; pakub õppijaile tuge õpioskuste omandamisel, juhendades iseseisvat õppimist;
5. kogub tagasisidet õppijatelt koolituse kavas ettenähtud meetodil; tagasisidest lähtuvalt teeb muudatusi oma koolituste läbiviimise protsessis; analüüsib koolituse tulemuslikkust enda professionaalse arengu toetamiseks.
B.3.8 Ennetus- ja teavitustöö tegemine ühiskonnas 6

Tegevusnäitajad:
1. tutvustab võlanõustamise teenust avalikkusele, klientidele ja teenuse rahastajatele, kasutades selleks meediat (nt artiklid, sõnavõtud, internet), infopäevi, teavitusvoldikuid jms;
2. tutvustab peremajandamise aluseid erinevatele sihtgruppidele, suunates inimesi tarbimisvalikute tegemisel vastavalt nende eelarve võimalustele ja isiklikele vajadustele;
3. suunab inimesi rahaasjades arukate otsuste tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kujundamisel, tehes seda sihtgrupile arusaadaval viisil.
B.3.9 Juhtimine 5

Tegevusnäitajad:
1. seab eesmärke ja planeerib tegevusi, lähtudes organisatsiooni strateegiast ja keskkonnast; koostab tegevuskava, arvestab riske ja võimalusi;
2. organiseerib ressursid (sh personal, töövahendid) ja loob tööprotseduurid;
3. algatab tegevusi, kaasab, motiveerib ja toetab meeskonna liikmeid;
4. kontrollib planeeritud tegevuste eesmärgipärast elluviimist, hindab tulemuste saavutatust vastavalt seatud standardile; teeb parendusettepanekuid.
B.3.10 Juhendamine 6

Tegevusnäitajad:
1. korraldab juhendamise, sh koostab tegevuskava, lähtudes töö eesmärgist, juhendatava võimetest ja olemasolevatest oskustest;
2. juhendab ja nõustab kolleege, pakub tuge tekkinud probleemide ja küsimuste lahendamisel; aitab tõsta juhendatava töö kvaliteeti, õpetades vajalikke ja kasulikke töövõtteid, andes soovitusi tööga paremaks toimetulekuks;
3. jälgib juhendatava töö kvaliteeti ja kehtestatud nõuetest kinnipidamist, analüüsib ja hindab koos juhendatavaga tema toimetulekut tööülesannetega ja suhtumist töösse;
4. annab juhendatavale selgesõnaliselt ja õigeaegselt tagasisidet tema tegevuse kohta, märkab edusamme ja tunnustab.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 25-04052022-2.1/3k
Kutsetegevuse valdkond: Sotsiaalhoolekanne
Vastutav kutsenõukogu: Sotsiaalhoolekande Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 22
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 04.05.2022
EKR tase: 6
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 6
Valdkond: TERVIS JA HEAOLU
Kutseala: Sotsiaaltöö ja nõustamine
Kutse grupp: Sotsiaaltöötaja
Ametite (ISCO) klassifikaator: 2 Tippspetsialistid
26 Õigus-, sotsiaal- ja kultuurivaldkonna tippspetsialistid
263 Sotsiaal- ja religioonivaldkonna tippspetsialistid
2635 Sotsiaaltöötajad ja nõustajad
ISCED klassifikaator: 09 Tervis ja heaolu
092 Heaolu
0923 Sotsiaaltöö ja nõustamine
EMTAK klassifikaator: Q TERVISHOID JA SOTSIAALHOOLEKANNE
88 Sotsiaalhoolekanne ilma majutuseta
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 2 Digipädevuste enesehindamise skaala
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Ester Saag MTÜ Majandamisnõustaja
Helen Peeker Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon
Kaie Pukk Sotsiaalministeerium
Evelyn Eichhorst MTÜ Pesapuu
Teele Talk-Kõdar Saaremaa vald
Tiina Larven MTÜ Süda-Eesti Sotsiaalkeskus

PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist