Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Arhiivikorrastaja, tase 4
Tagasi: Kutsestandardid |

Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Arhiivikorrastaja, tase 4
EN: Archivist, EstQF Level 4
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 28.11.2022
Kehtib kuni: 27.11.2027
Kutsestandardi versiooni number: 2
Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:
Kutsestandardis on uuendatud terminoloogiat ning kaasajastatud tegevusnäitajaid. Senisest olulisem roll on digitehnoloogiate kasutamisega seotud oskustel.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andja:
Õppekavad ja õppeasutused
  Õppeasutus Õppekava nimetus Õppekava kood Õppekava tase ja liik Õppimise kestus aastat/kuud Õppekava registreerimise kuupäev Vastuvõtt
1 Tartu Rakenduslik Kolledž Arhiivikorrastaja 151775 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 0/8 01.07.2023 Avatud
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Arhiivikorrastaja töötab nii arhiiviasutustes kui erinevates avalik-õiguslikes ja eraõiguslikes organisatsioonides. Töötamine teabega seab talle kõrged eetilised nõudmised.
Arhiivikorrastaja võtab vastu, kirjeldab ja korrastab arhiivi, eraldab säilitustähtaja ületanud teabe hävitamiseks ning teosta...
b arhiivi üleandmiseks vajalikke toimingud. Arhiivikorrastaja kontrollib arhiiviruumi vastavust keskkonnatingimustele ja tagab arhiivi kasutatavuse.
Arhiivikorrastaja lähtub õigusaktidest ja organisatsioonis kehtivatest kordadest, juhenditest ja heast tavast.
Ta osaleb oma pädevuse piires organisatsiooni arhiivindust puudutavate normide väljatöötamisel ja kaasajastamisel.

Arhivaari kutse on kirjeldatud kahel tasemel:
a) arhiivikorrastaja, tase 4
b) arhivaar, tase 6

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Arhiveerimine
A.2.2 Arhiivi säilitamine ja kaitse
A.3 Kutsealane ettevalmistus
Arhiivikorrastajana töötavad tavapäraselt inimesed, kellel on erialane kutseharidus või kelle kutsealased oskused on omandatud läbi praktilise töökogemuse või täiendkoolituste.
A.4 Enamlevinud ametinimetused
Arhiivikorrastaja, arhivaar, arhiivihaldur.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Kutse taotlemisel tuleb tõendada üldoskused ja kõik kompetentsid.
B.2 Arhiivikorrastaja, tase 4 üldoskused
Tegevusnäitajad:
1. väljendab end eesti keeles korrektselt ja arusaadavalt nii kõnes kui kirjas; kasutab vähemalt ühte võõrkeelt tasemel B1 (lisa 1);
2. kasutab oma töös arvutit vastavalt DigComp enesehindamise skaala iseseisva kasutaja tasemele (lisa 2);
3. arendab tööalaseid teadmisi läbi pide...
va professionaalse õppe ja hoiab end kursis erialal toimuvate tehnoloogiliste arengutega;
4. saab aru organisatsiooni struktuurist ja selle erinevate üksuste funktsioonidest;
5. loob head suhted klientide ja kolleegidega, osaleb meeskonnatöös;
6. järgib valdkonna head tava ja juhiseid, lähtub „Arhivaari eetikakoodeksist“ (lisa 3).

Loe edasi
Peida
B.3 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.1 Arhiveerimine 4

Tegevusnäitajad:
1. arhiveerib organisatsiooni teabe, järgides etteantud juhiseid ja/või ajakava;
2. kasutab ja täiendab liigitusskeemile vastavat ja ajakohast organisatsiooni arhiivi ülevaadet, sh kindlustab, et teave oleks leitav ja kättesaadav;
3. lähtuvalt teabe säilitusväärtusest moodustab säilikud, eemaldades mittearhiiviainese; kasutab sobivat tarkvara ja vorminguid, dokumente säästvaid, säilimist tagavaid ning sobilikke materjale ja töövahendeid; süstematiseerib teabe ja tähistab säilikud;
4. koostab ja koostöös avaliku arhiiviga täiendab arhiiviskeemi;
5. koostab või täiendab olemasolevat arhiivikirjeldust, lähtudes õigusaktidest, standarditest ja avaliku arhiivi juhistest;
6. annab arhivaalid üle avalikku arhiivi, järgides õigusakte ja juhiseid.
B.3.2 Arhiivi säilitamine ja kaitse 4

Tegevusnäitajad:
1. valib teabe säilitamiseks sobivad lahendused lähtudes kehtivatest standarditest, arhiivieeskirjast ja heast tavast ning arvestades säilitatava teabe mahtu, juurdekasvu, andmekandjate tüüpe jms; kaardistab ohud dokumentide säilimisele ja kasutatavusele, hindab ohtude realiseerumise tõenäosust, valib ennetusmeetmed; ohuolukorras tegutseb vastavalt ohuplaanile;
2. sisustab hoidla ja paigutab teabe ratsionaalselt, lähtudes säilitamise nõuetest; kasutab asutuse digitaaldokumentide hoiukeskkonda;
3. mõõdab hoidlaruumides temperatuuri ja õhuniiskust ning võtab kasutusele meetmed säilitustingimuste nõuetega vastavusse viimiseks, lähtudes säilitustegevuste kavast;
4. hindab ja kaardistab arhiivide seisundit vastavalt säilitustegevuste kavale; koostab digitaaldokumentide failivormingute ülevaate; testib ja rakendab aktiivse digitaalse säilitamise toiminguid (nt failivormingute migreerimine);
5. kontrollib regulaarselt varukoopiate loetavust ja asutuse võimekust teavet varukoopiatest taastada; teeb kindlaks ja dokumenteerib kahjustused, võtab tarvitusele meetmed kahjustuste esmaseks kõrvaldamiseks;
6. dokumenteerib säilitustegevused digitaalarhiivi tarkvaras või eraldiseisva dokumentatsioonina;
7. kontrollib regulaarselt digitaaldokumentide terviklikkust ja autentsust ning tegutseb vastavalt säilitustegevuste kavale;
8. korraldab ja dokumenteerib teabe kasutamist vastavalt arhiivi kasutamise korrale (nt hoidlast väljastamise aeg ja põhjus, ajutine asukoht, vastutaja); teeb ettepanekuid arhiivi kasutamise korra täiendamiseks;
9. valmistab dokumendid ette ja digiteerib dokumendid, lähtudes etteantud kavast;
10. valib teabe hävitamise jaoks sobivad tehnilised ja korralduslikud lahendused, et hävitamine oleks pöördumatu, turvaline, õigeaegne ja õiguspärane; viib läbi ja dokumenteerib hävitamistoimingud kooskõlas õigusaktides sätestatud nõuetega.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 14-23112022-3.1.1/2k
Kutsetegevuse valdkond: Äriteenindus ja Muu Äritegevus
Vastutav kutsenõukogu: Äriteeninduse ja Muu Äritegevuse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 26
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 23.11.2022
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: ÄRINDUS, HALDUS
Kutseala: Bürootöö
Kutse grupp: Arhivaar
Ametite (ISCO) klassifikaator: 4 Kontoritöötajad ja klienditeenindajad
41 Kontoritöötajad
411 Kontoriabilised
4110 Kontoriabilised
ISCED klassifikaator: 04 Ärindus, haldus ja õigus
041 Ärindus ja haldus
0415 Sekretäri- ja kontoritöö
EMTAK klassifikaator: N HALDUS- JA ABITEGEVUSED
82 Büroohaldus, büroode ja muu äritegevuse abitegevused
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 2 Digipädevuste enesehindamise skaala
Lisa 3 Arhivaari kutse-eetika
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Hille Oidema MTÜ Eesti Arhivaaride Ühing
Jaak Rand Eesti Äriarhiivi OÜ
Merle Sutt Tallinna Linnaarhiiv
Hanno Vares Rahvusarhiiv
Maret Võrno Tartu Rakenduslik Kolledž

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist