Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Raudtee keevitaja, tase 3
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid.Raudtee keevitaja, tase 3 kutsestandard on aluseks erialaste koolituskavade ja isikute kompetentsuse hindamisele kutse andmisel.
Nimetus: ET: Raudtee keevitaja, tase 3
EN: Railway welder, level 3
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 04.11.2022
Kehtib kuni: 11.04.2023
Kutsestandardi versiooni number: 2
Muudatused:
Pikendamine kaheks aastaks.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Raudtee keevitaja, tase 3 töö eesmärk on tagada kvaliteetsete keevitustöödega rööbastee tehniline korrasolek ja raudteeliikluse ohutus.

Raudtee keevitaja peamiseks ülesandeks on rööbaste ja pöörmete ühendamiseks ja remontimiseks vajalikud keevitustööd.
3. taseme raudtee keevitaja on oskustööline...
, kes töötab meeskonnas ja vastutab oma tööülesannete täitmise eest. Ta täidab tööjuhi (raudtee keevitusmeistri või raudtee teemehaaniku) poolt ette antud ja vähesel määral muutuvaid tööülesandeid. Ta mõistab rööbastee korrashoiutööde olemust ja oma töölõigu tähtsust selles.
Raudtee keevitaja kutse eeldab keevitaja baaskoolitust ning tööliigist ja keevitustehnoloogiast tuleneva keevitussertifikaadi olemasolu.

Lähedane kutse:
Raudtee keevitusmeister, tase 5

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Keevitustööde ettevalmistamine
1) Tööülesande sisuga tutvumine
2) Töökoha nõuetekohane ettevalmistamine
3) Töövahendite ja seadmete ettevalmistamine, seadistamine ja häälestamine
4) Keevitusmaterjalide valimine ja hoiustamine
5) Keevisliite elementide ettevalmistamine

A.2.2 Keevitustöö...
de ohutusnõuete järgimine
1) Isikukaitsevahendite kasutamine
2) Ohutusvahendite kasutamine
3) Ohutusnõuete järgimine seadmete, materjalide, töö- ja abivahendite paigaldamisel ja teisaldamisel
4) Ohutute töövõtete kasutamine keevitustöödel

A.2.3 Keevitustööde kvaliteedi kontrollimine ja defektide parandamine
1) Keevisliidete ja -õmbluste kontrollimine
2) Defektide parandamine
3) Lõppkontrolli tegemine

A.2.4 Liiklusohutuse tagamine
1) Ohutusnõuete täitmine
2) Töökoha piiramine ohutuse tagamiseks
3) Tegutsemine raudteeliiklust ohustava sündmuse korral

Loe edasi
Peida
Valitavad tööosad
A.2.5 Pealekeevitustehnoloogiatega keevitustööde tegemine ning keeviste järeltöötlemine
1) Defektoskoopia tegemine ja keevituspinna veatuses veendumine
2) Rööbastele ja riströöbastele pealekeevituse tegemine
3) Täiteläbimite õmbluse servade lihvimine
4) Koostu järeltöötlemine
5) Keevisõmbluste...
lihvimine, töö markeerimine ja dokumentide täitmine

A.2.6 Termiitkeevitustehnoloogiaga rööbaste kokkukeevitustööde tegemine ja keeviste järeltöötlemine
1) Termiitkeevitustööde tegemine
2) Keeviste järeltöötlemine

A.2.7 Kontaktkeevitustehnoloogiaga rööbaste kokkukeevitustööde tegemine ja keeviste järeltöötlemine
1) Kontaktkeevitustööde tegemine
2) Keeviste järeltöötlemine

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Raudtee keevitaja töö toimub välitingimustes ja üldjuhul tööpäeval, vajadusel ööpäevaringselt, puhkepäevadel ja riiklikel pühadel.
Raudtee keevitaja töökeskkond on kõrgendatud ohuga töökoht raudteel, sealjuures töötamine ebatasasel pinnal ja mistahes ilmastikuoludes. Seetõttu on raudtee keevitaja t...
öös vajalik hea füüsiline tervis ja keskkonnataluvus.
Keskmisest kõrgema ohtlikkusega töö tõttu peab raudtee keevitaja täpselt järgima tööeeskirjade, tervisekaitse- ja ohutusnõudeid, kandma töö iseloomule ja ilmastikule vastavat tööriietust, isikukaitsevahendeid, sealhulgas ohutusvesti. Ohutusnõuete rikkumine võib põhjustada raudteeohutust mõjutava juhtumi või tööõnnetuse.
Raudtee keevitaja kutse eeldab regulaarset tervisekontrolli.

Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Põhilisteks töövahenditeks on rööbaste keevitus-, lõike- ja lihvimisseadmed, raudtee spetsiifilised käsitööriistad, väikemehhanismid, signaalid, sidevahendid ja mõõtevahendid.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Raudtee keevitaja töö eeldab füüsilist vastupidavust, kohusetundlikkust, otsustus- ja vastutusvõimet, tähelepanuvõimet, koostöövalmidust, valmidust töötada meeskonnas.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Tavaliselt töötavad 3. taseme raudtee keevitajatena inimesed, kellel on vähemalt põhiharidus ja kutseoskused on omandatud erialasel koolitusel.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Keevitaja, termiitkeevitaja, kontaktkeevitaja, raudteekeevitaja, rööpakeevitaja
A.8 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Keevitussertifikaadi olemasolu on nõutav:
1) pealekeevitustöödeks
Alus: WPS EN ISO 15609-2004 Metallimahtude keevitusprotseduuride spetsifikatsioon ja kvalifikatsioon. Keevitusprotseduuride spetsifikatsioon. Osa 1: Kaarkeevitus
Alus: EN 9606 järgne keevitaja kvalifikatsioon vastavalt kasutatavale...
keevitusmeetodile (111, 135, 136, 121)
2) termiitkeevitustöödeks
Alus: EVS-EN 14730-1:2017, Raudteealased rakendused. Rööbastee. Rööbaste termiitkeevitus. Osa 1: Keevitusprotsesside heakskiitmine
Alus: EVS-EN 14730-2:2006, Railway applications - Track - Aluminothermic welding of rails - Part 2: Qualification of aluminothermic welders, approval of contractors and acceptance of welds.
3) kontaktkeevitustöödeks
Alus: EVS-EN 14587-2:2009. Raudteealased rakendused. Rööbastee. Rööbaste sulatuspõkk-keevitus (elekterkontaktkeevitus). Osa 2: Uute R220, R260, R260Mn ja R350HT klassi rööbaste keevitamine mobiilsete keevitusseadmetega väljaspool statsionaarseid töökodasid.
Alus: EVS-EN 14587-1:2007. Railway applications - Track - Flash butt welding of rails - Part 1: New R220, R260, R260Mn and R350HT grade rails in a fixed plant.
Alus: EVS-EN 14587-3:2012. Raudteealased rakendused. Rööbastee. Rööbaste eelkuumutusega kontakt-keevitus. Osa 3. Pöörmekonstruktsioonide ühenduste keevitamine. Railway applications - Track - Flash butt welding of rails - Part 3: Welding in association with crossing construction.
Tuletööde tegemiseks on nõutav tuletööde koolituse läbimine ja tuletöötunnistuse omamine. Alus: tuleohutuse seadus ja siseministri määrus nr 47, 13.09.2010 „Tuletöö tegemisele esitatavad nõuded“ https://www.riigiteataja.ee/akt/13357221

Loe edasi
Peida
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Raudtee keevitaja, tase 3 kutse taotlemisel on nõutav kompetentside B.2.1-B.2.4 ja B.2.8 (läbiv kompetents) ning vähemalt ühe valitava kompetentsi tõendamine valikust B.2.5-B.2.7.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Keevitustööde ettevalmistamine 3

Tegevusnäitajad:
1) mõistab tööülesande sisu, lähtudes juhistest ja juhenditest (näit tööjoonised, tehnilised joonised, töökäsud, tehnoloogiakaardid või keevitusprotseduuri spetsifikaadid või kirjeldused);
2) valmistab töökoha nõuetekohaselt ette ja võtab kasutusele abinõud ohutegurite vähendamiseks, juhindudes tööülesandest, ohuteguritest ja normdokumentide nõuetest;
3) valmistab ette töövahendid, häälestab keevitusseadmed, juhindudes tööülesandest, töö iseloomust ja tehnoloogiast;
4) kasutab tööks ettenähtud keevitusmaterjale ja hoiustab need nõuetekohaselt, lähtudes tööülesandest, juhistest ja juhenditest;
5) valmistab ette keevisliite elemendid (näit puhastab, töötleb ja kuivatab keevitatavad pinnad), kasutades sobivaid meetodeid (näit käsitsi, mehaaniliselt), lähtudes tööülesandest, juhistest ja juhenditest.

Teadmised:
1) keevitus- ja põhimaterjalide liigitus ja tähistamine kasutusala järgi;
2) keevisliidete ja -õmbluste tähistus ja liigitus; keevisõmbluste erinevad asendid;
3) keevitusrežiimide põhimõtted, peamised näitajad; keevitusparameetrite seadistamine; keevitusparameetrite ja keevitustehnika mõju keevisõmblusele;
4) keevisliidete mõõtmete kontrollimise meetodid ja vahendid;
5) keevitustööde ette- ja järelkuumutuse meetodid;
6) keevitus- ja põlevgaaside omadused, tähistuse ja käsitsemise põhimõtted;
7) keevitusterminoloogia;
8) keevitusdefektide vältimise meetmed;
9) keevitusseadmete ja abivahendite kasutamise põhimõtted;
10) lõikeseadmete liigid ja nende kasutamise põhimõtted;
11) keevitusprotseduuri kirjeldus (näit töökäsk, WPS);
12) ohutusnõuded (näit õiged töövõtted, üldteadmised esmaabi andmisest, töökeskkonnale esitatavad põhinõuded).
B.2.2 Keevitustööde ohutusnõuete järgimine 3

Tegevusnäitajad:
1) kasutab töid tehes eririietust ja isikukaitsevahendeid (tulekindlat kaitseriietust ja -jalatseid, isoleerivaid kindaid, keevitusmaski), vältimaks riske tervisele (näit ultraviolettkiirgust, müra, traumasid elektrilöögist, silmade kahjustusi, hingamiselundite kahjustusi, mehaanilisi traumasid);
2) kasutab töid tehes tööohutusvahendeid (näit kaitseekraan, tulekustutusvahendid), vältimaks riske keskkonnale (näit tulekahju- ja reostusoht);
3) paigaldab ja teisaldab seadmed, materjalid, töö- ja abivahendid, tagades seadmetele ohutu ja vaba juurdepääsu ning järgides ohutusnõudeid;
4) kasutab ohutuid töövõtteid, vältimaks vigastusi, õnnetusi, avariisid, plahvatus-, tulekahju- ja reostusohtu.

Teadmised:
1) tööohutuse ja töötervishoiunõuded;
2) tuleohutus-, elektriohutus- ja jäätmekäitlusnõuded;
3) pääste- ja kaitsevahendite liigid ja omadused;
4) seadmete, materjalide, töö- ja abivahendite kasutamise ohutusnõuded.
B.2.3 Keevitustööde kvaliteedi kontrollimine ja defektide parandamine 3

Tegevusnäitajad:
1) kontrollib keevitatud keevisliiteid ja -õmblusi visuaalselt ja mõõtmeliselt ning veendub, et need on vastavad etteantud normatiividele ja kvaliteedinõuetele;
2) parandab kontrollimise käigus ilmnenud keevitusdefektid; järeltöötleb keevisõmbluse, valides meetodi ja tööriistad vastavalt viimistletava pinna suurusele ja töödeldavale materjalile, säilitades keevisõmbluse nõutava tugevuse ja vajaliku pinnakvaliteedi järgnevaks tööetapiks;
3) kontrollib parandatud keevisliiteid ja -õmblusi visuaalselt ja mõõtmeliselt ning veendub, et need on vastavad etteantud normatiividele ja kvaliteedinõuetele.

Teadmised:
1) keevisliidete ja -õmbluste defektide liigid, keevitusdefektide tekkepõhjused, nende ennetamise ja kõrvaldamise meetodid;
2) koostu kujuhälvete tekkepõhjused, nende ennetamise ja kõrvaldamise meetodid;
3) keevisõmbluse visuaalse kontrolli põhimõtted;
4) kontrollivahendite liigid (näit mitmesugused šabloonid, kaliibrid, joonlaud, nihik) ja nende kasutamise põhimõtted;
5) erinevatele keevitusprotsessidele iseloomulikud defektid, nende ennetamise ja parandamise meetodid;
6) deformatsioonide tekkimise põhjused ja nende vältimise meetodid;
7) kvaliteeditasemed keevitusdefektide järgi.
B.2.4 Liiklusohutuse tagamine 3

Tegevusnäitajad:
1) täidab ohutusnõudeid enda ja raudteeliikluse ohutuse tagamiseks, juhindudes normdokumentide nõuetest;
2) paigaldab, hooldab ja eemaldab piiramissignaalid, tagamaks töökoha ohutuse, juhindudes normdokumentide nõuetest;
3) raudteeliiklust ohustava sündmuse korral teavitab vastutavat töötajat, võttes kasutusele esmased abinõud ohutuse tagamiseks, juhindudes normdokumentide nõuetest.
Valitavad kompetentsid
Kutse taotlemisel on nõutav vähemalt ühe valitava kompetentsi tõendamine valikust B.2.5-B.2.7.
    Nimetus EKR tase
B.2.5 Pealekeevitustehnoloogiatega keevitustööde tegemine ning keeviste järeltöötlemine 3

Tegevusnäitajad:
1) teeb värvainega defektoskoopiat, veendub keevituspinna veatuses (näit pooride, pragude puudumine) visuaalse kontrollimise teel ja selleks ettenähtud mõõtmisvahendeid kasutades;
2) teeb rööbastele ja riströöbastele pealekeevitust elektrood-, täidistraat-, poolautomaat- või automaatkeevituse meetodil;
3) lihvib täiteläbimite õmbluse servad käsitsi või mehaaniliselt, kasutades asjakohaseid töövahendeid ja juhindudes keevitustöö tehnoloogiast;
4) teeb koostu järeltöötluse, vigade ilmnemisel parandab need, eemaldab pindadelt pritsmed, šlaki jne;
5) lihvib keevisõmblused, markeerib tehtud töö ning täidab nõutavad dokumendid.

Teadmised:
1) rööbaste ja riströöbaste keevitus- ja põhimaterjalide liigitus ja tähistamine kasutusala järgi;
2) keevisliidete ja -õmbluste tähistus ja liigitus;
3) keevitustööde tehnoloogia;
4) rööbaste- ja riströöbaste pindade keevitamiseks ettevalmistamise võtted;
5) kokku- ja pealekeevituse liigid;
6) metallide keevitatavuse, soojussisestuse, eel- ja järelkuumutuse põhimõtted;
7) keevitus- ja põlevgaaside omadused, tähistuse ja käsitsemise põhimõtted;
8) käsikaarkeevitamisel ja/või pool- või automaatkeevitamisel kasutatavate keevitusseadmete ja abivahendite kasutamise põhimõtted;
9) käsikaarkeevituse ja/või traatkeevituse režiimid; režiimide põhimõtted, peamised näitajad; keevitusparameetrite seadistamine; keevitusparameetrite ja -tehnika mõju keevisõmblusele;
10) keevisläbimite tehnikad;
11) deformatsioonide tekkimise põhjused ja nende vältimise meetodid;
12) keevituspindade mehaaniliste käsitööriistadega ettevalmistamise võtted;
13) gaasilõikeseadmete liigid ja nende kasutamise põhimõtted;
14) ohutusnõuded (õiged töövõtted, üldteadmised esmaabi andmisest, töökeskkonnale esitatavad põhinõuded, tule- ja elektriohutusnõuded jne);
15) keevitustöödele esitatavad nõuded standardites.
B.2.6 Termiitkeevitustehnoloogiaga rööbaste kokkukeevitustööde tegemine ja keeviste järeltöötlemine 3

Tegevusnäitajad:
1) keevitab rööpad kokku, kasutades asjakohaseid töövahendeid ja materjale ning juhindudes termiitkeevitustöö tehnoloogiatest;
2) lihvib koostu käsitsi või mehaaniliselt, kasutades asjakohaseid töövahendeid ja juhindudes termiitkeevitustöö tehnoloogiast. Markeerib tehtud töö ja täidab nõutavad dokumendid.

Teadmised:
1) termiitkeevitus- ja põhimaterjalide tähistamine kasutusala järgi ja hoiustamise tingimused;
2) keevisliidete tähistus;
3) ettevalmistustööd rööbaste termiitkeevitamiseks;
4) rööbaste keevitatavuse, soojussisestuse, eel- ja järelkuumutuse põhimõtted;
5) termiitkeevitustöö tehnoloogia;
6) termiitkeevitustöö erisused pöörmetel;
7) keevitus- ja põlevgaaside omadused, tähistuse ja käsitsemise põhimõtted;
8) keevitusservade mehaaniliste käsitööriistadega ettevalmistamise võtted;
9) rööpalõikeseadmete liigid ja nende kasutamise põhimõtted;
10) rööpaniidi väljaviske kõrvaldamise põhimõtted;
11) rööpa lihvimisseadmete liigid ja nende kasutamise põhimõtted;
12) ohutusnõuded (õiged töövõtted, üldteadmised esmaabi andmisest, töökeskkonnale esitatavad põhinõuded, tuleohutus- ja elektriohutusnõuded jne);
13) termiitkeevituse lubatud tolerantsid ja kvaliteedinõuded.
B.2.7 Kontaktkeevitustehnoloogiaga rööbaste kokkukeevitustööde tegemine ja keeviste järeltöötlemine 3

Tegevusnäitajad:
1) keevitab rööpad kokku, kasutades asjakohaseid töövahendeid ja juhindudes kontaktkeevitustöö tehnoloogiatest;
2) lihvib koostu käsitsi või mehaaniliselt, kasutades asjakohaseid töövahendeid ja juhindudes kontaktkeevitustöö tehnoloogiast. Markeerib tehtud töö ja täidab nõutavad dokumendid.

Teadmised:
1) keevisliidete tähistus;
2) ettevalmistustööd rööbaste kontaktkeevitamiseks;
3) rööbaste keevitatavuse põhimõtted;
4) kontaktkeevitustöö tehnoloogia mobiilse kontaktkeevitusseadmega ja statsionaarsetes töökodades;
5) kõverikes keevitamise põhimõtted;
6) kontaktkeevitusseadmete ehitus ja tööpõhimõtted;
7) keevitus- ja põlevgaaside omadused, tähistuse ja käsitsemise põhimõtted;
8) keevitusservade mehaaniliste käsitööriistadega ettevalmistamise võtted;
9) rööpalõikeseadmete liigid ja nende kasutamise põhimõtted;
10) rööpa lihvimisseadmete liigid ja nende kasutamise põhimõtted;
11) rööpaniidi väljaviske kõrvaldamise põhimõtted;
12) ohutusnõuded (õiged töövõtted, üldteadmised esmaabi andmisest, töökeskkonnale esitatavad põhinõuded, tuleohutus- ja elektriohutusnõuded jne);
13) kontaktkeevituse lubatud tolerantsid ja kvaliteedinõuded.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.8 Raudtee keevitaja, tase 3 kutset läbiv kompetents 3

Tegevusnäitajad:
1) järgib raudteetranspordi töö ja liikluse korraldamise põhimõtteid oma kutsetaseme piires;
2) täidab tee korrashoiu nõudeid oma kutsetaseme piires, järgides sealhulgas õhutemperatuurist sõltuvaid erisusi;
3) teeb oma kutsetaseme piires remont- ja korrashoiutööde käigus koostööd teiste raudtee töötajatega; osaleb meeskonnatöös, jagab teistega kogu vajalikku ja kasulikku informatsiooni ning tegutseb parima ühise tulemuse saavutamise nimel;
4) kasutab side- ja signaalvahendeid (käsi- ja helisignaalvahendid);
5) kannab vastutavale töötajale ette tööks valmisolekust ja töö lõpetamisest;
6) oskab määrata rööpa tüüpi;
7) järgib oma töös kõikide asjakohaste õigusaktide nõudeid;
8) töötab hoolikalt ja korrektselt, ohustamata enda ja teiste inimeste tervist, vara või keskkonda;
9) järgib töötervishoiu- ja tööohutusnõudeid töökoha ettevalmistamisel, töö käigus ja töökoha korrastamisel ning arvestab teiste inimeste ja keskkonnaga enda ümber, vältimaks tööõnnetusi raudteel;
10) kasutab tervisekaitseks ettenähtud isikukaitsevahendeid (näit töötab tööriietes ja -jalatsites, ohutusvestis, kasutab kõrvaklappe, vibratsiooni vähendavaid kindaid jm) ning sobivaid töömeetodeid ja -võtteid, mis ei ohusta elu ega tervist;
11) teadvustab tööeesmärkide saavutamisega kaasneda võivad riskid (näit ohutus, tähtajad) ning võtab kasutusele abinõud nende maandamiseks;
12) õnnetusjuhtumi korral annab vältimatut abi ja teatab õnnetusjuhtumist tööandja esindajale;
13) tervisele, tehnikale, liiklusele või keskkonnale ohtliku olukorra tekkides katkestab töö ja teavitab sellest koheselt vastavalt nõuetele;
14) tegutseb ebastandardses olukorras nõuetekohaselt (edastab teabe, tegutseb, teeb päästetöid);
15) järgib tööjuhiseid, tehnoloogiaid, kvaliteedinõudeid ja kehtestatud reegleid;
16) kasutab kõiki töövahendeid ja seadmeid otstarbekalt, sihipäraselt ja heaperemehelikult, järgides nende kasutusjuhendite nõudeid; korrastab ja puhastab töös kasutatavaid töövahendeid, seadmeid ja kaitsevahendeid regulaarselt, järgides nende hooldusjuhendite nõudeid;
17) on võimeline iseseisvalt kohanema muutuvate tööoludega, oskab leida ja analüüsida asjakohast teavet oma tööülesannete täitmiseks ja lahendada probleeme;
18) osaleb erialastes aruteludes oma kompetentsuse piires, oskab ja julgeb esitada ning argumenteeritult kaitsta oma seisukohti;
19) osaleb kutsealases täiendusõppes; rakendab õpitut igapäevaselt oma ametialases töös;
20) eesti keelt võõrkeelena kasutaja peab eesti keelt valdama vähemal tasemel A1 (vt lisa 1).

Teadmised:
oma kutsetaseme piires
1) keevitusliigist tulenev tehnoloogiline protsess;
2) rööbaste tüübid ja põhiparameetrid;
3) pöörmete otstarve, liigid ja parameetrid;
4) gabariidinõuded;
5) raudteetranspordi töö ja liikluse organiseerimise põhimõtted;
6) raudteel kasutatavad signalisatsioonide süsteemid;
7) ilmastikutingimustest (äike, tugev tuul, vihm, jää jne) tulenevad ohud töödel ja sellest tulenevad tehtavate tööde eripärad;
8) vajalike töövahendite, mõõteriistade ja seadmete käsitsemise, hooldamise ja hoiustamise põhimõtted;
9) peamised töövõtted ja nende rakendamine erinevates töösituatsioonides;
10) kehtivad kvaliteedinõuded raudteele;
11) kutsealaste õigusaktide ja normdokumentide nõuded, kutsealaste terminite tähendused;
12) tehnilise dokumentatsiooni nõuded;
13) ohuolukorras tegutsemise põhimõtted;
14) tööohutuse- ja töötervishoiu põhimõtted, sh isikukaitsevahendite liigid, nende kasutamise ja hooldamise põhimõtted;
15) jäätmekäitluse põhimõtted.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 12-03112022-1.6/2k
Kutsetegevuse valdkond: Transport ja Logistika
Vastutav kutsenõukogu: Transpordi ja Logistika Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 24
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 04.11.2022
EKR tase: 3
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 3
Valdkond: TRANSPORT JA LOGISTIKA
Kutseala: Raudteetransport
Kutse grupp: Raudtee keevitaja
Ametite (ISCO) klassifikaator: 7 Oskus- ja käsitöölised
72 Metallitöötluse, masinaehituse jms oskustöölised
721 Lehtmetallitöölised, metallkonstruktsioonide valmistajad, valuvormide valmistajad, keevitajad jms töölised
7212 Keevitajad ja leeklõikajad
ISCED klassifikaator: 10 Teenindus
104 Transporditeenused
1041 Transporditeenused
EMTAK klassifikaator: H VEONDUS JA LAONDUS
49 Maismaaveondus ja torutransport
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Aaro Treve Go Track OÜ
Aleksei Gornev Tehnilise Järelevalve Amet
Anto Looken SA Raudteekutsed
Indrek Kaliste AS Leonhard Weiss RTE
Moonika Siniallik Edelaraudtee Infrastruktuuri AS
Rita Ojala Edelaraudtee Infrastruktuuri AS, Tallinna Tehnikakõrgkool
Tarvi Viisalu AS Eesti Raudtee
Valentina Voropai AS Eesti Raudtee

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist