Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Hankejuht, tase 6
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Hankejuht, tase 6
EN: Procurement manager, level 6
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 04.11.2022
Kehtib kuni: 03.11.2023
Kutsestandardi versiooni number: 3
Muudatused:
Pikendamine 1 aastaks
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
6. taseme hankejuhi töö eesmärk on kindlustada tootmis-, kaubandus-, teenindusettevõtteid ja avaliku sektori asutusi vajalike seadmete, materjalide, toodete, kaupade ja teenustega.

Hankejuht korraldab oma meeskonnaga sise- ja välisklientide vajadustest ning ettevõtte ärihuvidest lähtuvat hanke- ...
ja ostutegevust kaubanduse, teeninduse, tootmise ja töötlemisega seotud valdkondades (toidu- ja joogitööstuse, puidutöötlemise, saetööstuse, mööbli tootmise, rõiva-, tekstiili-, metalli-, plasti-, elektroonika-, keemia- ja trükitööstuse jm ettevõtetes).
Valdkonnapõhised kutseoskused omandab hankejuht kutsealal töötamise ja täiendusõppe kaudu.
Hankejuht tegeleb tarnijate leidmise, valiku ja hinnalepetega, tema ülesanne on seostada hanke- ja ostutegevusi ning meetodeid ja analüüsida nende pikemaajalisi tagajärgi.
Hankejuht töötab iseseisvalt ettearvamatustes ja uuenduslikku käsitlust nõudvates olukordades ning vastutab töörühma töötulemuse eest.

Lähedased kutsed:
Tarneahelajuht, tase 7

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Hanketegevuse planeerimine
1. Ettevõtte tegevuse analüüs
2. Tarnijateturu analüüs
3. Hankeplaani väljatöötamine

A.2.2 Hanketegevuse korraldamine
1. Tarnijate valik
2. Hangete läbiviimine
3. Tarnijasuhete haldamine
4. Varude juhtimine

A.2.3 Ostuprotsessi korraldamine
1. Os...
tutoimingute korraldamine
2. Hankelogistika korraldamine
3. Kategooriajuhtimine

A.2.4 Juhtimine ja juhendamine
1. Juhtimine
2. Juhendamine

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Töökoormus võib jaotuda ebaühtlaselt, vajadusel tuleb valmis olla töötamiseks puhkepäevadel. Töö arvutiga võib koormata silmi ja tekitada sundasendist tingitud vaevusi.
A.4 Töövahendid
Enamlevinud kontoritehnika ja sidevahendid, digivahendid, ettevõtte majandustarkvara.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Töö eeldab süsteemsust, loogilist mõtlemist ja matemaatilist võimekust.
Oluline on õppimis-, vastutus-, kohanemis- ja mõjutamisvõime, pingetaluvus, suhtlemisvalmidus ning ambitsioonikus.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
6. taseme hankejuhil on rakenduskõrgharidus või bakalaureusekraad ning tal erialase töö käigus omandatud kutseoskused.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Ostujuht, ostuvaldkonna juht, ostuspetsialist, hankespetsialist, hankejuht, ostukoordinaator, ostudirektor.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Kutse taotlemisel on nõutav kohustuslike B.2.1-B.2.4 ja läbiva kompetentsi B.2.5 tõendamine.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Hanketegevuse planeerimine 6

Tegevusnäitajad:
1. kategoriseerib kulustruktuurid andmebaaside alusel;
2. analüüsib eelnevaid ostusid ja planeerib ettevõtte tuleviku ostuvajadusi, arvestades ettevõtte müügiprognoosi;
3. analüüsib ettevõtte hankeprotsessi hetkeolukorda mõõdikute, klientide ja tarnijate arvu ning soovitud teenindustaseme määramiseks;
4. teeb kuluanalüüsist lähtuvalt kategooriate mõju- ja riskianalüüsi (nt ABC analüüs (PARETO), Kralijc maatriks), mille alusel teeb põhjendatud ettepanekud juhtkonnale;
5. kaardistab ja analüüsib vajamineva toote ja teenuse saadavust turul, viies läbi infopäringuid (RFI);
6. korrigeerib turuanalüüsi tulemuste alusel toote ja teenuse tehnilist kirjeldust;
7. valib välja potentsiaalsed koostööpartnerid ja teeb finantsriski analüüsi;
8. töötab välja tarnijate kvalifitseerimise tingimused, lähtuvalt organisatsiooni keskkonnajuhtimisest, kliendi nõudmistest, standarditest jm regulatsioonidest;
9. valib igale tootekategooriale vastava ostustrateegia, lähtudes ostupoliitikast, tarnijate turu analüüsist ja ettevõtte vajadusest;
10. määrab kindlaks hanke- ja ostutegevuse tegevusnäitajad (kriteeriumid, raamid), lähtudes ettevõtte eesmärkidest ja ettevõtte tarneahelate juhtimise kavadest;
11. koostab hankeplaani, lähtudes kategooriate olulisusest.
B.2.2 Hanketegevuse korraldamine 6

Tegevusnäitajad:
1. kaardistab uusi ja konkurentsivõimelisi tarneallikaid jälgides trende ning arvestades tarnijate kvalifikatsiooninõudeid;
2. viib läbi tarnijate eelkvalifitseerimise, valides igale kategooriale potentsiaalsed tarnijad;
3. kogub konkreetseks hankeks vajaliku toodete, teenuste ja tarnijatega seonduva info (nõudlus, hanke kogus, kvaliteet, hind jm);
4. koostab hanke läbiviimiseks vajaliku dokumentatsiooni (pakkumise kutse, kvalifitseerimise ankeet, hinnapäringu vorm, lepingu üldtingimused jm) ja viib läbi hanke, järgides rangelt konkurentsiseadust ja avaliku sektori hanke läbiviimisega seotud regulatsioone (riigihangete seadus);
5. kvalifitseerib tarnijad ja pakkumused vastavalt hankedokumentatsiooni lähtetingimustele;
6. peab pakkujatega läbirääkimisi, otsustab sobivaima pakkumuse ja sõlmib hankelepingu, mõistes lepingu olemust, struktuuri ja sisu ning järgides lepingutes kohaldatavaid õigusakte (nt võlaõigusseadus ja konkurentsiseadus);
7. planeerib kategooria ostustrateegiast lähtuvalt tarnijate elukaare, kasutades erinevaid tarkvara programme vm meetodeid;
8. viib läbi nõuetekohase tarnijate auditeerimise, kaasates vajadusel sidusgruppide eksperte;
9. arendab koostööd tarnijatega hankeprotsessi tõhustamiseks, arvestades eelnevaid sooritusi ja tuleviku vajadusi;
10. administreerib tarnijate baasi, arvestades erinevate kategooriate ostustrateegiaid.
11. analüüsib perioodiliselt varusid, arvestades nõudluse statistikat ja tarneaegu;
12. rakendab adekvaatseid meetmeid probleemsete, ülemääraste või mittelikviidsete varude realiseerimiseks, utiliseerimiseks või minimaalsete kuludega hävitamiseks, järgides õigusakte ja regulatsioone;
13. otsustab vastavalt varude analüüsi tulemusele ettevõtte varude juhtimise viisid;
14. töötleb varudega seotud andmevooge, salvestades ja analüüsides andmeid.
B.2.3 Ostuprotsessi korraldamine 6

Tegevusnäitajad:
1. korraldab ostujuhtide tegevuse ostutoimingute läbiviimisel, lähtudes hankestrateegiast ja ettevõtte ostupoliitikast;
2. analüüsib regulaarselt kategooriatoodete nõudluse vastavust ettevõtte vajadusega;
3. korraldab töötajate tegevust hankelogistika toimingutel (transport, ladustamine, toll jm), tagades optimaalse tööprotsessi ning kontrollides väliskaubanduse regulatsioonidest (tolliregulatsioonid, tollitariifistikud, kindlustustingimused, väliskaubanduspiirangud (sanktsioonid ja tollikvoodid)) kinnipidamist.
B.2.4 Juhtimine ja juhendamine 6

Tegevusnäitajad:
1. kavandab ja algatab tegevusi, kogudes tööülesannete kvaliteetseks täitmiseks vajalikku informatsiooni;
2. suunab, kaasab ja innustab hanke- ja ostuspetsialistide tegevust, rakendades sobivaid juhtimise ja tasustamise meetodeid;
3. jälgib ja kontrollib töö tulemuslikkust, annab õigeaegset ja asjakohast tagasisidet;
4. määratleb töötajate arenguvajaduse ja loob võimalused töötajate enesetäiendamiseks;
5. annab edasi oma kutsealaseid oskusi ja teadmisi, koordineerib juhendatavate tööd;
6. viib läbi töötajate atesteerimist vastavalt ettevõttes kehtestatud nõuetele;
7. kavandab töötajate juhendamise protsessi, kirjeldades nõutavad kompetentsid ja seades eesmärgid juhendamise protsessile.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.5 Hankejuht, tase 6 kutset läbiv kompetents 6

Tegevusnäitajad:
1. tegutseb eesmärgipäraselt ja vastutustundlikult, järgib töötervishoiu, tööohutuse ja keskkonnahoiu nõudeid;
2. järgib ostueetika põhimõtteid, rahvusvahelisi (nt CIPS Code of Conduct) ja siseriiklikke norme (konkurentsiseadus jm);
3. mõistab tarneahela tervikprotsesse ja ettevõtte rolli tarneahelas;
4. arvestab tarneahela riskiteguritega, võtab kasutusele meetmed riskide maandamiseks ja kahjude vähendamiseks;
5. kasutab ressursse otstarbekalt ja efektiivselt;
6. valib sihtgrupile vastava suhtlemisviisi, suhtleb viisakalt ning korrektselt, esitab teabe arusaadavalt;
7. teeb konstruktiivset koostööd (sh sidusvaldkondades), toetab meeskonna tulemuslikku tegutsemist;
8. kasutab oma töös digivahendeid, IKT riistvara ja kutsealaga seotud tarkvara (majandus-ja valdkonnatarkvara ERP, TMS, WMS jms)
9. Koostab suurtest andmebaasidest risttabeleid, kasutades erinevaid funktsioone (massiivvalemid, diagrammid jm);
10. Koostab erialaga seotud dokumenditekste, esitlusmaterjale jms, kasutades loomiseks vajalikku tarkvara;
11. kasutab IKT rakendusi digitaalseks asjaajamiseks, järgides andmekaitse nõudeid
12. kasutab IKT lahendusi protsesside arendamiseks ja automatiseerimiseks ning võrgustike loomiseks;
13. teeb ettevõtte juhtkonnale ettepanekuid infotehnoloogia süsteemide arendamiseks;
14. kasutab arvutit vastavalt ECDL sertifikaadis kirjeldatud baasmoodulites ja standardmoodulites "Esitlus", "Andmebaasid" ja "IT turvalisus" nõutud tasemel (vt Lisa 1 „Arvuti kasutamise oskused“);
15. kasutab oma töös vähemalt üht võõrkeelt erialase informatsiooni leidmiseks, jagamiseks ja vahetamiseks B2 tasemel (vt Lisa 2 „Keelte oskustasemete kirjeldused“).

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 12-04112022-1.9/3k
Kutsetegevuse valdkond: Transport ja Logistika
Vastutav kutsenõukogu: Transpordi ja Logistika Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 24
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 04.11.2022
EKR tase: 6
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 6
Valdkond: TRANSPORT JA LOGISTIKA
Kutseala: Logistika
Kutse grupp: Ostujuht
Ametite (ISCO) klassifikaator: 1 Juhid
13 Põhitegevuse ja valdkondade juhid
132 Töötleva ja mäetööstuse ning ehitus- ja turustusjuhid
1324 Tarne-, turustus- jms juhid
ISCED klassifikaator: 10 Teenindus
104 Transporditeenused
1041 Transporditeenused
EMTAK klassifikaator: H VEONDUS JA LAONDUS
52 Laondus ja veondust abistavad tegevusalad
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Arvuti kasutamise oskused
Lisa 2 Keelte oskustasemete kirjeldused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Ain Tulvi PAC Training OÜ, Eesti Ostu- ja Tarneahelate Juhtimise Ühing
Cristian Kalve Ensto Operations
Veronika Kuuskmann PKC Eesti AS
Kerttily Golubeva Ensto Operations
Tiia Karu Prisma Peremarket AS
Peep Tomingas Eesti Ostu- ja Tarneahelate Juhtimise Ühing
Jaanus Krull Eesti Ostu- ja Tarneahelate Juhtimise Ühing
Katrin Riisalu Selver AS

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist